I. częŚĆ wstępna
старонка20/22
Дата канвертавання24.04.2016
Памер0.7 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

GMINA NAREW
Walory turystyczne:


 1. Krajobraz – atrakcyjny dla turystyki, urozmaicony, największą atrakcją jest zachowana w naturalnym stanie dolina Górnej Narwi otoczona pagórkowatymi krawędziami z licznymi punktami widokowymi. Lesistość umiarkowana, pd.-wsch. część gminy obejmuje fragment Puszczy Ladzkiej.

 2. Walory przyrodnicze:

 • w granicach gminy znajdują się fragmenty dwu obszarów chronionego krajobrazu: „Dolina Górnej Narwi” i „Puszcza Białowieska”,

 • dwa pomniki przyrody: grupa drzew w Puchłach oraz stary dąb w Przybudkach.

 • ostoja ptaków wodno-błotnych w dolinie Narwi stanowi ważny w skali kraju szlak ich migracji.

 1. Walory kulturowe:

 • zabytkowy układ urbanistyczny Narwi oraz drewniana zabudowa miejscowości (kilkadziesiąt obiektów),

 • zespół obiektów zabytkowych w Narwi: drewniany kościół (1755), dwie drewniane cerkwie (1726 i 1885), oraz cmentarz żydowski,

 • zabytkowe układy przestrzenne oraz zespoły drewnianej zabudowy wsi w gminie (zwłaszcza w Trześciance, Socach i Puchłach),

 • drewniane cerkwie w Koźlikach (1793), Trześciance (1867), Łosince (1886), Puchłach (1912) i Tyniewiczach Dużych (pocz. XIX w.),

 • grodzisko na Górze Kuraszowskiej nad Narwią.

 1. Muzea, skanseny i izby regionalne:

 • mini-skansen skansen w Koźlikach z drewnianą cerkwią i wiatrakiem,

 • dwa prywatne muzea ze zbiorami staroci w Narwi i Skaryszewie.

 1. Imprezy kulturalne o potencjalnym znaczeniu turystycznym:

 • Polsko-ukraińskie spotkania muzyczne (Narew, sierpień),

 • Dni Kultury Białoruskiej (Narew, Łosinka – sierpień).


Infrastruktura turystyczna:


 1. Baza noclegowa:

 • zajazd w Narwi (42 miejsca),

 • jedna kwatera agroturystyczna (w Trześciance).

 1. Gastronomia:

 • zajazd i trzy bary w Narwi.

 1. Szlaki turystyczne:

 • „Szlak świątyń prawosławnych” (żółty) na odcinku: Łosinka – Makówka – Narew – Saki – Trześcianka – Białki,

 • rowerowy „Podlaski Szlak Bociani” (czerwony) na odcinku: Suszcza – Gorędy – Trześcianka – Puchły – Ciełuszki.

 1. Informacja turystyczna: brak.


Wnioski:

Teren gminy ma dwie główne atrakcje turystyczne, wyróżniające go w skali regionu i jak dotąd zupełnie niewykorzystane turystycznie. Pierwszą z nich jest stanowiąca wyjątkowo malowniczy akcent krajobrazu dolina Górnej Narwi, o naturalnym biegu i krętym korycie, tworzącym naturalne starorzecza i rozgałęzienia. Rzeka otoczona jest mokradłami, stanowiącymi ostoję ptaków, wiosną tworzą się tu malownicze rozlewiska. Rzeka znakomicie nadaje się do organizacji spływów kajakowych i do organizowania przyrodniczych ekspedycji dla miłośników ptaków. Drugą atrakcją gminy są trzy wsie z odrestaurowaną w ramach programu „”Kraina Otwartych Okiennic” piękną drewnianą zabudową: Trześcianka, Soce i Puchły, co jest ewenementem w skali regionu, gdzie zabytki tego typu są, co prawda liczne, ale najczęściej dość zniszczone. Atrakcja ta nie jest należycie wykorzystana, wsie te powinny stać się wyeksponowaną wizytówką gminy: powinny tu znajdować się tablice i oznakowania informujące o zabytkowej zabudowie, a odrestaurowane chaty powinny zostać wykorzystane choćby jako kwatery agroturystyczne, izby regionalne, gospody serwujące tradycyjne danie itp. Inne atrakcje gminy to miasteczko Narew z drewnianą zabudową i ciekawymi obiektami zabytkowymi, dwa prywatne muzea staroci i mini-skansen w Koźlikach. Gmina jest korzystnie położona przy szosie z Białegostoku do Hajnówki. Mankamentem jest bardzo słabe zagospodarowanie: niedostatek bazy noclegowej (zwłaszcza brak kwater agroturystycznych), regionalnej gastronomii, mała liczba szlaków turystycznych. Najbardziej preferowane formy turystyki na terenie gminy to: agroturystyka. turystyka kulturowa, przyrodnicza i kajakowa.


Proponowane zadania realizacyjne i inwestycje:


 1. Przeprowadzenie w gminie inwentaryzacji cennych obiektów budownictwa wiejskiego i zabytkowych układów osadniczych, z określeniem najcenniejszych obiektów i ich zespołów oraz sposobów ich ochrony, a także możliwości ich adaptacji na cele turystyczne.

 2. Wprowadzenie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, mających na celu ochronę najcenniejszych układów osadniczych i zespołów zabytkowej zabudowy.

 3. Wydanie folderu z logo „Krainy Żubra” i mapką gminy oraz planem Narewki, z zaznaczeniem i opisem najważniejszych atrakcji turystycznych gminy (zabytki architektury i budownictwa wiejskiego, drewniane chaty, świątynie, kapliczki, stare cmentarze, parki itp.) oraz obiektów infrastruktury turystycznej ilustrowanego barwnymi fotografiami najważniejszych obiektów.

 4. Wyznakowanie na terenie gminy kilku nowych szlaków turystycznych:

  • pieszego „Szlaku Puszczy Ladzkiej” (okrężny z Narewki do Narewki) na odcinku: Kapitańszczyzna – Rybaki – Cimochy – Waśki – Krzywiec – Grodzisko,

  • pieszego szlaku łącznikowego z Narwi do Cimoch,

  • pieszego „Szlaku Doliny Narwi” z Bondar do Plosk, na odcinku Bindziugi – Odrynki – Ancuty – Trześcianka – Soce – Puchły – Cieluszki,

  • rowerowego „Szlaku Pereł Architektury Drewnianej” z Narwi do Dubicz Cerkiewnych, na odcinku Narew – Makówka – Tyniewicze Wielkie - Lady.

 1. Ustawienie w centrum Narwi opatrzonej logo Krainy Żubra tablicy z krajoznawczą mapą Krainy Żubra.

 2. Wykonanie w Narwi, przy szlakach turystycznych oraz przy szosie Białystok - Hajnówka opatrzonych logo Krainy Żubra drogowskazów do najważniejszych zabytków i innych atrakcji turystycznych, a także obiektów infrastruktury turystycznej, oraz tablic informacyjnych przy najciekawszych obiektach, w tym szczególności we wsiach Krainy Otwartych Okiennic.

 3. Zorganizowanie w gminie kilku – kilkunastu kwater agroturystycznych (najchętniej we wsiach Krainy Otwartych Okiennic: Trześciance, Socach i Puchłach oraz w Narwi),

 4. Zorganizowanie w Narwi gminnego punktu informacji turystycznej z wypożyczalnią rowerów.

 5. Zorganizowanie w Narwi stanicy wodnej nad Narwią z wypożyczalnią kajaków.

 6. Rozważenie możliwości adaptacji na cele turystyczne budynku dawnej szkoły w Janowie, ewentualnie.

 7. Rewaloryzacja zabytkowej drewnianej zabudowy w centrum Narwi.

 8. Budowa zajazdu z serii „Zajazdów Żubrowych” przy szosie Białystok - Hajnówka, w pobliżu Narwi (przy rozwidleniu dróg za rzeką).

 9. Opracowanie kilku lokalnych produktów turystycznych na terenie gminy:

 • spływ kajakowy Narwią,

 • ornitologiczna wyprawa do ostoi ptaków w dolinie Narwi,

 • program zwiedzania najciekawszych pod względem kulturowym miejscowości w gminie (Narew, Kraina Otwartych Okiennic, mini-skansen w Kożlikach, muzeum staroci w Skaryszewie).

 1. Zorganizowanie na terenie gminy cyklicznej imprezy folklorystycznej (festyn, warsztaty) promującej gminę i region, opartej na lokalnej tradycji rękodzielniczej (najlepiej z jednej z wsi Krainy Otwartych Okiennic) i wprowadzenie tej imprezy do oficjalnego kalendarza imprez o znaczeniu turystycznym w Krainie Żubra.

 2. Zorganizowanie (wraz z sąsiednimi gminami) cyklicznego spływu kajakowego rzeką Narwią i wprowadzenie go do oficjalnego kalendarza imprez turystycznych Krainy Żubra.

 3. Wprowadzenie do oficjalnego kalendarza imprez o znaczeniu turystycznym w Krainie Żubra organizowanych na terenie gminy Polsko-ukraińskich spotkań muzycznych (Narew, sierpień) i Dni Kultury Białoruskiej (Narew, Łosinka – sierpień).


GMINA MICHAŁOWO
Walory turystyczne:


 1. Krajobraz gminy jest płaski, lekko pofałdowany, zalesienie umiarkowane. Największym kompleksem leśnym jest Puszcza Knyszyńska, zajmująca pn.-zach. część gminy. Urozmaicenie krajobrazu stanowią szeroka dolina Narwi ze Zbiornikiem Siemianówka oraz doliny mniejszych rzek: Świsłoczy, Supraśli, Płoski i Świnobródki.

 1. Walory przyrodnicze. Pn.-zach. część gminy położona na jest na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej i jego otuliny, a lasy zajmują blisko 40% jej powierzchni W granicach gminy znajduje się jeden rezerwaty przyrody „Gorbacz” oraz 11 pomników przyrody, w tym jeden głaz narzutowy, jedna aleja i jedna grupa drzew. Rozległe łąki i mokradła u źródeł Supraśli na wsch. od Michałowa stanowią ostoję ptaków wodno-błotnych.

 2. Walory kulturowe:

 • zabytkowe układy przestrzenne Jałówki (XVI w. i Michałowa (XIX w.) oraz wsi w gminie,

 • liczne zabytkowe i ciekawe obiekty budownictwa drewnianego (najwięcej w Michałowie, Szymkach, Zaleszanach i Topolanach),

 • zespół dworski z parkiem w Hieronimowie (XIX w.),

 • drewniane cerkwie w Topolanach (XVIII w.), Michałowie (1906-1910), Nowej Woli (dwie: cmentarna z XVIII w. oraz parafialna z l. 1906-1908) i Juszkowym Grodzie (1912),

 • kościół (1867), ruiny kościoła (1910-1915), fortyfikacje ziemne Batareje oraz cmentarz chrześcijański i żydowski w Jałówce,

 • wiatrak w Maciejkowej Górze (1907),

 • krzyż powstańców 1863 r. w Lesie Podozierańskim.

 1. Muzea i izby regionalne:

 • Izba Regionalna w Szymkach.


Infrastruktura turystyczna:


 1. Baza noclegowa:

 • zajazd w Michałowie,

 • 12 kwater agroturystycznych (w Michałowie, Bondarach, Kuchmach Starych, Suszczy, Kopcach, Rybakach, Jałówce i Bachurach),

 • pole biwakowe w Rudni nad Zbiornikiem Siemianówka.

 1. Gastronomia:

 • restauracja, zajazd i dwa bary w Michałowie.

 1. Szlaki turystyczne:

Przez teren gminy przebiegają trzy znakowane szlaki piesze:

 • szlak zielony: Narewka – Bondary – Michałowo – Waliły Stacja,

 • szlak żółty: Michałowo – Topolany – Tylwica,

 • szlak „Skrajem Puszczy Knyszyńskiej”: na odcinku Zajezierce – Sokole – Gródek

oraz dwa szlaki rowerowe:

 • czerwony: Królowy Most – Topolany – Michałowo – Jałówka,

 • żółty, na odcinku: Jałówka – Mostowlany.

 1. Turystyka kwalifikowana:

 • niektóre kwatery agroturystyczne oferują jazdę konną oraz rowery i kajaki do dyspozycji gości.

 • nad Zbiornikiem Siemianówka istnieją możliwości uprawiania różnorodnych sportów i form turystyki wodnej.

 1. Najważniejsze imprezy o znaczeniu turystycznym:

 • regaty żeglarskie na Zalewie Siemianówka (mistrzostwa Polski – lipiec),

 • spływ kajakowy rzeką Narew (lipiec).

 1. Inne: planowane jest otwarcie drogowego przejścia granicznego na Białoruś w Jałówce.


Wnioski:
Gmina pod względem urozmaicenia krajobrazu należy do średnio atrakcyjnych Największą atrakcją turystyczną jest Zbiornik Siemianówka, z możliwościami uprawiania sportów i turystyki wodnej. Jednak zarówno sam zbiornik jak i jego otoczenie z chaotyczną zabudową rekreacyjną stanowią czynnik zaburzający harmonijny naturalno-kulturowy krajobraz regionu i wymagają opracowania koncepcji zagospodarowania turystycznego. Duże walory krajobrazowe ma natomiast dolina Narwi poniżej zbiornika oraz dolina rzeki Jałówki i otoczona lasami Puszczy Knyszyńskiej dolina Świnobródki. Na uwagę zasługuje także zabytkowy układ urbanistycznych i duży zespół drewnianej zabudowy w Michałowie oraz zachowane zabytkowe układy przestrzenne i stara zabudowa w licznych wsiach gminy, a także rezerwat torfowiskowy „Gorbacz” o oryginalnym krajobrazie. Pozytywnym czynnikiem są niezłe połączenia komunikacyjne z Białymstokiem oraz znaczna liczba kwater agroturystycznych, w tym m.in. w starych drewnianych domach. Niewykorzystane turystycznie są walory przyrodnicze gminy – torfowiska w rezerwacie „Gorbacz” oraz ostoja ptaków wodno-błotnych we wsch. części zbiornika Siemianówka. Główne formy turystyki, które odgrywać będą w gminie najważniejszą rolę to agroturystyka, turystyka wodna, rowerowa i turystyka przyrodnicza.
Proponowane zadania realizacyjne i inwestycje:


 1. Przeprowadzenie w gminie inwentaryzacji cennych obiektów budownictwa wiejskiego i zabytkowych układów osadniczych, z określeniem najcenniejszych obiektów i ich zespołów oraz sposobów ich ochrony, a także możliwości ich adaptacji na cele turystyczne.

 2. Wprowadzenie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, mających na celu ochronę najcenniejszych układów osadniczych i zespołów zabytkowej zabudowy.

 3. Wydanie folderu z logo „Krainy Żubra” i mapką gminy, z zaznaczeniem i opisem najważniejszych atrakcji turystycznych gminy (zabytki architektury i budownictwa wiejskiego, drewniane chaty, świątynie, kapliczki, stare cmentarze, rezerwaty, parki itp.) oraz obiektów infrastruktury turystycznej ilustrowanego barwnymi fotografiami najważniejszych obiektów.

 4. Wyznakowanie na terenie gminy szlaków turystycznych:

 • fragmentu pieszego i rowerowego „Szlaku Krainy Żubra” na odcinku: Siemianówka – Zaleszany – Jałówka – Mostowlany (z wykorzystaniem i przeznakowaniem istniejącego odcinka rowerowego szlaku żółtego),

 • pieszego „Szlaku Doliny Narwi” z Bondar do Płosk, na odcinku Bondary - Bindziuga – Odrynki.

 1. Budowa dwu ścieżek przyrodniczych z kładkami przez bagna i wieżami obserwacyjnymi:

 • w rezerwacie „Gorbacz”,

 • wzdłuż wsch. skraju Zbiornika Siemianówka, od przystanku kolejowego Cisówka do Babiej Góry.

 1. Ustawienie w Michałowie i Jałówce opatrzonymi logo Krainy Żubra planów miejscowości z zaznaczeniem najciekawszych obiektów.

 2. Wykonanie w Michałowie i Jałówce, przy szlakach turystycznych oraz przy szosie Białystok – Michałowo – Juszkowy Gród - Narewka opatrzonych logo Krainy Żubra drogowskazów do najważniejszych zabytków i innych atrakcji turystycznych, a także obiektów infrastruktury turystycznej, oraz tablic informacyjnych przy najciekawszych obiektach.

 3. Zorganizowanie gminnego punktu informacji turystycznej w Michałowie.

 4. Objęcie wsi Topolany pilotażowym programem „Wieś jak malowanie” i rewaloryzacja jej drewnianej zabudowy w ramach tego programu.

 5. Opracowanie koncepcji turystycznego zagospodarowania rejonu Zalewu Siemianówka.

 6. Zorganizowanie stanicy wodnej w Bondarach z wypożyczalnią kajaków.

 7. Budowa zajazdu w Bondarach z miejscami noclegowymi i gospodą rybną.

 8. Opracowanie jako lokalnych produktów turystycznych:

 • spływu kajakowego rzeką Narwią,

 • wyprawy ornitologicznej (po kładkach lub łodziami, pod opieką fachowego przewodnika) na wsch. obrzeżach Zbiornika Siemianówka.

 1. Wprowadzenie spływu kajakowego rzeką Narew do oficjalnego kalendarza imprez turystycznych Krainy Żubra.


GMINA GRÓDEK
Walory turystyczne:


 1. Krajobraz – wyjątkowo urozmaicony i atrakcyjny dla turystyki. Większą część terenu gminy zajmują lasy Puszczy Knyszyńskiej. Rzeźba terenu jest falista, w Zachodniej części gminy ciągnie się zalesione pasmo Wzgórz Świętojańskich z kulminacją 211 m. n.p.m. i deniwelacjami sięgającymi 80 m. Wzgórz Sokólskich. Największe atrakcje krajobrazowe to puszczańskie ostępy leśne, oraz wyjątkowo malownicze doliny wijących się wśród lasów rzek Supraśli i jej dopływu Płoskiej oraz granicznej Świsłoczy. Dwie pierwsze rzeki są wykorzystywane jako szlaki kajakowe. Na południe od Gródka, ciągnie się rozległy obszar torfowisk, mokradeł i łąk u źródeł Supraśli.

 2. Walory przyrodnicze. Znaczna część gminy położona na jest na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej i jego otuliny, a lasy zajmują 60% jej powierzchni W granicach gminy znajdują się 3 rezerwaty przyrody: „Bahno w Borkach”, „Las Cieliczański” i „Chomotowszczyzna”. Bagna na południe od Gródka stanowią ostoję ptaków wodno-błotnych.

 3. Walory kulturowe:

 • zabytkowe układy przestrzenne Gródka oraz wsi w gminie,.

 • liczne zabytkowe i ciekawe obiekty drewnianego budownictwa wiejskiego (najwięcej we wsiach nad Świsłoczą: Chomontowcach, Bobrownikach, Swisloczanach, Mostowlanach). cerkwie w Gródku, Mostowlanach i Królowym Moście,

 • kościół w Gródku,

 • wiatraki w Narejkach i Wiejkach,

 • grodzisko w Grodku,

 • park podworski w Jaryłówce,

 • mogiła powstańców 1863 r. w ur. Pereciosy.

 1. Imprezy kulturalne o potencjalnym znaczeniu turystycznym:

 • Międzynarodowy Festiwal Muzyki Młodej Białorusi „Basowiszcza” (Gródek, lipiec),

 • Międzynarodowe Białorusko-Polskie Spotkania Kulturalne „Siabrouska Biesieda” (Gródek, sierpień).


Infrastruktura turystyczna:


 1. Baza noclegowa:

 • zajazd w Waliłach Stacji,

 • 9 kwater agroturystycznych (w Gródku, Waliłach Stacji, Zubrach, Załukach, Wierobiu, Kołodnie i Borkach),

 • stanica harcerska w Borkach.

 1. Gastronomia:

 • zajazd w Waliłach Stacji,

 • bary w Waliłach Stacji, Gródku, Sofipolu i Bobrownikach.

 1. Szlaki turystyczne:

sześć znakowanych szlaków pieszych:

  • „Szlak Wzgórz Świętojańskich” (czerwony): Żednia – Królowy Most – Supraśl,

  • szlak „Skrajem Puszczy Knyszyńskiej” (żółty): Sokole – Dziernakowo – Gródek – Straszewo – Mostowlany – Świsłoczany – Wierobie,

  • „Szlak Napoleoński” (niebieski): Krynki – Nowosiółki – Królowy Most – Żednia,

  • szlak „Śladami Powstania Styczniowego” (czerwony): Waliły Stacja – Lipowy Most,

  • szlak „Tatarski Mały”: Waliły Stacja – Kruszyniany,

  • szlak zielony: Michałowo – Waliły Stacja.

trzy szlaki rowerowe:

 • szlak żółty: Jałówka – Bobrowniki – Kruszyniany – Waliły Stacja - Królowy Most,

 • szlak: Grodek – Radunin – Królowy Most ,

 • szlak Kruszyniany – Grodek - Radunin

dwa szlaki kajakowe (na Supraśli od Gródka i na Płoskiej od Królowego Mostu),

jeden szlak konny. 1. Ścieżki przyrodniczo-edukacyjne:

 • „Ruda” (4 km),

 • „Widły” (7 km),

 • „Królowy Most” (7 km).

 1. Inne:

 • niewielki zalew w Zarzeczanach

 • wieża widokowa w Piłatowszczyźnie,

 • drogowe przejście graniczne na Białoruś w Bobrownikach..


Wnioski

Gmina pod względem urozmaicenia krajobrazu oraz walorów przyrodniczych i kulturowych należy do najbardziej atrakcyjnych w całej Krainie Żubra i znajdzie się na głównej trasie „Szlaku Krainy Żubra”, który będzie przebiegał przez wschodnią część gminy, terenami pogranicznymi. Zagospodarowanie turystyczne gminy, na tle gmin sąsiednich, jest wyjątkowo dobre, zarówno jeśli chodzi o sieć szlaków, jak i możliwości noclegów. Korzystne jest także położenie komunikacyjne w stosunkowo niewielkiej odległości od Białegostoku, przy szosie prowadzącej do przejścia granicznego w Bobrownikach. Brak natomiast lokalnych produktów i ofert turystycznych, uboga jest też oferta gastronomiczna. Niewykorzystane są także unikatowe walory kulturowe gminy, związane z zabytkowymi zespołami zabudowy wiejskiej. W gminie są znakomite warunki do rozwoju agroturystyki oraz uprawiania różnych form turystyki aktywnej – pieszej, rowerowej, kajakowej i konnej (te ostatnie, jak dotąd – słabo wykorzystane), a także specjalistycznej: kulturowej i przyrodniczej.


Proponowane zadania realizacyjne i inwestycje:


 1. Przeprowadzenie w gminie inwentaryzacji cennych obiektów budownictwa wiejskiego i zabytkowych układów osadniczych, z określeniem najcenniejszych obiektów i ich zespołów oraz sposobów ich ochrony, a także możliwości ich adaptacji na cele turystyczne.

 2. Wprowadzenie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, mających na celu ochronę najcenniejszych układów osadniczych i zespołów zabytkowej zabudowy.

 3. Wyznakowanie na terenie gminy fragmentu pieszego i rowerowego „Szlaku Krainy Żubra” na odcinku: Mostowlany – Bobrowniki – Chomontowce – Kruszyniany, z wykorzystaniem i przeznakowaniem istniejącego odcinka rowerowego szlaku żółtego.

 4. Wydanie folderu z logo „Krainy Żubra” i mapką gminy, z zaznaczeniem i opisem najważniejszych atrakcji turystycznych gminy (zabytki architektury i budownictwa wiejskiego, drewniane chaty, świątynie, kapliczki, stare cmentarze, rezerwaty, parki itp.) oraz obiektów infrastruktury turystycznej ilustrowanego barwnymi fotografiami najważniejszych obiektów. Ustawienie w Michałowie i Jałówce opatrzonymi logo Krainy Żubra planów miejscowości z zaznaczeniem najciekawszych obiektów.

 5. Wykonanie w Gródku, przy szlakach turystycznych oraz przy szosie Białystok –Bobrowniki opatrzonych logo Krainy Żubra drogowskazów do rezerwatów przyrody, najważniejszych zabytków i innych atrakcji turystycznych, a także obiektów infrastruktury turystycznej, oraz tablic informacyjnych przy najciekawszych obiektach.

 6. Zorganizowanie gminnego punktu informacji turystycznej w Gródku, wraz z wypożyczalnią rowerów.

 7. Zorganizowanie stanic wodnych z wypożyczalniami kajaków w Gródku, Radulinie i Królowym Moście.

 8. Stworzenie kilku kwater agroturystycznych we wsiach nad Świsłoczą; w tym w szczególności należy rozważyć adaptacje na obiekty agroturystyczne zabytkowych domów drewnianych.

 9. Objęcie wsi Chomentowce pilotażowym programem „Wieś jak malowanie” i rewaloryzacja jej drewnianej zabudowy w ramach tego programu.

 10. Budowa wieży widokowej na Górze Św. Jana i wyznakowanie prowadzącej do niej ścieżki.

 11. Budowa zajazdu z serii „Zajazdów Żubrowych” przy rozwidleniu szosy z Białegostoku do Bobrownik i Michałowa, z miejscami noclegowymi i gospodą specjalizująca się daniach regionalnych.

 12. Opracowanie jako lokalnych produktów turystycznych:

 • przyrodniczego programu zwiedzania trasy „Rezerwaty w dolinie Supraśli”,

 • kulturowego programu trasy „Wsie w dolinie Świsłoczy”,

 • spływu kajakowego na rzece Supraśl.

 1. Wprowadzenie Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Młodej Białorusi „Basowiszcza” i Międzynarodowych Białorusko-Polskich Spotkań Kulturalnych „Siabrouska Biesieda” do oficjalnego kalendarza imprez kulturalnych Krainy Żubra.


GMINA KRYNKI
Walory turystyczne:


 1. Krajobraz – wyjątkowo urozmaicony i atrakcyjny dla turystyki. Teren gminy jest silnie pofałdowany i obejmuje fragmenty dwu regionów: stosunkowo słabo zalesionych Wzgórz Sokólskich oraz fragment Puszczy Knyszyńskiej z obszarem leśnym i licznymi polanami zajętym prze osadnictwo. Największe atrakcje krajobrazowe to wzniesienia Wzgórz Sokólskich sięgające 200 m n.p.m., z licznymi punktami widokowymi, oraz tworzące malownicze, otoczone wzgórzami doliny rzek Świsłoczy i Nietupy.

 2. Teren gminy obejmuje niewielki fragment Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej i jego otuliny oraz znaczną część Obszaru Chronionego Krajobrazu „Wzgórz Sokólskie” Na obszarze gminy znajduje się jeden rezerwat przyrody „Nietupa” z ostoją bobrów oraz użytek ekologiczny „Bagno Rudaki” nad Swisłoczą.

 3. Walory kulturowe. Największą atrakcją turystyczną okolic Krynek jest zespół obiektów związanych z kulturą tatarską Kruszynianach (meczet i cmentarz), Ciekawy jest też zespół obiektów związanych z kultem proroka Ilii w Starej Grzybowszczyćnie (cerkiew i przysiółek Wierszalin). Dużą wartość zabytkową ma unikatowy układ przestrzenny Krynek i znajdujący się tu zespół zabytków: kościół, cerkiew, dwie synagogi, park, cmentarz żydowski oraz liczne stare domy. Zachowały się także zabytkowe układy przestrzenne wsi w gminie, z zespołami drewnianego budownictwa wiejskiego (najciekawsze w Kruszynianach, Starej Grzybowszczyźnie, Ozieranach Wielkich i Małych oraz w Ostrowie Południowym) Pozostałe ciekawsze zabytki to drewniany dwór z parkiem w Górce (poł. XIX w.), pozostałości dworu i park w Żyliczach, dwie cerkwie w Jurowlanach oraz drewniany młyn wodny w Nietupie.

 4. Uroczystości religijne o potencjalnym znaczeniu turystycznym: doroczne religijne święto Kurban Bajram w Kruszynianach (ruchome).


Infrastruktura turystyczna:


 1. Baza noclegowa:

 • schronisko szkolne w Krynkach,

 • trzy kwatery agroturystyczne (w Łapiczach, Kundziczach i Kruszynianach),

 • pole biwakowe w Kundziczach.

 1. Gastronomia:

 • bar i restauracja w Krynkach.

 1. Informacja turystyczna: brak.

 2. Szlaki turystyczne:

Przez teren gminy przebiegają trzy piesze szlaki turystyczne: szlak „Tatarski Duży” na odcinku Kruszyniany – Sanniki – Nietupa – Górany, szlak „Tatarski Mały” na odcinku Kruszyniany – Józefowo, „Wierszalin” na odcinku Nowa Swidziałówka – Górany i „Nietupa” na odcinku Górka - Sanniki oraz dwa szlaki rowerowe Krynki – Kruszyniany – Krynki oraz Chomontowce – Kruszyniany – Waliły Stacja.

 1. Ścieżki przyrodnicze i edukacyjne:

 • ścieżka edukacyjna w Sannikach z wieżą widokową.


Wnioski:
Gmina pod względem urozmaicenia krajobrazu i walorów kulturowych należy do najbardziej atrakcyjnych w całej Krainie Żubra. Walory te są tylko w bardzo niewielkim stopniu wykorzystane dla promocji turystyki w gminie. Zagospodarowanie turystyczne terenu jest słabe, brak obiektów bazy noclegowej i gastronomii, brak produktów turystycznych i oferty turystycznej wykorzystujących walory gminy, a także imprez kulturalnych i folklorystycznych, wykorzystujących choćby tradycje tatarskie. Najbardziej atrakcyjne miejscowości w gminie to Kruszyniany, Krynki i Stara Grzybowszczyzna. Kruszyniany, to miejscowość znana w całym kraju ze względu na tradycje tatarskie, w dodatku mająca jeden z cenniejszych w regionie zespółów zabytkowej zabudowy drewnianej. Wieś powinna stanowić turystyczną wizytówkę gminy. W Kruszynianach znajdzie się punkt węzłowy „Szlaku Krainy Żubra” (i rozgałęzienie jego wersji rowerowej) i dwu pieszych „Szlaków Tatarskich”: Dużego - do Sokółki. i Małego – do Walił Stacji, zaś w Starej Grzybowszczyźnie – rozgałęzienie pieszej wersji „Szlaku Krainy Żubra”. Nie wykorzystane są także możliwości rozwoju agroturystyki (kwater jest zdecydowanie zbyt mało) a także turystyki konnej.
Proponowane zadania realizacyjne i inwestycje:


 1. Przeprowadzenie w gminie inwentaryzacji cennych obiektów budownictwa wiejskiego i zabytkowych układów osadniczych, z określeniem najcenniejszych obiektów i ich zespołów oraz sposobów ich ochrony, a także możliwości ich adaptacji na cele turystyczne.

 2. Wprowadzenie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, mających na celu ochronę najcenniejszych układów osadniczych i zespołów zabytkowej zabudowy.

 3. Wyznakowanie na terenie gminy dwu fragmentów pieszego „Szlaku Krainy Żubra” na odcinku: Chomontowce – Łosiniany - Kruszyniany Sanniki – Żylicze – Leszczany – Wierszalin - Stara Grzybowszczyzna – Górany – Podlipki – rez. „Góra Pieszczana” oraz Stara Grzybowszczyzna – Ostrów Nowy.

 4. Wyznakowanie na terenie gminy dwu fragmentów rowerowego „Szlaku Krainy Żubra” na odcinku: Chomontowce – Rudaki – Łosiniany – Kruszyniany - Górka – Ciumicze – Leszczany – Grzybowszczyzna Stara – Górany – Ostrów Nowy – Sosnowik – Lipowy Most oraz Kruszyniany – Krynki – Jurowlany – Usnarz Górny.

 5. Wydanie folderu z logo „Krainy Żubra”, planem Krynek i mapką gminy, z zaznaczeniem i opisem najważniejszych atrakcji turystycznych gminy (zabytki architektury i budownictwa wiejskiego, drewniane chaty, świątynie, kapliczki, stare cmentarze, rezerwaty, parki itp.) oraz obiektów infrastruktury turystycznej ilustrowanego barwnymi fotografiami najważniejszych obiektów.

 6. Ustawienie w Krynkach i Kruszynianach opatrzonymi logo Krainy Żubra planów miejscowości z zaznaczeniem najciekawszych obiektów.

 7. Wykonanie w Krynkach, Kruszynianach, przy szlakach turystycznych oraz przy szosie Białystok – Krynki opatrzonych logo Krainy Żubra drogowskazów do rezerwatów przyrody, najważniejszych zabytków i innych atrakcji turystycznych, a także obiektów infrastruktury turystycznej, oraz tablic informacyjnych przy najciekawszych obiektach.

 8. Zorganizowanie gminnego punktu informacji turystycznej w Krynkach, wraz z wypożyczalnią rowerów.

 9. Objęcie Kruszynian i Starej Grzybowszczyzny pilotażowym programem „Wieś jak malowanie” i przeprowadzenie w jego ramach rewaloryzacji zabytkowej zabudowy tych wsi.

 10. Stworzenie w Kruszynianach Izby Regionalnej z ekspozycją poświęconą kulturze Tatarów.

 11. Stworzenie w Kruszynianach sezonowego punktu gastronomicznego, specjalizującego się daniach kuchni tatarskiej.

 12. Stworzenie kilku nowych kwater agroturystycznych we wsiach gminy, w szczególności w Kruszynianach, najbardziej pożądana była by adaptacja na obiekty agroturystyczne zabytkowych domów drewnianych.

 13. Rozważenie możliwości adaptacji na obiekty bazy noclegowej nieużytkowanych budynków dawnych szkół we wsiach gminy.

 14. Opracowanie lokalnych produktów turystycznych opartych na atrakcjach wyróżniających teren gminy: programów zwiedzania najciekawszych miejscowości wraz z ich zagospodarowaniem turystycznym. Hasłowo można te programy nazwać „Tatarskim szlakiem” (program zwiedzania Kruszynian i okolicy) i „Śladami proroka Ilii” (stara Grzybowszczyzna, Wierszalin i okolice) oraz programu zwiedzania Krynek. Te trzy produkty można połączyć w jeden pakiet, co w sumie stworzy atrakcyjny całodzienny program zwiedzania.

 15. Zorganizowanie cyklicznej imprezy kulturalnej, opartej na tradycjach tatarskich, organizowanej w Kruszynianach (we współpracy ze Związkiem Tatarów Polskich).

 16. Wprowadzenie tatarskiego święta Kurban Bajram w Kruszynianach do oficjalnego kalendarza uroczystości religijnych o znaczeniu turystycznym w Krainie Żubra.


GMINA SZUDZIAŁOWO
Walory turystyczne:


 1. Krajobraz – wyjątkowo urozmaicony i atrakcyjny dla turystyki. Teren gminy jest silnie pofałdowany i obejmuje fragmenty dwu regionów: Puszczy Knyszyńskiej ze zwartym obszarem lasów oraz niemal bezleśnych Wzgórz Sokólskich. Największe atrakcje krajobrazowe to puszczańskie ostępy leśne, dolina wijącej się wśród lasów rzeki Słoji oraz wzniesienia Wzgórz Sokólskich w kilku miejscach przekraczające 200 m n.p.m., tworzące grzbiety, przypominające miniaturowe pasma górskie., z licznymi punktami widokowymi.

 2. Walory przyrodnicze.

Teren gminy w części południowej i zachodniej obejmuje fragment Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej i jego otuliny, zaś w części wschodniej i północnej – fragment Obszaru Chronionego Krajobrazu „Wzgórza Sokólskie”. W granicach gminy znajduje się sześć rezerwatów przyrody w Puszczy Knyszyńskiej. Inne ciekawe obiekty to ostoje bobrów na rzekach w Puszczy Knyszyńskiej, kilka okazałych drzew-pomników przyrody, głazowiska we Wzgórzach Sokólskich.

 1. Walory kulturowe:

 • zabytkowe układy przestrzenne wsi w gminie,

 • liczne zabytkowe i ciekawe obiekty drewnianego budownictwa wiejskiego (najwięcej w Szudziałowie, Wierzchlesiu, Knyszewiczach, Słoji, Wojnowcach, Harkawiczach i Ostrowie Północnym),

 • drewniany dwór w Pisarzowcach (1850 r.),

 • drewniana cerkiew w Samogrodzie (1867 r.),

 • zespół cerkiewny w Ostrowie Północnym (poł. XX w.),

 • kościół w Szudziałowie (1938),

 • drewniane wiatraki w Chmielewszczyźnie, Minkowcach, Nowince, Szczęsnowiczach i Wojnowcach,

 • parki podworskie w Zubowszczyźnie, Zubrzycy Wielkiej i Żuchowie,

 • kilka starych cmentarzy.


Infrastruktura turystyczna:


 1. Baza noclegowa: brak

 2. Gastronomia:

 • jeden niewielki bar w Szudziałowie.

 1. Informacja turystyczna:

 • gimnazjum w Szudziałowie.

 1. Szlaki turystyczne.

Przez teren gminy przebiegają dwa piesze szlaki turystyczne:

 • szlak „Tatarski Duży” (zielony) na odcinku: Nowa Świdziałówka – Talkowszczyzna – Wierzchlesie – Kamionka Stara,

 • szlak „Śladami Powstania Styczniowego” (czerwony) na odcinku: Waliły Stacja – rez. „Góra Pieszczana” – Kopna Góra – rez. „Międzyrzecze”

 1. Ścieżki przyrodnicze i dydaktyczne:

 • ścieżka „Kopna Góra w rez. „Woronicza”


Wnioski:
Gmina pod względem urozmaicenia krajobrazu należy do najbardziej atrakcyjnych w całej Krainie Żubra, a jednocześnie należy ona do najsłabiej zagospodarowanych pod względem turystycznym. Istnieją tu znakomite, zupełnie niewykorzystane dotąd możliwości rozwoju argoturystyki i adaptacji na cele turystyczne (kwatery agroturystyczne, regionalna gastronomia) licznych istniejących tu obiektów budownictwa drewnianego (wiejskie chaty i wiatraki). Na terenie gminy można rozwijać różnorodne formy turystyki aktywnej (turystyka piesza, rowerowa, kajakowa, narciarska) i specjalistycznej (turystyka przyrodnicza i kulturowa). Znajdujące się na terenie gminy drewniane wiatraki powinny stać się wizytówką gminy i powinny zostać objęte pilotażowym programem rewaloryzacji; w jednym z nich, po rewaloryzacji powinno się zlokalizować placówkę muzealną. W oparciu o istniejące tu atrakcje przyrodniczo-krajobrazowe i lokalną specyfikę, na terenie gminy powinno się opracować propozycje markowych produktów turystycznych. Przez gminę będą przebiegały pieszy i rowerowy „Szlak Krainy Żubra”. W lasach Nadleśnictwa Krynki na terenie gminy Szudziałowo planowana jest także lokalizacja pokazowego rezerwatu żubrów.
Proponowane zadania realizacyjne i inwestycje:


 1. Przeprowadzenie w gminie inwentaryzacji cennych obiektów budownictwa wiejskiego i zabytkowych układów osadniczych, z określeniem najcenniejszych obiektów i ich zespołów oraz sposobów ich ochrony, a także możliwości ich adaptacji na cele turystyczne.

 2. Wprowadzenie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, mających na celu ochronę najcenniejszych układów osadniczych i zespołów zabytkowej zabudowy.

 3. Wyznakowanie na terenie gminy dwu fragmentów pieszego „Szlaku Krainy Żubra” na odcinku: Podlipki – rez. „Góra Pieszczana” – Lipowy Most – Kopna Góra – rez. „Międzyrzecze” (wariant supraski) i. Ostrów Nowy – Poczopek – Słojka – Pisarzowce – Wojnowce – Bohoniki (wariant sokólski).

 4. Wyznakowanie na terenie gminy dwu fragmentów rowerowego „Szlaku Krainy Żubra”: na odcinku: Ostrów Nowy – Sosnowik – Lipowy Most – Łaźnie – Surażkowo (wariant supraski) oraz na odcinku: Jurowlany – Usnarz Górny – Minkowce – Wojnowce – Nomiki (wariant sokólski).

 5. Wydanie folderu z logo „Krainy Żubra” i mapką gminy, z zaznaczeniem i opisem najważniejszych atrakcji turystycznych gminy (rezerwaty, zabytki architektury i budownictwa wiejskiego, drewniane chaty, świątynie, kapliczki, stare cmentarze, rezerwaty, parki itp.) oraz obiektów infrastruktury turystycznej ilustrowanego barwnymi fotografiami najważniejszych obiektów.

 6. Wykonanie przy szlakach turystycznych oraz przy szosie Białystok – Krynki opatrzonych logo Krainy Żubra drogowskazów do rezerwatów przyrody, najważniejszych zabytków i innych atrakcji turystycznych, a także obiektów infrastruktury turystycznej, oraz tablic informacyjnych przy najciekawszych obiektach.

 7. Stworzenie kilku kwater agroturystycznych we wsiach gminy, najbardziej pożądana była by adaptacja na obiekty agroturystyczne tradycyjnych domów drewnianych.

 8. Utworzenie nowoczesnego gminnego punktu informacji turystycznej w Szudziałowie.

 9. Zorganizowanie stanicy wodnej z wypożyczalnią kajaków w Talkowszczyźnie.

 10. Objęcie wsi Minkowce pilotażowym programem „Wieś jak malowanie” i przeprowadzenie w jego ramach rewaloryzacji drewnianej zabudowy wsi.

 11. Opracowanie i wdrożenie programu rewaloryzacji drewnianych wiatraków w gminie w oraz adaptacji jednego z nich na muzeum młynarstwa.

 12. Rozważenie możliwości adaptacji na obiekty bazy noclegowej nieużytkowanych budynków dawnych szkół we wsiach gminy.

 13. Budowa 2-3 wież widokowych w wybranych punktach widokowych na szczytach wzgórz (np. pod Wojnowcami – wzgórze 238 m n.p.m. i pod Słoją – 213 m n.p.m.) i wyznakowanie prowadzących do nich ścieżek.

 14. Urządzenie w lasach Nadleśnictwa Krynki na terenie gminy pokazowego rezerwatu żubrów (jego lokalizacja jest już uzgodniona z Nadleśnictwem).

 15. Opracowanie dwu lokalnych produktów turystycznych: tras zwiedzania wraz z ich zagospodarowaniem turystycznym:

 • „W krainie sokólskich wiatraków’ (trasa przez Wzgórza Sokólskie ze zwiedzaniem wiatraków i najciekawszych zespołów zabudowy wiejskiej),

 • „W puszczańskich ostępach” (trasa przez Puszczę Knyszyńską, ze zwiedzaniem rezerwatów przyrody i doliny Słoi).


MIASTO I GMINA SOKÓŁKA
Walory turystyczne:


 1. Krajobraz – wyjątkowo urozmaicony i atrakcyjny dla turystyki. Teren gminy jest silnie pofałdowany i obejmuje najwyższy fragment Wzgórz Sokólskich z kulminacją 238 m n.p.m. Dominantę w krajobrazie stanowią pasma częściowo zalesionych wzgórz z licznymi punktami widokowymi. Wschodnia i południowa część gminy ma niewielkie zalesienie, zaś pd. część obejmuje fragment Puszczy Knyszyńskiej. Urozmaicenie w krajobrazie stanowią doliny rzek Sokołdy, Kamionki i Łosośnej.

 2. Walory przyrodnicze: gmina obejmuje fragment Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej i jego otuliny oraz część Obszaru Chronionego Krajobrazu „Wzgórza Sokólskie”, jeden rezerwat przyrody – „Kozłowy Ług”. Ponadto ochroną, jako pomniki przyrody, objęto kilka okazałych drzew i głazowisko we Wzgórzach Sokólskich.

 3. Walory kulturowe: szczególną atrakcyjność turystyczną ma zespół obiektów związanych z kulturą Tatarów, na który składają się znajdujące się w Bohonikach drewniany meczet (1900) i największy w kraju cmentarz tatarski oraz Społeczne Muzeum Ziemi Sokólskiej w Sokółce, z bogatym działem dotyczącym Tatarów. Na uwagę zasługują także zabytkowy układ przestrzenny centrum Sokółki ze starą zabudową i zabytkowe układy przestrzenne wsi w gminie z licznymi obiektami drewnianego budownictwa wiejskiego (najwięcej w Starej Kamionce, Kurowszczyźnie, Starej Rozedrance, Lipinie i Nomikach). Inne ciekawsze obiekty to drewniany dwór w Lebiedzinie 1894), kościół i cerkiew w Sokółce (poł. XIX w.), kościół w Kundzinie (1856), drewniane wiatraki w Malawiczach Górnych, Dolnych i Zaśpiczach, zespół cmentarzy (w tym cmentarz żydowski) w Sokółce, liczne kapliczki i krzyże przydrożne oraz grodzisko w Miejskich Nowinach.

 4. Muzea i izby regionalne:

 • Społeczne Muzeum Ziemi Sokólskiej,

 • Izba Regionalna w Janowszczyźnie.

 1. Twórcy ludowi:

 • rzeźbiarz Piotr Szałkowski (Sokółka).

 1. Imprezy kulturalne o potencjalnym znaczeniu turystycznym:

 • Orient Sokólski (Sokółka, cykl trzyletni),

 • „Tatarak” - Letnia Akademia Wiedzy o Tatarach (Sokółka, sierpień),

 • Wojewódzkie Spotkania Rodzin Muzykujących Białostocczyzny (Sokółka),

 • doroczne religijne święto Kurban Bajram w Bohonikach (ruchome).


Infrastruktura turystyczna:


 1. Baza noclegowa:

 • zajazd i dwa ośrodki wczasowe w Sokółce,

 • 6 kwater agroturystycznych we wsiach gminy: Kol. Kuryły, Ostrówek, Puciłki, Malawicze Górne, Kraśniany, Jałówka.

 • pole namiotowe w Gieniuszach.

 1. Gastronomia:

 • karczma i kilka barów w Sokółce.

 1. Szlaki turystyczne. Przez teren gminy przebiegają trzy znakowane szlaki piesze:

 • „Szlak Tatarski Duży” na odcinku: Sokółka – Bohoniki – Stara Kamionka – Wierzchlesie,

 • szlak „Śladami Powstania Styczniowego” na odcinku: Sokółka – Lipina rez. „Międzyrzecze”,

 • szlak „Dawnego Pogranicza” na odcinku: Sokółka – Bachmatówka – Stara Rozedranka.

 1. Informacja turystyczna:

 • punkt informacji turystycznej przy Społecznym Muzeum Ziemi Sokólskiej w Sokółce.

 1. Turystyka aktywna:

 • turystyka konna w Gieniuszach i Kraśnianach.

 1. Inne:

 • Znaczenie rekreacyjne ma niewielki Zalew Sokólski w Sokółce z wypożyczalnią sprzętu wodnego,

 • Nowoczesna kryta pływania z siłownią w Sokółce.


Wnioski:
Gmina pod względem urozmaicenia krajobrazu należy do najbardziej atrakcyjnych w całej Krainie Żubra W Sokółce, mającej znakomite połączenia drogowe i kolejowe z Bialymstokiem i resztą kraju należy zlokalizować jedną z pięciu głównych „bram wejściowych” do Krainy Żubra, czyli regionalne Centrum Informacji i Obsługi Ruchu Turystycznego (CIORT), obsługujące region Wzgórz Sokólskich. Istnieją tu znakomite, słabo wykorzystane dotąd możliwości rozwoju agroturystyki i adaptacji na cele turystyczne (kwatery agroturystyczne, regionalna gastronomia) licznych istniejących tu obiektów budownictwa drewnianego (wiejskie chaty i wiatraki). Promocję turystyczną gminy należy oprzeć na trzech głównych elementach, wyróżniających ją spośród innych: tradycjach tatarskich i wyjątkowo urozmaiconym krajobrazie Wzgórz Sokólskich oraz możliwościach uprawiania turystyki narciarskiej zimą. Najważniejsze formy turystyki, polecane do rozwijania na terenie gminy to turystyka piesza, rowerowa, agroturystyka, turystyka narciarska i konna. W Sokółce przewidziany jest jeden z terminali pieszego i rowerowego „Szlaku Krainy Żubra”.
Proponowane zadania realizacyjne i inwestycje:


 1. Przeprowadzenie w mieście i gminie inwentaryzacji zabytków architektury, cennych obiektów budownictwa wiejskiego i zabytkowych układów osadniczych, z określeniem najcenniejszych obiektów i ich zespołów oraz sposobów ich ochrony, a także możliwości ich adaptacji na cele turystyczne.

 2. Wprowadzenie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, mających na celu ochronę najcenniejszych układów osadniczych i zespołów zabytkowej zabudowy.

 3. Wyznakowanie na terenie gminy fragmentu pieszego wariantu „Szlaku Krainy Żubra” na odcinku: Sokółka – Kundzin – Puciłki – Malawicze Dolne – Bohoniki – Białe Błoto – Wojnowce.

 4. Wyznakowanie na terenie gminy fragmentu rowerowego wariantu „Szlaku Krainy Żubra z Kruszynian do Sokółki: na odcinku: Sokółka – Bohoniki – Malawicze Górne – Nomiki - Wojnowce.

 5. Urządzenie w Sokółce terminalu pieszego i rowerowego „Szlaku Krainy Żubra” oraz wykonanie i ustawienie tablicy przedstawiającej przebieg szlaku.

 6. Wydanie dwu folderów z logo „Krainy Żubra”: jednego z planem Sokółki, drugiego z mapką gminy, z zaznaczeniem i opisem najważniejszych atrakcji turystycznych gminy (zabytki architektury i budownictwa wiejskiego, drewniane chaty, świątynie, kapliczki, stare cmentarze, rezerwaty, parki itp.) oraz obiektów infrastruktury turystycznej ilustrowanego barwnymi fotografiami najważniejszych obiektów.

 7. Organizacja w Sokółce regionalnego Centrum Informacji i Obsługi Ruchu Turystycznego (CIORT) Krainy Żubra z wypożyczalnią rowerów i nart.

 8. Ustawienie w centrum Sokółki dwu tablic opatrzonych logo Krainy Żubra: jednej z turystycznym planem miasta i drugiej – z turystyczną mapą całej Krainy Żubra.

 9. Wykonanie w Sokółce, przy szlakach turystycznych oraz przy szosie Sokółka - Białystok opatrzonych logo Krainy Żubra drogowskazów do najważniejszych zabytków i innych atrakcji turystycznych, a także obiektów infrastruktury turystycznej, oraz tablic informacyjnych przy najciekawszych obiektach.

 10. Stworzenie kilku nowych kwater agroturystycznych we wsiach gminy, najbardziej pożądana była by adaptacja na obiekty agroturystyczne tradycyjnych domów drewnianych.

 11. Budowa 2-3 wież widokowych w wybranych punktach widokowych na szczytach wzgórz (np. pod Knyszewiczami Małymi – wzgórze 227 m n.p.m. i pod Janowszczyzną) i wyznakowanie prowadzących do nich ścieżek.

 12. Wyznaczenie trasy narciarskiej w okolicach Sokółki, z wyciągiem i trasą zjazdową.

 13. Objęcie wsi Bohoniki pilotażowym programem „Wieś jak malowanie” i przeprowadzenie w jego ramach rewaloryzacji drewnianej zabudowy wsi.

 14. Stworzenie w Bohonikach Izby Regionalnej z ekspozycją poświęconą tradycjom tatarskim.

 15. Opracowanie i wdrożenie programu rewaloryzacji drewnianych wiatraków w gminie.

 16. Rozważenie możliwości adaptacji na obiekty bazy noclegowej nieużytkowanych budynków dawnych szkół we wsiach gminy.

 17. Zorganizowanie stanicy wodnej z wypożyczalnią kajaków w Straży nad Sokołdą.

 18. Rewaloryzacja historycznego centrum miasta Sokółka.

 19. Otwarcie w Sokółce gospody regionalnej specjalizującego się w potrawach tatarskich (może być np. połączona z CIORT).

 20. Remont budynku Izby Regionalnej w Janowszczyźnie wraz z zagospodarowaniem terenu dla potrzeb obsługi ruchu turystycznego.

 21. Modernizacja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce ze szczególnym uwzględnieniem celów rekreacyjnych (stadion, zalew).

 22. Opracowanie kilku lokalnych produktów turystycznych:.

 • produktu opartego na tradycjach tatarskich (Bohoniki – Sokółka),

 • produktu opartego na możliwościach uprawiania narciarstwa we Wzgórzach Sokólskich, (trasy narciarskie, wyciągi, wypożyczalnia nart w Sokółce),

 • produktu opartego o zwiedzaniu wiatraków w okolicach Sokółki,

 • programu zwiedzania miasta Sokółka.

 1. Wprowadzenie do kalendarza mających znaczenie turystyczne imprez i uroczystości w Krainie Żubra:

 • „Orientu Sokólskiego” (z zamianą w imprezę coroczną),

 • „Tataraku” - Letniej Akademii Wiedzy o Tatarach (Sokółka, sierpień),

 • Wojewódzkich Spotkań Rodzin Muzykujących Białostocczyzny (Sokółka),

 • tatarskiego święta Kurban Bajram w Bohonikach (święto ruchome).

 • „Noc Świętojańska” impreza plenerowa we wsi Janowszczyzna (czerwiec) ,

 • „Strojny Zaprzęg Konny” festyn we wsi Janowszczyzna (sierpień) - festyn odpustowy na św. Rocha połączony ze zjazdem i konkursem zaprzęgów konnych,1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка