І. В. Казакова беларускі фальклор
старонка9/9
Дата канвертавання15.03.2016
Памер1.59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Пазаабрадавая паэзія
Лірыка кахання


  1. 6
  1. в)
  1. 1) працяжныя і частыя,.. першага.

2) жанчын,.. прыроды.


  1. А2, Б1, В3, Г6, Д4, Е5, Ж8, З7, І9, К10
  1. 1) месца любоўных спатканняў

2) ісці на спатканне

3) перашкоды ў каханні

4) замужжа, якое павінна адбыцца

5) каханы дзяўчыны

6) дзявоцкая воля

7) дзявоцкасць

8) маладая замужняя жанчына

9) пайсці замуж

10) хацець з ім шлюбу

11) засмучоная дзяўчына, якую хочуць выдаць за нялюбага

12) рыхтавацца да вяселля


  1. А 1, 2, 5, 8, 9, 11 ; Б 3, 4, 6, 7, 10
  1. 1) іншасказанне, сімвалы, параўнанняў,... сінтаксіс,.. рыфмы, анафары, алітэрацыі і асанансы.

2) вобразна-псіхалагічны паралелізм.

3) частыя.


Сямейная лірыка


  1. а) Матыў пераўтварэння маладой замужніцы ў птушку, якая ляціць

праведаць сваіх блізкіх.

б) Першыя пяць радкоў.

в) Вобразна-псіхалагічны паралелізм.

г) Гіпербала (“Далёка-далёка – за сіняе мора”, “Бары тапіла слёзкамі сваімі” і г.д.).

д) Вобраз зязюлі.

е) Можа прадказваць будучае.
  1. а) Мажорны.

б) Лесвіца пачуццяў.

в) Антрапамарфізм.

г) Луг зялёненькі, хмелю зялёнага, піва п’янога.

д) Памяншальна-ласкальная форма назоўнікаў.
  1. а) “Муж любіць жонку здаровую, а брат сястру багатую”

б) Кароткі вобразна-псіхалагічны паралелізм.

в) Спалучэнне дзеепрыслоўяў з адпаведным дзеясловам і спіральны паўтор аднакарэнных слоў.

г) Гіпербалы.

д) Дыялог.
  1. а) Фаталізм.

б) Долю медавую, долю слезавую.

в) Перакрыжаваная, канцавая, таўталагічная багатая рыфма.
  1. а) Вобразна-псіхалагічны паралелізм.

б) Гіпербала (“Усё яе адзенне мокрае ад слёз”).

в) Ясна зара, дробныя дзетачкі, гарачыя слёзкі.

г) Рыфмамі (сярод іх часта сустракаецца багатая, дзеяслоўная), анафарамі гукавымі і лексічнымі, эпіфарамі, алітэрацыямі і асанансамі.


  1. а) Каб паказаць, што ў сямейным жыцці здараецца часам немажлівае.

б) Рэтардацыя.

в) Кудраў малайца.

г) Узаемнай прыхільнасці.

д) “Няхай па ім тужыць агонь да вада”

е) А цясаў ён цёскі з маіх белых плеч,

А віў ён вяроўкі з маіх русых кос,

Качаў ён каменні па маіх грудзях.

ж) Кудры русыя, быстрая рака, белыя плечы, русыя косы, дробныя слёзы.

з) Рыфмы, анафары, асанансы і алітэрацыі (улюбёныя прыёмы народнай паэтычнай творчасці).


  1. а) Вобразна-псіхалагічны паралелізм.

б) Маладой прыгожай дзяўчыны.

в) Прыгажосць беларускай прыроды.

г) Шматлікія паўторы пытанняў-скаргаў з часціцай ці, адмоўем не і дзеясловам была, яшчэ – фатальны рэфрэн “Така й доля мая”.


  1. а) На дыялогу.

б) Яна – шчырая, пяшчотная, сардэчная, па-сапраўднаму кахае. Ён –

раўнадушны, халодны, непраўдзівы.

в) Частыя воклічы “ой”, паўторы звароту-просьбы: “Ой, не едзь, мой

міленькі, не едзь”, памяншальна-ласкальная форма назоўнікаў.

г) “У гаю зязюлька кукуе”, “у полі трава пуховая”, “у цёмным лесе чорны

воран грача”.


9. а) Палярызацыі,.. з дзвюх смастойных частак,.. аднатыповай сінтаксічнай

і рытмічна-інтанацыйнай… процілеглая.

б) На вобразна-псіхалагічным паралелізме.

в) Паказаць, што муж – гэта той адзіны чалавек, які можа зрабіць

жанчыну (жонку) шчаслівай або нешчаслівай на ўсё жыццё.
10. а) “Бог сірату любіць, але долі не дае”.

б) Дыялагічная.

в) У казачным фальклоры сіраце дапамагаюць звышнатуральныя сілы.

г) Апошнія радкі песні – праклён мачыхі.

д) “Стучыць-гручыць па масточку,

Стучыць-гручыць па залезным” або

“Куды бяжыш, сіротачка,

Куды бяжыш, маленькая?”

е) “Ножку буе – па ножцы б’е” або “Кашулю дае – праклінае” і інш.

ж) Стучыць – гручыць, іду – бягу, Госпад-Бог.

з) Чыстае поле, мамачка родная, бела лічка, руса косачка, ліха мачыха.

і) За кошт гукавых і лексічных анафар, рыфмы, у тым ліку і багатай.Сацыяльна-бытавая лірыка


 1. а, б, в, г, е, ж, з, і, л
 1. а) А. Рыпінскага “Беларусь” (1840 г.) і Р. Падбярэзскага “Rocznik Literacki”(1843 г.)

б) Л. Галамбёўскі, П. Кірэеўскі, З. Даленга-Хадакоўскі, І. Сразнеўскі, Я. Чачот.

в) П. Гільтэбрант, “Сборник памятников народного творчества в Северозападном крае” Вильня, 1866. Вып.1

г) П. Шэйн, Е. Р. Раманаў і М. Федароўскі.

д) І. І. Насовіч

е) М. В. Доўнар-Запольскі і Д. Г. Булгакоўскага


  ж) У. М. Дабравольскага

  з) А. Розенфельд

  і) І. Е. Бычко-Машко

  к) А. Грыневіча

  л) “Беларусы-сакуны”

  м) У. В. Тэраўскага

  н) М. Я. Грынблатам,.. песні пра прыгон, беднасць і галечу, песні

  чумацкія, песні бурлакоў, адыходнікаў, песні рэкруцкія, песні

  салдацкія.

  о) “Жанчына ў беларускай народнай творчасці”.

  р) 76

  с) “Анталогіі беларускай народнай песні” (2-е выд. 1975)  т) Н. С. Гілевіча

  у) Я. Ф. Карскі

 1. А3 , Б 2, 5 , В 1 , Г 6 , Д 4
 1. Казацкія 2, 5.

Рэкруцкія і салдацкія 4, 8.

Чумацкія 7, 9.

Антыпрыгонніцкія 1, 3.

Бурлацкія 6.

Батрацкія 10, 11.

Прымацкія 12.Балады


   1. Ланцуговыя заданні

 1. 1) б)

 2. “Вершы”

 3. А. Міцкевіч,.. “Вершаў”,.. англа-шатландскую

 4. А. Міцкевіч,.. апавядальнасць
   1. Дадаць.

 1. 1) раманская (французска-італьянская, іспанска-партугальская); 2) англа-шатландская; 3) скандынаўская; 4) нямецка-галандская; 5) заходнеславянская, да якой прылягаюць таксама ўкраінская, беларуская і славенская тэрыторыі; 6) руская; 7) сербска-харвацкая і балгарская.

 2. Апавядальная ліра-эпічная песня з напружаным драматычным сюжэтам, якая адлюстроўвае трагічныя калізіі ў асабістым, сямейным жыцці чалавека.

 3. 1) Балады магічна-міфалагічнага зместу; 2) Апавядальныя набожныя песні; 3) Каханне; 4) Сям’я; 5) Сацыяльныя канфлікты; 6) Гістарычныя апавядальныя песні; 7) Спаборніцтвы, бітвы і гераічныя чыны; 8) Праявы злога лёсу і катастрофы; 9) Жорсткасць людзей; 10) Гумарыстычныя балады; 11) Прырода і сусвет.

 4. “Балады з міфалагічнымі матывамі”, “Балады казачныя і легендарныя”, “Балады, якія змяшчаюць загадкі”, “Балады гульнёва-карагоднага складу”, “Балады навелістычныя”.

 5. 1) Татарскі (турэцкі) палон; 2)Трагічная сустрэча разлучаных членаў сям’і; 3) Продаж у няволю, выкуп з няволі; 4) Згадка пра ваенныя сутыкненні з татарамі.
   1. Вызначыць адпаведнасць

А 3, 4 ; Б 1, 5, 7, 8 ; В 2, 6

Прыпеўкі


  1. Выбраць правільны адказ

  1. а

  2. а

  3. а, в, д

  4. б
  1. Дадаць

 1. 60-х гг. XIX ст.

 2. Адначасова.

 3. Танцам.

 4. А. Рыпінскага “Беларусь” 1840 г.

 5. “Беларускія песні-частушкі”,.. М. Я. Нікіфароўскі.

 6. П. Шэйна, Е. Раманава, У. Дабравольскага.
  1. Вызначыць адпаведнасць

А3, Б1, В2, Г4


  1. Выкрэсліць няправільны адказ

а) 2

б) 2


в) 1

г) 2  1. Выбраць правільны адказ

2


  1. Сістэматызаваць прыведзеныя прыпеўкі па наступных групах

А10 , Б8, В7, Г9, Д4, Е1, Ж2, З3, І5, К6, Л12, М11, Н13, О14, П15, Р16

Прыказкі, прымаўкі, выслоўі


  1. Дадаць

а) павучальным,.. прамы і пераносны,.. закончаная,.. абагульненнем.

б) незавершанасцю,.. абагульняльнага,.. кантэксце.

в) прыгаворкі, параўнанні, праклёны, вітанні, зычэнні, прысяганні.


  1. Выбраць правільны адказ

а)


  1. Закрэсліць няправільныя адказы

2, 3


  1. Размеркаваць прыказкі па прапануемых тэматычных групах

А 3, 14 З 18, 20, 21, 31

Б 6, 8, 12, 9 І 19, 32, 38

В 1, 2, 10 К 33, 37, 35

Г 11, 13 Л 16, 24, 34, 36

Д 4, 5, 7 М 15, 17, 23

Е 22, 25, 26, 39 Н 28, 30

Ж 27, 29
Загадкі


  1. Дадаць

 1. “Могилевские губернские ведомости” за 1849 г.

 2. XIX ст.

 3. С. П. Мікуцкім, І. Юркевічам.

 4. “Сборник памятников народного творчества в Северо-западном крае”.

 5. “Белорусские пословицы и загадки”.

 6. Е. Р. Раманаву,.. “Белорусском сборнике”,.. 206,.. Е. Р. Раманавым,.. 800.

 7. 146.

 8. М. Я. Нікіфароўскага,.. “Простонародные загадки”.

 9. У. М. Дабравольскі.

10) М. Федароўскі.


  1. Вызначыць адпаведнасць

А 3, Б 1, В 2, Г 5, Д 4


  1. Дадаць

Традыцыйныя загадкі і загадкі савецкага часу.


  1. Вызначыць адпаведнасці

А 3, 4, 8, 9, 10 ; Б 1, 2, 5, 6, 7, 11, 12


  1. Размеркаваць загадкі па наступных тэматычных групах

1 г, о, р, у, ф, ч 6 д

2 а, е, ц, э, ю 7 б, і

3 к 8 л, х

4 в, ж, я 9 м, п, ш

5 з, с 10 т, н


Прыкметы і павер’і


  1. Дадаць

 1. на аб’ектыўнай прычынна-выніковай залежнасці,.. шматвяковым народным вопытам.

 2. на веры,.. містычных сувязей,.. з’явамі навакольнага свету.

 3. У. А. Васілевіч.
  1. Вызначыць адпаведнасці

1 Б , 2 А , 3 Г , 4 В , 5 Д


  1. Размеркаваць прыкметы і павер’і па нпрапануемых групах

1 б, ж 7 н, п

2 а, г, е 8 р, у

3 і, м 9 с, ф

4 д, з 10 х, ч

5 в, л 11 т, ц

6 к, о


Замовы


  1. Дадаць

 1. Г. А. Барташэвіч.

 2. А. Кіркор, “Этнаграфічны погляд на Віленскую губернію” (1858 г.).

 3. Пяты выпуск “Беларускага зборніка”

 4. “Смаленскім этнаграфічным зборніку” (1891 г.)

 5. П. Шэйна, М. Федароўскага, Я. Ф. Карскага, А. Шлюбскага.

 6. Празаічны,.. славесная формула,.. магічную сілу.

 7. Загаворамі, нагаворамі, шэптамі.
  1. Вызначыць адпаведнасць

1 В , 2 А , 3 Б , 4 Д , 5 Г


  1. Выбраць правільны адказ

2)


  1. Назваць раздзелы для замоў паводле Л. М. Салавей

 1. Замовы ад прыродных стыхій (пажару, навальніцы, марозу, сушы, віхуры і г.д.);

 2. Замовы ад дэманалагічных персанажаў, праяў “нячыстай сілы”, чарцей, лесуноў, дамавікоў, хлеўнікаў, благіх людзей, чараўнікоў, ведзьмаў (ведзьмакоў) і інш.;

 3. Замовы ад звяроў (ваўкоў, сабак, змеяў, гадзюк і інш.);

 4. Замовы на ўдалае паляванне, рыбную лоўлю, урадлівасць поля, плоднасць, прадуктыўнасць статку;

 5. Замовы на лёгкія роды і здароўе дзіцяці;

 6. Замовы ад хвароб у чалавека;

 7. Замовы ад хвароб у жывёлы;

 8. Замовы на поспех у каханні і сужонстве;

 9. Замовы на ўдачу ў грамадскіх справах.


V. Размеркаваць прапануемыя замовы па наступных раздзелах

1. в “Паляўнічая”

е “Ад залому”

і “Ад гразы”

л “Ад нячыстай сілы”

о “Ад уроку жывёлы”

ф “Ад змей”

2. а “На забеспячэнне здароўя”

б “На забеспячэнне здароўя”

д “Ад крывацёку”

ж “Ад звіху-ўдару”

м “Ад зубнога болю”

п “Ад рожы”

с “На добрыя роды (“Прошча”)”

у “Ад ляку”

3. г “Любоўная (прысушка)”

з “На любоў”

к “На ўмацаванне шлюбу”

н “За здароўе салдата”

р “Ідучы на суд”

т “Адсушка”

х “Ад зладзеяў”


Духоўныя вершы


  1. Дадаць

а) (Песні старэцкія),.. эпічнага і ліра-эпічнага,.. хрысціянскія (аднагалосна).

б) Рэлігійна-эпічнай,.. фальклору і хрысціянскіх пісьмовых крыніц.

в) Знаменных распеваў.

г) Г. В. Кірыеўскага, Р. Зянкевіча, В. Варанцова… П. Бяссонаў.

д) П. Шэйна, Е. Р. Раманава, М. Я. Нікіфароўскім і А. Е. Грузінскім.

е) “Беларусаў” Я. Ф. Карскага.
  1. Вызначыць адпаведнасць

1 Б , 2 А , 3 В


  1. Назваць унутрыжанравыя разнавіднасці духоўных вершаў паводле

А. У. Марозава.

1) Верш пра “Галубіную кнігу” з апавяданнем пра першапачаткі Сусвету, стварэнне зямной іерархічнай сістэмы і барацьбу Праўды і Няпраўды, вынік якой прадвызначыў лёс усяго чалавецтва;

2) Вершы на старазапаветныя (“Плач Адама”, “Восіп Прыгожы”) і евангельскія тэмы (“Сон Багародзіцы”, “Нараджэнне Хрыстова”, “Пакуты Хрыстовы”, “Узнясенне Хрыстова”, “Лазар”);


 1. Вершы пра святых і велікамучанікаў (“Ягорый Пераможца”, “Мікіта – Хрыстоў мучанік”, “Барыс і Глеб”, “Зміцер Салунскі”);

 2. Вершы пра падзвіжнікаў і праведнікаў (“Хвёдар Церын”, “Аляксей, чалавек Божы”, “Алісахвій царэвіч”);

 3. Вершы пра Пятніцу;

 4. Вершы пра Жабрацкую брацію;

7) Вершы старавераў і сектантаў-містыкаў


  1. Размеркаваць духоўныя вершы па наступных унутрыжанравых

разнавіднасцях

1 а, і, д 4 е 7 к

2 ж, г 5 в

3 б 6 з


Народная проза


  1. Вызначыць адпаведнасць

1 б 6 ж 11 м 16 р

2 а 7 е 12 н 17 ф

3 д 8 і 13 л 18 у

4 г 9 з 14 п 19 т

5 в 10 к 15 о 20 с


  1. Дадаць

   1. Казкі чарадзейныя, казкі аб жывёлах, кумулятыўныя, казкі пра людзей.

   2. Казкі аб жывёлах, чарадзейныя казкі, легендарныя казкі, сацыяльна-бытавыя казкі, навелістычныя.

   3. Жывёлы, птушкі, рэптыліі.

   4. Займальнасць.

   5. Пэўных якасцей,.. хітрай, дурным, баялзіўцам, мудрым.

   6. Жывёльны эпас,.. казачнага эпасу.

   7. Дзіцячую,.. дабру, справядлівасці, таварыскасці, спачуванню пакрыўджаным і абяздоленым.

   8. “Уласна казак”.

   9. З дакласавым і раннекласавым,.. навакольнай прыродай,.. міфалагічнай,.. ініцыяцыі.

   10. Людзі незвычайнага нараджэння, сілы і здольнасцей: волат, асілкі,

царэвічы, каралевічы; чарадзейныя памочнікі, Вярнідуб, Гарыня, Ламікамень, Усыня.

   1. Станоўчых і адмоўных.

   2. 1) адлучка (адзін з членаў сям’і адлучаецца з дому);

2) забарона (да героя звяртаюцца з забаронай);

3) парушэнне (забарона парушаецца);

4) выведванне (антаганіст спрабуе правесці разведку);

5) барацьба (герой і антаганіст уступаюць у барацьбу).   1. Героіка-фантастычнага,.. на сямейных калізіях,.. аб праўдзе, крыўдзе,

горы, лёсе, смерці і г.д.

   1. Пра Бога, Ісуса Хрыста, святых, чорта.

   2. “Бог узнагароджвае і карае”;

“Праўда выходзіць наверх”;

“Чалавек на тым свеце”;

“Прададзены чорту”.

16) Пазнейшая,.. зместам,.. фантастыкі,.. больш шырокая і разнастайная,..

класавых супярэчнасцей. “На панскі розум ёсць мужыцкая хітрасць”.

17) Мудрая дзяўчына, спрытны злодзей, дасціпны жартаўнік, дурань, салдат,

жанчына (жонка).

18) Казкі,.. навел.

19) Пра ўдалую жаніцьбу (замужжа), пра вернасць і нянавісць, добрыя парады,

лёс, пра разбойнікаў і зладзеяў і інш.20) Купецкага.


  1. Вызначыць, да якога жанру адносіцца прыведзеная казка

2) Чарадзейная казка.


  1. Выбраць правільны адказ

а, б


  1. Дадаць

 1. Ю. Б. Бораў.

 2. У. Ліпскага,.. Габрава.

 3. В. Ластоўскім, З. Бяспалавым,.. “Жарты, анекдоты, гумарэскі”, “Народныя казкі, байкі, апавяданніі мудраслоўі”.

 4. А. Пельтцэра, М. Сумцова, В. Сідзельнікава, М. Андрэева.
  1. Вызначыць сістэматызацыю анекдотаў паводле М. П. Андрэева

 1. Анекдоты, па асноўнаму зместу звязаныя з пэўнымі сацыяльнымі катэгорыямі рознага роду (напр., пра паноў, пра папоў, пра салдат, пра жабракоў, пра зладзеяў…);

 2. Анекдоты нацыянальнага і абласнога характару(напр., пра цыганаў, пра яўрэяў, пра “ліцвінаў”-беларусаў, пра пашахонцаў…);

 3. Анекдоты палітычнага і “гістарычнага” (звязанага з пэўнымі асобамі) характару (ва ўкраінскім матэрыяле, напр., пра Канеўскага);

 4. Анекдоты пра сямейныя ўзаемаадносіны (муж і жонка, бацькі і дзеці…);

 5. Анекдоты псіхалагічнага характару – пра дурняў і хітруноў і г.д. (прычым яны могуць быць падзелены на мужчынскія і жаночыя ў залежнасці ад галоўнай дзеючай асобы).
  1. Дадаць

 1. Фантастычны ці апаэтызаваны,.. мастацкія,.. гераізацыя,.. пазнавальная.

 2. Рэальных,.. сапраўдныя,.. пра населеныя пункты, мясцовасці і г.д., большую,.. менш выразна,.. фантастычныя.
  1. Вызначыць класіфікацыю паводле К. П. Кабашнікава

Касмаганічныя, этнагенічныя, заагенічныя, тапанімічныя, гістарычныя, апакрыфічныя.


  1. Даць адказ на пытанне

 1. Летапісныя паданні эпохі Кіеўскай Русі;

 2. Гістарычныя паданні;

 3. Тапанімічныя паданні.
  1. Вызначыць, да якой групы адносіцца прыведзеная легенда

  1. Легенды пра ўзнікненне і паходжанне жывёльнага і расліннага свету. (“Адкуль пайшлі буслы”)

  1. Даць адказ на пытанне

Да тапанімічных. (“Паданне пра Магілёў”)


  1. Дадаць

    1. Пазней,.. расказчык.

    2. На дакладнасці,.. фантастычнай выдумкі.

    3. Індывідуальную

    4. П. Шэйн, У. М. Дабравольскі.

    5. Казак, паданняў, анекдотаў.
  1. Вызначыць жанр і характар твора

Жартоўнае апавяданне.

Дзіцячы фальклор


  1. Дадаць

 1. Розных жанраў народнай паэзіі,.. пэўным узроставым катэгорыям,.. традыцыйнай культуры.

 2. Г. С. Вінаградаў,..ствараюцца і выконваюцца.

 3. Для выхавання,.. дзіцячых.

 4. Песенны, вершаваны, празаічны (апавядальны),.. страшылкі.
  1. Вызначыць адпаведнасць

А 1, 2, 6, 7, 9, 12, 14

Б 3, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 15, 16
  1. Размеркаваць па групах фальклорныя тэксты

1 б , 2 а, 3 в

Спіс літаратуры


 1. Беларуская вусна-паэтычная творчасць / Падруч. для студэнтаў ВНУ / К. П. Кабашнікаў, А. С. Ліс, А. С. Фядосік і інш. – Мн., 2000.

 2. Беларускі фальклор. Курс лекцый. І. В. Казакова. – Мн., 2003.

 3. Беларускі фальклор: Хрэстаматыя / Склад. К. П. Кабашнікаў, А. С. Ліс, А. С. Фядосік і інш. – Мн., 2000.

 4. Беларускі фальклор. Энцыклапедыя: У 2т. – Мн., 2005 – 2006.

 5. Бяздоннае багацце: Легенды, паданні, сказы / Склад. А. І. Гурскі. – Мн., 1990.

 6. Восточно-славянский фольклор. Словарь научной и народной терминологии. – Мн., 1973.

 7. Вяселле. Абрад / Склад. К. А. Цвірка. – Мн., 1978.

 8. Замовы / Уклад. Г. А. Барташэвіч. – Мн., 1992.

 9. Земляробчы каляндар: Абрады і звычаі / Уклад. А. І. Гурскі. – Мн., 1990.

 10. Каляндарна-абрадавая паэзія / А. С. Ліс, А. І. Гурскі, В. М. Шарая, У. М. Савіцкі; Навук. рэд. А. С. Фядосік. – Мн., 2001. – (Беларускі фальклор: Жанры, віды, паэтыка; Кн. 1).

 11. Малыя жанры. Дзіцячы фальклор / Т. Валодзіна, А. І. Гурскі, Г. А. Барташэвіч, К. П. Кабашнікаў; Навук. рэд. А. С. Фядосік. – Мн., 2004. – (Беларускі фальклор: Жанры, віды, паэтыка; Кн. 6).

 12. Міфалогія. Духоўныя вершы / А. М. Ненадавец, А. У. Марозаў, Л. М. Салавей, Т. А. Івахненка; Навук. рэд. А. С. Фядосік. – Мн., 2003. – (Беларускі фальклор: Жанры, віды, паэтыка; Кн. 5).

 13. Народная проза / К. П. Кабашнікаў, А. С. Фядосік, А. В. Цітавец; Навук. рэд. А. С. Ліс. – Мн., 2002. – (Беларускі фальклор: Жанры, віды, паэтыка; Кн. 4).

 14. Пазаабрадавая паэзія / А. І. Гурскі, Г. А. Пятроўская, Л. М. Салавей; Навук. рэд. А. С. Фядосік. – Мн., 2003. – (Беларускі фальклор: Жанры, віды, паэтыка; Кн. 3).

 15. Пахаванні. Памінкі. Галашэнні / Склад. У. А. Васілевіч. – Мн., 1986.

 16. Паэзія беларускага земляробчага календара / Усклад. А. С. Ліс. – Мн., 1992.

 17. Песні народных свят і абрадаў / Уклад. і рэд. Н. С. Гілевіча. – Мн., 1974.

 18. Радзінная паэзія / Склад. М. Я. Грынблат. – Мн., 1971.

 19. Сямейна-абрадавая паэзія. Народны тэатр / А. С. Фядосік, А. С. Емельянаў, У. М. Сысоў, М. А. Каладзінскі; Навук. рэд. К. П. Кабашнікаў. – Мн., 2001. – (Беларускі фальклор: Жанры, віды, паэтыка; Кн. 2).

 20. Чарадзейныя казкі / Склад. К. П. Кабашнікаў, Г. А. Барташэвіч; рэд. В. К. Бандарчык. – Мн., 1973.

 21. Этнаграфія Беларусі: Энцыклапедыя. – Мн., 1989.ЗМЕСТ

Прадмова ………………………………………………………

2

Каляндарна-абрадавая паэзія …………………………………..

4

Сямейна-абрадавая паэзія ……………………………………

38

Народны тэатр ………………………………………………...

64

Пазаабрадавая паэзія …………………………………………

72

Лірыка кахання ……………………………………………

73

Сямейная лірыка …………………………………………….

77

Сацыяльна-бытавая лірыка …………………………………

89

Балады …………………………………………………………

99

Прыпеўкі ………………………………………………………

108

Прыказкі, прымаўкі, выслоўі …………………………………..

121

Загадкі …………………………………………………………

125

Прыкметы і павер’і ……………………………………………

130

Замовы …………………………………………………………

134

Духоўныя вершы ……………………………………………….

146

Народная проза …………………………………………………

153

Дзіцячы фальклор ………………………………………………

166

Ключы да тэстаў ………………………………………………

170

Спіс літаратуры …………………………………………………

217
1 Тэксты глядзі: Пазаабрадавая паэзія / А. І. Гурскі, Г. А. Пятроўская, Л. М. Салавей; Навук. рэд. А. С. Фядосік. – Мн., 2003. – (Беларускі фальклор: Жанры, віды, паэтыка; Кн. 3, С.19-150)

2 Усе прыклады падаюцца па выданню: Прыкметы і павер’і : (Беларуская вусна-паэтычная творчасць) Мн., 2000, С.398-547.

3 Тэксты тут і далей даюцца па выданню: Замовы: БНТ, Мн., 1992.

4 Тэксты тут і далей даюцца па выданню: Романов Е. Р. Белорусский сборник. Вып. 5

1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка