I. częŚĆ wstępna
старонка15/22
Дата канвертавання24.04.2016
Памер0.7 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   22

Zagospodarowanie turystyczne:

 1. Baza noclegowa:

 • ośrodek wypoczynkowy „Pod Sosną” w Wólce Nadbużnej (540 miejsc sezonowych),

 • kwatery agroturystyczna z polem namiotowym w Romanówce (20 miejsc).

 • kwatera agroturystyczna w Anusinie.

 1. Gastronomia:

 • bary w Wólce Nadbużnej, Siemiatyczach Stacji, Czartajewie i Leszczce,

 • sezonowa restauracja w ośrodku w Wólce Nadbużnej.

 1. Szlaki turystyczne: gminę przecina pięć znakowanych szlaków turystycznych:

 • „Szlak Kupiecki” Niemirów – Drohiczyn – na odcinku: Olendry – Turna – Wólka Nadbużna – Zajęczniki

 • „Szlak powstania styczniowego” (wokół Siemiatycz)

 • „Szlak Bunkrów” na odcinku Mackowicze – Anusin – Wólka Nadbużna,

 • „Szlak Nadbużański” na odcinku Zajęczniki – Wólka Nadbużna – Turna Mała

 • „Szlak doliny Moszczonnej” na odcinku Grabarka – Szerszenie - Siemiatycze Stacja.


Wnioski:
Gmina jest jedną z atrakcyjniejszym pod względem krajobrazowym w Krainie Żubra. Głównym walorem jest przełomowa dolina Bugu, obramowana wysokimi brzegami. Korzystne warunki dla rozwoju turystyki stwarzają dobre połączenia komunikacyjne (szosy Białystok – Lublin i Siemiatycze – Warszawa, oraz linia kolejowa Siedlce – Czeremcha) i dobrze rozwinięta sieć szlaków turystycznych. Mankamentem jest brak całorocznej bazy turystycznej i kwater agroturystycznych. Niewykorzystane są także możliwości rozwijania turystyki wodnej na Bugu.
Proponowane zadania realizacyjne i inwestycje:


 1. Przeprowadzenie w gminie inwentaryzacji zabytków drewnianego budownictwa wiejskiego i zabytkowych układów osadniczych, z określeniem najcenniejszych obiektów i ich zespołów oraz sposobów ich ochrony, a także możliwości ich adaptacji na cele turystyczne.

 2. Wprowadzenie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, dla zapewnienia ochrony najcenniejszych zespołów zabudowy wiejskiej i układów osadniczych.

 3. Wydanie folderu z logo „Krainy Żubra” i mapką gminy, z zaznaczeniem najważniejszych atrakcji turystycznych gminy (zabytki architektury i budownictwa wiejskiego, drewniane chaty, świątynie, kapliczki i „cudowne miejsca”, stare cmentarze, parki itp.) oraz infrastrukturą turystyczną, ilustrowanego barwnymi fotografiami najważniejszych obiektów.

 4. Wyznakowanie na terenie gminy odcinków pieszego i rowerowego „Szlaku Krainy Żubra” z Siemiatycz przez Siemiatycze Stację do Grabarki.

 5. Wyznakowanie na terenie gminy rowerowego „Szlaku Pogranicza Kulturowego” z Siemiatycz do Bielska Podlaskiego, na odcinku: Siemiatycze – Baciki Średnie – Baciki Dalsze – Tołwin – Hornowo.

 6. Wykonanie przy szosach Białystok – Lublin i Warszawa – granica państwa oraz przy szlakach turystycznych drogowskazów do najciekawszych obiektów zabytkowych, zespołów cennej zabudowy wiejskiej i tablic informacyjnych z logo szlaku „Krainy Żubra” przy najciekawszych obiektach oraz rezerwatu przyrody na terenie gminy.

 1. Zorganizowanie kilku nowych kwater agroturystycznych w gminie, najchętniej w adaptowanych drewnianych domach wiejskich (m.in. w Turnie Małej).

 2. Budowa stanicy wodnej z wypożyczalnią kajaków w Wólce Nadbużnej.

 3. Wprowadzenie do oficjalnego kalendarza imprez i uroczystości o znaczeniu turystycznym w Krainie Żubra:

 • odpustu w Rogawce (29 sierpnia),

 • samorządowego spływu Bugiem na trasie Niemirów – Drohiczyn.

 1. Opracowanie lokalnego markowego produktu turystycznego (wspólnie z innymi nadbużańskimi gminami): kilkudniowego spływu Bugiem.

GMINA MIELNIK

 1. Krajobraz. Gmina pod względem urozmaicenia krajobrazu należy do najbardziej atrakcyjnych w całej Krainie Żubra – urozmaicony, pofałdowany, duże różnice wysokości względnych, malownicze doliny rzeczne. Największą atrakcją jest Podlaski Przełom Bugu. Rzeka wije się tu wśród zalesionych wzgórz, których wysokości bezwzględne przekraczają 200 m, a wysokości względne – 80 m. Nadrzeczne skarpy pocięte są wąwozami. Liczne punkty widokowe. Duże walory krajobrazowe mają też doliny rzek Moszczonnej i Mętnej. Gmina należy do najbardziej zalesionych w całej Krainie Żubra, jej lesistość sięga 70%.

 2. Walory przyrodnicze:

 • niemal cała gmina leży w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Bugu”

 • dwa rezerwaty: „Grąd Radziwiłłowski” i „Góra Uszeście”

 • zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Głogi”.

 • odkrywkowa kopalnia kredy w Mielniku, gdzie znaleźć można ciekawe skamieniałości.

 1. Najważniejsze walory kulturowe:

 • zespół zabytków w Mielniku: grodzisko na Górze Zamkowej, ruiny kościoła zamkowego (XV w.), kościół (1912), drewniana cerkiew cmentarna (1777), cerkiew (1825) i synagoga (1 poł. XIX w.).

 • zespoły drewnianej zabudowy wiejskiej, najciekawsze w Tokarach, Sutnie, Niemirowie, Radziwiłłówce i Mętnej,

 • drewniana cerkiew w ur. Koterka w Tokarach (1912),

 • drewniany kościół w Tokarach (1935),

 • kościół (k. XVIII w.) i grodzisko w Niemirowie,

 • młyn w Maćkowiczach,

 • bunkry radzieckie z l. 1940-1941 w okolicach Maćkowicz, Moszczonnej Królewskiej i Mielnika.

 1. Ważniejsze sanktuaria religijne i miejsca kultu:

 • cerkiew z cudownym źródełkiem w Tokarach-Koterce – miejsce pielgrzymek, najważniejsze uroczystości w trzecim dniu Św. Trójcy (święto ruchome, tzw. Pięćdziesiątnica – 50 dni po Wielkanocy).

 1. Zespoły folklorystyczne:

 • „Mielniczanki” z Mielnika.


Infrastruktura turystyczna:


 1. Baza noclegowa:

 • pensjonat i dwa ośrodki wypoczynkowe w Mielniku (łącznie ok. 90 miejsc noclegowych),

 • 13 kwater agroturystycznych (Mielnik, Sutno, Wajków, Radziwiłłówka, Homoty – łącznie 91 miejsc),

 • dwa pola biwakowe w Mielniku.

 1. Gastronomia:

 • dwie restauracje i bar w Mielniku,

 • bar w Adamowie.

 1. Szlaki turystyczne - przez teren gminy biegną trzy znakowane szlaki piesze:

 • „Szlak Kupiecki” Niemirów – Mielnik – Siemiatycze,

 • „Szlak Bunkrów”: Wólka Nadbużna – Mielnik,

 • „Szlak doliny Moszczonnej”: Grabarka – Szerszenie - Siemiatycze Stacja.

 1. Informacja turystyczna.

 • punkt informacji turystycznej w UG Mielnik.

 1. Imprezy kulturalne, folklorystyczne, turystyczne i uroczystości religijne o znaczeniu turystycznym:

 • Ogólnopolskie Prezentacje Kultury Mniejszości Narodowych (sierpień, amfiteatr w Mielniku),

 • samorządowy spływ kajakowy Bugiem.


Wnioski:
Gmina pod względem urozmaicenia krajobrazu należy do najbardziej atrakcyjnych w całej Krainie Żubra. Największe atrakcje wyróżniające gminę w skali regionu to unikatowy krajobraz Podlaskiego Przełomu Bugu, zespół zabytków w Mielniku oraz zespoły stepowej roślinności ciepłolubnej na nadbużańskich skarpach. Najbardziej atrakcyjną miejscowością jest Mielnik, starający się o status uzdrowiska, ze wspaniałym mikroklimatem i zinwentaryzowanymi zasobami termicznych wód mineralnych. Godne uwagi są także Tokary z lokalnym sanktuarium prawosławnym, drewnianym kościołem i drewnianą zabudową. Zagospodarowanie turystyczne gminy jest dość dobre. Nie w pełni wykorzystana w ofertach turystycznych jest rzeka Bug. Dużą atrakcją dla turystów jest także festiwal kultury mniejszości narodowych w Mielniku. Najbardziej godne promowania formy turystyki to agroturystyka, turystyka wodna, piesza i rowerowa.
Proponowane zadania realizacyjne i inwestycje:


 1. Przeprowadzenie w gminie inwentaryzacji cennych zabytków drewnianego budownictwa wiejskiego i zabytkowych układów osadniczych, z określeniem najcenniejszych obiektów i ich zespołów oraz sposobów ich ochrony, a także możliwości ich adaptacji na cele turystyczne.

 2. Wprowadzenie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, mających na celu ochronę najcenniejszych układów osadniczych i zespołów zabytkowej zabudowy.

 3. Wydanie folderu z logo „Krainy Żubra” z planem Mielnika i mapką gminy, z zaznaczeniem najważniejszych atrakcji turystycznych gminy (zabytki architektury i budownictwa wiejskiego, drewniane chaty, świątynie, kapliczki i „cudowne miejsca”, stare cmentarze, parki itp.) oraz obiektów infrastruktury turystycznej, ilustrowanego barwnymi fotografiami najważniejszych obiektów.

 4. Przedłużenie istniejącego „Szlaku Kupieckiego” o odcinek z Niemirowa przez Tokary do połączenia ze „Szlakiem Krainy Żubra” w Klukowiczach.

 5. Opracowanie merytoryczne i wyznakowanie ścieżki przyrodniczej na skarpach doliny Bugu w okolicach Mielnika, wiodącej przez rez. „Góra Uszeście” i zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Głogi”.

 6. Wykonanie i ustawienie w centrum Mielnika dużej tablicy informacyjnej prezentującej walory turystyczne Krainy Żubra.

 7. Wykonanie w Mielniku drogowskazów i tablic informacyjnych (przy poszczególnych obiektach) z logo szlaku „Krainy Żubra” dla najciekawszych obiektów zabytkowych w miejscowości oraz do rezerwatu „Góra Uszeście”, zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Głogi”, kopalni kredy i punktów widokowych.

 8. Wykonanie przy szlakach turystycznych i przy szosie z Drohiczyna do granicy państwa drogowskazów do znajdujących się przy nich atrakcji turystycznych oraz tablic informacyjnych przy najciekawszych obiektach.

 9. Powiększenie istniejącego punktu informacji turystycznej w Mielniku i zamienienie go w niewielkie lokalne centrum informacji i obsługi ruchu turystycznego z wypożyczalnią rowerów.

 10. Budowa w Mielniku stanicy wodnej z wypożyczalnią kajaków.

 11. Objęcie wsi Tokary programem pilotażowym „Wieś jak malowanie” i rewaloryzacja najciekawszych zabytków budownictwa drewnianego we wsi.

 12. Wprowadzenie Ogólnopolskich Prezentacji Kultury Mniejszości Narodowych w Mielniku oraz spływu samorządowego Bugiem do oficjalnego kalendarza imprez o znaczeniu turystycznym w Krainie Żubra.

 13. Opracowanie lokalnych produktów turystycznych:

 • spływu kajakowego (lub barką) z Niemirowa do Mielnika i ewentualnie dalej – do Wólki Nadbużnej, Drohiczyna,

 • kilkugodzinnej wycieczki po zabytkach i osobliwościach przyrodniczych okolic Mielnika.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   22


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка