Historické pojmy
Дата канвертавання30.04.2016
Памер43.78 Kb.
Historické pojmy
* adorace - pokleknutí a líbání roucha (dominát)

* Theodosiův kodex - 438 - kodifikace římského práva

* martyria - stavby zasvěcené pohřbenému mučedníkovi

* baptiséria - křestní kostely

* zlaté byzantiny - peníze v Byzanci

* prónie - pronájem půdy za povinnost vojenské služby - Byzanc

* chrám Hagia Sofia (= Boží moudrosti) v Konstantipolis - 1. pol. 6. stol.

* Athanasios - biskup z Alexandrie - sněm v Nikái - byl zastáncem katolického proudu

* Areios, kněz z Alexandrie - ariánství

* Julius Apostata (361 - 363) - císař - pokus o obnovení tradičního antického náboženství

* Stilichio - 5. stol., urozená vandal, velitel za vlády Honoria v Západořímské říše

* Platínos (205 - 270) - vychází z Platónova učení

* Ióannés Chrýsostomos (Jan Zlatoústecký) - pol. 4. stol.- 407 - první biskup východořímské říše

* HIeronymus (sv. Jenoným) - 348 - 420 - překlad bible do latiny = Vulgata

* Aurelius Augustinus - 354 - 430

* Eusebios - 260 - 340 - historik – “Církevní dějiny”

* Ammianus Marcellinus - 4. stol.- římské dějiny

* Libianios z Antiochie - 314 - 393 - poslední pohanská rétor a učitel řečnictví

* Geiserich - vandalský král - 455 - vypleněn Řím

* Dagobert I. - franský král z rodu Merovejců - výboje do střední Evropy (632 - poražen Sámem)

* slavní učenci na dvoře Karla velikého v Cáchách - Petr Pisánský, Pavel Diakon, Alkuin z Yorku

* Einhard - životopisec Karla Velikého

* Basileos II. Bulharobijec - dobyl Bulhraský stát v roce 1018

* byzantská vzdělanost - teologická literatura - dogmatické a polemické spisy - Ióannés Chrýsostomos, Fótios (9. stol.), historiografie - Prokopios z Kaisarie (6. stol.) a Konstantinos Porfyrogennétos (10. stol.)

* Karel III. Tlustý se neúspěšně pokusil o znovusjednocení franské říše

* ghibelini - strana císařská X guelfové - strana papežská

* Cerdic - germánský král, který vedl Angly, Sasy a Juty do Anglie - 6. stol.

* dánský král Knut Veliký - dočasně vládl nad Anglií, Dánskem a Norskem - 10./11. stol.

* Harald zvaný Krásnovlasý - zakladatel Norska (9./10. stol.)

* Sverre Sigurdsson - za jeho vlády nový rozkvět Norska (12. stol)

* Sven zvaný s Rozčísnutou bradou - zakladatel Dánska (10. stol.)

* Eric zvaný vítězný - zakladatel Švédska - 1.pol. 11. stol

* Fredegar - franský kronikář - o Sámově říši - 7. stol

* kníže Kocel - po konfliktu Mojmíra s Pribinou, Pribina utekl a jeho nástupcem se stal jeho syn Kocel (9. stol.)

* hlaholice - slovanské písmo, později cyrilice (základ azbuky)

* tribut - poplatek za mír

* Gozard - nástupce Metoděje (9. stol) vyhnán nitranským biskupem Wichingem

* Kyjevské listy - hlaholicí psaný zlomek misálu

* Proglas - první veršovaná slovanská skladba - obsahuje program cyrilometodějství

* Zákon sudnyj ljudem - soubor právních norem pro laiky na Velké MOoravě

* Nomokánon - církevní předpisy na Velké Moravě

* Paterik - Knihy otců - náboženské texty na Velké Moravě

* Levý hradec - první křesťanský kostel v Čechách

* První ženský klášter při kostele sv. Jiří na Pražském hradě (abatyše Mlada)

* První mužský klášter v Břevnově

* Štěpán (997 - 1038) - syn Gejzův - uherská kníže, 1000 korunován králem

* komitáty - v Uhersku správní oblasti v čele s velmoži (župany)

* chán Asparuch - vůdce kočovných turkotatarských Bulharů - 7.stol.

* Boris I. Michal - bulharský kníže (852 - 889) , 865 - přijal křesťanství

* car Simeon I. - syn Borise (893 - 927) - snaha o jednotný slovansko-byzantský stát

* Asenovci - dynstie v Bulharsku - založená Janem a Petrem Asenem, velký rozmach za Kalojana (1197 - 1207), rozšířena za Ivana II. Asena

* Tomislav - chorvatský kníže - 925 - králem (sjednocení říše)

* Štěpán Dušan Silný (1331 - 1355) srbský král

* Nestor - ruský kronikář "Pověst dávných let" - 1056 - 1114

* Varjagové Akold, Dir a Rurik - 862 povoláni do Kyjevské Rusi

* vládci Kyjevské Rusi - Igor (912 - 945), Svjatoslav Igorevič (do 945), Vladimír I. Svjatoslavovič (980 - 1015) - za jeho vlády došlo k přijetí křesťanství (988 prohlášeno za státní náboženství), Jaroslav Moudrý (1019 - 1054), Vladimír II. MOnomach (1113 - 1125) - sjednotil celu Rus,

* Zlatá horda - tatarský stát vzniklý po 1240

* byliny - ruské svědectví o nejstarší minulosti o bohatýrech v boji

* Ruská pravda - ruský zákoník z 1060

* apologetika - obhajova a zdůvodění křesťanství proti racionalistické kritice antických filozofů

* Origenes (2./3. stol.) - řecký teolog a filozof

* Tertullianus (2./3. stol.) - římský teolog a filozof, apologeta

* Edda - dílo staré islandské literatury - mytologické a hrdinské písně 9.-12.stol.

* Řehoř z Tours - 6.stol.- Kronika Franků

* Beda Ctihodný (Venerabilis) - 7./8. stol. kronika kmene Anglosasů

* šajcha - v čele semitských kmenů Arabů

* súry - soubor Mahamedových výroků, učení a kázání

* sunna - řeči a činy Mohamedovy

* 6 hadíth - 6 kanonických sbírek v Islámu

* šíité - uznávají jako následníky Mohamedovy jen jeho přímé potomky

* sunnité - přívrženci sunny, stoupenci ortodoxní islámské nauky

* iktá - obdoba evropského léna v arabské říši

* arabští zeměpisci - Ibn Fadlán (10.stol., sever Evropy), Ibrahím ibn Jakúb (10. stol, dálný východ i Praha), Ibn Indrisí (12.stol., popis Balkánu)

* arabská astronomie - al-Chorézmí (9.stol.), Abú Mášar (8.stol.)

* arabská matematika - Abu Vefa (10.stol)

* arabská filozofie - Avicenna ( zemřel 1036), Averroes

* architektura - mašita (isl. svatyně), minarety (věže s balkonovým ochozem při svatyni)

* Mongolové - Čingischán (Tamerlán - 13.stol.), Hülagü (vnuk 13.stol.), Chubilaj (také vnuk), mongolský dobyvatel Tímus Lenk (Tamerlán, 14.stol.)

* gildy (Flandry, Vlámsko, Francie) a hanzy (Německo) - obchodní společnosti

* Vilém Caillete - v čele jacquérie (1358)

* lidový kazatel John Ball - Anglie 14.stol.- myšlenka rovnosti

* Córdobský chalífát - 10.stol. - osamostatnění Maurů na Pyrenejském poloostrově (před tím tam byla vizigótská říše)

* Berbeři - bojovníci ze severní Afriky (pomáhali Arabům při jejich konquistě)

* Rodrigo Díaz de Vívar (=Cid) - kastilský rytíř, který se účastnil reconquisty - 11.stol.

* Marsilius z Padovy - učenec, který psal pamflety proti zlořádům církve (Ludvík Bavor), 14.stol.

* kontory - bohaté německé kolonie (hanza)

* signorie - městské republiky - rodově dědičný patriciát

* lidový tribun Cola di Rienzo - 1347 vyhlásil nad Římem republiku

* Marco Polo - 13.stol. - cesta do Mongolska a číny, spis "Milion"

* Zdislava, manželka Havla z Lemberka - charitativní činnost, blahoslavena, 13. stol.

* královna Dagmar - dcera Přemysla I. Otakara Markéta - provdána za dánského krále Valdemara

* Mater verborum (Matka slov) - latinský biblický slovník s českými glosami

* Rožmberská právní kniha - příručka českého zemského práva

* zakladatelská činnost Karla IV.- Nové město pražské, Svatovítská katedrála, Kamenný most, Staropměstská mostecká věž, Karlštejn s kaplí sv. Kříže, Emauzský krášter, nedostavěn chrám Panny Marie Sněžné, Staroměstská radnice, Karolinum

* exempla - kázání s poučnými příklady

* mistr Klaret (= Bartoloměj z Chlumce) - autor encyklopedického slovníkového díla vysvětlující terminologii sedmera svobodných umění, medicíny, přírodopisu a teologie

* Matúš Čák Trenčanský (1260 - 1321) - nejvyšší královský úředník - uherská šlechtic

* Omodějovci - na východním Slovensku

* Mistr Pavel z Levoče - poč. 16 stol.- autor největšího gotického oltáře v kostelu v Trnavě

* Ivan Kalita - ruský kníže (1325 - 1341) - sjednocoval knížectví - Moskva je centrem

* gosudar - titul vládce Ruska; bojaři vládli na dědičném majetku votčině

* dynatoi (byzantští feudálové) X paroirkové (poddaní); prónie - obdoba lén, beneficií

* glejt - ochranný list

* rejsy - spanilé jízdy (husité)

* Jistebnický kancionál - váleční písně husitů, Jan Čapek ze Sán - Ktož jsú boží bojovníci

* Jan Duns Scotus - františkánský mnich - iracionalismus - scotismus

* Roger Bacon - významný dědec Angličan - filozof a přírodovědec

* gotický umělci - Matyáš z Arrasu (+ 1352), Petr Parléř (+1399), M. třeboňskýho oltáře, M. Theodorik, Giotto

* vagant - potulný žebravý žák

* galéra - 9.- 16.stol.- 1-2 stěžňová štíhlá válečná veslice

* kravela - 15. a 16.stol.- rychlá 3 stěžňová loď

* karaka - největší plachetní a válečná obchodní loď

* astroláb - astronomický přístroj k určování zeměpisné šířky

* Martin Bernheim - sestrojil první zemský glóbus

* florentský hvězdář Toscanelli - předpoklady o kulatosti Země

* Vincente Yánez Pinzón - španělský mořeplavec

* Diego Almagro spolu s Franciscem Pizarrem dobyli říši Inků v Peru, založili město Lima

* Bartolomeo de Las Casas - proti nelidskému zacházení s Indiány (1474 - 1566)

* humanističtí vzdělanic Thomas More (1478 - 1535), Tomasso Campanella (1568 - 1639), Francis Bacon Verulámský (1561 - 1626) - utopistické vize

* Atahualpa - poslední inka

* kipu - uzlové písmo Inků, adoby cihly z hlíny a slámy

* Johannes Gensfleisch von Gutenberg (1397/1400 - 1468) - knihtisk

* Lorenzo Valla - renesanční filozof - epikurejsmus

* Pietro Pomponazzi - propagoval aristotelismus na univerzitě v Padově

* humanističtí učenci - astronomové - Mikuláš Kusánský (1401 - 1464), Mikuláš Koperník (1473 - 1543), Jan Kepler (1571 - 1630 - astronom), Galileo Galiei (1564 - 1642, zakladatel moderní fyziky), Giordano Bruno (1548 - 1600), Tycho de Brahe (1546 - 1601, dánský astronom)

* humanističtí učenci - anatomie - Andreas Vesalius (1514 - 1564, vlámský lékař), Philippus Aureolus Paracelsus (1493 - 1541 - němec), Miguel Servet (1511 - 1553, španěl)

* hum. učenci - společenská kritika - Niccolo Machiavelli (1469 - 1527, politický myslitel, Floranťan), Erasmus Rotterdamský (1466 - 1539), Jan Amos Komenský

* salla terrena - palácová místnost - stavba spojena se zahradou

* zdobení fasád - rustikou - neotesané kameny, sgrafity

* renesanční umění - sochařství - Andreo Verrocchio, malířství - Masacio, Giotto di Bondone, Donatello, Sandro Boticelli atd.

* konciliarismus (postavení koncilu nad papeže) X papalismus (vyšší autorita je papež)

* Jan Mathys, Jan z Leidenu - novokřtěnci - münsterská komuna

* credo = vyznání víry - stvrzení pravověrnosti - protireformace

* Štěpánek Netolický a Jakub Krčín z Jelčan - rožmberští rybníkáři

* česká pozdní gotika - Matěj Rejsek z Prostějova (Prašná brána), Benedikt Rejt (Vladislavský sál), cestopisy - Kštof Harant zu Polžic a Bezdružic, Václav Vratislav z Mitrovic

* lékař Mikuláš Klaudián - první tištěná mapa

* Jan Záposký - 16.stol.- uherský sedmihradský velmož

* Till Ulenspiegel (Engšpígl) - legendární nizozemský hrdina (jeden z gézů)

* Juan d´Austria - vystřídal v Nizozemí vévodu z Alby

* Mořic Oranžský - syn Viléma Oranžského - místodržící

* plakátová aféra - 30. leta 16.stol. ve Francii - vylepování protikatolických plakátů v Paříži

* gildy - sdružení chovatelů ovcí

* livonsko - stát řádu německých rytířů, území dnešního Lotyšska a Estonska

* lublinská unie - úplné spojení polského království a litevského knížectví (už ne personální unie) a vytvoření stut Rzec pospolita

* Záporožská Síč - vojenské centrum kozáků

* Boris Godunov - bojar povýšený na cara (1598 - 1605)

* Vasilij IV. Šujský (1606 - 1610) - nastolem moskevskými bojary do čela Rusi

* duma - poradní, zastupitelský či správní orgán v Rusku

* Kubata - v čele vzpoura poddaných na panství Adama z Hradce - 1581

* Bartolomeus Spranger - přední dovrský malíř Rudolfa II.

* Hans von Aachen - německý malíř italské orientace na dvoře Rudolfa II.

* Josef Heintz - švýcarský malíř a architekt - od 1591 dvorní malíř v Praze

* Petr Stevens - nizozemský malíř, od 1592 dvorní malíř Rudolfa II.

* Joris Hoefnagel - nizozemský malíř na dvoře Rudolfa

* Adrian de Vries - nizozemský sochař - Rudolf

* Alessandro Abondio - italský medailér - Rudolf

* Roelandt Savery - vlámský malíř - Rudolf

* zlatníci - Kryštof Jamnitzer, Hanž Vermeyen (korunovační klenoty Rudolfa), Erasmus Hebermel - u Rudolfa

* vědci - Jan Kepler, Tadeáš Hájek z Hájku (přírodovědec, astronom), Tycho de Brahe, Jost Burgi (matematik), Tycho de Brahe

* Edward Kelly - šarlatán na dvoře Rudolfa II.; Rabbi Lów - tvůrce golema

* přírodní vědy v Čechách za vlády prvních Habsburků - Ondřej Klatovský (1530 - učebnice aritmetiky), Jan Skála z Doubravky, Dubravius (olomoucký biskup, pojedníní o rybnících - 1547), Georgius Agricola (saský kurfiřt a přírodovědec - hornictví a hutnictví), Adam Zalužanský ze Zalužan (lékař a botanik), Jan Marek Marci z Kronlandu (profesor přír. na pražské univerzitě), Bavor Rodovský z Hustiřan (nejznámější český alchimista)

* cestopisy za Habsburků - Martin Křivoústý, Martin Kabátník, Jan Hasištejnský z Lobkovic, Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, Václav Vratislav z Mitrovic

* knihtiskaři pražští - Mikuláš Knáš z Hodiškova, Melantrich z Aventina, Daniel Adam z Veleslavína

* filologie - Beneš Optát, Petr Gzel, Václav Philomates; litaratura umělecká - Šimon Lomnický z Budče, Jan Campanus Vodňanský

* letohrádek královny Anny (Belveder) - nechal postavit Fredinand I. pro manželku Annu

* Modechaj Maisel - finančník Rudolfa II.

* Buquoy a Jindřích Duval Dampiérre - v čele císařských vojsk; Thurn a Jiří Fridrich Hohenlohe - v čele stavovských

* Adam Erdman Trčka, Vilém Kinský, Kristián Ilov a Jindřich Niemann - zavražděni spolu s Valdštejnem v Chebu

* Jiří Rakóczi - kníže sedmihradský, spojenec Švédů a Francouzů za třicetileté války

* pikanýři - těžká pěchota ve třicetileté válce

База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка