I. częŚĆ wstępna
старонка2/22
Дата канвертавання24.04.2016
Памер0.7 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

IV. ZARYS PROGRAMU OCHRONY WALORÓW

KULTUROWYCH KRAJOBRAZU WIEJSKIEGO ...........................

 1. OCHRONA UNIKATOWYCH WALORÓW KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

POD KĄTEM MOŻLIWOŚCI ICH WYKORZYSTANIA DO PROMOCJI

I ROZWOJU TURYSTYKI .............................................................................................


2. ZADANIA REALIZACYJNE .....................................................................................

2.1. Ochrona bierna ..........................................................................................................

2.2. Ochrona czynna: rewaloryzacja i adaptacja .................................................................

2.3. Komunikacja społeczna i promocja .................................................................................V. CHARAKTERYSTYKA GMIN TWORZĄCYCH „KRAINĘ ŻUBRA”

POD KĄTEM ICH WALORÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ

PROPONOWANE ZADANIA REALIZACYJNE

W ZAKRESIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ

I MOŻLIWOŚCI WZBOGACENIA OFERTY TURYSTYCZNEJ ....................................
VI. WYBRANA LITERATURA ....................................................................

I. CZĘŚĆ WSTĘPNA

1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Zgodnie z założeniem, opracowanie „Koncepcja rozwoju turystyki na obszarze Krainy Żubra” zostało tak skonstruowane, aby mogło zostać wykorzystane jako cześć strategii realizacyjnej Programu Żubr. Może ono być również wykorzystane do programowania i projektowania działań w ramach ogólnej strategii zrównoważonego rozwoju regionu Krainy Żubra i województwa podlaskiego oraz bardziej szczegółowych programów rozwoju turystyki w poszczególnych regionach Krainy Żubra i na terenie poszczególnych jednostek samorządowych. Dokument zawiera wszystkie niezbędne elementy, typowe dla tego typu opracowań.

Zakres prezentowanego dokumentu obejmuje zarówno analizę stanu istniejącego w odniesieniu do turystyki, jak też określenie misji i wizji rozwoju tej funkcji regionu, a także określenie głównych celów, jakie zamierza się osiągnąć w wyniku realizacji Koncepcji. Zasadniczą część niniejszej Koncepcji stanowią zdefiniowane główne zadania realizacyjne, których przeprowadzenie jest warunkiem osiągnięcia założonych celów.


2. STRESZCZENIE
Prezentowana Koncepcja powstała w oparciu o osobistą znajomość terenu opracowania i zagadnień związanych z rozwojem turystyki w tym rejonie oraz o wykorzystanie istniejących materiałów dostarczonych m.in. przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska, a także przez inne instytucje, w tym zwłaszcza przez ZBS PAN w Białowieży i WWF – projekt „Białowieski Park Narodowy”. Ostateczny kształt dokumentu został wypracowany w trakcie konsultacji ze społecznością regionu Krainy Żubra (samorządami, organizacjami pozarządowymi, BPN, nadleśnictwami, ZBS i innymi organizacjami) Przyjęto założenie, iż koncepcja ta będzie stanowiła nie tylko samodzielną, lecz także integralną część PROGRAMU ŻUBR
W opracowaniu dokonano:

 • analizy istniejących atrakcji turystycznych oraz uwarunkowań rozwoju turystyki w regionie,

 • analizy SWOT w odniesieniu do turystyki, oceniającej zarówno mocne jak i słabe strony gminy, jak też szanse i zagrożenia zewnętrzne,

 • określenia docelowej MISJI i WIZJI Krainy Żubra w odniesieniu do rozwoju turystyki,

 • określenia głównych celów KONCEPCJI rozwoju turystyki w regionie,

 • określenia głównych form turystyki jakie powinny być preferowane w regionie,

 • określenia kierunków rozwoju infrastruktury turystycznej,

 • sformułowania koncepcji turystycznego „Szlaku Krainy Żubra” i jego zagospodarowania,

 • sformułowania koncepcji i zasad funkcjonowania Centrów Informacji i Obsługi Ruchu Turystycznego,

 • propozycji markowych produktów turystycznych oraz wzbogacenia oferty turystycznej regionu,

 • określenia programu działań marketingowo-promocyjnych,

 • sformułowania zarysu programu ochrony unikatowych walorów kulturowych regionu,

 • określenia najpilniejszych zadań realizacyjnych wraz z ich hierarchizacją,

 • szczegółowej analizy walorów turystycznych i zagospodarowania turystycznego poszczególnych gmin wraz z wnioskami oraz propozycjami zadań realizacyjnych w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej oraz możliwości wzbogacenia oferty turystycznej.

Podstawowymi walorami KRAINY ŻUBRA, na których oparto koncepcję rozwoju turystyki są: • Puszcza Białowieska - ostatni w Europie rozległy kompleks leśny o charakterze zbliżonym do pierwotnego, światowej sławy obiekt przyrodniczy z niezwykłym bogactwem ekosystemów oraz siedlisk rzadkich gatunków fauny i flory, jedyna w Europie naturalna ostoja żubra.

 • Puszcza Knyszyńska – duży zróżnicowany kompleks leśny, chroniony jako park krajobrazowy, położony na obrzeżach Białegostoku,

 • atrakcyjne pod względem turystycznym, widokowym i przyrodniczym doliny dużych rzek – Bugu (Podlaski Przełom Bugu) i Górnej Narwi.

 • niezdegradowane, niemal pozbawione przemysłu środowisko naturalne; jeden z najmniej zanieczyszczonych regionów kraju,

 • niezwykła w skali kraju różnorodność etniczno-kulturowa regionu z obiektami związanymi z kulturą Białorusinów, Ukraińców, Tatarów, Żydów, Niemców, etc.

 • harmonijny wiejski krajobraz kulturowy z przewagą tradycyjnej gospodarki rolnej,

 • największe w kraju zwarte zespoły zabytkowej drewnianej zabudowy wiejskiej i cenne układy osadnicze,

 • sięgające XIX w. tradycje turystyczne Białowieży i Puszczy Białowieskiej,

 • inne tradycyjne i znane od lat miejsca atrakcyjne miejscowości turystyczne jak np. Supraśl, Kruszyniany, Siemiatycze, Grabarka, Mielnik,

 • aktywność mieszkańców gminy i istniejących tu organizacji społecznych.

Do najistotniejszych problemów, których rozwiązanie warunkuje rozwój turystyczny należą: • niedostatek bazy usług turystycznych, a przede wszystkim miejsc noclegowych i gastronomii (poza Białowieżą),

 • stosunkowo niski poziom rozwoju infrastruktury technicznej - drogi, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, utylizacja odpadów,

 • niedostatek zróżnicowanej infrastruktury turystycznej takiej jak: wypożyczalnie sprzętu, trasy turystyczne, informacja turystyczna i centra obsługi turystów,

 • niedostatek i mała różnorodność lokalnych markowych produktów turystycznych i ofert obejmujących cały rok,

 • słaby poziom promocji regionu i niedostatek informacji o jego walorach, zwłaszcza kulturowych,

 • zagrożenia dla przyrody i harmonijnego krajobrazu kulturowego regionu spowodowane przez niekontrolowany rozwój turystyki i chaotyczny rozwój infrastruktury turystycznej, w tym zwłaszcza indywidualnego budownictwa letniskowego.

Zaproponowana KONCEPCJA ROZWOJU TURYSTYKI zakłada:


 • inwentaryzację, ochronę i rewaloryzację unikatowych walorów kulturowych regionu, przede wszystkim zespołów tradycyjnego wiejskiego budownictwa drewnianego, z perspektywą wykorzystania ich w promocji turystycznej regionu,

 • pełne wykorzystanie różnorodnych przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych walorów regionu,

 • wytyczenie w terenie i zagospodarowanie turystyczne przebiegającego przez cały region turystycznego „Szlaku Krainy Żubra”, zapoznającego z najważniejszymi atrakcjami przyrodniczymi i kulturowymi regionu, a także kilku innych szlaków uzupełniających,

 • rozwój bazy kwater agroturystycznych, o profesjonalnej obsłudze i zróżnicowanej ofercie usługowej, wykorzystującej regionalne walory kulturowo-historyczne oraz przyrodnicze tego terenu,

 • rozwój innych obiektów infrastruktury turystycznej,

 • oznakowanie i wyeksponowanie najważniejszych atrakcji turystycznych,

 • stworzenie zintegrowanego systemu obsługi ruchu turystycznego i informacji turystycznej (centra informacji obsługi ruchu turystycznego, regionalna agencja turystyczna),

 • tworzenie warunków do powstawania nowych, prywatnych inwestycji w sektorze usług, obsługujących turystów (baza noclegowa, gastronomia, handel, usługi),

 • tworzenie i promowanie lokalnych produktów turystycznych,

 • stworzenie zintegrowanej i zróżnicowanej oferty turystycznej regionu, zawierającej propozycje w zakresie różnorodnych form turystyki specjalistycznej (przyrodniczej i kulturowej) oraz aktywnej (pieszej, rowerowej, konnej, wodnej, narciarskiej) obejmującej cały rok,

 • stworzenie systemu promocji turystycznej regionu i jego walorów (oznakowania przy drogach, wydawnictwa, foldery, mapy, media, ekspozycje na targach turystycznych).

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка