Šiaulių universitetas projektas Šiaulių universiteto veikla 2011 metais
старонка1/22
Дата канвертавання22.04.2016
Памер2.15 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS

projektas
ŠIAULIŲ UNIVERSITETO VEIKLA
2011 metais

Sudarė Vidas Lauruška

ISSN

© Šiaulių universitetas, 2012© VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2012
Ger­bia­mi skai­ty­to­jai,
Šio­je kny­ge­lė­je pa­tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja apie Šiau­lių uni­ver­si­te­to pa­da­li­nių pra­ėju­sių me­tų veik­lą bei apie Uni­ver­si­te­to 2011 me­tais pa­siek­tus re­zul­ta­tus.

Ma­nau, kad šia­me lei­di­ny­je pa­teik­to­je me­džia­go­je reik­les­nis skai­ty­to­jas ga­li pa­si­ges­ti iš­samios ana­li­zės, įžvalgų, ta­čiau pa­ti kny­ge­lė bu­vo ruo­šia­ma la­biau kaip sta­tis­ti­nių duo­me­nų rin­ki­nys, kaip pa­gal­bi­nė prie­mo­nė tiek uni­ver­si­te­to dar­buo­to­jams, tiek ir mies­to ben­druo­me­nei, tiek ir ki­tiems su­in­te­re­suo­tiems as­me­nims, be­si­do­mi­nan­tiems uni­ver­si­te­to rai­da, jo ga­li­mo­mis per­spek­ty­vo­mis. Na, o pla­tes­nė uni­ver­si­te­to to­li­mes­nės rai­dos ana­li­zė pa­teik­ta pa­reng­ta­me uni­ver­si­te­to stra­te­gi­nės plėt­ros pla­ne 2009–2020 me­tams, tad reik­les­nis skai­ty­to­jas ja­me ga­lės ras­ti jį do­mi­nan­čios infor­macijos.

Tra­di­ciš­kai už sėk­min­gą uni­ver­si­te­to veik­lą 2011 me­tais uni­ver­si­te­to ben­druo­me­nei dė­ko­ja uni­ver­si­te­to rek­to­rius, tad nau­do­juo­si šia ga­li­my­be ir lin­kiu siek­ti kuo ge­res­nių veik­los re­zul­ta­tų 2012 me­tais, kad gar­sas apie Šiau­lių uni­ver­si­te­tą pa­siek­tų to­li­miau­sius ša­lies kam­pe­lius.

Prof. dr. Vi­das Lau­ruš­ka

Šiau­lių uni­ver­si­te­to rek­to­rius

TURINYS

Rektoriaus žodis..................................................................................................................................................2

1. Žmogiškieji ištekliai..............................................................................................................................................5

1.1. Organizacinė valdymo struktū­ra ...................................................................................................................5

1.2. Personalo pokyčiai ........................................................................................................................................7

1.3. Personalo etatų struktū­ra, pasiskirstymas ....................................................................................................7

1.4. Kvalifi­kacija..................................................................................................................................................12

1.5. Dinamika, tendencijos, analizė, perspektyvos ............................................................................................16

2. Mokslinis darbas ir meninė veikla......................................................................................................................17

2.1. Mokslo ir meno žmonių išteklių pokyčiai..................................................................................................... 17

2.2. Doktorantū­ra ...............................................................................................................................................17

2.3. Mokslo ir meno produkcija...........................................................................................................................18

2.4. Mokslo žurnalai, leidyba...............................................................................................................................22


    1. Mokslo ir meno projektai, konferencijos ............................................................................................ ...23

    2. Meninė veikla.........................................................................................................................................27

    3. Mokslo ir meno padaliniai ir jų veikla.....................................................................................................................................30.

3. Studijos ...........................................................................................................................................................30

3.1. Studentai, absolventai .................................................................................................................................31

3.2. Priėmimas į Universitetą...............................................................................................................................37

3.3. Studijų rinkodara..........................................................................................................................................42

3.4. Studijų programos........................................................................................................................................43

3.5. Nuotolinės studijos ir e.studijos....................................................................................................................47

3.6. Tęstinės studijos ir kvalifikacijos tobulinimas...............................................................................................57

3.7. Vykdomų Šiaulių universitete studijų dermė su Europos aukštojo mokslo erdvės nuostatomis..................59

3.8. Studijų kokybės gerinimas ................................................................................................................... …...63

3.9. Studijų proceso administravimas panaudojant modernias technologijas ....................................................67

3.10. Apibendrinimas...........................................................................................................................................67

4. Infrastruktū­ra .................................................................................................................................... ......67

4.1. Infrastruktū­ros padalinių veikla ...................................................................................................................68

4.1.1. Biblioteka .......................................................................................................................................... 68

4.1.2. Informacinių sistemų tarnyba.............................................................................................................81

4.1.3. Ūkio tarnyba ......................................................................................................................................87

4.1.3.1. Ūkio tarnybos struktū­ros pokyčiai..........................................................................................87

4.1.3.2. Pastatai, žemės sklypai ........................................................................................................88

4.1.3.3. Išlaidos energetiniams resursams.........................................................................................90

4.1.3.4. Bendrabučiai..........................................................................................................................91

4.1.3.5. Transportas............................................................................................................................93

4.2. Universiteto turtas .......................................................................................................................................94.

4.3. Pagrindiniai infrastruktū­ros pokyčiai........................................................................................... ….............94

4.4 Viešieji pirkimai ...........................................................................................................................................95

5. Finansai...........................................................................................................................................................97.

6. Išorinė veikla ................................................................................................................................................102

6.1. Visuomenės informavimas.........................................................................................................................102

6.2. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais ..........................................................................................105

6.3. Projektinė veikla ........................................................................................................................................105

6.4. Tarptautiniai ryšiai ir bendradarbiavimas ..................................................................................................113

7. Neakademinė veikla.....................................................................................................................................116

7.1. Kultū­ros renginiai ......................................................................................................................................116

7.2. Meno kolektyvai ........................................................................................................................................117

7.3. Sportas.......................................................................................................................................................118

7.4. Studentų karjera ........................................................................................................................................120

7.5. Socialiniai studentų reikalai........................................................................................................................122

7.6. Studentų organizacijos ..............................................................................................................................123.

8. Kiti padaliniai ir veikla ...................................................................................................................................124

8.1. Botanikos sodas........................................................................................................................................124.

8.2. Viešosios įstaigos..................................................................................................................................... 125

8.3. Muziejai .....................................................................................................................................................129

9. Išvados .................................................................................................................................................... ..130.

10. Gairės 2012 metams .......................................................................................................................................131.

1. ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI
Žmogiškieji ištekliai yra pagrindinė organizacijos varomoji jėga, lemiamas organizacijos efektyvios veiklos veiksnys.

Keičiantis ekonominėms, socialinėms, technologinėms ir teisinėms sąlygoms, strateginis požiūris į žmogiškuosius išteklius tampa vis aktualesnis.

Šiuolaikinių technologijų plėtra, informacinės visuomenės formavimasis, ekonominių ir darbo procesų internacionalizacija keičia darbo turinį ir kelia naujus žmogiškųjų išteklių reikalavimus. Darbo rinkoje nuolat auga aukštosiose mokyklose suteikiamos kvalifikacijos vertė ir specialistų, baigusių aukštąjį mokslą, konkurencingumas.
1.1. Organizacinė valdymo struktūra
Universitetas kaip organizacija gali sėkmingai veikti, suskirstant darbuotojus ir jų atliekamas veiklas į struktūrinius vienetus, taip užtikrinant efektyvų darbų pasidalijimą ir numatant funkcinius vertikalius ir horizontalius ryšius tarp padalinių. Formali Universiteto struktūra parodo šią veiklos organizavimo logiką, o struktūriniai pokyčiai yra natūrali organizacijos plėtros ir veiksmingesnio darbo formų paieškos forma.

2011 metais Universitete įvyko šie struktūriniai pokyčiai:

Socialinės gerovės ir negalės studijų fakultete Specialiosios didaktikos katedra prijungta prie Specialiosios pedagogikos katedros ir vadinama Specialiosios pedagogikos katedra.

Humanitariniame fakultete įsteigtas Rusų kalbos ir kultūros centras.

Universiteto organizacinė valdymo struktūra daro poveikį jo veiklos veiksmingumui. Vidaus struktūra turi padėti siekti Universiteto tikslų, atlikti jo uždavinius ir funkcijas.

Universiteto struktūros optimizavimas lieka aktualus strateginis uždavinys ir ateityje. Toliau bus tobulinamas Universiteto struktūrinio valdymo modelis.

2011 metais Universitete veikė 8 fakultetai – Edukologijos, Gamtos mokslų, Humanitarinis, Matematikos ir informatikos, Menų, Socialinės gerovės ir negalės studijų, Socialinių mokslų ir Technologijos, – kuriuose buvo 31 katedra (iki 2011 m. birželio 30 d. – 32 katedros), Tęstinių studijų institutas, 2 universitetiniai mokslo centrai, 10 fakultetinių mokslo centrų, Nuotolinių studijų centras, Technologinių bandymų centras, Botanikos sodas, Biblioteka, „Fotono“ mokykla, kiti neakademiniai padaliniai.

Universiteto organizacinė valdymo struktūra atrodo taip:
ŠIAULIŲ UNIVERSITETO STRUKTŪRA

1.2. Personalo pokyčiai
2011 m. gruodžio 31 d. Universitete dirbo 975 darbuotojai, patvirtinta etatų – 890,6: mokslo pedagoginio personalo (dėstytojų) – 400 etatų, mokslo darbuotojų – 24,3 etato, vadovų – 51 etatas, skyrių, tarnybų ir padalinių darbuotojų – 106,2 etato, mokslo pagalbinio personalo – 150,7 etato, ūkio darbuotojų – 158,4 etato.

Intensyviai vyko darbas Universiteto atestacijos ir konkurso komisijoje. Įvyko 6 Universiteto atestacijos ir konkurso komisijos posėdžiai.


Iš viso už kadenciją atestuoti 33 dėstytojai ir mokslo darbuotojai:

5 profesoriai,

11 docentų,

13 lektorių,

1 asistentas,

1 vyriausiasis mokslo darbuotojas,

1 vyresnysis mokslo darbuotojas,

1 jaunesnysis mokslo darbuotojas.
Už ne visą kadenciją (neeilinė atestacija) atestuoti 9 dėstytojai:

7 docentai (5 – pedagoginiam vardui gauti),

2 lektoriai.
Atestuoti pareigoms 44 dėstytojai ir mokslo darbuotojai, iš jų naujoms pareigoms – ­ 21:

39 dėstytojai, iš jų naujoms pareigoms – 18 dėstytojų:

10 profesoriaus, iš jų naujoms pareigoms – 6,

16 docento, iš jų naujoms pareigoms – 8,

13 lektoriaus, iš jų naujoms pareigoms – 4.
5 mokslo darbuotojai, iš jų naujoms pareigoms – 3 mokslo darbuotojai:

2 – vyriausiojo mokslo darbuotojo, iš jų naujoms pareigoms – 1,

2 – vyresniojo mokslo darbuotojo naujoms pareigoms,

1– jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigoms.
Į skelbtas konkursines pareigas Šiaulių universiteto katedrose ir mokslo centruose išrinkti 57 asmenys (dėstytojai ir mokslo darbuotojai), iš jų naujoms pareigoms – 29:

53 dėstytojai, iš jų naujoms pareigoms – 27 dėstytojai:

13 profesorių (7naujoms pareigoms, 6 – perrinkti),

22 docentai (13 naujoms pareigoms, 9 – perrinkti),

18 lektorių (7naujoms pareigoms, 11 – perrinkta).
4 mokslo darbuotojai, iš jų naujoms pareigoms – 2 mokslo darbuotojai:

2 – vyriausieji mokslo darbuotojai (1naujoms pareigoms, 1 – perrinktas),

2 – jaunesnieji mokslo darbuotojai (1naujoms pareigoms, 1 – perrinktas).
Neišrinktas – nelaimėjo konkurso – 1 asmuo Muzikos pedagogikos katedros lektoriaus pareigoms.
1.3. Personalo etatų struktūra, pasiskirstymas
P1 pav. pateikiama Šiaulių universiteto personalo etatų struktūra. Bendras etatų skaičius 2011 metais (890,6 etato) žymiai sumažėjo (2010 m. buvo 974 etatai). Kaip matome, didžiausią etatų dalį sudaro mokslo pedagoginis personalas (dėstytojai), mažiausią – mokslo darbuotojai.P1 pav. Etatų struktūra 2011 m.
Universiteto mokslo pedagoginio personalo (dėstytojų) etatų skaičiaus pasiskirstymas pateiktas P1 lentelėje. Joje pateikti duomenys, kaip pasiskirstę mokslo pedagoginio personalo (dėstytojų) etatai fakulte-tuose ir Nuotolinių studijų centre. Tarp fakultetų daugiausia etatų 2011 m. rugsėjo 1 d. buvo skirta Socialinių mokslų fakultetui – 91, mažiausiai – Gamtos mokslų fakultetui – 21.

P1 lentelė


Šiaulių universiteto mokslo pedagoginio personalo (dėstytojų) etatų pasiskirstymasPadalinys2011 m. etatai

Edukologijos fakultetas

51

Gamtos mokslų fakultetas

21

Humanitarinis fakultetas

70

Matematikos ir informatikos fakultetas

24

Menų fakultetas

50

Socialinių mokslų fakultetas

91

Socialinės gerovės ir negalės studijų fakultetas

37

Technologijos fakultetas

53

Nuotolinių studijų centras (dėstytojai)

3

Iš viso:

400 etatų


P2 pav. pateikiama Šiaulių universiteto mokslo pedagoginio personalo (dėstytojų) etatų struktūra pagal pareigybes. Kaip matome, didžiausią etatų dalį sudaro lektoriai, mažiausią – profesoriai.


P2 pav. Pedagoginių etatų struktūra pagal pareigybes 2011 m.
P2 lentelėje pateiktas mokslo darbuotojų etatų pasiskirstymas Universiteto mokslo centruose ir Nuotolinių studijų centre.

P2 lentelė


Mokslo darbuotojų etatų skaičius Šiaulių universiteto mokslo centruose

ir Nuotolinių studijų centre


Mokslo centrai

2011 m. etatai

Lyčių studijų centras


1,25

Visuomenės sveikatos mokslinis centras


0,75

Nuotolinių studijų centras


0,5

Iš viso:

2,5 etato
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка