I. częŚĆ wstępna
старонка18/22
Дата канвертавання24.04.2016
Памер0.7 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

GMINA ORLAWalory turystyczne:


 1. Krajobraz: płaski, niemal bezleśny, głównym urozmaiceniem rzeźby terenu jest dolina niewielkiej rzeki Orlanki. Ciekawy jest natomiast wiejski krajobraz kulturowy z licznymi wsiami o tradycyjnej zabudowie, dobrze wkomponowanych w polno-łąkowy pejzaż.

 2. Walory przyrodnicze: na terenie gminy nie ma rezerwatów przyrody ani żadnych innych obszarów chronionych.

  1. Walory kulturowe:

 • zabytkowy układ urbanistyczny miasteczka Orla,

 • cenne układy przestrzenne wsi w gminie z zabytkową drewnianą zabudową (najciekawszą w Koszkach, Krzywej i Szczytach-Dzięciołowie)

 • synagoga (XVIII w.) i cmentarz żydowski w Orli,

 • zespoły XVIII-wiecznych drewnianych cerkwi w Orli i Szczytach-Dzięciołowie.

 • murowana cerkiew w Wólce Wygonowskiej

 • XIX-wieczny drewniany dwór w Szczytach-Nowodworach,

 • stare kapliczki i cmentarze (w tym Pawlinowo – kaplice grobowe Szulców),

 • grodzisko w Paszkowszczyźnie,

 • przepusty drogowe murowane z pocz. XX w. (na drodze powiatowej Orla – Reduty).

 1. Ważniejsze sanktuaria religijne i miejsca kultu:

 • Gredele – uroczysko Krynoczka z cudownym źródłem i kaplicą św. Jerzego (największe uroczystości w dniu św. Jerzego – 6 maja).

 1. Rękodzieło ludowe (m.in. rzeźbiarstwo w drewnie):

 • Koszele, Reduty, Mikłasze.

 1. Zespołu folklorystyczne:

 • Orla, Malenniki.

 1. Imprezy folklorystyczne o potencjalnym znaczeniu turystycznym:

 • „Orlańskie Spotkania” – ostatnia niedziela sierpnia.


Infrastruktura turystyczna:


 1. Baza noclegowa: brak.

  1. Gastronomia: brak.

  2. Szlaki turystyczne:

 • pieszo-rowerowy „Szlak Prawosławnych Świątyń” przecinający gminę na odcinku: Parcewo – Spiczki – Orla – Szczyty-Dzięciołowo – Czyże.

  1. Ścieżki przyrodnicze i edukacyjne:

 • ścieżka przyrodniczo-leśna „Pod Zielonym Dębem” koło leśniczówki w Orli.

 1. Informacja turystyczna: brak.


Wnioski:
Niemal bezleśny krajobraz gminy należy do mniej atrakcyjnych w Krainie Żubra. Brak też (poza jednym szlakiem i ścieżką przyrodniczą) jakichkolwiek elementów infrastruktury turystycznej. Głównym atutem gminy są jej walory kulturowe, a zwłaszcza cenny zespół zabytków żydowskich w Orli, z najstarszą w regionie i jedną z bardzo nielicznych zachowanych synagog. Ciekawymi miejscowościami są także sąsiadujące ze sobą wsie Szczyty-Dzięciołowo z cenną XVIII-wieczną cerkwią i Szczyty-Nowodwory z drewnianym dworem. W ofercie turystycznej gminy powinno się wyeksponować wyróżniające gminę na tle regionu atrakcje związane z kulturą żydowską, jako jeden z elementów wielokulturowości Krainy Żubra, a także lokalne rękodzieło ludowe z możliwością nabycia wyrobów bezpośrednio u twórców.
Proponowane zadania realizacyjne i inwestycje:


 1. Przeprowadzenie (lub aktualizacja) inwentaryzacji cennych obiektów wiejskiego budownictwa drewnianego i zabytkowych układów osadniczych, z określeniem najcenniejszych obiektów i ich zespołów oraz sposobów ich ochrony, a także możliwości ich adaptacji na cele turystyczne.

 2. Wprowadzenie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, mających na celu ochronę najcenniejszych układów osadniczych i zespołów zabytkowej zabudowy.

 3. Wydanie folderu (z logo „Krainy Żubra”) z zaznaczeniem najważniejszych atrakcji turystycznych gminy (zabytki architektury i budownictwa wiejskiego, drewniane chaty, świątynie, kapliczki, krzyże i „cudowne miejsca”, stare cmentarze, parki itp.), ilustrowanego barwnymi fotografiami najważniejszych obiektów.

 4. Utworzenie w Orli gminnego punktu informacji turystycznej.

 5. Wyznakowanie na terenie gminy rowerowego „Szlaku doliny Nurca” z Bociek do Czeremchy na odcinku Mołoczki – Pawlinowo – Wólka Wygonowska – Kleszczele.

 6. Wytyczenie i wyznakowanie na terenie gminy szlaku turystycznego rowerowo – pieszego „Doliną rzeki Orlanki” prowadzącego z miejscowości Orla przez Koszele (zabudowa miejscowości w kształcie włóczni, rękodzieło ludowe, uroczysko) Reduty (rękodzieło ludowe, bobry, dolina rzeki Orlanka), Orlę (zabytki kulturowe), Szczyty-Dzięciołowo (zabytki kulturowe, przydrożna kapliczka), Mikłasze (dolina rzeki, rękodzieło ludowe).

 7. Wykonanie w Orli opatrzonych logo Krainy Żubra dwu tablic:

 • z krajoznawczym planem miasteczka,

 • z krajoznawczą mapą Krainy Żubra.

 1. Wykonanie i ustawienie w Orli, przy szlakach turystycznych oraz przy szosie Bielsk Podlaski – Hajnówka opatrzonych logo Krainy Żubra drogowskazów do najważniejszych zabytków i innych atrakcji turystycznych (a także obiektów infrastruktury turystycznej) oraz tablic informacyjnych przy najciekawszych obiektach.

 2. Utworzenie kilku kwater agroturystycznych w Orli i na terenie gminy, najlepiej w tradycyjnych drewnianych domach wiejskich.

 3. Rozważenie adaptacji na obiekt agroturystyczny drewnianego dworku w Szczytach-Nowodworach oraz nieużytkowanych budynków szkolnych w innych miejscowościach.

 4. Urządzenie w synagodze w Orli niewielkiego muzeum lub izby muzealnej z ekspozycją poświęconą kulturze żydowskiej oraz ekspozycją etnograficzną z możliwością zakupu lokalnego rękodzieła (wyroby ze skóry, słomy, siana, i wikliny).

 5. Utworzenie w Orli placówki gastronomicznej specjalizującej się daniach kuchni regionalnej, w tym także w daniach kuchni żydowskiej.

 6. Opracowanie lokalnych produktów turystycznych:

 • programu zwiedzanie Orli i najciekawszych wsi w gminie z zaakcentowaniem elementów kultury żydowskiej (ewentualnie w połączeniu z programem zwiedzania sąsiednich gmin (np. Czyże czy Bielsk Podlaski).

 • włączenie zwiedzania Orli i Szczytów-Dzięciołowa oraz Szczytów-Nowodworów do programu dłuższych wycieczek po Krainie Żubra.


MIASTO I GMINA KLESZCZELE
Walory turystyczne:


 1. Krajobraz –mało urozmaicony, płaski, znaczna lesistość, jednak lasy to głównie młode monokultury sosnowe na terenach porolnych. Jedynym urozmaiceniem krajobrazu jest szeroka dolina płynącej w otoczeniu łąk rzeki Nurzec.

 2. Walory przyrodnicze:

 • Obszaru Chronionego Krajobrazu „Puszcza Białowieska” obejmujący wschodnią część gminy,

 • rezerwat przyrody – „Jelonka”,

 • jeden pomnik przyrody obejmujący grupę 11 starych drzew przy stacji kolejowej,

 • ostoja bobrów w dolinie rzeki Nurzec.

 1. Walory kulturowe:

 • zabytkowy układ urbanistyczny Kleszczel z zespołem małomiasteczkowej zabudowy drewnianej (kilkadziesiąt obiektów),

 • zespół zabytków sakralnych w Kleszczelach: cerkiew drewniana (1709) i murowana (1870), murowany kościół (1910),

 • drewniany dworzec kolejowy w Kleszczelach (k. XIX w.),

 • układy przestrzenne wsi w gminie z zespołami drewnianej zabudowy (najcenniejsze w Dobrowodzie, Policznej i Daszach),

 • drewniana cerkiew w Sakach (XVIII),

 • murowana cerkiew w Kośnej (1870),

 • drewniane kaplice w Dobrowodzie i Suchowolcach,

 • kurhan w Gruzce.

 1. Ważniejsze sanktuaria religijne i lokalne miejsca kultu:

 • Saki – cudowne źródło oraz wzgórze cerkwią, w której znajduje się otoczona kultem ikona św. Dymitra (największe uroczystości odbywają się w dniu św. Dymitra – 26 października).

 1. Muzea i izby regionalne:

 • izba garncarska w Kleszczelach,

 • galeria rzeźby w Kleszczelach.

 1. Rękodzieło i wytwórczość ludowa:

 • Dobrowoda - domowy wypiek chleba i korowajów, wyrób serów;

 • Policzna – wyplatanie koszy, dzbanów ze słomy.

 1. Imprezy i uroczystości o potencjalnym znaczeniu turystycznym:

 • Przegląd pieśni weselnych i lirycznych w Kleszczelach (listopad).


Infrastruktura turystyczna:


 1. Baza noclegowa

 • 3 kwatery agroturystyczne (w Dobrowodzie i Suchowlocach; łącznie 22 miejsca noclegowe),

 • pole namiotowe nad zalewem w Repczycach

 1. Gastronomia:

 • karczma i dwa bary w Kleszczelach,

 • bar w Suchowolcach..

 1. Szlaki turystyczne:

 • przez gminę przebiega czerwony szlak rowerowy na odcinkach: Grabowiec – Kleszczele – Czeremcha i Opaka Duża – Biała Straż – Wojnówka.

 1. Informacja turystyczna:

 • punkt IT w Gminnym Ośrodku Kultury w Kleszczelach.

 1. Inne:

 • Zalew Repczyce z kąpieliskiem i wypożyczalnią sprzętu wodnego.


Wnioski:

Teren gminy nie ma wybitnych walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Dużym mankamentem jest brak szlaków na terenie gminy oraz niedostatek bazy noclegowej. Korzystne jest dobra dostępność komunikacyjna gminy, dzięki usytuowaniu na przecięciu szos Bielsk Podlaski - Połowce i Hajnówka – Siemiatycze i przy liniach kolejowych z Czeremchy do Białegostoku i Hajnówki. Promowaną i rozwijana atrakcją gminy powinny stać się jej walory kulturowe: zabytki Kleszczel, drewniana zabudowa wsi, świątynie, wielokulturowość, tradycje garncarskie, tradycyjne rękodzieło, rzeźba w drewnie i wytwarzane w gospodarstwach produkty spożywcze. Miejscowości najbardziej atrakcyjne dla turystów to Kleszczele (zabytki, garncarstwo), Dobrowoda (lokalne produkty spożywcze), Policzna (rękodzieło, stara zabudowa) i Saki (zespół cerkiewny, cudowne źródełko z kapliczką).


Proponowane zadania realizacyjne i inwestycje:


 1. Przeprowadzenie w gminie inwentaryzacji cennych obiektów budownictwa wiejskiego i zabytkowych układów osadniczych, z określeniem najcenniejszych obiektów i ich zespołów oraz sposobów ich ochrony, a także możliwości ich adaptacji na cele turystyczne.

 2. Wprowadzenie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, mających na celu ochronę najcenniejszych układów osadniczych i zespołów zabytkowej zabudowy.

 1. Wyznakowanie na terenie gminy następujących szlaków turystycznych

 • rowerowego i pieszego „Szlaku Żubra” na odcinku: Opaka Duża – Biała Straż – Wojnówka,

 • łącznikowego szlaku pieszego: Kleszczele – Dobrowoda – Policzna – Wojnówka.

 • rowerowego „Szlaku doliny Nurca” na odcinku Czeremcha – Dobrowoda – Kleszczele - Wólka Wygonowska – Pawlinowo – Mołoczki.

 1. Wyznakowanie ścieżki przyrodniczej na terenie rezerwatu „Jelonka”.

 2. Wydanie folderu z logo „Krainy Żubra” oraz mapką gminy i planem Kleszczel, z zaznaczeniem i opisem najważniejszych atrakcji turystycznych (zabytki architektury i budownictwa wiejskiego, drewniane chaty, świątynie, kapliczki i „cudowne miejsca”, stare cmentarze, parki itp.), a także infrastruktury turystycznej, ilustrowanego barwnymi fotografiami najważniejszych obiektów.

 3. Wykonanie w centrum Kleszczel opatrzonych logo Krainy Żubra dwu tablic:

 • z krajoznawczym planem miasta,

 • z krajoznawczą mapą Krainy Żubra.

 1. Wykonanie i ustawienie w Kleszczelach przy szlakach turystycznych oraz przy szosach Hajnówka – Siemiatycze i Bielsk Podlaski - Połowce opatrzonych logo Krainy Żubra drogowskazów do najważniejszych zabytków i innych atrakcji turystycznych (a także obiektów infrastruktury turystycznej) oraz tablic informacyjnych przy najciekawszych obiektach.

 1. Objęcie wsi Policzna pilotażowym programem „Wieś jak malowanie” i rewaloryzacja najciekawszych zabytków budownictwa drewnianego.

 2. Rewaloryzacja zabytkowej drewnianej zabudowy w centrum Kleszczel.

 3. Adaptacja jednego z zabytkowych domów w Kleszczelach na gospodę specjalizująca się w potrawach regionalnych.

 4. Zorganizowanie kilku dodatkowych kwater agroturystycznych, szczególnie w Kleszczelach, Policznej i Dobrowodzie.

 5. Propozycje lokalnych produktów turystycznych na terenie gminy:

 • opracowanie programu zwiedzania najciekawszych miejscowości i wykorzystaniem ich walorów kulturowych i tradycji rękodzielnictwa (Kleszczele – Dobrowoda – Policzna – Saki - Kleszczele); w programie powinna znaleźć się możliwość degustacji lokalnych produktów i zakupu wyrobów rękodzielniczych.

 • zorganizowanie na terenie gminy cyklicznej imprezy folklorystycznej (festyn, warsztaty) opartej na lokalnej tradycji rękodzielniczej (garncarstwo, plecionki ze słomy, lokalne wypieki).


GMINA CZEREMCHA
Walory turystyczne:


 1. Krajobraz – niezbyt atrakcyjny dla turystyki, mało urozmaicony, płaski, znaczna lesistość, jednak lasy to głównie młode monokultury sosnowe na terenach porolnych.

 2. Walory przyrodnicze: na terenie gminy nie ma żadnego rezerwatu przyrody, jest tylko niewielki skrawek Obszaru Chronionego Krajobrazu „Puszcza Białowieska”.

 3. Walory kulturowe:

 • zabytkowe układy przestrzenne wsi w gminie, oraz zabytkowe i ciekawe obiekty drewnianego budownictwa wiejskiego (najwięcej w Zubaczach, Czeremsze–Wsi i Kuzawie),

 • drewniane cerkwie w Czeremsze-Wsi (1816 r.) i Zubaczach (1897 r.)

 • park podworski w Jancewiczach.

 1. Zespoły folklorystyczne:

 • „Czeremszyna” w Czeremsze.

 1. Imprezy kulturalne o potencjalnym znaczeniu turystycznym

 • spotkania folkowe „Z wiejskiego podwórza” (GOK – Czeremcha, koniec czerwca),

 • „Polsko-Ukraińskie Spotkania Muzyczne” (GOK Czeremcha lipiec-sierpień)


Infrastruktura turystyczna:


 1. Baza noclegowa:

 • 6 kwater agroturystycznych w Czeremsze (łącznie 41 miejsc noclegowych),

 • pole biwakowe w Czeremsze (20 miejsc)

 1. Gastronomia:

 • 4 nieduże bary w Czeremsze.

 1. Informacja turystyczna:

 • Urząd Gminy w Czeremsze

 1. Szlaki turystyczne:

 • przez gminę przebiega czerwony szlak rowerowy na odcinku: Kleszczele – Czeremcha – Wólka Terechowska – Biała Straż.

 1. Biura turystyczne:

 • Elżbieta i Roman Turkiewicz – Czeremcha.

 1. Inne: przejścia graniczne na Białoruś: drogowe – w Połowcach i kolejowe – w Czeremsze.Wnioski:

Gmina pozbawiona jest większych walorów krajobrazowych i przyrodniczych. Pod względem walorów kulturowych najciekawsze są Zubacze i Czeremcha-wieś ze starą zabudową i drewnianymi cerkwiami. Na uwagę zasługują dwie ciekawe imprezy kulturalne organizowane przez GOK w Czeremsze. Czeremcha ma duże znaczenie jako lokalny węzeł komunikacyjny z rozgałęzieniem linii kolejowych w kierunku Siedlec, Białegostoku i Hajnówki, szosą Białystok – Bielsk Podlaski - Brześć oraz dwoma przejściami granicznymi. Czeremcha znajdzie się na trasie pieszego i rowerowego „Szlaku Krainy Żubra”, co pozwoli potraktować ją przez turystów jako miejscowość etapową, gdzie można rozpocząć lub zakończyć pewien odcinek trasy szlaku.


Proponowane zadania realizacyjne i inwestycje:


 1. Przeprowadzenie w gminie aktualnej inwentaryzacji zabytkowych układów osadniczych i cennych obiektów budownictwa wiejskiego, z określeniem najcenniejszych obiektów i ich zespołów oraz sposobów ich ochrony, a także możliwości ich adaptacji na cele turystyczne.

 2. Wprowadzenie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, mających na celu ochronę najcenniejszych układów osadniczych i zespołów zabytkowej zabudowy.

 1. Wyznakowanie na terenie gminy następujących szlaków turystycznych:

 • rowerowego i pieszego „Szlaku Krainy Żubra” na odcinku: Klukowicze – Zubacze – Czeremcha – Opaka Duża,

 • rowerowego „Szlaku doliny Nurca” z Czeremchy do Bociek na odcinku Czeremcha – Dobrowoda.

 • pieszego „Szlaku obrzeży Puszczy Białowieskiej” z Policznej do Narewki, na odcinku: st. PKP Policzna – Policzna – Werstok,

 • pieszego szlaku z Czeremchy przez Milejczyce do Bociek, na odcinku: Czeremcha – Rogacze.

 1. Wydanie folderu z logo Krainy Żubra oraz mapką gminy, z zaznaczeniem i opisem najważniejszych atrakcji turystycznych (zabytki architektury i budownictwa wiejskiego, drewniane chaty, świątynie, kapliczki i „cudowne miejsca”, stare cmentarze, parki itp.), a także infrastruktury turystycznej, ilustrowanego barwnymi fotografiami najważniejszych obiektów.

 2. Wykonanie przy dworcu kolejowym w Czeremsze opatrzonej logo Krainy Żubra tablicy z krajoznawczą mapą Krainy Żubra.

 3. Wykonanie i ustawienie w Czeremsze, przy szlakach turystycznych oraz przy szosie Bielsk Podlaski - Połowce opatrzonych logo Krainy Żubra drogowskazów do najważniejszych zabytków i innych atrakcji turystycznych, a także obiektów infrastruktury turystycznej oraz tablic informacyjnych przy najciekawszych obiektach.

 4. Budowa przy szosie Bielsk Podlaski - Połowce zajazdu z serii „Zajazdów Żubrowych”, z miejscami noclegowymi i gospodą specjalizującą się w potrawach regionalnych.

 5. Zorganizowanie kilku dodatkowych kwater agroturystycznych szczególnie we wsiach na „Szlaku Krainy Żubra” (Zubacze, Opaka Duża)

 1. Wprowadzenie odbywających się w Czeremsze imprez kulturalnych: spotkań folkowych „Z wiejskiego podwórza” oraz „Polsko-Ukraińskich Spotkań Muzycznych” do oficjalnego kalendarza imprez kulturalnych Krainy Żubra.


GMINA DUBICZE CERKIEWNE
Walory turystyczne:


 1. Krajobraz – płaski, mało urozmaicony, znaczna lesistość, jednak lasy to głównie młode monokultury sosnowe na terenach porolnych. Najciekawsza jest przygraniczna, pd.-wsch. część gminy, obejmująca fragment Puszczy Białowieskiej ze starodrzewami. Północna część gminy jest bezleśna i obejmuje tereny rolnicze. Pewne urozmaicenie w krajobrazie wprowadzają doliny niewielkich cieków, w większości skanalizowanych, płynących w otoczeniu łąk: Orlanki, Orli i Policznej. Na Orlance pod Dubiczami Cerkiewnymi utworzono niewielki zalew Bachmaty. Duże walory ma krajobraz kulturowy gminy: wsie położone w obrzeżu Puszczy Białowieskiej z tradycyjną drewnianą zabudową.

 2. Walory przyrodnicze:

 • Obszaru Chronionego Krajobrazu „Puszcza Białowieska”. obejmujący większą część gminy

 • rezerwat „Czechy Orlańskie” i część rezerwatu „Starzyna”,

 • kilka użytków ekologicznych, obejmujących m.in. fragment doliny rzeki Perebel,

 • 13 pomników przyrody – okazałych drzew.

 1. Walory kulturowe:

 • zabytkowe układy przestrzenne wsi oraz liczne zabytkowe i ciekawe obiekty drewnianego budownictwa wiejskiego (najwięcej w Starym Korninie, Dubiczach Cerkiewnych, Czechach Orlańskich, Grabowcu i Wojnówce).

 • zespół dworski w Jodłówce,

 • dwie drewniane cerkwie w Starym Korninie (1773 i 1893),

 • cerkiew (1768) i cmentarz w Werstoku,

 • cerkiew w Dubiczach Cerkiewnych (1946) z przycerkiewnym cmentarzem,

 • drewniane wiatraki w Koryciskach, Grabowcu i Dubiczach Cerkiewnych.

 1. Miejsca kultu religijnego:

 • Stary Kornin: kapliczka nad studnią z cudowną wodą oraz cerkiew z otoczoną kultem ikoną św. Anny (najważniejsze uroczystości odbywają się w dniu 7 sierpnia).

 1. Imprezy folklorystyczne i uroczystości religijne o potencjalnym znaczeniu turystycznym:

 • festyn „Na Iwana na Kupała” w Dubiczach Cerkiewnych (lipiec),

 • Festyn Kultury Białoruskiej (sierpień – co roku w innej wsi).


Infrastruktura turystyczna:


 1. Baza noclegowa:

 • ośrodek wypoczynkowy „Bachmaty” w Dubiczach Cerkiewnych (33 miejsca)

 • pole biwakowe nad zalewem w Dubiczach Cerkiewnych (50 miejsc),

 • sezonowe schronisko młodzieżowe (25 miejsc) w Dubiczach Cerkiewnych,

 • 12 kwater agroturystycznych (w Dubiczach Cerkiewnych, Tofiłowcach, Wojnówce, Grabowcu, Kraśkowszczyźnie, Jagodnikach, Witowie, Werstoku i Jelonce; łącznie 93 miejsca noclegowe).

 1. Gastronomia:

 • zajazd w Dubiczach Cerkiewnych.

 1. Informacja turystyczna:

 • Urząd Gminy i Gminnym Ośrodku Kultury w Dubiczach Cerkiewnych, w okresie maj-wrzesień – również w ośrodku „Bachmaty”.

 1. Szlaki turystyczne:

 • szlak rowerowy (zielony) na odcinku Dubicze Cerkiewne – Topiło (Białowieża).

 • szlak rowerowy (czerwony) na odcinkach: Zbucz – Stary Kornin - Dubicze Cerkiewne - Grabowiec – Kleszczele oraz Biała Straż – Piaski.

 1. Ścieżki przyrodnicze i edukacyjne:

 • ścieżka przyrodniczo-leśna w rezerwacie „Czechy Orlańskie” (2 km).

 1. Inne:

 • Zalew Bachmaty z kąpieliskiem, plażą i wypożyczalnią sprzętu wodnego.


Wnioski:

Gmina o dość dobrze rozwiniętej infrastrukturze turystycznej. Najważniejszą atrakcją przyrodniczo-krajobrazową jest fragment Puszczy Białowieskiej, jaki znalazł się w pd.-wsch. części gminy, z rezerwatem „Starzyna”, starodrzewami, obszarami śródleśnych łąk w dolinie rz. Perebel oraz przysiółkami na polanach. Atrakcyjny dla turystyki jest również przyrodniczo-kulturowy krajobraz mozaiki rolno-leśnej na obrzeżach Puszczy Białowieskiej oraz wsie ze starą zabudową. Znaczenie turystyczne ma wieś Stary Kornin, z dwiema cerkwiami, miejscem kultu z cudownym źródłem oraz starą zabudową. Gmina ma niezłe połączenia komunikacyjne i dobrze rozwiniętą bazę noclegową, na podkreślenie zasługuje znaczna liczba kwater agroturystycznych, a zwłaszcza fakt, że niektóre z nich znajdują się w zabytkowych drewnianych domach (Kraśkowszczyzna). Mankamentem jest niedostatek bazy gastronomicznej (szczególnie placówek specjalizujących się kuchni regionalnej) oraz szlaków turystycznych. Preferowane formy turystyki: agroturystyka, turystyka piesza i rowerowa.


Proponowane zadania realizacyjne i inwestycje:


 1. Przeprowadzenie w gminie inwentaryzacji cennych obiektów drewnianego budownictwa wiejskiego i zabytkowych układów osadniczych, z określeniem najcenniejszych obiektów i ich zespołów oraz sposobów ich ochrony, a także możliwości ich adaptacji na cele turystyczne.

 2. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem niezbędnej ochrony najcenniejszych układów osadniczych i zespołów zabytkowej zabudowy.

 3. Wyznakowanie na terenie gmin fragmentu pieszego i rowerowego „Szlaku Krainy Żubra” na odcinku: Biała Straż – Wojnówka – Jodłówka – Starzyna – Górny Gród – Nikiforowo – Wygon – rez. „Starzyna” – Topiło.

 4. Wyznakowanie w gminie kilku innych nowych szlaków turystycznych:

  • pieszego „Szlaku obrzeży Puszczy Białowieskiej” z Policznej do Narewki, na odcinku: Orzeszkowo - Wygon – Jakubowo – Witowo – rez. „Czechy Orlańskie” - Pasieczniki – Werstok – Policzna.

  • pieszego szlaku łącznikowego: Dubicze Cerkiewne – st. PKP Witowo - rez. „Czechy Orlańskie” – Pasieczniki Małe - Wiluki – Krugłe – Starzyna.

  • rowerowego „Szlaku pereł architektury drewnianej” z Dubicz Cerkiewnych do Narwi na odcinku: Dubicze Cerkiewne - Stary Kornin – Nowe Berezowo.

 1. Wydanie folderu z logo „Krainy Żubra” i mapką gminy, z zaznaczeniem i opisem najważniejszych atrakcji turystycznych gminy (zabytki architektury i budownictwa wiejskiego, drewniane chaty, świątynie, kapliczki i „cudowne miejsca”, stare cmentarze, parki itp.) oraz obiektów infrastruktury turystycznej ilustrowanego barwnymi fotografiami najważniejszych obiektów.

 2. Wykonanie w centrum Dubicz Cerkiewnych opatrzonej logo Krainy Żubra tablicy z krajoznawczą mapą Krainy Żubra.

 3. Wykonanie i ustawienie przy szlakach turystycznych oraz przy szosie Hajnówka – Kleszczele opatrzonych logo Krainy Żubra drogowskazów do najważniejszych zabytków i innych atrakcji turystycznych, a także obiektów infrastruktury turystycznej oraz tablic informacyjnych przy najciekawszych obiektach.

 4. Objęcie Starego Kornina pilotażowym programem „Wieś jak malowanie” i rewaloryzacja najciekawszych zabytków budownictwa drewnianego we wsi.

 5. Rozważenie możliwości adaptacji znajdujących się na terenie gminy wiatraków na obiekty turystyczne.

 6. Opracowanie lokalnego produktu turystycznego: kilkugodzinnego programu zwiedzania najciekawszych wsi w gminie.

 7. Wprowadzenie festynu „Na Iwana na Kupała” w Dubiczach Cerkiewnych do oficjalnego kalendarza imprez o znaczeniu turystycznym w Krainie Żubra.


GMINA CZYŻE
Walory turystyczne:


 1. Krajobraz – typowo rolniczy, lekko falisty, o niedużej lesistości. Urozmaiceniem pejzażu jest dolina niewielkiej rzeki Łoknicy, wcięta w okoliczne tereny, na niektórych odcinkach towarzyszy jej las. Duże walory ma krajobraz kulturowy gminy: wsie z dobrze zachowanymi dużymi zespołami tradycyjnej drewnianej zabudowy.

 2. Walory przyrodnicze: na terenie gminy nie ma rezerwatów przyrody ani innych obszarów chronionych.

 3. Walory kulturowe:

 • zabytkowe układy przestrzenne wsi z licznymi zabytkowymi i ciekawymi obiektami drewnianego budownictwa wiejskiego (najwięcej w Czyżach, Zbuczu, Morzu, Kuraszewie i Klejnikach),

 • drewniane cerkwie w Czyżach (1812), Klejnikach (1865) i Kuraszewie (1868),

 • stare kapliczki i cmentarze (najciekawsze w Czyżach, Kuraszewie, Klejnikach i Morzu),

 • wczesnośredniowieczne grodzisko w Zbuczu (IX w.),

 • cmenatrzysko „Mogiłki-Grabniak” z IV-V w. (groby w obstawie kamiennej i kurhany)

 • kurhany w Zbuczu, Kuraszewie, Ladach, Kamieniu i Kojłach.

 1. Lokalne sanktuaria religijne i miejsca kultu:

 • Kuraszewo-Lady – źródełko ze „świętą wodą”, kaplicą i lasem krzyży, lokalne miejsce pielgrzymek (główne uroczystości w dniu 14 sierpnia).

 1. Muzea, skanseny i izby regionalne:

 • Izba Tradycji w Klejnikach.

 1. Zespoły folklorystyczne:

 • „Czyżowianie” w Czyżach,

 • „Zbuczanki” w Zbuczu,

 • „Niezapominajki” w Kuraszewie.

7. Imprezy kulturalne o potencjalnym znaczeniu turystycznym:

 • Festyn Archeologiczny „Zbuczlandia” w Zbuczu połączony ze Spotkaniami z Obrzędem Dożynkowym (wrzesień),

 • „Kupalinka” – festyn z Obrzędem Świętojańskim nad zbiornikiem wodnym „Leniewo” ( lipiec).

.

Infrastruktura turystyczna:


 1. Baza noclegowa:

 • pole biwakowe w Zbuczu.

 1. Gastronomia:

 • bary w Czyżach, Kuraszewie i Klejnikach.

 1. Szlaki turystyczne - szlaki rowerowe:

 • „Szlak Prawosławnych Świątyń” (żółty) na odcinku Szczyty-Dzięciołowo – Rakowicze - Czyże – Nowe Berezowo.

 • szlak czerwony na odcinku: Nowe Berezowo - Czyże - Zbucz – Stary Kornin.

 1. Informacja turystyczna: brak.

 2. Inne:

 • zbiorniki wodne „Leniewo” i „Lady” na rzece Łoknicy.


Wnioski:
Gmina jest typowo rolnicza i jest niemal zupełnie pozbawiona infrastruktury turystycznej, w szczególności zaś bazy noclegowej. Jej atutem są natomiast wysokie walory kulturowe i położenie przy jednej z głównych dróg prowadzących do Puszczy Białowieskiej. Główna atrakcją gminy, godną wyeksponowania i wykorzystania są zabytkowe zespoły wiejskiej zabudowy drewnianej oraz zabytki archeologiczne. Główne formy turystyki mające szansę rozwoju w gminie to agroturystyka, turystyka kulturowa i turystyka rowerowa.
Proponowane zadania realizacyjne i inwestycje:


 1. Przeprowadzenie w gminie inwentaryzacji cennych obiektów budownictwa wiejskiego i zabytkowych układów osadniczych, z określeniem najcenniejszych obiektów i ich zespołów oraz sposobów ich ochrony, a także możliwości ich adaptacji na cele turystyczne.

 2. Wprowadzenie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, mających na celu ochronę najcenniejszych układów osadniczych i zespołów zabytkowej zabudowy.

 3. Wyznakowanie na terenie gminy dwu szlaków rowerowych:

 • łącznikowego: Stary Kornin – Morze – Krywiatycze – Orla

 • fragmentu szlaku „Pereł architektury drewnianej” na odcinku: Nowe Berezowo – Kuraszewo – Lady – Tyniewicze Wielkie.

 1. Wydanie folderu z logo „Krainy Żubra” i mapką gminy, z zaznaczeniem i opisem najważniejszych atrakcji turystycznych gminy (zabytki architektury i budownictwa wiejskiego, drewniane chaty, świątynie, kapliczki i „cudowne miejsca”, stare cmentarze, parki itp.) oraz obiektów infrastruktury turystycznej ilustrowanego barwnymi fotografiami najważniejszych obiektów.

 2. Wykonanie i ustawienie przy szlakach turystycznych oraz przy szosie Bielk Podlaski - Hajnówka opatrzonych logo Krainy Żubra drogowskazów do najważniejszych zabytków i innych atrakcji turystycznych, a także obiektów infrastruktury turystycznej oraz tablic informacyjnych przy najciekawszych obiektach.

 3. Objęcie wsi Morze pilotażowym programem „Wieś jak malowanie” i rewaloryzacja najciekawszych zabytków budownictwa drewnianego we wsi.

 4. Stworzenie kilku kwater agroturystycznych we wsiach gminy, a w szczególności Czyżach, Morzu i w Zbuczu, najchętniej w tradycyjnych domach drewnianych.

 5. Rozważenie możliwości adaptacji na obiekty bazy noclegowej w Czyżach i Morzu, a także dawnych szkół w Morzu i Zbuczu oraz świetlicy w Czyżach.

 6. Budowa w Zbuczu regionalnego zajazdu z serii „Zajazdów Żubrowych”, z miejscami noclegowymi i gospodą specjalizującą się w daniach kuchni regionalnej.

 7. Opracowanie lokalnego produktu turystycznego: kilkugodzinnego programu zwiedzania wsi w gminie (z uwzględnieniem m.in. Czyż, Morza, Zbucza, kaplicy w Kuraszewie-Ladach), urozmaiconego występem zespołu ludowego.

 8. Odtworzenie fragmentu dawnej zabudowy grodziska „Wał” w Zbuczu.

 9. Wprowadzenie festynu archeologicznego w Zbuczu (wrzesień) do oficjalnego kalendarza imprez szlaku „Krainy Żubra”.


MIASTO HAJNÓWKA
Walory turystyczne:


 1. Walory przyrodnicze:

 • grupa 60 pomnikowych drzew na terenie miasta

 1. Najważniejsze walory kulturowe:

 • zachowany układ urbanistyczny centrum miasta,

 • drewniana zabudowa centrum miasta,

 • sobór p.w. Św. Trójcy – wybitne dzieło architektury nowoczesnej.

 • inne świątynie i kaplice na terenie miasta,

 • osiedle robotnicze hajnowskich Zakładów Przemysłu Drzewnego,

 • budynek Fabryki Suchej Destylacji Drewna (1915)

 • cmentarz z I wojny światowej

 1. Lokalne sanktuaria i szczególne miejsca kultu religijnego:

 • Sobór p.w. Św. Trójcy,

 • Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Św.

 1. Muzea i skanseny:

 • Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej,

 • Muzeum Kowalstwa i Ślusarstwa,

 • mini-skansen przy przystanku początkowym kolejki wąskotorowej,

 • mini-muzeum socrealizmu w „Barze u Wołodzi”.

 1. Imprezy turystyczne, kulturalne, folklorystyczne i uroczystości religijne o potencjalnym znaczeniu turystycznym:

 • Międzynarodowy Festiwal „Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej” (maj),

 • Koncerty muzyki kameralnej i organowej w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Hajnówce,

 • Festyn Białoruski,

 • Festiwal Piosenki Religijnej „Śpiewajmy Panu”,

 • Światowy Dzień Turystyki (cykl rajdów, wrzesień).

 • Rajd pieszy (po Puszczy Białowieskiej),

 • Rajd Mikołajkowy,

 • Hajnowski Półmaraton,

 • Turniej Piłki Plażowej (turniej kwalifikacyjny do Pucharu Polski)

 1. Inne:

 • wyroby rękodzielnictwa i sztuki ludowej do nabycia w Hajnówce – u twórców lub w biurze PTTK (galanteria drewniana, wyroby z witek brzozowych, rzeźba ludowa, wyroby z wikliny, haft ludowy).

 • lokalne produkty spożywcze – m.in. sprzedaż miodu na bazarze w Hajnówce i u kilku producentów w mieście.


Infrastruktura turystyczna:


 1. Baza noclegowa:

 • dwa hotele, zajazd i motel (łącznie 223 miejsca),

 • pokoje gościnne w Ośrodku Kultury Białoruskiej i Domu Miłosierdzia „Samarytanin” (łącznie 23 miejsca),

 • jedna kwatera agroturystyczna (5 miejsc).

 1. Gastronomia:

 • trzy restauracje i kilka barów.

 1. Szlaki turystyczne. W Hajnówce bierze początek kilka pieszych szlaków turystycznych:

 • zielony do Białowieży,

 • „Szlak walk partyzanckich” (czerwony) do Narewki,

 • „Szlak śladami powstania styczniowego” (niebieski), okrężny: Hajnówka – Orzeszkowo - Hajnówka

przez miasto przebiega też pięć szlaków rowerowych:

 • „Szlak Prawosławnych Świątyń” (żółty), prowadzący z Hajnówki do Dubin (i dalej do Narwi) oraz do Nowego Berezowa (i dalej do Czyż),

 • Hajnówka – Orzeszkowo – Hajnówka (niebieski),

 • Hajnówka – Dubiny – Nowosady – Lipny - Hajnówka

 • Hajnówka – Dubicze Cerkiewne (Czeremcha – Piaski; czerwony)

 • Hajnówka – Białowieża - Hajnówka

 1. Ścieżki przyrodnicze.

 • „Harcerska Górka” w rezerwacie Krajobrazowym (Nadleśnictwo Hajnówka)

 • Górniańskie Łąki

 1. Kolejka wąskotorowa:

 • Turystyczne przejazdy do Topiła, Lipin i Postołowa.

 1. Inne:

 • wypożyczalnia rowerów w hotelu „Orzechowski”.

 1. Informacja turystyczna:

 • Centrum Turystyki Regionu Puszczy Białowieskiej,

 • PTTK

 1. Biura turystyczne:

 • Biuro PTTK,

 • Biuro Turystyki Aktywnej „Nes-Tur”,

 • Biuro Turystyczne „Żubr”.


Wnioski:

W koncepcji rozwoju turystyki w Krainie Żubra Hajnówka będzie odgrywała kluczową rolę jako główny „punkt rozrządowy” ruchu turystycznego w regionie, siedziba największego i najważniejszego Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego oraz główna „brama” do Puszczy Białowieskiej i centralny punkt, a zarazem terminal, pieszego i rowerowego „Szlaku Żubra”, a także punkt węzłowy innych szlaków. Niezbędna jest budowa nowoczesnego Centrum Informacji i Obsługi Ruchu Turystycznego z otaczającą infrastruktura oraz dużego hotelu o średnim standardzie. Konieczne jest także wzbogacenie oferty turystycznej w samym mieście, m.in. przez organizację „parku wilczego” oraz urozmaicenie i wydłużenie programu przejazdów turystycznych kolejką wąskotorową.


Proponowane zadania realizacyjne i inwestycje:


 1. Przeprowadzenie w mieście inwentaryzacji cennych obiektów budownictwa i zabytkowych układów osadniczych, z określeniem najcenniejszych obiektów i ich zespołów oraz sposobów ich ochrony, a także możliwości ich adaptacji na cele turystyczne.

 2. Wprowadzenie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, mających na celu ochronę najcenniejszych układów osadniczych i zespołów zabytkowej zabudowy.

 3. Wydanie folderu z logo „Krainy Żubra” i planem miasta, z zaznaczeniem i opisem najważniejszych atrakcji turystycznych (zabytki architektury i budownictwa wiejskiego, drewniane chaty, świątynie, kapliczki i „cudowne miejsca”, stare cmentarze, parki itp.) oraz obiektów infrastruktury turystycznej ilustrowanego barwnymi fotografiami najważniejszych obiektów.

 4. Wykonanie przy stacji kolejowej i w centrum miasta opatrzonej logo Krainy Żubra tablicy z krajoznawczą mapą Krainy Żubra.

 5. Wykonanie i ustawienie w mieście drogowskazów do najważniejszych zabytków i innych atrakcji turystycznych, a także obiektów infrastruktury turystycznej oraz tablic informacyjnych przy najciekawszych obiektach.

 6. Wykonanie terminalu pieszego i rowerowego „Szlaku Krainy Żubra” i wyznakowanie przebiegu obu szlaków na terenie miasta.

 7. Remont torowiska i uruchomienie nowej trasy turystycznej kolejki leśnej z Hajnówki przez Postołowo do Starej Białowieży, z odgałęzieniem do Kosego Mostu.

 8. Przekształcenie Centrum Turystyki Regionu Puszczy Białowieskiej w główne Centrum Informacji i Obsługi Ruchu Turystycznego (CIORT) Krainy Żubra oraz wybudowanie na jego siedzibę nowego budynku (ew. połączonego z hotelem) z dodatkową infrastrukturą: wypożyczalnią rowerów i nart, restauracją, parkingiem, sklepami z pamiątkami itp.

 9. Budowa w mieście hotelu o średnim standardzie (może być połączony z CIORT).

 10. Organizacja w Hajnówce „wilczego parku” – pokazowego rezerwatu wilków i innych zwierząt w wolierach, na terenach przyległych do początkowej stacji kolejki leśnej.

 11. Urozmaicenie oferty turystycznej przez opracowanie nowych produktów turystycznych:

 • kilkugodzinnego programu zwiedzania miasta (stara zabudowa w centrum, targowisko, stacja kolejki, muzea, sobór św. Trójcy, Krynoczka, w przyszłości „wilczy park”)

 • opracowanie programu całodziennej wycieczki kolejką wąskotorową do Starej Białowieży

 1. Wprowadzenie do oficjalnego kalendarza imprez o znaczeniu turystycznym w Krainie Żubra Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej.


GMINA HAJNÓWKA
Walory turystyczne:


 1. Krajobraz. Większą część obszaru gminy zajmuje Puszcza Białowieska z licznymi uroczyskami puszczańskimi, kilkoma rezerwatami przyrody oraz atrakcyjną pod względem widokowym i przyrodniczym doliną rzeki Leśnej. Zachodnia część gminy jest bezleśna i płaska, mało atrakcyjna widokowo.

 2. Walory przyrodnicze. Fragment Puszczy Białowieskiej, który znalazł się w granicach gminy w całości znajduje się w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Puszcza Białowieska”. W granicach gminy znajduje się aż kilkanaście rezerwatów przyrody. Są to rezerwaty: „Lipiny”, „Szczekotowo”, „Dębowy Grąd”, „Przewłoka”, „Berezowo”, „Sitki”, „Olszanka-Myśliszcze”, „Michnówka”, „Nieznanowo”, „Głęboki Kąt” oraz fragmenty rezerwatów: „Starzyna”, Rezerwatu Krajobrazowego im. Władysława Szafera i rezerwatu „Lasy Puszczy Białowieskiej”, a także rezerwat PTOP „Wasilkowo”. Ponadto na terenie gminy znajduje się kilkadziesiąt pomników przyrody, z których najbardziej okazały jest potężny „Car Dąb”, od kilkunastu lat niestety uschnięty.

 3. Walory kulturowe:

 • zachowane układy przestrzenne i stara drewniana zabudowa wsi (szczególnie w Nowym Berezowie, Nowosadach, Trywieży, Czyżykach i Orzeszkowie),

 • zabytkowe drewniane cerkwie w Nowym Brezowie (dwie: 1771 i 1840), Orzeszkowie (1940) i w ur. Krynoczka k. Hajnówki (dwie: 1846 i 1848),

 • cerkwie murowane w Nowym Berezowie (1876) i w Dubinach – dwie: 1867 i 1898),

 • liczne kapliczki,

 • cmentarz w Nowym Berezowie,

 • mogiła powstańców 1863 r. w Orzeszkowie.

 1. Sanktuaria i szczególne miejsca kultu religijnego:

 • ur. Krynoczka pod Hajnówką z cudownym źródełkiem, dwiema cerkwiami i starodrzewem dębowym,

 1. Muzea i skanseny:

 • skansen Chata Stefana w Nowym Berezowie,

 1. Zespoły folklorystyczne:

 • „Orzeszki” w Orzeszkowie.

 1. Inne:

 • wypiek chleba i hafciarstwo w Łozicach,


Infrastruktura turystyczna:


 1. Baza noclegowa:

 • kwatera myśliwska w Topile (12 miejsc),

 • 14 kwater agroturystycznych (Sawiny-Gród, Postołowo, Nowe Berezowo, Czerlonka, Orzeszkowo, Łozice, Nowosady, Poryjewo, Lipiny – łącznie 100 miejsc noclegowych)

 1. Gastronomia:

 • Zajazd „Myśliwski” przy szosie Hajnówka – Białowieża,

 • zajeździk „Ostatni Grosz” w Topile (kuchnia regionalna).

 1. Szlaki turystyczne. Przez teren gminy przebiegają cztery znakowane szlaki piesze:

 • zielony: Hajnówka – Białowieża (równolegle do szosy łączącej obie miejscowości),

 • „Szlaki walk partyzanckich” (czerwony) z Hajnówki do Narewki, w obrębie gminy na odcinku: Hajnówka - rez. „Lipiny” – rez. „Szczekotowo”.

 • „Szlak śladami powstania styczniowego” (niebieski): Hajnówka – Orzeszkowo - Hajnówka

 • żółty: Topiło - Białowieża, na terenie gminy na odcinku: Topiło - rez. „Michnówka” – rez. „Olszanka-Myśliszcze” – rez. „Berezowo”.

oraz cztery szlaki rowerowe:

 • szlak „Szlakiem Prawosławnych Światyń” (żółty), na terenie gminy na odcinku: Czyże – Nowe Berezowo – Hajnówka – Dubiny – Wasilkowo – Łosinka.

 • Hajnówka – Orzeszkowo – Hajnówka (niebieski),

 • Dubicze Cerkiewne – Topiło – Białowieża (żółty),

 • Hajnówka – Dubicze Cerkiewne (Czeremcha – Piaski; czerwony).

 1. Ścieżki przyrodnicze:

 • Ścieżka „Leśne osobliwości” w Topile (Nadleśnictwo Hajnówka).

 1. Kolejka wąskotorowa:

 • Turystyczne przejazdy do Topiła, Lipin i Postołowa.

 1. Inne:

 • Przejazd bryczkami, wozami i saniami w Postołowie i Pasiecznikach Wielkich,

 • przejazdy bryczkami i organizacja biesiad w Topile.

 1. Miejsca ogniskowe:

 • Topiło, Lipiny, Harcerska Górka, Zwierzyniec (Zajazd „Myśliwski”).

 1. Imprezy turystyczne, folklorystyczne i uroczystości religijne o potencjalnym znaczeniu turystycznym:

 • nabożeństwa i uroczystości religijne w ur. Krynoczka pod Hajnówką (największe w trzeci dzień Św. Trójcy (święto ruchome, tzw. Pięćdziesiątnica, w 50 dni po Wielkanocy),


Wnioski:

Gmina może poszczycić się największą liczbą rezerwatów na obszarze całej Krainy Żubra. Największą atrakcją gminy są jej walory przyrodnicze związane z Puszczą Białowieską i jej rezerwatami. Walory te, szczególnie walory widokowe i ornitologiczne doliny Leśnej nie są w pełni wykorzystane w ofercie turystycznej. Gmina dysponuje także znacznymi, choć także nie w pełni dotychczas wykorzystanymi walorami środowiska kulturowego (piękna zabudowa wiejska szczególnie w Nowym Berezowie, miejsce kultu – Krynoczka we wspaniałym otoczeniu leśnym). Gminę ocenić należy bardzo wysoko pod względem oferty agroturystycznej; kwater jest nie tylko dużo, ale część z nich mieści się w autentycznych drewnianych domach, a ich oferta jest urozmaicona (lokalne potrawy, bryczki, itp.). Są tutaj także dobre warunki do uprawiania różnych form turystyki: kolejka leśna, bryczki, turystyka rowerowa. Za mało jest natomiast ofert dotyczących turystyki przyrodniczej. Przez gminę będzie przebiegał „Szlak Krainy Żubra” na swym odcinku przygranicznym i na odcinku łączącym Hajnówkę z Białowieżą. Uzupełnienia wymaga sieć pozostałych szlaków.


Proponowane zadania realizacyjne i inwestycje:


 1. Przeprowadzenie inwentaryzacji cennych obiektów wiejskiego budownictwa drewnianego i zabytkowych układów osadniczych, z określeniem najcenniejszych obiektów i ich zespołów oraz sposobów ich ochrony, a także możliwości ich adaptacji na cele turystyczne.

 2. Wprowadzenie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, mających na celu ochronę najcenniejszych układów osadniczych i zespołów zabytkowej zabudowy.

 1. Wykonanie przy szlakach turystycznych oraz przy szosach Hajnówka – Białowieża, Hajnówka – Białystok, Hajnówka – Bielsk i Hajnówka - Siemiatycze opatrzonych logo Krainy Żubra drogowskazów do rezerwatów przyrody, najważniejszych zabytków i innych atrakcji turystycznych, a także obiektów infrastruktury turystycznej oraz tablic informacyjnych przy najciekawszych obiektach.

 2. Wydanie folderu z logo „Krainy Żubra” i mapką gminy, z zaznaczeniem i opisem najważniejszych atrakcji turystycznych gminy (rezerwaty przyrody, zabytki architektury i budownictwa wiejskiego, drewniane chaty, świątynie, kapliczki i „cudowne miejsca”, stare cmentarze, parki itp.) oraz obiektów infrastruktury turystycznej ilustrowanego barwnymi fotografiami najważniejszych obiektów.

 3. Wyznakowanie pieszego „Szlaku Krainy Żubra” na odcinku: rez. „Starzyna” – Topiło – rez. Przewłoka (Białowieża) i adaptacja na odcinek „Szlaku Krainy Żubra” istniejącego zielonego szlaku z Hajnówki do Białowieży

 4. Wyznakowanie rowerowego „Szlaku Krainy Żubra” na odcinku: Topiło – Droga Olemburska – Białowieża (z wykorzystaniem istniejącego odcinka szlaku zielonego) oraz na odcinku Hajnówka – rez. Dębowy Grad” – Budy (Białowieża)

 5. Wyznakowanie kilku nowych szlaków na terenie gminy:

 • pieszego „Szlaku Obrzeży Puszczy Białowieskiej” z Narewki do Policznej, na odcinku: rez. „Gnilec” – Borysówka – Smolany Sadek – Zwodzieckie – Sorocza Nóżka - Skryplewo – Postołowo – Lipiny – Hajnówka – Judzianka – Podtrościaniec – Orzeszkowo – Wygon,

 • pieszego szlaku łącznikowego na odcinku: rez. „Starzyna” – Topiło – Łozice.

 • rowerowego „Szlaku pereł architektury drewnianej” na odcinku: Stary Kornin – Nowe Berezowo – Kuraszewo

 1. Wytyczenie ścieżki przyrodniczej:

 • „Dolina Leśnej” na trasie od mostu na trasie kolejki Hajnówka-Topiło, do mostu na Drodze Olenburskiej oraz budowa kładek i wieży obserwacyjnej na jej trasie

 1. Objęcie wsi Nowe Berezowo pilotażowym programem „Wieś jak malowanie” i rewaloryzacja najciekawszych zabytków budownictwa drewnianego we wsi.

 2. Opracowanie lokalnych produktów turystycznych mogących urozmaicić ofertę turystyczną gminy:

 • całodniowa wycieczka przyrodnicza do rezerwatów położonych na terenie gminy,

 • całodniowa wycieczka ornitologiczna w dolinę Leśnej i do rezerwatu PTOP „Wasilkowo”.

 • całodniowa wycieczka kulturowa w okolicach Hajnówki (np. Krynoczka, Nowe Berezowo, Orzeszkowo, Łozice), z degustacją lokalnych produktów spożywczych, regionalnymi posiłkami, przejazdem bryczką itp.

 • uruchomienie dla celów turystycznych nowych odcinków kolejki leśnej przebiegających porze teren gminy (w tym zwłaszcza do Starej Białowieży).

 1. Wprowadzenie do oficjalnego kalendarza imprez o znaczeniu turystycznym w Krainie Żubra uroczystości religijnych w ur. Krynoczka.

 2. Rozbudowa istniejącego obiektu turystyki konnej w Orzeszkowie (Zatrościniec),

 3. Budowa centrum rekreacji w Lipinach – obiekty hotelowe, ośrodek turystyki konnej, itp.

 4. Budowa ośrodka rehabilitacyjnego wraz ze stadniną koni w Postołowie, bazą noclegową i zapleczem gastronomicznym.

 5. Budowa ścieżek rowerowych przy drogach wojewódzkich: Golakowa Szyja – Nowosady - Dubiny, Białowieża – Hajnówka, Stare Berezowo – Hajnówka, granica z gminą Dubicze Cerkiewne – Hajnówka.

 6. Organizacja nowych i rozbudowa istniejących gospodarstw agroturystycznych.


GMINA BIAŁOWIEŻA
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка