Гушчынскі Ігар Генадзьевіч
старонка3/3
Дата канвертавання17.03.2016
Памер399.83 Kb.
1   2   3

РЭЗЮМЭ
Гушчынскі Ігар Генадзьевіч

Роля судовых устаноў у палітычным жыцці і сацыяльна-эканамічным развіцці Беларусі (1864–1914 гг.)

Ключавыя словы: судовая сістэма, судовая рэформа, судаўладкаванне, судаводства, суд прысяжных, міравы суд, акруговы суд, натарыят, палітыка, сацыяльна-эканамічнае развіццё.

Мэта даследавання: устанавіць ролю і месца судовых устаноў у палітычным жыцці і сацыяльна-эканамічным развіцці Беларусі ў перыяд фарміравання буржуазнага грамадства.

Метады даследавання. Дысертацыйнае даследаванне праведзена на аснове прынцыпаў гістарызму, аб’ектыўнасці і каштоўнаснага падыходу. Вырашэнне пастаўленых задач і дасягненне мэты даследавання было абумоўлена выкарыстаннем аўтарам як агульнанавуковых (аналіз, сінтэз, індукцыя, дэдукцыя і г. д.), так і спецыяльна-гістарычных (гісторыка-генетычны, гісторыка-параўнальны, гісторыка-тыпалагічны, гісторыка-сістэмны) метадаў.

Атрыманыя вынікі і іх навізна. У дысертацыі раскрыты працэс падрыхтоўкі судовай рэформы 1864 г. у беларуска-літоўскіх губернях, а таксама асаблівасці яе рэалізацыі ў дадзеным рэгіёне; выяўлена месца судовых устаноў у грамадска-палітычным жыцці Беларусі; раскрыта іх роля ў сацыяльна-эканамічным развіцці краю; паказана сацыяльнае значэнне ўвядзення і дзейнасці на тэрыторыі Беларусі новых судовых устаноў.

Ступень выкарыстання. Асноўныя палажэнні дысертацыі атрымалі адлюстраванне ў вучэбна-метадычным дапаможніку “Гісторыя Беларусі перыяду капіталізму” (частка 4 – “Буржуазныя рэформы ў другой палове ХІХ – пачатку ХХ ст.”). Сабраныя аўтарам пры падрыхтоўцы дысертацыі дакументальныя матэрыялы былі выкарыстаны пры складанні хрэстаматыі “История восточных славян” (частка 1 – “Внутренняя политика царизма (1861–1917 гг.)”). Дадзеныя выданні ўкаранены ў адукацыйны працэс гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага педегагічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка.

Вобласць прымянення. Высновы і асноўныя палажэнні дысертацыі могуць быць выкарыстаны пры напісанні абагульняючых прац і падручнікаў, пры распрацоўцы агульных і спецыяльных курсаў па гісторыі Беларусі перыяду капіталізму. Матэрыялы дадзенага даследавання могуць таксама быць карыснымі для такой дысцыпліны, як “Гісторыя дзяржавы і права Беларусі”. Вынікі дысертацыйнага даследавання могуць быць запатрабаваны органамі юстыцыі Рэспублікі Беларусь.

РЕЗЮМЕ
Гущинский Игорь Геннадьевич

Роль судебных учреждений в политической жизни и социально-экономическом развитии Беларуси (1864–1914 гг.)

Ключевые слова: судебная система, судебная реформа, судоустройство, судопроизводство, суд присяжных, мировой суд, окружной суд, нотариат, политика, социально-экономическое развитие.

Цель исследования: установить роль и место судебных учреждений в политической жизни и социально-экономическом развитии Беларуси в период формирования буржуазного общества.

Методы исследования. Диссертационное исследование проведено на основе принципов историзма, объективности и ценностного подхода. Решение поставленных задач и достижение цели исследования было обусловлено использованием автором как общенаучных (анализ, синтез, индукция, дедукция и т. д.), так и специально-исторических (историко-генетический, историко-сравнительный, историко-типологический, историко-системный) методов.

Полученные результаты и их новизна. В диссертации раскрыт процесс подготовки судебной реформы 1864 г. в белорусско-литовских губерниях, а также особенности её реализации в данном регионе; выявлено место судебных учреждений в общественно-политической жизни Беларуси; раскрыта их роль в социально-экономическом развитии края; показано социальное значение введения и деятельности на территории Беларуси новых судебных учреждений.

Степень использования. Основные положения диссертации получили отражение в учебно-методическом пособии “Гісторыя Беларусі перыяду капіталізму” (часть 4 – “Буржуазныя рэформы ў другой палове ХІХ – пачатку ХХ ст.”). Собранные автором при подготовке диссертации документальные материалы были использованы при составлении хрестоматии “История восточных славян” (часть 1 – “Внутренняя политика царизма (1861–1917 гг.)”). Данные издания внедрены в образовательный процесс исторического факультета Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка.

Область применения. Выводы и основные положения диссертации могут быть использованы при написании обобщающих работ и учебников, при разработке общих и специальных курсов по истории Беларуси периода капитализма. Материалы данного исследования могут также быть использованы для такой дисциплины, как “История государства и права Беларуси”. Результаты диссертационного исследования могут быть затребованы органами юстиции Республики Беларусь.

SUMMARY
Ihar H. Hushchynski

The role of judicial institutions in political, social and economic development of Belarus (1864-1914)

Key words: judicial system, judicial reform, judicature, legal procedure, jury, justices of the peace, district court, notariate, policy, social and economic development.

The purpose of the research: to identify the role and the place of legal agencies in political life, social and economic development of Belarus during the period of bourgeois society formation.

The methods of the research. The research is carried out on the basis of principles of historicism, objectivity and valuable approach. The research purpose was realized due to the usage of as general scientific (analysis, synthesis, induction, deduction and etc.), and special historical (historical-genetic, historical-comparative, historical-typological, historical-systematic) methods.

The received results and their novelty. In the dissertation the process of preparation of the judicial reform of 1864 in Belarusian-Lithuanian provinces is all-round covered, the features of its realization in the this region are also shown; the place of legal agencies in political life of Belarus is revealed; their role in social and economic development of the land is detected; the social value of founding and activity of new legal agencies in the territory of Belarus is shown.

The degree of usage. The main positions of the research work are demonstrated in the textbook “Гісторыя Беларусі перыяду капіталізму” (part 4 – “Буржуазныя рэформы ў другой палове ХІХ – пачатку ХХ ст.”). Documentary materials which were collected by the author during writing of the research work are included in the chrestomathy “История восточных славян” (part 1 – “Внутренняя политика царизма (1861–1917 гг.)”). These books are introduced in educational process of the faculty of history of Belarusian State Pedagogical University named after Maxim Tank.

The sphere of usage. The results of the dissertation can be used for writing generalizing works and textbooks, working out general and special courses on history of Belarus of the period of capitalism. The materials of this research can be also used in study such discipline as “History of state and law of Belarus”. The results of the research can be requested by the institutions of justice of the Republic of Belarus.1 Гессен, И.В. Судебная реформа / И.В. Гессен. – СПб., 1905. – 453 с.; Джаншиев, Г. Эпоха великих реформ. Исторические справки / Г. Джаншиев. – 8-е дополн. изд. – М. : Типо-литография Товарищества И.Н. Кушнеров и Ко, 1900. – 820, [9] с.; Кони, А.Ф. Отцы и дети Судебной реформы: к пятидесятилетию Судебных Уставов / А.Ф. Кони. – М. : Статут, 2003. – 352 с.; Обнинский, П.Н. Сборник статей. К юбилею судебной реформы / П.Н. Обнинский. – М. : Задруга, 1914. – 231, [1] с.; Филиппов, М.А. Судебная реформа в России : в 2 т. / М.А. Филиппов. – СПб., 1871–1875. – Т. 1 : Судоустройство, 1871. – [4], IV, 623 c.

2 Головачев, А.А. Десять лет реформ. 1861–1871 / А.А. Головачев ; изд. “Вестн. Европы”. – СПб. : Тип. Ф.С. Сущинского, 1872. – 398, II c.

3 Катков, М. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1867 год / М.Н. Катков – М. : Тип. В.В. Чичерина, 1897. – 752 с.; Скальковский, К.А. Современная Россия. Очерки нашей государственной и общественной жизни : в 2 т. / К.А. Скальковский. – изд. 3-е. – СПб. : Тип. А.С. Суворина, 1891. – Т. 2. – 363 с.; Фукс, В. Суд и полиция : в 2 ч. / В. Фукс. – М. : Университет. тип., 1889. – 282, 232 с.

4 Колмаков, Н.М. Записка о Судебной реформе в Западном крае вообще и в частности в Киевской губернии / Н.М. Колмаков. – Киев : Тип. М.П. Фрица, 1872. – 33 с.; Тесленко, Н.В. О судоустройстве по обычному праву белорусов / Н.В. Тесленко // Этнограф. обозрен. – 1893. – № 3. – С. 37–52; Фон Бринкман, А.А. Основы управления и суда в сельских местностях (замечания по поводу пересмотра законоположений о крестьянах) / А.А. фон Бринкман. – Минск : Тип. С.А. Некрасова, 1905. – 98 с.; Шенинг, В.А. Очерк истории Витебского Окружного суда (1883–1893) / В.А. Шенинг. – Витебск : Губерн. тип., 1894. – 69 с.

5 Виленский, Б.В. Подготовка судебной реформы 20 ноября 1864 года в России / Б.В. Виленский. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1963. – 146 с.; Шувалова, В.А. Подготовка судебной реформы 1864 года в России : автореф. … дис. канд. юрид. наук / В.А. Шувалова ; Москов. ордена Ленина и ордена трудового красного знамени гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – М., 1965. – 18 с.

6 Белевич, Ф.Р. Ограничение судебной реформы 1864 года и введение земских начальников в Белоруссии / Ф.Р. Белевич // Материалы к IX конференции молодых учёных. Общественные науки / АН БССР ; под ред. Т.С. Горбунова. – Минск, 1964. – С. 91–98; Марыскин, А.В. К вопросу о проведении судебной реформы 1864 года на территории Белоруссии / А.В. Марыскин // Проблемы совершенствования законодательства и правоприменительной деятельности в СССР : тез. науч. докл. и сообщ. респ. науч.-практ. конф., Минск, 3–4 октября 1983 г. / Юрид. фак. Белорус. гос. ун-та ; редкол.: А.А. Головко [и др.]. – Минск, 1983. – С. 57–58; Самбук, С.М. Политика царизма в Белоруссии во 2-й половине XIX века / С.М. Самбук. – Минск : Наука и техника, 1980. – 224 с.; Сорокина, В.В. Политика русского самодержавия в отношении западных земств / В.В. Сорокина // Правоведение. Извес. высш. учеб. заведений. – 1979. – № 1. – С. 70–76.

7 Вострышев, М.И. Повседневная жизнь России в заседаниях мирового суда и ревтрибунала. 1860–1920-е годы / М.И. Вострышев. – М. : Молодая гвардия, 2004. – 315 с.; Коротких, М.Г. Самодержавие и судебная реформа 1864 года в России / М.Г. Коротких. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1989. – 183, [2] с.; Коротких, М.Г. Судебная реформа 1864 года в России (сущность и социально-правовой механизм формирования) / М.Г. Коротких. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1994. – 238, [2] с.; Немытина, М.В. Суд в России: вторая половина ХIХ – начало ХХ вв. : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / М.В. Немытина ; Акад. упр. МВД России. – М., 1999. – 40 с.; Скрипилёв, Е.А. Развитие русского права во второй половине XIX – начале ХХ века / Е.А. Скрипилёв. – М. : Наука, 1997. – 368 с.

8 Загорнов, А.А. Организация мировой юстиции Беларуси / А.А. Загорнов // Вестн. Высш. Хоз. Суда Респ. Беларусь. – 2009. – № 15. – С. 128–137; Зданкевіч, К.В. Стварэнне і дзейнасць суда прысяжных у Беларусі (1883―1887 гг.) / К.В. Зданкевіч // Весці БДПУ. Сер. 2, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Культуралогія. – 2008. – № 3. – С. 27–31; Свиб, А.Ф. Государственно-правовой статус Беларуси в составе России в пореформенный период (1861–1900) : монография / А.Ф. Свиб. – Минск : Белорус. ин-т правоведения, 2004. – 120 с.; Шелкопляс, В.А. Карательный аппарат России во второй половине XIX века: учеб. пособие / В.А. Шелкопляс. – Минск : АМ МВД РБ, 1994. – 129 с.

9 Сборник циркуляров Министерства юстиции (с 1877 г. по 1914 г.). Секретные / Изд. Третьего делопроизводства статистич. отд. М-ва юстиции. – Петроград : Сенатская тип., 1914. – 196 с.

1   2   3


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка