I. częŚĆ wstępna
старонка16/22
Дата канвертавання24.04.2016
Памер0.7 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   22

GMINA NURZEC STACJA

 1. Krajobraz – umiarkowanie atrakcyjny dla turystyki, lekko pofałdowany. Głównym urozmaiceniem krajobrazu jest dolina niewielkiej rzeki Moszczonnej, poza tym brak większych cieków. Zachodnia część gminy jest silnie zalesiona.

 2. Walory przyrodnicze:

 • rezerwat leśny „Sokóle”,

 • niewielki fragment Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Bugu.

 1. Walory kulturowe:

 • zespół obiektów na Świętej Górze w Grabarce (dwie cerkwie, cmentarz z „lasem krzyży”, cudowne źródło).

 • zwarte zespoły zabytkowej drewnianej zabudowy wsi, zwłaszcza w Klukowiczach, Wyczółkach, Litwinowiczach, Tymiance, Siemichoczu, Werpolu, Wólce Nurzeckiej i Moszczonnej Pańskiej.

 • drewniana cerkiew w Telatyczach (1904),

 • murowana cerkiew (1859) i drewniana kaplica (1872) w Żerczycach,

 • drewniany dwór z parkiem w Klukowiczach (2 poł. XIX w.),

 • park podworski w Zabłociu,

 • zabytkowy dworzec kolejowy w Nurcu Stacji (k. XIX w.),

 • grodzisko w Klukowiczach,

 • „szwedzki szaniec” w Siemichoczu.

 1. Najważniejsze miejsca kultu sanktuaria religijne:

 • Święta Góra Grabarka – najważniejsze sanktuarium Kościoła Prawosławnego w Polsce, miejsce licznych pielgrzymek, najważniejsze uroczystości odbywają się w Święto Spasa 18/19 sierpnia.

 1. Twórcy ludowi:

 • Nurzec Stacja (haft, pisankarstwo, wyroby wikliniarskie, malarstwo amatorskie),

 • Moszczonna Pańska (pisankarstwo, stolarstwo),

 • Zalesie (haft)

 • kolonia Żerczyce (palmy wielkanocne)

 1. Zespoły folklorystyczne:

 • „Tęcza” z Nurca Stacji.

 1. Imprezy i uroczystości o znaczeniu turystycznym:

 • uroczystości religijne w Grabarce, a zwłaszcza Święto Spasa (18/19 sierpnia).Infrastruktura turystyczna
 1. Baza noclegowa:

 • jedna kwatera agroturystyczna w Moszczonnej Pańskiej (dodatkowa atrakcja – przejazdy bryczkami)

 • pole biwakowe w Grabarce.

 1. Gastronomia:

 • dwa bary: w Żerczycach i Zalesiu.

 1. Szlaki turystyczne: przez teren gminy przebiegają dwa turystyczne szlaki piesze:

 • „Szlak Doliny Moszczonnej” z Nurca Stacji przez Grabarkę do Siemiatycz Stacji

 • fragment „Szlaku Kupieckiego” z Mielnika do Siemiatycz.


Wnioski:
Gmina będzie się znajdowała na głównej trasie pieszego i rowerowego szlaku „Krainy Żubra”, a jej dwie główne atrakcje to zespół cerkiewno-klasztorny w Grabarce oraz jedne z najlepiej zachowanych w regionie zespoły drewnianej zabudowy wiejskiej. Na terenie gminy działają także liczni rękodzielnicy ludowi. W ofertach i produktach turystycznych można wykorzystać uroczystości religijne odbywające się w Grabarce. W wyniku realizacji zaproponowanych poniżej inwestycji są szanse na stworzenie na terenie gminy dwu dodatkowych atrakcji dla turystów: wsi Klukowicze - po rewaloryzacji zabudowy („Wieś jak malowanie”) oraz pokazowego rezerwatu żubrów. Warto także opracować specjalny program zwiedzania wsi z drewnianą zabudową. Mankamentem gminy jest bardzo słabe zagospodarowanie turystyczne i brak bazy noclegowej. Najważniejsze formy turystyki na terenie gminy to turystyka kulturowa, piesza i rowerowa, są także znakomite, lecz nie wykorzystane dotąd możliwości rozwoju turystyki konnej. Teren gminy (okolice Borysowszczyzny) jest świetnym miejscem na lokalizację pokazowego rezerwatu żubrów, co stworzy dodatkową atrakcję turystyczną.
Proponowane zadania realizacyjne i inwestycje:


 1. Przeprowadzenie w gminie inwentaryzacji cennych zabytków drewnianego budownictwa wiejskiego i zabytkowych układów osadniczych, z określeniem najcenniejszych obiektów i ich zespołów oraz sposobów ich ochrony, a także możliwości ich adaptacji na cele turystyczne.

 2. Wprowadzenie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, mających na celu ochronę najcenniejszych układów osadniczych i zespołów zabytkowej zabudowy.

 3. Zorganizowania na terenie gminy punktu informacji turystycznej.

 4. Wydanie folderu z logo „Krainy Żubra” z mapką gminy, z zaznaczeniem najważniejszych atrakcji turystycznych gminy (zabytki architektury i budownictwa wiejskiego, drewniane chaty, świątynie, kapliczki i „cudowne miejsca”, stare cmentarze, parki itp.) oraz obiektów infrastruktury turystycznej, ilustrowanego barwnymi fotografiami najważniejszych obiektów.

 5. Wyznakowanie pieszego i rowerowego „Szlaku Krainy Żubra” na terenie gminy, na odcinku Siemiatycze Stacja – Grabarka – Radziwiłłówka (Sokóle) – Werpol – Telatycze – Litwinowicze – Klukowicze – Zubacze.

 6. Wykonanie przy szlakach turystycznych i przy szosie Siemiatycze – Hajnówka opatrzonych logo Krainy Żubra drogowskazów, do znajdujących się w ich pobliżu atrakcji turystycznych oraz tablic informacyjnych przy najciekawszych obiektach.

 7. Objęcie wsi Klukowicze pilotażowym programem „Wieś jak malowanie” i rewaloryzacja jej zabytkowej zabudowy.

 8. Stworzenie kilku kwater agroturystycznych we wsiach gminy.

 9. Rozważenie możliwości adaptacji na cele turystyczne (baza noclegowa, turystyka konna) dworu w Klukowiczach, dawnej szkoły w Grabarce i ewentualne nieużytkowanych budynków szkół w innych miejscowościach.

 10. Organizacja na terenie gminy pokazowego rezerwatu żubrów w miejscu wybranym przez specjalistów (najbardziej odpowiednie wydają się być okolice wsi Borysowszczyzna.

 11. Wprowadzenie najważniejszych uroczystości religijnych w Grabarce do oficjalnego kalendarza imprez o znaczeniu turystycznym „Szlaku Krainy Żubra”.

 12. Opracowanie lokalnego markowego produktu turystycznego: kilkugodzinnego programu zwiedzania terenu gminy ze zwiedzaniem Grabarki, najciekawszych wsi z drewnianą zabudową (m.in. Klukowicze) oraz rękodzielników ludowych (z możliwością zakupu ich produktów).


GMINA MILEJCZYCE
Walory turystyczne:


 1. Krajobraz –dość płaski i mało urozmaicony. Gmina ma co prawda, znaczną lesistość (zwłaszcza jej południowa i wschodnia część), jednak lasy to głównie monokultury sosnowe na terenach porolnych. Najważniejszym urozmaiceniem krajobrazu jest otoczona lasami dolina rzeki Nurczyk, płynąca przez łąki i mokradła, z kompleksami stawów rybnych. Dużą wartość ma jednak harmonijny wiejski krajobraz kulturowy gminy, z mozaiką pól, lasów i łąk oraz doskonale wkomponowaną w pejzaż drewnianą zabudową wsi.

 2. Walory przyrodnicze. W granicach gminy nie ma żadnego rezerwatu ani innego obszaru chronionego. Stawy w dolinie Nurczyka są lokalną ostoją ptaków wodno-błotnych.

 3. Walory kulturowe:

 • zabytkowy układ urbanistyczny i drewniana małomiasteczkowa zabudowa Milejczyc (kilkadziesiąt obiektów)

 • cenne układy przestrzenne i zabytkowa zabudowa drewniana wsi, zwłaszcza w Sobiatynie, Mikuliczach, Rogaczach, Miedwieżykach i Biełkach

 • zespół zabytków sakralnych w Milejczycach: drewniany kościół (1650), dwie drewniane cerkwie (1820 i 1900) oraz synagoga (1927),

 • drewniane cerkwie w Sobiatynie (1672) i Rogaczach (1872),

 • pozostałości zespołu dworskiego z parkiem w Pokaniewie,

 • drewniany młyn wodny w Chańkach (1936).

 1. Sanktuaria religijne i najważniejsze miejsca kultu:

 • cerkiew w Rogaczach z cudowną ikoną św. Antoniego Pieczerskiego, najważniejsze uroczystości z udziałem licznych pielgrzymów odbywają się dniu 23 lipca.


Infrastruktura turystyczna:


 1. Baza noclegowa: brak

 2. Gastronomia: bar w Milejczycach.

 3. Szlaki turystyczne: brak.

 4. Informacja turystyczna: brak.


Wnioski:

Teren gminy nie ma wybitnych walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Najciekawszą miejscowością są Milejczyce z zespołem zabytków, a zwłaszcza cennym XVII-wiecznym drewnianym kościołem. Ciekawe jest także sanktuarium w Rogaczach. Liczne wsie zachowały duże i cenne zespoły tradycyjnej drewnianej zabudowy. Najciekawszy zespół zabudowy zachował się we wsi Sobiatyno i po rewaloryzacji (w ramach projektu „Wieś jak malowanie”) mógłby stać się dodatkową atrakcją turystyczną gminy. W gminie nie ma szlaków turystycznych ani żadnych obiektów bazy noclegowej i jakiejkolwiek infrastruktury turystycznej. Dostępność komunikacyjna jest dość korzystna, bo gminę przecinają szosa Siemiatycze - Hajnówka i linia kolejowa Siedlce–Czeremcha. Promowaną i rozwijaną atrakcją gminy powinny stać się jej walory kulturowe: zabytki Milejczyc, drewniana zabudowa wsi, wielokulturowość. Formy turystyki o największych szansach rozwoju to agroturystyka i turystyka kulturowa.


Proponowane zadania realizacyjne i inwestycje:


 1. Przeprowadzenie w gminie inwentaryzacji cennych zabytków drewnianego budownictwa wiejskiego i zabytkowych układów osadniczych, z określeniem najcenniejszych obiektów i ich zespołów oraz sposobów ich ochrony, a także możliwości ich adaptacji na cele turystyczne.

 2. Wprowadzenie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, mających na celu ochronę najcenniejszych układów osadniczych i zespołów zabytkowej zabudowy.

 3. Zorganizowanie gminnego punktu informacji turystycznej w Milejczycach.

 4. Wydanie folderu z logo „Krainy Żubra” z mapką gminy, z zaznaczeniem najważniejszych atrakcji turystycznych gminy (zabytki architektury i budownictwa wiejskiego, drewniane chaty, świątynie, kapliczki i „cudowne miejsca”, stare cmentarze, parki itp.) oraz obiektów infrastruktury turystycznej, ilustrowanego barwnymi fotografiami najważniejszych obiektów.

 5. Wyznakowanie na terenie gminy pieszego szlaku turystycznego: Czeremcha – Rogacze – Milejczyce – Sobiatyno – Boćki.

 6. Wykonanie w Milejczycach tablicy prezentującej walory turystyczne Krainy Żubra oraz tablicy z planem wsi.

 7. Wykonanie w Milejczycach i przy szosie Siemiatycze – Hajnówka i przy wyznakowanym szlaku turystycznym opatrzonych logo Krainy Żubra drogowskazów do znajdujących się w ich pobliżu atrakcji turystycznych oraz tablic informacyjnych przy najciekawszych obiektach.

 8. Objęcie wsi Sobiatyno pilotażowym programem „Wieś jak malowanie” i rewaloryzacja jej zabytkowej zabudowy.

 9. Stworzenie kilku kwater agroturystycznych we wsiach gminy, a w szczególności w najatrakcyjniejszych pod względem turystycznym: Milejczycach, Rogaczach i Sobiatynie.

 10. Rozważenie możliwości adaptacji na cele turystyczne nieużytkowanych budynków dawnych szkół we wsiach gminy.

 11. Wprowadzenie odpustu w dniu św. Antoniego (23 lipca) w Rogaczach do kalendarza uroczystości religijnych o znaczeniu turystycznym w Krainie Żubra.

 12. Opracowanie lokalnego markowego produktu turystycznego: kilkugodzinnego programu zwiedzania terenu gminy ze zwiedzaniem (m.in. Milejczyc, Rogacz i Sobiatyna), ewentualnie połączonego ze zwiedzaniem najciekawszych miejscowości w gminach sąsiednich (np. Nurzec Stacja).


GMINA DZIADKOWICE
Walory turystyczne:


 1. Krajobraz mało urozmaicony, płaski, brak wyróżniających się elementów rzeźby terenu, pewnym urozmaiceniem jest jedynie dolina niewielkiej rzeki Leśnej. Gmina ma znaczną lesistość, jednak część lasów to młode monokultury sosnowe na terenach porolnych. Spore walory ma natomiast krajobraz kulturowy gminy, z mozaiką pól i lasów oraz harmonijnie rozmieszczoną wśród nich zabudową wsi ze znaczną liczbą drewnianych domów o tradycyjnej architekturze.

 2. Walory przyrodnicze. Na terenie gminy nie ma rezerwatów przyrody ani innych obszarów chronionych. Pomnikiem przyrody jest duży głaz polodowcowy koło Szkoły Podstawowej w Osmoli.

 3. Walory kulturowe:

 • zachowane zabytkowe układy przestrzenne i stara drewniana zabudowa wsi w gminie, zwłaszcza w Dziadkowicach, Kątach, Dołubowie, Hornowie, Osmoli i Żurobicach),

 • murowane kościoły w Dziadkowicach (1802), Osmoli (1920-29) i Dołubowie (1902-1904),

 • drewniana cerkiew prawosławna w Żurobicach (1800),

 • kurhan - pozostałość osadnictwa na tych ziemiach, znajdujący się niedaleko kościoła w Osmoli,

 • zespół dworski w Dołubowie (1912)

 • przydrożne kapliczki z XIX w. i początku XX w.

 1. Zespoły folklorystyczne:

 • Zespół Pieśni Ludowej „Kalina” w Żurobicach


Infrastruktura turystyczna:


 1. Baza noclegowa: brak

 2. Gastronomia:

 • bar w Dziadkowicach.

 1. Szlaki turystyczne; brak.

 2. Informacja turystyczna: brak.


Wnioski:

Gmina pozbawiona jest większych atrakcji krajobrazowo-przyrodniczych, nie ma też żadnych obiektów infrastruktury turystycznej i bazy noclegowej. Atutem gminy jest jedynie jej korzystne położenie komunikacyjne przy szosie Białystok – Siemiatycze – Lublin. Promowaną i eksponowaną atrakcją gminy powinny stać się jej walory kulturowe: harmonijny kulturowy krajobraz rolno-leśny oraz unikatowa drewniana zabudowa i układy przestrzenne wsi. Dodatkową atrakcją mogła by stać się po rewaloryzacji drewnianej zabudowy (w ramach projektu „Wieś jak malowanie”) najciekawsza z tych miejscowości – wieś Osmola. Główną formą turystyki polecaną do rozwijania na terenie gminy powinna być agroturystyka, są dobre warunki do rozwijania turystyki rowerowej i konnej. Promowanym produktem turystycznym może stać się np. sprzedaż lokalnych produktów spożywczych (zdrowe produkty rolne, zioła, grzyby, miód itd.).


Proponowane zadania realizacyjne i inwestycje:


 1. Przeprowadzenie w gminie inwentaryzacji zabytkowych układów osadniczych i cennych obiektów budownictwa wiejskiego, z określeniem najcenniejszych obiektów i ich zespołów oraz sposobów ich ochrony, a także możliwości ich adaptacji na cele turystyczne.

 2. Wprowadzenie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, mających na celu ochronę najcenniejszych układów osadniczych i zespołów zabytkowej zabudowy.

 3. Wydanie folderu z logo „Krainy Żubra” i mapką gminy z zaznaczeniem najważniejszych atrakcji turystycznych gminy (zabytki architektury i budownictwa wiejskiego, drewniane chaty, świątynie, kapliczki i „cudowne miejsca”, stare cmentarze, parki itp.) oraz obiektów infrastruktury turystycznej, ilustrowanego barwnymi fotografiami najważniejszych obiektów.

 4. Wyznakowanie na terenie gminy rowerowego „Szlaku Pogranicza Kulturowego” z Siemiatycz do Bielska Podlaskiego na odcinku: Tołwin – Hornowo – Osmola – Wygonowo.

 5. Zorganizowanie w Dziadkowicach gminnego punktu informacji turystycznej.

 6. Wykonanie przy szosie Białystok – Siemiatycze i szlaku rowerowym drogowskazów z logo Krainy Żubra drogowskazów do znajdujących się w ich pobliżu atrakcji turystycznych oraz tablic informacyjnych przy najciekawszych obiektach.

 7. Objęcie wsi Osmola – dawnego zaścianka - programem pilotażowym „Wieś jak malowanie” i rewaloryzacje jej zabytkowej drewnianej zabudowy.

 8. Zorganizowanie kilku kwater agroturystycznych na terenie gminy, najlepiej w typowych dla regionu drewnianych domach.

 9. Urządzenie w Dziadkowicach gospody specjalizującej się w daniach regionalnych.

 10. Opracowanie lokalnego markowego produktu turystycznego: kilkugodzinnego programu zwiedzania terenu gminy (ze zwiedzaniem m.in. Dziadkowic, Osmoli, Dołubowa i Żurobic), ewentualnie połączonego ze zwiedzaniem w najciekawszych miejscowości w gminach sąsiednich (np. Boćki czy Milejczyce).


GMINA BOĆKI
Walory turystyczne:


 1. Krajobraz – niezbyt atrakcyjny dla turystyki, mało urozmaicony, płaski, niezbyt wielka lesistość. Najważniejszy akcent krajobrazowy stanowią szerokie bagniste doliny Nurca i jego dopływów: Nurczyka i Leśnej. Ciekawe walory ma natomiast krajobraz kulturowy gminy, z mozaiką pól, lasów i łąk oraz harmonijnie rozmieszczoną wśród nich zabudową wsi ze znaczną liczbą drewnianych domów o tradycyjnej architekturze.

 2. Walory przyrodnicze. Na terenie gminy nie ma żadnych rezerwatów ani innych obszarów chronionych. W dolinie rzeki Nurzec żyją bobry, zaś mokradła i podmokłe łąki w dolinach Nurca, Nurczyka i Leśnej są lokalną ostoją ptaków wodno-błotnych.

 3. Walory kulturowe:

 • zabytkowy układ urbanistyczny i drewniana małomiasteczkowa zabudowa Bociek,

 • cenne układy przestrzenne i zabytkowa zabudowa wsi, zwłaszcza w Dubnie, Szeszyłach, Śnieżkach i Wygonowie,

 • zespół klasztorny reformatów (XVIII w.) w Boćkach,

 • murowane cerkwie w Boćkach (1820) i Andryjankach (1914)

 • zespół dworski w Andryjankach (2 poł. XIX w.),

 • pozostałości zespołów dworskich z parkami w Bystrem, Śnieżkach i Wandalinie,

 • cmentarz katolicko-prawosławny z dwiema kaplicami w Boćkach.

 1. Zespoły folklorystyczne:

 • Boćki


Infrastruktura turystyczna:


 1. Baza noclegowa: brak.

 2. Gastronomia:

 • bar w Boćkach.

 1. Szlaki turystyczne: brak.

 2. Informacja turystyczna: brak.


Wnioski:

Teren gminy nie ma wybitnych walorów przyrodniczych i krajobrazowych ani żadnej infrastruktury turystycznej. Korzystna jest dobra dostępność komunikacyjna gminy, dzięki położeniu przy głównej szosie Białystok - Lublin. Promowaną i rozwijaną atrakcją gminy powinny stać się jej walory kulturowe: zabytki Bociek, drewniana zabudowa wsi, świątynie, wielokulturowość. Miejscowości najbardziej atrakcyjne dla turystów to Boćki (cenny zespół reformatów, oryginalna małomiasteczkowa zabudowa, stary cmentarz), oraz Andryjanki (zespół dworski). Najbardziej preferowaną formą turystyki na terenie gminy powinny być agroturystyka i turystyka rowerowa.


Proponowane zadania realizacyjne i inwestycje:


 1. Przeprowadzenie w gminie aktualnej inwentaryzacji cennych obiektów budownictwa drewnianego i zabytkowych układów osadniczych, z określeniem najcenniejszych obiektów i ich zespołów oraz sposobów ich ochrony, a także możliwości ich adaptacji na cele turystyczne.

 2. Wprowadzenie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, mających na celu ochronę najcenniejszych układów osadniczych i zespołów zabytkowej zabudowy.

 3. Utworzenie gminnego punktu informacji turystycznej w Boćkach.

 4. Wydanie folderu z logo „Krainy Żubra” i mapką gminy i planem Bociek, z zaznaczeniem najważniejszych atrakcji turystycznych (zabytki architektury i budownictwa wiejskiego, drewniane chaty, świątynie, kapliczki i „cudowne miejsca”, stare cmentarze, parki itp.) oraz infrastruktury turystycznej, ilustrowanego barwnymi fotografiami najważniejszych obiektów.

 5. Wyznakowanie na terenie gminy dwu szlaków rowerowych:

 • „Szlaku Pogranicza Kulturowego” z Siemiatycz do Bielska Podlaskiego, na odcinku: Osmola – Andryjanki – Wandalinek – Boćki – Dubno – Nurzec – Krasna Wieś - Dydule.

 • „Szlaku doliny Nurca” z Bociek do Czeremchy, na odcinku: Boćki – Bystre – Śnieżki – Mołoczki – Pawlinowo – Wólka Wygonowska – Kleszczele.

 1. Wyznakowanie pieszego szlaku z Bociek przez Milejczyce do Czeremchy na odcinku: Boćki – Sobiatyno.

 2. Wykonanie w Boćkach opatrzonych logo Krainy Żubra dwu tablic:

 1. Wykonanie w Boćkach oraz przy szosie Białystok – Siemiatycze i przy szlakach rowerowych opatrzonych logo szlaku „Krainy Żubra” drogowskazów do znajdujących się w ich pobliżu atrakcji turystycznych oraz tablic informacyjnych przy najciekawszych obiektach.

 2. Rewaloryzacja zabytkowej małomiasteczkowej zabudowy w centrum Bociek.

 3. Adaptacja jednego z zabytkowych domów w Boćkach na gospodę specjalizującą się w potrawach regionalnych.

 4. Zorganizowanie kilku kwater agroturystycznych w Boćkach i innych wsiach gminy.

 5. Opracowanie lokalnego markowego produktu turystycznego: kilkugodzinnego programu zwiedzania terenu gminy (ze zwiedzaniem m.in. Bociek, Andryjanek, Dubna), ewentualnie połączonego ze zwiedzaniem w najciekawszych miejscowości w gminach sąsiednich (np. Dziadkowice, Milejczyce i Kleszczele).1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   22


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка