Хрэстаматыя вучэбны дапаможнікстаронка12/27
Дата17.03.2016
Памер2.12 Mb.
#1220
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   27

230. Ад уроку


Первым разам, добрым часам, вячэрняя зарыцы, божжая памашніца, памажы ты мне угаварыць, угаманіць раба божжая Анюці ўрокі, прыгаворы, прыдумы, прымхі, прыўцехі, дзявоцкіе з-пад касы, хлапоцкія з-пад шапкі, бабскія, з-пад чэпца, мужчынскія з-пад шапкі, хто цібе вараціў, соль ім у вочы. Ні я цібе лячыў, хто міне вучыў, той Анюту палячыў, ні маімі славамі, а гасподнімі думамі. Прылюбі мой дух.

231. Ад нагавору


За ўпаход Госпаду Богу памолімся, Прачыстай Мацеры паклонімся. На Ардане-рэке сам Гасподзь купавея. Прыходзя к нему Пётр і Павел: «Госпадзі, што ля твайго двара?» – «Ля майго двара агневая рака, каменная гара, тросью аграждзена, гасподней печацью прыложэна. Хто ету печаць наруша, тот пусць нема і недвіжыма стаіць. Святы Міхаіл Архангел, вазьмі залатыя ключы, стальныя замкі, сабяры ўсіх чарадзей, чарадзейніц, блуднікаў і блудніц, ненавідзяшчых, злюшчых, абідзяшчых, воўка бягучага, гада паўзучага. Пастаў іх перад сабой на каленях, замкні ім глаза, зубы і губы, штоб яны нема і недвіжыма стаялі і рабу Божжую... (імя) ненялі. Святы Міхаіл Архангел, спасі, сахрані і памілуй. Амінь».

232. Ад уроку і ўлёку


Первым разочкам добрым часочкам прашу я Госпада Бога і Святую Мацер Божую; зорачкі-зарнічкі, божыя памашнічкі, памажыця выгаварываць урок, урошніцу і ўлёк, улёшніцу з касцей, з масцей, па касцях не хадзіць, гаручыя крыві не цяміць і ссылаю вас на ніцыя лозы. Там вам гуляць і буляць, і ў раба Божага... (імя) не бываць (плюваць на левы бок 3 разы). Бог з помаччу, я з духам. Амінь.

233. Ад уроку


Ішла Маць Божая Прачыстая па калінавым масту, вяла Ісуса Хрыста за правую руку, маснічка праламілася – ад рабы Божай, ад Тані, усё ліха адвалілася. Хто ўрок, таму скула ў бок. Перад рабой Божай, перад Таней, сам Ісус Хрыстос, сама Маць Багародзіца Прачыстая.
234. Урок у дзяцей ілі взрослых

Госпаду Богу памолімся, Святой Прачыстай паклонімся. Мікола Чудатворац, вялікі ўгоднік, памагаеш усяму міру, памажы і (імя) урок выгаварыць. Ад чаго табе стала, ад таго і пакідай. То ль з вады, то ль з еды, то ль з натугі, то ль з прытугі ілі цебе з глаз, то ль табё з улену, то ль з уроку, то ль з прыгавора. Есць урок дзявоцкі, мускі, парабоцкі, вдовін, сіроцкі,мацярынскі, атцоўскі, папоўскі, жыдоўскі.


235. Ад прыстрэку (ад уроку)

Госпаду памалюся, святой Мамцы пакланюся, стань, Госпадзi, у помашчы. Прачыстая Мацi памагала, Госпадзi, памажы i нам прыстрэкi ўгавараць. На моры, на лукаморы, стаяў дуб, на тым дубе – 12 какатоў, на тых какатах – 12 братоў. Хто гэтых братоў мае, той ету душу мае, а хто гэтых братоў не мае, той етых душ не мае. Хто на тым свеце землю сажрэ, камянi сабярэ, ваду салье, раб Божы ету душу мае. Еслi зямлi не сажрэ, ваду не салье, рабы етай душы не мае. Я сонцам абсвячуся, месяцам абгаражуся, звёздамi абпылюся, на Асiянскую гару закачуся, нiкога не баюся. Хто ету гару праб’е, той ету душу мае, хто ету гару не праб’е, той етай душы не мае нi схода, нi маладзiком, нi на век вяком.


236. Ад прыстрэку і ўроку

Госпаду Богу памалюся, Прачыстай Божай Мамцы пакланюся. Прачыста Божа Мамка, стань прыстрэкі ўгавараць. За гарамі, за марамi там лiпаў корч стаiць, а ў карчы змяя сядзiць да семера дзяцей дзяржыць. Яны ссуць высысаюць, прыстрэкi, урокi ўгавараюць з кашчэй, з машчэй, з карых вачэй. Маруся на чарот, на балота адсылае ад свайго белага лiца.


237. Калі наслалі ўрок

Калі табе наслалі ўрок і ты знайшла кучку солі ці пяску там, дзе не павінны аны быць (пад ложкам, каля дзвярэй, пад коўрыкам), не трэба гэта браць рукамі, ні вымятаць, а спачатку нада сказаць такі словы:

– Сільным-сільна цвярдыня зямля. Адгаворваю я не адна. Адгаворвае са мной раць святая. Міхаіл архангел, Гаврыіл архангел, Мікола Цудатворец і 12 свят святых памочнікаў маіх. Зямля к зямле, а прітка да міне. У імя Айца і Сына, і Святага Духу. Амінь.Так адчіталі зямлю. Затым зямлю нада змесці ў такое месца, дзе табе не патрабуецца пераходзіць. Лепш, калі ета зробіць такі чалавек, што не носіць твае імя. Пасля таго, як зямлю вынясуць, нада на ваду нашаптаць, а потым ёю ўмыцца. На ваду шэпчуцъ такую малітву:

– Загаварваю я сябе ад беса і палубеса, ад яго дзялоў і паўдзялоў, ад наноснай і прывознай, ад дзянной і палудзянной, ад начной і палуначной. Гаспод са мной. Слова свае замыкаю, абярэгам аберагаю. Амінь.Потым трэба выцярціса падолам ці рукавом рубашкі. Каб болей не падкладвалі такі бруд з урокам, дак ля двярэй нада пакласці нагавораны асінавы пруцік. На прут словы кажуць такія:

– Ідзе не каваль, не жнец, а касец. Хто падклад да міне носіць, таго касец косіць. Амінь.


238. Ад дурных вачэй

І дочцы сваёй, і табе скажу адну з глаўных малітваў, што зберагае ад дурных вачэй, дапаможа ў каждой новой справе. Нада етыя слава нашаптаць на малако і ўмыцца і абмыць цела на поўню – поўную луну:

– Госпадзі, Божа мой, я стаю пред табой. Ангел мой храніцель, ад злых сярдзец збавіцель, спасі мяне, зашчыці мяне. Як любячая матка не хоча да часу дзіця ад грудзей адымаці, так каб ніхто, ніколі, ні ў якія ўрэмяка не ўзяў, не забраў маёй удачы. Умнож, Госпадзі, мае вязенне, пашлі, Госпадзі, ад ворагаў збаўленне. Ангел мой, прэбудзь са мной. Храні мае шчасце і ўдачу. У імя Айца і Сына і Святога Духа. Амінь.


239. Ад урокаў

Первым разам, добрым часам Госпаду Богу памалюся, святой Пречыстай Мацеры пакланюся. Як на моры, на лукамор’і сідзят тры дзевіцы: адна ш’ёт, другая вышывает, а трэцья ўрокі выгаварывает: смешныя, уцешныя, дзевоцкія, хварабоцкія, дзедавы, бабіны, бацькавы, маткіны, а рабе Божай (імя) спакой даць. Тут вам не стаяць, цела не муціць, сэрца не знабіць, крові не сушыць, касцей не ламіць. Цур яе памілуй, а кто ўроче кроўю очы запече. Гасподзь з помаччу, а я з духам. Амінь.240. Ад суроку

На сінім морушку, на белым камушку сядзелі тры бабулькі, шылі, вышывалі і ад суроцы помачы давалі (сказаць 3 разы).
241. Ад уроку

Першым разам, Божым часам госпаду Богу памалюся, Прачыстай Мацеры пакланюся. Прыдзі ж ты ка мне, Мацер Божая, на помашч. Скарбяшчая, збаўляшчая (імя) урокі выгаварываць хлапоцкія, дзявоцкія, стараюцкія, дзянныя, палудзенныя, часавыя, получасавые, мінутные, полумінутные. Шла Маць Прачыстая па полю чыстаму, (імя) урокі выгаварывала, цемпературу паніжала, боль прэкрашчала, пішчы пасабляла, сон накладала, усю маю хваробачку на сухі лес адпраўляла. Здароў табе, рака Лена, прыйшла я ў вадзіначку па калена, вадзічачкі набіраці, (імя) урокі выгаварваці, цемпературу паніжаць, сон накладаць, усю маю хваробачку на сухі лес адпраўляць.


242. От уроков

Стану я, раба божия Антонина, благословясь, пойду, перекрестясь, из дверей в двери, из ворот в ворота, в чистое поле на океане -море. На океане море есть, остров. На этом острове матушка соборовская церковь. Средь этой матушки соборовской церкви стоит престол, за этим престолом сидит матушка Пресвятая Богородица. Подойду я к ней ближе, поклонюся пониже, попрошу божьей милости: скинь, сними страсти переполохи, уроки, худобище, оскорбище с белого лица, с ретивого сердца, лёгких, печени, с ясных очей, с чёрных бровей. От бабы самокрутки, от двое зубов, от одноглазов и разноглазов. Аминь, аминь, аминь.
Каталог: DocLib10 -> %D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80 -> %D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8 -> Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны універсітэт
%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8 -> Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны універсітэт
%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8 -> Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны” А. А. Кастрыца прыкметы І павер’І
%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8 -> А. М. Палуян Беларуская мова (Прафесійная лексіка)
%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8 -> Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны універсітэт
%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8 -> Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны універсітэт
%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8 -> Фалькларыстыка замовы Практычны дапаможнік
%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8 -> Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны універсітэт
%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8 -> Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Установа адукацыі
%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8 -> Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны” В. С. Новак, А. А. Кастрыца


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   27
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка