I. częŚĆ wstępna
старонка14/22
Дата канвертавання24.04.2016
Памер0.7 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   22

2. ZADANIA REALIZACYJNE
2.1. Ochrona bierna

 1. Inwentaryzacja (lub weryfikacja i aktualizacja istniejącej inwentaryzacji) zabudowy drewnianej wsi, przysiółków i osad leśnych we wszystkich gminach Krainy Żubra.

 2. Waloryzacja zinwentaryzowanych obiektów i miejscowości - wytypowanie najcenniejszych obiektów i układów osadniczych.

 3. Objęcie najcenniejszych obiektów, miejscowości i obszarów formalną ochrona prawną:

  1. uznanie najcenniejszych obiektów, nie objętych jeszcze ochroną, za zabytki architektury drewnianej,

  2. nadanie statusu zabytkowych układów ruralistycznych układom przestrzennym najciekawszych wsi i osad,

  3. wyznaczenie specjalnych stref ochrony konserwatorskiej na obszarach o najcenniejszym krajobrazie kulturowym oraz wokół najciekawszych miejscowości,

  4. wprowadzenie zmian i specjalnych zapisów do miejscowych planów zagospodarowanie przestrzennego, zapewniających faktyczną ochroną cennych układów przestrzennych wsi i obszarów o najcenniejszym krajobrazie kulturowym, precyzyjnie określających dopuszczalne warunki zabudowy i parametry oraz formę architektoniczną wznoszonych budynków,

  5. utworzenie Krajobrazowo-Kulturowego Parku Puszczy Białowieskiej na obszarze całej puszczy wraz z polanami i szerokim obrzeżem obejmującym wsie na jej skraju oraz rozważenie utworzenia takich parków w innych regionach Krainy Żubra (np. w dolinach Bugu, Narwi i Świsłoczy).2.2. Ochrona czynna: rewaloryzacja i adaptacja

 1. Wytypowanie obiektów drewnianej zabudowy wiejskiej do rewaloryzacji i przeprowadzenie prac konserwatorskich i remontowych najcenniejszych obiektów.

 2. Opracowanie kilku wariantowych projektów rewaloryzacji starej zabudowy drewnianej i wprowadzenie systemu zachęt finansowych dla ich właścicieli do samodzielnego przeprowadzenia remontów pod nadzorem konserwatorskim.

 3. Opracowanie i wdrożenie pilotażowych projektów adaptacji drewnianych domów wiejskich na kwatery agroturystyczne oraz wykonanie takiej adaptacji wybranych obiektów.

 4. Opracowanie kilku wariantów projektów nowych budynków mieszkalnych i gospodarczych zgodnych z lokalną tradycją budowlaną i nawiązującym do niej wystrojem zewnętrznym oraz wprowadzenie i egzekwowanie obowiązku ich wykorzystywania w obrębie stref ochrony konserwatorskiej.

 5. Opracowanie założeń, zdobycie funduszy na realizację i wdrożenie projektu „Wieś jak malowanie”, polegającego na wytypowaniu w każdej z gmin „Krainy Żubra” jednej miejscowości (w wyjątkowych przypadkach może być to więcej niż jedna wieś) o najcenniejszej starej zabudowie wiejskiej oraz jej rewaloryzacja, z adaptacją wybranych obiektów na cele turystyczne, a następnie wypromowanie tych miejscowości jako czołowych atrakcji kulturowych w poszczególnych gminach i w całym regionie.2.3. Komunikacja społeczna i promocja

 1. Organizacja cyklu spotkań i warsztatów dla społeczności lokalnych poświęconych krajobrazowi kulturowemu regionu, w celu:

 • uświadomienia wartości krajobrazu kulturowego Krainy Żubra i konieczności jego ochrony, ze względu, z jednej strony – na jego unikatowe walory, z drugiej – na rosnące zainteresowanie turystów tego rodzaju walorami,

 • przedstawienie (na konkretnych przykładach) najważniejszych zagrożeń dla unikatowego krajobrazu kulturowego regionu i drewnianej zabudowy wsi (np. sidning, betonowe ogrodzenia, zaburzenie historycznych układów przestrzennych, nieestetyczna nowa zabudowa, niezgodna z lokalnymi tradycjami, itp.),

 • prezentacja (na konkretnych pozytywnych przykładach) możliwości i sposobów ochrony tych walorów (remonty i renowacje domów, pielęgnacja i konserwacja charakterystycznych zdobień, wznoszenie nowych budynków zgodnych z lokalną tradycją budowlaną wg katalogu projektów opracowanych przez architektów dla regionu, itp.),

 • przedstawienie (na konkretnych przykładach) możliwości wykorzystania walorów krajobrazu kulturowego w rozwoju turystyki wiejskiej w Krainie Żubra (np. adaptacja starych domów na kwatery agroturystyczne),

 • przedstawienie możliwości dotacji i finansowego wsparcia działań mających na celu ochronę i rewaloryzację obiektów dziedzictwa kulturowego, bądź ich adaptacji na cele turystyczne.

 1. Organizacja konkursów promujących walory kulturowe „Krainy Żubra”:

 • na najładniejszą wieś Krainy Żubra,

 • na najpiękniejszą zagrodę,

 • na najlepszą kwaterę agroturystyczną,

 • na najlepszą potrawę regionalną (w kilku kategoriach),

 • na najlepszą gospodę regionalną (w kilku kategoriach).

 1. Szeroka promocja turystyczna unikatowych walorów krajobrazu kulturowego Krainy Żubra:

 • przygotowanie i wydanie bogato ilustrowanego wydawnictwa poświęconego walorom kulturowym i wiejskiemu budownictwu drewnianemu regionu,

 • promocja walorów kulturowych we wszelkich wydawnictwach turystycznych o regionie,

 • nakręcenie i wyemitowanie filmu o walorach kulturowych Krainy Żubra.


V. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO TWORZĄCYCH „KRAINĘ ŻUBRA”

POD KĄTEM ICH WALORÓW TURYSTYCZNYCH

oraz proponowane

ZADANIA REALIZACYJNE

W ZAKRESIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ ORAZ MOŻLIWOŚCI WZBOGACENIA OFERTY TURYSTYCZNEJ
Uwaga generalna: postuluje się, aby samorządy miejsko-wiejskich gmin Drohiczyn oraz Wasilków zachęcić do przyłączenia się do stowarzyszenia samorządów tworzących Krainę Żubra (Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska). Obie gminy graniczą i są integralnie związane z regionem oraz dysponują wybitnymi walorami turystycznymi. Pozwoliło by to w istotny i logiczny sposób uzupełnić oraz uatrakcyjnić ofertę turystyczną Krainy Żubra o produkty turystyczne znajdujące oparcie w walorach tych miast i gmin.
MIASTO SIEMIATYCZE
Walory turystyczne:


 1. Najważniejsze walory kulturowe:

 • zabytkowy układ urbanistyczny Siemiatycz XVI-XVIII w.,

 • zespół kościoła i klasztoru misjonarzy w Siemiatyczach (XVII-XVIII w.),

 • zespół cerkiewny w Siemiatyczach (2 poł. XIX w.),

 • zespół zabytków kultury żydowskiej w Siemiatyczach: synagoga (k. XVIII w.), dom talmudyczny, cmentarz,

 • cmentarz katolicko-prawosławny,

 • cmentarz z I wojny światowej,

 • pozostałości zespołu pałacowego Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach wraz z parkiem,

 • zespół zabytkowej murowano-drewnianej zabudowy miejskiej w Siemiatyczach,

 • wiatrak

 1. Muzea, skanseny i izby regionalne:

 • Muzeum Regionalne Siemiatyckiego Ośrodka Kultury.

 1. Zespołu folklorystyczne:

 • Zespół Pieśni i Tańca „Małe Podlasie”,

 • kapele „Słoneczniki” i „Kontro”.

 1. Imprezy kulturalne, folklorystyczne, turystyczne i religijne o znaczeniu turystycznym:

 • przegląd orkiestr strażackich w Siemiatyczach (czerwiec),

 • ogólnopolski turniej tańca narodowego „O podlaską szyszkę w Siemiatyczach” (czerwiec),


Zagospodarowanie turystyczne:


 1. Baza noclegowa:

 • hotel, zajazd i kilka pensjonatów (łącznie ok. 100 miejsc noclegowych),

 1. Gastronomia:

 • kilka restauracji i barów (łącznie ok. 700 miejsc),

 1. Szlaki turystyczne:

 • przez miasto przebiegają dwa szlaki piesze:„Szlak powstania styczniowego” (okrężny wokół Siemiatycz) i „Szlak Kupiecki”.

 1. Biura turystyczne:

 1. Inne:

 • Kąpielisko i wypożyczalnia sprzętu wodnego nad niewielkim zalewem na rzece Kamionce.


Wnioski:
Miasto, korzystnie usytuowane pod względem komunikacyjnym (skrzyżowanie szosy Białystok – Lublin z szosą od granicy państwa do Warszawy, linia kolejowa Siedlce-Czeremcha) spełniać powinno role jednej z turystycznych „bram” do Krainy Żubra. Tu należy zlokalizować jedno z czterech regionalnych Centrów Informacji i Obsługi Ruchu Turystycznego (CIORT) obsługujące region doliny Bugu i Wysoczyzny Drohickiej, a także terminal pieszego i rowerowego „Szlaku Krainy Żubra”, które powinny stąd prowadzić przez Stację Siemiatycze do Grabarki. Największą atrakcją miasta jest zespół cennych zabytków architektury, jeden z najciekawszych w skali regionu.
Proponowane zadania realizacyjne i inwestycje:


 1. Aktualizacja inwentaryzacji obiektów zabytkowych i cennych układów przestrzennych na terenie miasta, wraz z ich waloryzacją określeniem sposobów ich ochrony, a także możliwości adaptacji na cele turystyczne.

 2. Wprowadzenie zmian w miejscowym planie (planach) zagospodarowania przestrzennego, zapewniających rzeczywistą ochronę w/w walorów.

 3. Wydanie folderu z logo „Krainy Żubra” z planem miasta, z opisem najważniejszych atrakcji turystycznych oraz elementów zagospodarowania turystycznego, ilustrowanego barwnymi fotografiami najważniejszych obiektów.

 4. Organizacja w mieście regionalnego Centrum Informacji i Obsługi Ruchu Turystycznego (CIORT) Krainy Żubra (najlepiej w jakimś obiekcie zabytkowym zaadaptowanym do tego celu) zapewniającego kompleksową obsługę turystów w regionie doliny Bugu i Wysoczyzny Drohickiej, a także funkcje dodatkowe (sprzedaż wydawnictw krajoznawczych o krainie Żubra, wypożyczalnia rowerów, sprzedaż lokalnych produktów rękodzieła).

 5. Organizacja powiązanego z CIORT terminalu pieszego i rowerowego „Szlaku Krainy Żubra” z tablicą informacyjną prezentującą przebieg szlaku „Krainy Żubra” oraz drogowskazu do CIORT.

 6. Wyznakowanie na terenie miasta początkowych odcinków pieszego i rowerowego „Szlaku Krainy Żubra” oraz rowerowego „Szlaku Pogranicza Kulturowego” do Bielska Podlaskiego.

 7. Wykonanie w mieście drogowskazów i tablic informacyjnych (przy poszczególnych obiektach) z logo szlaku „Krainy Żubra” dla najciekawszych obiektów zabytkowych w mieście i jego najbliższej okolicy:

 8. Wykonanie tablicy przy szosie Drohiczyn – Granica Państwa informującej o CIORT i początku szlaku „Krainy Żubra” w Siemiatyczach.

 9. Zorganizowanie na terenie miasta kilku kwater agroturystycznych.

 10. Opracowanie lokalnego produktu turystycznego: kilkugodzinnego programu zwiedzania miasta i jego najbliższych okolic (z uwzględnieniem Grabarki).GMINA SIEMIATYCZE
Walory turystyczne:


 1. Krajobraz – urozmaicony, pofałdowany, duże różnice wysokości względnych, malownicze doliny rzeczne. Największą atrakcją krajobrazową jest głęboko wcięta przełomowa dolina Bugu z licznymi punktami widokowymi.

 2. Walory przyrodnicze:

 • południowa, przyległa do Bugu część gminy obejmuje fragment Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Bugu”.

 1. Najważniejsze zabytki i walory kulturowe:

 • cenne układy przestrzenne i zabytkowa zabudowa wsi, zwłaszcza w Bacikach Średnich, Czartajewie, Tołwinie i Wiercieniu Dużym,

 • zespół cerkwi w Rogawce (1854) z zabytkowym cmentarzem,

 • pozostałości zespołu dworskiego i parku w Bacikach Średnich,

 • bunkry „linii Mołotowa”.

 1. Zespoły folklorystyczne:

 • Zespół Pieśni i Tańca „Złote Kłosy” w Czartajewie.

 1. Sanktuaria i szczególne miejsca kultu religijnego:

 • Rogawka – cerkiew z czczoną ikona Spasa, miejsce pielgrzymek wiernych i odpustów w dniu 29 sierpnia

 1. Imprezy kulturalne, folklorystyczne, turystyczne i religijne o znaczeniu turystycznym:

 • samorządowy spływ kajakowy Niemirów – Mielnik – Drohiczyn (koniec czerwca).1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   22


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка