Hir-sat 2000 Kft szolgáltatóстаронка1/35
Дата24.04.2016
Памер1.7 Mb.
#24322
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35


HIR-SAT 2000 Kft.
szolgáltató

a

tagja

Általános Szerződési Feltételek

vezetékes műsorjel-elosztási

(nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási)

szolgáltatáshoz

Alsópáhok, Balatonszentgyörgy, Felsőpáhok, Keszthely, Rezi, Sármellék, Várvölgy, Vörs, Zalaapáti települések területén

Hatályba lépés kelte: 2013.04.01.

Utolsó módosítás kelte: 2013.02.20.

Készült: 2013.02.20.


Koloszár Zoltán

ügyvezetőTARTALOMJEGYZÉK

1. Általános adatok, elérhetőség 5

1.1. A szolgáltató neve és címe 5

1.2. A szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő) és annak a helynek, elérhetőségnek, internetes elérhetőségnek a megnevezése, ahol egyéb ügyfélszolgálatainak elérhetőségei naprakészen megismerhetők 5

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének elérhetőségei (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő) 5

1.4. A szolgáltató internetes honlapjának címe 5

1.5. A felügyeleti szervek elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség) 6

1.6. Az általános szerződési feltételek elérhetősége 6

2. Az előfizetői szerződés megkötése és feltételei 6

2.1. Az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó eljárás, az előfizetői szerződés megkötésére irányuló ajánlat tartalmi elemei, az előfizetői szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei, a szolgáltatás igénybevételének esetleges időbeli, földrajzi, személyi, tárgyi és egyéb korlátai 6

2.2. Az előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges előfizetői adatok listája 12

2.3. A szerződéskötéstől számítva az előfizetői hozzáférési pont létesítésére, vagy hálózati végponthoz, hálózathoz történő csatlakozására, és a szolgáltatás megkezdésére vállalt határidő 13

2.4. Az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatok kezelése, nyilvántartásba vétele, változás az ajánlattevő és az előfizető adataiban 16

3. Az előfizetői szolgáltatás tartalma 17

3.1. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatás tartalma 17

3.2. A szolgáltatás igénybevehetőségének földrajzi területe 20

3.3. A segélyhívó szolgáltatásokhoz és a hívó helyére vonatkozó információhoz való hozzáférés és azok használatára vonatkozó leírás. 20

3.4. Tájékoztatás arról, hogy a szolgáltatás egyetemes szolgáltatás-e 20

3.5. A szolgáltató felelősségi határát jelentő előfizetői hozzáférési pont helye 20

4. Az előfizetői szolgáltatás minősége, biztonsága 20

4.1. Az előfizetői szolgáltatás az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről szóló kormányrendeletben meghatározott, vagy a szolgáltató által önként vállalt szolgáltatásminőségi követelményeinek célértékei, ezek értelmezése és teljesítésük ellenőrzésének mérési módszere 20

4.2. Amennyiben a szolgáltató hálózatában forgalommérést, irányítást, menedzselést alkalmaz, és ez hatással van a szolgáltatás minőségére, vagy az elektronikus hírközlési szolgáltatás útján elérhető más szolgáltatásokhoz, tartalmakhoz, alkalmazásokhoz történő hozzáférésre, az erre vonatkozó szabályok részletes ismertetése. 22

Az ÁSZF tárgyát képező szolgáltatás vonatkozásában nem értelmezhető. 22

4.3. Tájékoztatás azon intézkedésről, amelyeket a szolgáltató a biztonságot és a hálózat egységét befolyásoló eseményekkel és fenyegetésekkel, valamint sebezhető pontokkal kapcsolatban tehet 22

4.4. Az előfizetői végberendezés csatlakoztatásának feltételei 22

5. A szolgáltatás szüneteltetése, korlátozása 24

5.1. Az előfizetői szolgáltatás szüneteltetésének esetei, feltételei, az előfizető által kérhető szüneteltetés leghosszabb időtartama, a díjfizetéshez kötött szünetelés esetei, és a fizetendő díj mértéke 24

5.2. Az előfizetői szolgáltatás korlátozásának, így különösen az előfizető által indított vagy az előfizetőnél végződtetett forgalom korlátozásának, az előfizetői szolgáltatás minőségi vagy más jellemzői csökkentésének esetei és feltételei 27

6. Ügyfélkapcsolat, hibaelhárítás, panaszkezelés, jogviták 28

6.1. A vállalt hibaelhárítási célértékek, a hibabejelentések nyilvántartásba vételére és a hibaelhárítására vonatkozó eljárás 28

6.2. Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata (díjreklamáció, kötbér és kártérítési igények intézése) 31

6.3. Az előfizető jogai az előfizetői szolgáltatás hibás teljesítése esetén, az előfizetőt megillető kötbér mértéke, az előfizetői szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja 35

6.4. Az ügyfélszolgálat működése, a panaszok kezelési rendje, az ügyfelek szolgáltató által vállalt kiszolgálási ideje 36

6.5. A tudakozó szolgáltatás igénybevétele 39

6.6. Tájékoztatás a szolgáltatás teljesítésével összefüggő jogviták peres és peren kívüli kezdeményezésének lehetőségéről és feltételeiről, a békéltető testülethez való fordulás jogáról, az eljárásra jogosult hatóságok, békéltető testület és egyéb szervezetek megnevezése, elérhetőségeik feltüntetése 39

7. Díjak, díjszabás, díjfizetés, számlázás, kártérítés, kötbér 40

7.1. Az előfizetői szolgáltatásokért fizetendő díjak meghatározása, mértéke, ennek keretében az egyszeri, rendszeres és forgalmi díjak, díjazási időszakok, díjcsomagok, hibajavításhoz kapcsolódó díjak, kedvezményes feltételekre vonatkozó általános rendelkezések, ideértve a kedvezmény igénybevételéhez szükséges minimális használatra vagy időtartamra vonatkozó bármely követelményt, a szerződés megszűnése, szüneteltetése, módosítása, korlátozás feloldása alkalmával esedékessé váló díjak, díjazási feltételek, beleértve a végberendezéssel kapcsolatos költségszámítást, díj visszatérítési kötelezettséget is, a díjfizetés és számlázás módja, rendszeressége, a számlák kézbesítésének időpontja, minden egyéb díj 40

7.2. A kínált díjfizetési módok, a különböző fizetési módokból adódó, előfizetőt érintő eltérések 44

7.3. Az akciók és akciós díjak elérhetősége 44

7.4. A kártérítési eljárás szabályai 45

7.5. A kötbér meghatározása, mértéke és módjai 46

8. A telefonszolgáltatók esetében a számhordozással kapcsolatos eljárás részletes szabályai 47

9. A szerződés időtartama 47

9.1. A szerződés időtartama, valamint a szolgáltatás nyújtásának, korlátozásának, szüneteltetésének és megszüntetésének feltételei és esetei, különösen a határozott idejű előfizetői szerződés rendkívüli felmondásának esetei 47

9.2. Az előfizetői szerződés módosításának esetei és feltételei, a szolgáltató jogosultsága az egyoldalú szerződésmódosításra, az előfizető erről történő tájékoztatásának módja, az egyoldalú szerződésmódosítással kapcsolatban az előfizetőt megillető jogok 51

9.3. Az előfizető által kezdeményezett szerződésmódosítás esetei, feltételei, a módosítás teljesítésének határideje 54

10. Adatkezelés, adatbiztonság 57

10.1. A szolgáltató által kezelt adatok fajtái, tárolásuk és esetleges továbbításuk célja, időtartama 57

10.2. Az előfizető tájékoztatása az adatbiztonsági szabályokról, továbbá az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és kötelezettségeiről 58

11. Az előfizető jogszabályban meghatározott nyilatkozatai megadásának, a nyilatkozatok módosításának, visszavonásának módjai, esetei és határideje (elektronikus hírközlési szolgáltatások értékesítéséhez, és üzletszerzés céljából történő személyes adatok kezeléséhez, egyéni előfizetői minőségre vonatkozó nyilatkozat) 58

12. Az előfizetői szerződés megszűnésének esetei és feltételei, azon határidő megjelölése, ameddig az előfizető díjfizetési kötelezettségének eleget tehet anélkül, hogy a szolgáltató a szerződést felmondaná 59

13. A közvetítőválasztással kapcsolatos eljárás részletes szabályai, a közvetítőválasztást biztosító összekapcsolási szerződésekben foglaltakkal összhangban 61

14. Az előfizetőnek a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos egyéb kötelezettségei 61

14.1. Az együttműködési és tájékoztatási kötelezettség 61

14.2. A szolgáltatás rendeltetésszerű használata 63

14.3. A végberendezéssel, illetve az előfizetőnek átadott, de a szolgáltató tulajdonát képező más elektronikus hírközlő eszközökkel kapcsolatos kötelezettségek 63

14.4. Az adatváltozás bejelentése, adatszolgáltatás 63

15. Műsorterjesztési előfizetői szolgáltatás nyújtása esetén a díjcsomagba tartozó médiaszolgáltatások és kiegészítő médiaszolgáltatások meghatározása, valamint - amennyiben a szolgáltató fel kívánja tüntetni - az Eht. 132. § (2a) bekezdés a) pontja szerinti adatok 63

1. sz. melléklet: Ügyfélszolgálat és hibabejelentő szolgálat elérhetősége (cím, telefonszám, nyitvatartási idő) 65

2. sz. melléklet: Az Előfizető felszólamlási lehetőségei a Szolgáltatóval való jogvita esetén 66

3. sz. melléklet: A szolgáltatás minőségi mutatói 70

4. sz. melléklet: Előfizetői szolgáltatások és azok díjai, egyéb díjak, költségtérítések, díjmeghatározások 73

b.) Egyéb szolgáltatások díjai, kapcsolódó díjak és költségek térítése: 94

c.) Díjmeghatározások: 95

5. sz. melléklet: Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat 99Каталог: docs
docs -> Установа адукацыі «Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны»
docs -> Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны універсітэт
docs -> Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт
docs -> Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны” зацвярджаю
docs -> Гомельскi дзяржаўны Ўнiверсiтэт iмя францыска скарыны
docs -> Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
docs -> Анатацыя на кнігу “Deja vu bis” Івана Штэйнера
docs -> Структурна-граматычны аналіз гадонімаў гомельшчыны


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка