I osnovne odredbe
старонка1/52
Дата канвертавання24.04.2016
Памер5.72 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52
PRAVILNIK
O PREKOGRANIČNOM PROMETU I TRGOVINI ZAŠTIĆENIM VRSTAMA

("Sl. glasnik RS", br. 99/2009 i 6/2014)

 

I OSNOVNE ODREDBEČlan 1

Ovim pravilnikom propisuju se: uslovi pod kojima se obavlja uvoz, izvoz, unos, iznos ili tranzit, trgovina i uzgoj ugroženih i zaštićenih biljnih i životinjskih divljih vrsta (u daljem tekstu: zaštićene vrste), njihovih delova i derivata; izdavanje dozvola i drugih akata (potvrde, sertifikati, mišljenja); dokumentacija koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvola, sadržina i izgled dozvole; spiskovi vrsta, njihovih delova i derivata koji podležu izdavanju dozvola, odnosno drugih akata; vrste, njihovi delovi i derivati čiji je uvoz odnosno izvoz zabranjen, ograničen ili obustavljen; izuzeci od izdavanja dozvole; način obeležavanja životinja ili pošiljki; način sprovođenja nadzora i vođenja evidencije i izrada izveštaja.Član 2

Izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

1) datum sticanja je datum kada je primerak uzet iz prirode, rođen u zatočeništvu ili veštački razmnožen, ili ukoliko takav datum ne može biti dokazan, sledeći datum kojim se dokazuje prvo posedovanje primeraka;

2) deo je svaki deo životinje, biljke ili gljive, nezavisno od toga da li je u svežem, sirovom, osušenom ili prerađenom stanju;

3) derivat je svaki prerađeni deo životinje, biljke, gljive ili telesna tečnost. Derivati većinom nisu prepoznatljivi deo primerka od kojeg potiču;

4) država porekla je država u kojoj je primerak uzet iz prirode, rođen i uzgojen u zatočeništvu ili veštački razmnožen;

5) druga generacija potomaka (F2) i sledeće generacije potomaka (F3, F4, itd.) su primerci nastali pod kontrolisanim uslovima od roditelja koji su takođe rođeni pod kontrolisanim uslovima;

6) Konvencija je Konvencija o međunarodnom prometu ugroženih vrsta divlje faune i flore (u daljem tekstu: Konvencija) koja je potvrđena Zakonom o potvrđivanju Konvencije o međunarodnom prometu ugroženih vrsta divlje faune i flore ("Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori", broj 11/01);

7) kontrolisani uslovi obuhvataju uslove pod kojima se proizvode određene vrste životinja i biljaka u sredini u kojoj je sprečen nekontrolisani ulazak i izlazak životinja, jaja, zametaka i polena, kao i veštački prostor za životinje, odvoz otpada, zdravstvenu negu, zaštitu od predatora, veštačko snabdevanje hranom i drugo;

8) matični fond su sve jedinke zaštićenih vrsta flore i faune koje se koriste za razmnožavanje;

9) Ministarstvo je organ državne uprave nadležan za poslove zaštite prirode koji obavlja dužnosti nadležnog upravnog organa u skladu sa članom 9. Konvencije;

10) nadležni upravni organ je organ državne uprave nadležan za sprovođenje Konvencije u pojedinoj državi članici u skladu sa članom 9. Konvencije;

11) nekomercijalne svrhe su sve aktivnosti u kojima primarni cilj nije ekonomska korist ili dobit, i to: isključivo lična upotreba, naučna istraživanja, edukacija, biomedicinska istraživanja i programi razmnožavanja u zatočeništvu sa ciljem očuvanja vrsta;

12) nuđenje na prodaju je nuđenje na prodaju i svaka druga radnja koja se opravdano može time smatrati, uključujući oglašavanje ili davanje povoda za oglašavanjem prodaje i poziv na ponudu;

13) komercijalne svrhe su sve svrhe kojima je cilj ostvarivanje ekonomske ili bilo koje druge koristi, uključujući i sve one aktivnosti za koje nije moguće dokazati nekomercijalnu svrhu, uključujući prodaju, kupovinu, podnošenje ponude za kupovinu, sticanje u komercijalne svrhe, izlaganje javnosti radi sticanja dobiti, korišćenje u svrhu sticanja dobiti, držanje radi prodaje, nuđenje na prodaju, prevoz radi prodaje, najam i razmenu primeraka;

14) lične ili kućne stvari su mrtvi primerci, njihovi delovi i derivati koji pripadaju fizičkom licu i čine deo njegovih uobičajenih dobara i imovine ili su tome namenjeni;

15) obaveštenje o uvozu je prijava graničnoj carinskoj službi od strane uvoznika, njegovog ovlašćenog zastupnika, odnosno predstavnika u trenutku i na mestu unošenja određenih primeraka u Republiku Srbiju;

16) obrađeni primerci stečeni pre više od 50 godina podrazumevaju primerke koji su znatno promenjeni u odnosu na svoje prirodno sirovo stanje ili obrađeni u nakit, ukrase, umetničke predmete, predmete za praktičnu upotrebu ili muzičke instrumente pre 1. juna 1947. godine i za koje je Ministarstvu pružen odgovarajući dokaz da su stečeni u takvom stanju; takvi će se primerci smatrati obrađenima samo ako se nalaze u jednoj od prethodno navedenih kategorija i ako im nije potrebno dalje rezbarenje, oblikovanje i izrada kako bi postigli svoju svrhu;

17) ovlašćena naučna i stručna organizacija je naučna ili stručna ustanova određena u skladu sa članom 9. Konvencije;

18) odredište je mesto koje je namenjeno držanju primeraka po unošenju u Republiku Srbiju, u slučaju živih primeraka, to je prvo mesto gde će se primerci držati nakon određenog perioda karantina ili nekog drugog zadržavanja u svrhu sanitarnih provera i kontrole;

19) ponovni izvoz iz Republike Srbije je izvoz iz Republike Srbije svih primeraka koji su prethodno uneseni;

20) potvrda za primerak je dokument koji se izdaje za radnje iz čl. 23. i 24. ovog pravilnika za žive kičmenjake. Potvrda važi samo na teritoriji Republike Srbije;

21) potvrda za trgovinu je dokument koji se izdaje za radnje iz čl. 23. i 24. ovog pravilnika, važi samo na teritoriji Republike Srbije, a koristi se za jednu ili više transakcija;

22) ponovni uvoz u Republiku Srbiju je unošenje u Republiku Srbiju bilo kojeg primerka koji je prethodno bio izvezen ili ponovno izvezen;

23) prva generacija potomaka (F1) su primerci dobijeni pod kontrolisanim uslovima od roditelja od kojih je barem jedan začet u prirodi ili uzet iz prirode;

24) predkonvencijski primerak podrazumeva primerak stečen pre nego što je određena vrsta uvrštena u Dodatke Konvencije,

25) prekogranični promet je iznos, unos, izvoz ili uvoz i unošenje iz mora, zaštićenih vrsta, njihovih delova i derivata;

26) primerak je svaka životinja, biljka ili gljiva, bez obzira da li je živa ili mrtva, koja pripada zaštićenim vrstama datim u Prilogu I, Prilogu II, Prilogu III, Prilogu IV, Prilogu V, Prilogu VI, Prilogu VII, Prilogu VIII i Prilogu IX, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo, svaki njen deo ili prerađevina, bez obzira da li čini sastojak druge robe, i sva druga roba za koju je iz propratne isprave, pakovanja, oznake, etikete ili ostalih dokumenata vidljivo da predstavlja životinju, biljku ili gljivu koja pripada tim vrstama, ili da sadrži delove ili derivate životinja, biljaka ili gljiva koje pripadaju tim vrstama, osim ako takvi delovi ili derivati nisu izričito izuzeti od primene odredaba ovog pravilnika.

Primerkom se smatra i primerak zaštićene vrste date u prilozima iz stava 1. ove tačke, ako predstavlja životinju ili biljku ili je deo ili derivat životinje ili biljke čiji barem jedan roditelj pripada navedenoj vrsti. U slučajevima kada roditelji takve životinje ili biljke pripadaju vrstama navedenim u različitim prilozima, ili vrstama od kojih je samo jedna navedena, primenjuju se odredbe restriktivnijeg priloga. U slučaju primeraka biljaka hibrida, ako je jedan od roditelja pripadnik zaštićene vrste date u Prilogu I, primenjuju se odredbe restriktivnijeg priloga samo u slučaju da u tom prilogu uz tu vrstu stoji napomena u tom smislu;

27) provere u trenutku uvoza, izvoza, ponovnog izvoza i tranzita su provere dozvola, potvrda i prijava predviđenih ovim pravilnikom i posebnim propisima, pregled primeraka, kao i uzimanje uzoraka radi analize ili detaljnijih provera;

28) tranzit je prevoz primeraka između dve lokacije izvan Republike Srbije preko teritorije Republike Srbije, tokom kojeg eventualni prekid kretanja nastaje samo zbog postupaka koji se zahtevaju ovim oblikom prometa;

29) trgovina je prodaja i kupovina, sticanje u komercijalne svrhe, izlaganje javnosti radi sticanja dobiti, korišćenje u svrhu sticanja dobiti, držanje radi prodaje, nuđenje na prodaju ili prevoz radi prodaje, najam i razmena zaštićenih vrsta;

30) unošenje iz mora je unošenje u Republiku Srbiju bilo kojeg primerka koji je uzet u morskom okruženju i unosi se direktno iz morskog okruženja koje nije u nadležnosti ni jedne države, uključujući vazdušni prostor iznad mora, morsko dno i podzemlje ispod mora.

31) putujuće izložbe su putujuće zbirke, menažerije ili izložbe biljaka, koje se komercijalno izlažu pred publikom.

II USLOVI ZA OBAVLJANJE PREKOGRANIČNOG PROMETA ZAŠTIĆENIH VRSTA

1. UvozČlan 3

Primerci zaštićenih vrsta iz Priloga I, mogu se uneti u Republiku Srbiju posle pregleda pošiljke, provere ispravnosti uvozne dozvole koju je izdalo Ministarstvo i izvozne dozvole ili potvrde o ponovnom izvozu koju je, u skladu sa Konvencijom, izdao nadležni organ države izvoza za vrste date u Dodacima Konvencije, i okončanja postupka u graničnoj carinskoj ispostavi na mestu unošenja.

Uvozna dozvola iz stava 1. ovog člana može se izdati ako su ispunjeni sledeći uslovi:

1) da je podnosilac zahteva dostavio dokumentaciju kojom se dokazuje da su primerci nabavljeni u skladu sa zakonskim propisima o zaštiti određenih vrsta u državi izvoza ili ponovnog izvoza. U slučaju uvoza primeraka vrsta iz Priloga I koji su dati u Dodacima I, II, ili III Konvencije, podnosilac zahteva prilaže izvoznu dozvolu ili potvrdu o ponovnom izvozu koju je u skladu sa Konvencijom izdao nadležni organ države izvoza ili države ponovnog izvoza, ili njihovu kopiju;

2) da je Ministarstvu pružen odgovarajući dokaz da se primerci neće upotrebljavati u komercijalne svrhe;

3) da je ovlašćena naučna i stručna organizacija na osnovu dostupnih podataka i dokumentacije utvrdila:

(1) da unošenje u Republiku Srbiju nema štetan uticaj na status očuvanja tih vrsta ili na veličinu teritorije koju zauzimaju odgovarajuće populacije tih vrsta;

(2) da je unošenje u Republiku Srbiju potrebno za:

a) napredak nauke i sprovođenje nužnih biomedicinskih istraživanja, ako se dokaže da su te vrste jedine odgovarajuće za navedene svrhe i da ne postoje drugi primerci uzgojeni u zatočeništvu ili veštački razmnoženi ili

b) uzgoj ili razmnožavanje u svrhu očuvanja vrsta ili

v) istraživanje i obrazovanje u svrhu očuvanja vrsta ili

g) druge potrebe koje nisu štetne za opstanak vrsta;

(3) da je smeštaj namenjen živom primerku u odredištu odgovarajuće opremljen za njegovo primereno držanje i negu;

4) da je Ministarstvo na osnovu mišljenja ovlašćene naučne i stručne organizacije utvrdilo da nema nikakvih drugih faktora koji se odnose na očuvanje vrsta, a koji bi bili protivni izdavanju uvozne dozvole;

5) da je Ministarstvu pružen odgovarajući dokaz da će svaki živi primerak biti otpremljen na način koji na najmanju moguću meru smanjuje rizik povrede, narušavanja zdravlja ili okrutnog postupanja.

Član 4

Primerci zaštićenih vrsta iz Priloga II, mogu se uneti u Republiku Srbiju posle pregleda pošiljke, provere ispravnosti uvozne dozvole koju je izdalo Ministarstvo i izvozne dozvole ili potvrde o ponovnom izvozu koju, je u skladu sa Konvencijom, izdao nadležni organ države izvoza za vrste date u Dodacima Konvencije, i okončanja postupka u graničnoj carinskoj ispostavi na mestu unošenja.

Uvozna dozvola iz stava 1. ovog člana može se izdati ako su ispunjeni sledeći uslovi:

1) da je podnosilac zahteva dostavio dokumentaciju kojom se dokazuje da su primerci nabavljeni u skladu sa zakonskim propisima o zaštiti određenih vrsta u državi izvoza ili ponovnog izvoza. U slučaju uvoza primeraka vrsta iz Priloga II koji su dati u Dodacima Konvencije, podnosilac zahteva prilaže izvoznu dozvolu ili potvrdu o ponovnom izvozu koju je u skladu sa Konvencijom izdao nadležni organ države izvoza ili države ponovnog izvoza ili njihovu kopiju;

2) da je podnosilac zahteva dao na uvid dokumenta kojima se dokazuje da je smeštaj za žive primerke u odredištu odgovarajuće opremljen za njihovo primereno držanje i negu;

3) da je podnosilac zahteva pružio zadovoljavajući dokaz da će svaki živi primerak biti otpremljen na način koji na najmanju moguću meru smanjuje rizik povrede, narušavanja zdravlja ili okrutnog postupanja;

4) da je ovlašćena naučna i stručna organizacija, na osnovu dostupnih podataka i dokumentacije, utvrdila da unošenje u Republiku Srbiju nema štetan uticaj na status očuvanja vrste ili na veličinu teritorije koju zauzima odgovarajuća populacija te vrste uzimajući u obzir sadašnji ili predviđeni nivo trgovine;

5) da je Ministarstvo na osnovu mišljenja ovlašćene naučne i stručne organizacije utvrdilo da nema nikakvih drugih faktora koji se odnose na očuvanje vrsta, a koji su protivni uslovima izdavanja uvozne dozvole.Član 5

Primerci vrsta iz Priloga III i IV, mogu se uneti u Republiku Srbiju posle pregleda pošiljke, provere ispravnosti obaveštenja o uvozu iz Priloga XI, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, i okončanja postupka u graničnoj carinskoj ispostavi na mestu unošenja, i provere:

1) izvozne dozvole koju je u skladu sa Konvencijom izdao nadležni organ države izvoza ako se radi o uvozu iz države koja je naznačena uz ime te vrste u Prilogu III ili;

2) izvozne dozvole, potvrde o ponovnom izvozu ili potvrde o poreklu koju je u skladu sa Konvencijom izdao nadležni organ države izvoza ili države ponovnog izvoza ako se radi o uvozu iz svih drugih zemalja, osim one čije ime stoji u napomenama uz ime vrste u Prilogu III.

Obaveštenje o uvozu iz stava 1. ovog člana izdaje Ministarstvo ako je ovlašćena naučna i stručna organizacija na osnovu dostupnih podataka i dokumentacije utvrdila da:

(1) unošenje u Republiku Srbiju nema štetan uticaj na status očuvanja vrste ili na veličinu teritorije koju zauzima odgovarajuća populacija te vrste u državi porekla, uzimajući u obzir sadašnji ili predviđen nivo trgovine,

(2) ne postoji opasnost po autohtone vrste, ukoliko dođe do slučajnog ili namernog bega primeraka u slobodnu prirodu Republike Srbije,

(3) je smeštaj namenjen živim primercima u odredištu odgovarajuće opremljen za njihovo primereno držanje i negu.Član 6

Primerci zaštićenih vrsta iz Priloga VII i VIII, koje nisu navedene u Prilozima I do IV, mogu se uneti u Republiku Srbiju posle pregleda pošiljke, ispravnosti uvozne dozvole Ministarstva, i okončanja postupka u graničnoj carinskoj ispostavi na mestu unošenja.

Dozvola iz stava 1. ovog člana izdaje se ako je ovlašćena naučna i stručna organizacija na osnovu dostupnih podataka i dokumentacije utvrdila da:

(1) unošenje u Republiku Srbiju nema štetan uticaj na status očuvanja vrste ili na veličinu teritorije koju zauzima odgovarajuća populacija te vrste u državi porekla, uzimajući u obzir sadašnji ili predviđen nivo trgovine,

(2) ne postoji opasnost po autohtone vrste, ukoliko dođe do slučajnog ili namernog bega primeraka u slobodnu prirodu Republike Srbije,

(3) je smeštaj namenjen živim primercima u odredištu odgovarajuće opremljen za njihovo primereno držanje i negu.Član 7

Uslovi za izdavanje uvozne dozvole iz člana 3. stav 2. tač. 2) i 3) i člana 4. stav 2. tač. 1) do 5) ovog pravilnika ne odnose se na primerke za koje podnosilac zahteva stavi na uvid dokumentovan dokaz:

1) da su oni prethodno zakonito uneti u Republiku Srbiju ili stečeni u njoj i da se bez obzira da li su izmenjeni ili ne, ponovno unose u Republiku Srbiju, ili

2) da predstavljaju obrađene primerke koji su stečeni pre više od 50 godina.

2. Izvoz i ponovni izvoz

Član 8

Primerci zaštićenih vrsta iz Priloga I i VII ovog pravilnika mogu se izvoziti i ponovno izvoziti iz Republike Srbije posle pregleda pošiljke i ispravnosti izvozne dozvole ili potvrde o ponovnom izvozu koju je izdalo Ministarstvo i okončanja postupka u graničnoj carinskoj ispostavi na mestu iznošenja.

Izvozna dozvola iz stava 1. ovog člana za primerke vrsta iz Priloga I i VII može se izdati ako su ispunjeni sledeći uslovi:

1) da je podnosilac zahteva predao dokumentovan dokaz o tome:

(1) da su primerci nabavljeni u Republici Srbiji u skladu sa važećim zakonima koji uređuju njihovo uzimanje iz prirode,

(2) da su primerci nabavljeni u Republici Srbiji u skladu sa Konvencijom,

(3) da je izdata uvozna dozvola u slučaju izvoza primeraka vrsta iz Dodatka I Konvencije u neku od država strana Konvencije,

(4) da se primerci neće koristiti u komercijalne svrhe, izuzev primeraka u skladu sa članom 31. ovog pravilnika,

(5) da će svaki živi primerak biti otpremljen na način koji na najmanju moguću meru smanjuje rizik od povrede, narušavanja zdravlja ili okrutnog postupanja;

2) da je ovlašćena naučna i stručna organizacija, na osnovu dostupnih podataka, u pisanom obliku utvrdila da hvatanje ili sakupljanje primeraka iz prirode, ili njihov izvoz, neće imati štetan uticaj na status očuvanja tih vrsta ili na veličinu teritorije koju zauzima odgovarajuća populacija tih vrsta;

3) da je Ministarstvo, na osnovu mišljenja ovlašćene naučne i stručne organizacije, utvrdilo da ne postoje drugi faktori koji se odnose na očuvanje vrsta, a koji sprečavaju izdavanje izvozne dozvole.

Potvrda o ponovnom izvozu može se izdati ako su ispunjeni uslovi iz stava 2. tačka 1) podtač. (3), (4) i (5) i tačka 3) ovog člana i ako podnosilac zahteva dostavi dokumentovan dokaz da su primerci:

1) uneti u Republiku Srbiju u skladu sa ovim pravilnikom;

2) uvedeni u međunarodnu trgovinu u skladu sa Konvencijom, ako su uneti u Republiku Srbiju pre 28. maja 2002. godine;

3) zakonito uneti u Republiku Srbiju pre početka primene ovog pravilnika i Konvencije u Republici Srbiji.

Član 9

Primerci zaštićenih vrsta iz Priloga II, III i VIII ovog pravilnika mogu se izvoziti i ponovno izvoziti iz Republike Srbije posle pregleda pošiljke i provere ispravnosti izvozne dozvole ili potvrde o ponovnom izvozu koju je izdalo Ministarstvo i okončanja postupka u graničnoj carinskoj ispostavi na mestu iznošenja.

Izvozna dozvola iz stava 1. ovog člana može se izdati ako su ispunjeni uslovi iz člana 8. stav 2. tačka 1) podtač. (1), (2) i (5) i tač. 2) i 3) ovog pravilnika.

Potvrda o ponovnom izvozu može se izdati ako su ispunjeni uslovi iz člana 8. stav 2. tačka 1) podtačka (5) i tačka 3) i stav 3. ovog pravilnika.Član 10

Uslovi za izdavanje izvozne dozvole ili potvrde o ponovnom izvozu iz člana 8. stav 2. tačka 1) podtač. (3) i (4) i tačka 2) ovog pravilnika, ne odnose se na:

1) obrađene primerke koji su stečeni pre više od 50 godina;

2) mrtve primerke, njihove delove i derivate za koje podnosilac zahteva pruži odgovarajući dokaz da su zakonito stečeni pre nego što su se na njih počele primenjivati odredbe Konvencije i odredbe ovog pravilnika.

3. Posebna pravila za prekogranični promet primeraka divljih vrsta koje nisu date u Prilozima I do IX

Član 11

Živi primerci alohtonih divljih vrsta koje nisu date u Prilozima I do IX ovog pravilnika, mogu se uneti u Republiku Srbiju na osnovu uvozne dozvole koju je izdalo Ministarstvo, posle pregleda pošiljke, provere ispravnosti uvozne dozvole i okončanja postupka u graničnoj carinskoj ispostavi na mestu unošenja.

Dozvola iz stava 1. ovog člana izdaje se ako su ispunjeni sledeći uslovi:

1) da je podnosilac zahteva dostavio dokumentaciju u kojoj su navedeni podaci o vrsti, količini i poreklu primeraka, izvozniku i državi izvoza, kao i pisanu izjavu iz koje je vidljiva namena uvoza;

2) da je ovlašćena naučna i stručna organizacija dala mišljenje o tome da:

(1) unošenje u Republiku Srbiju nema štetan uticaj na status očuvanja vrste ili na veličinu teritorije koju zauzima odgovarajuća populacija te vrste u državi porekla, uzimajući u obzir sadašnji ili predviđen nivo trgovine,

(2) ne postoji opasnost po autohtone vrste, ukoliko dođe do slučajnog ili namernog bega primeraka u slobodnu prirodu Republike Srbije,

(3) je smeštaj namenjen živim primercima u odredištu odgovarajuće opremljen za njihovo primereno držanje i negu;

3) da je podnosilac zahteva Ministarstvu pružio odgovarajući dokaz da će svaki živi primerak biti otpremljen na način koji na najmanju moguću meru smanjuje rizik povrede, narušavanja zdravlja ili okrutnog postupanja;

4) da je Ministarstvo, na osnovu mišljenja ovlašćene naučne i stručne institucije, utvrdilo da ne postoje drugi faktori koji sprečavaju izdavanje uvozne dozvole.

Dozvola iz stava 1. ovog člana izdaje se za svaku isporuku posebno i važi najduže šest meseci.

Za uvoz ili unos mrtvih primeraka, delova i derivata divljih vrsta koje nisu date u Prilozima I do IX ovog pravilnika, kao i za izvoz ili iznos primeraka ovih vrsta, Ministarstvo može izdati potvrdu u kojoj se navodi da dati primerci ne podležu obavezi pribavljanja uvozne, odnosno izvozne dozvole.

4. Tranzit

Član 12

Tranzit kroz Republiku Srbiju primeraka vrsta iz Priloga I do IX ovog pravilnika obavezno se prijavljuje u graničnoj carinskoj ispostavi na mestu unošenja.

Za tranzit primeraka vrsta iz stava 1. ovog člana potrebno je staviti na uvid odgovarajuću dokumentaciju države izvoza iz koje je vidljivo konačno odredište. Za vrste iz Priloga I, II i III ovog pravilnika potrebno je staviti na uvid važeću izvoznu dozvolu ili potvrdu o ponovnom izvozu koju je izdao nadležni upravni organ države izvoza ili ponovnog izvoza u skladu sa Konvencijom.

III IZUZECI PRI UVOZU, PONOVNOM UVOZU I PONOVNOM IZVOZU ZAŠTIĆENIH VRSTA

1. Uvoz i ponovni uvoz

Član 13

Izuzetno od čl. 3, 4, 5. i 6. ovog pravilnika za uvoz ili ponovni uvoz u Republiku Srbiju mrtvih primeraka, delova i derivata koji predstavljaju lične ili kućne stvari, nije potrebno:

1) pribaviti uvoznu dozvolu Republike Srbije za vrste iz Priloga I i II ovog pravilnika;

2) popuniti obaveštenje o uvozu u graničnoj carinskoj ispostavi na mestu unošenja za vrste iz Priloga III i IV, kao i vrste iz Priloga VII i VIII koje nisu date u Prilogu I i II ovog pravilnika.

Izuzeće iz stava 1. ovog člana ne primenjuje se na lične i kućne stvari koje se koriste za ostvarenje komercijalne dobiti, koje se prodaju, izlažu u komercijalne svrhe, čuvaju za prodaju, nude za prodaju ili prevoze radi prodaje.

Pod mrtvim primercima iz stava 1. ovoga člana podrazumevaju se i lovački trofeji ako su:

1) sastavni deo ličnog prtljaga putnika koji dolaze iz inostranstva ili

2) sastavni deo lične imovine fizičkog lica koja menja boravak u inostranstvu za boravak u Republici Srbiji ili

3) lovački trofeji odstreljeni u inostranstvu, a uvoze se naknadno.

Kada lice koje ima prebivalište ili boravak u Republici Srbiji prvi put unosi u Republiku Srbiju lične i kućne stvari, uključujući i lovačke trofeje, koji potiču od primeraka vrsta iz Priloga II ili III ovog pravilnika, nadležnoj carinskoj službi stavlja na uvid original i kopiju za vlasnika izvozne dozvole ili potvrde o ponovnom izvozu države izvoza. Carinska služba prosleđuje original izvozne dozvole ili potvrde o ponovnom izvozu Ministarstvu, a vlasniku vraća pečatom overenu kopiju za vlasnika.

Izuzeće iz st. 1. i 4. ovog člana ne primenjuje se na lične i kućne stvari, uključujući i lovačke trofeje, poreklom od primeraka vrsta iz Priloga I ovog pravilnika, koje prvi put u Republiku Srbiju unosi lice koje ima prebivalište ili boravak u Republici Srbiji ili dokaže da namerava da ostvari prebivalište u Republici Srbiji.

Kada lice koje ima prebivalište ili boravak u Republici Srbiji ponovno unosi lične i/ili kućne stvari u Republiku Srbiju, uključujući i lovačke trofeje, koji potiču od vrsta iz Priloga I ili II ovog pravilnika, carinskoj službi stavlja na uvid kopiju za vlasnika ranije upotrebljene uvozne ili izvozne dozvole Republike Srbije overenu od strane carinske službe Republike Srbije, kopiju za vlasnika izvozne dozvole ili potvrde o ponovnom izvozu države izvoza iz stava 4. ovog člana korišćenu kod prvog ulaska u Republiku Srbiju ili dokaz da su primerci zakonito nabavljeni u Republici Srbiji.

Izuzetno od st. 1, 4. i 6. ovog člana, pri uvozu ili ponovnom uvozu u Republiku Srbiju nije potrebno staviti na uvid uvoznu dozvolu, izvoznu dozvolu ili potvrdu o ponovnom izvozu za:

1) najviše 125 g kavijara jesetarskih vrsta (Acipenseriformes spp.) po osobi, u pakovanjima obeleženim u skladu sa članom 32. stav 1. tačka 7. ovog pravilnika;

2) najviše tri komada udaraljki izrađenih od kaktusa (Cactaceae spp.) po osobi;

3) najviše četiri prerađena proizvoda od krokodila (Crocodylia spp.) po osobi, osim mesa i lovačkih trofeja;

4) najviše tri ljušture puža vrste Strombus gigas po osobi;

5) najviše četiri mrtva morska konjića (Hippocampus spp.) po osobi;

6) najviše tri primerka džinovskih školjki (Tridacnidae spp.) do tri kg ukupne težine (tri cela ili šest odgovarajućih polovina ljušture) po osobi.

2. Ponovni izvoz


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка