“Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны”
старонка11/11
Дата канвертавання14.03.2016
Памер2.59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

СПІС ВЫКАРЫСТАНЫХ КРЫНІЦ


 1. Уэллек, Р. Теория литературы [Текст] / Р. Уэллек, О. Уоррен. – М. : Прогресс, 1978. – 325 с.

 2. Званарова, Л. Нататкі пра самасвядомасць Сімяона Полацкага [Тэкст] / Л. Званарова // Беларусіка-Albarutenika: у 2 кн. Кн. 2 Фармаванне і развіццё нацыянальнай самасвядомасці беларусаў: / пад рэд. А. Асіпенка [і інш.]. – Мн. : Нацыянальны навукова-асветны цэнтр імя Ф.Скарыны, 1993. – С. 351 – 354.

 3. Мархель, У. І. “Ты як здароўе...”: Адам Міцкевіч і тэндэнцыі адраджэння бела­рус­кай літаратуры [Тэкст] / У. І. Мархель. – Мн. : Беларуская навука, 1998. – 125 с.

 4. Філаматы і філарэты : зборнік [уклад., пер. і камент. К.Цвіркі]. – Мн. : Беларускі кнігазбор, 1998. – 400 с.

 5. Хаўстовіч, М. Паэт і казачнік з азёрнага краю [Тэкст] / М. Хаўстовіч // Баршчэўскі Я. Выбраныя тво­ры [уклад., прадм. і камент. М. Хаустовіча]. – Мн. : Беларускі кнігазбор, 1998. – С. 5 – 28.

 6. Пацюпа, Ю. Зайгранне, або Ярныя (эратычныя) матывы ў ранняй творчасці Я.Ку­палы і М.Багдановіча [Тэкст] / Ю. Пацюпа // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: Матэрыялы навук. канф., Гродна, 4 – 6 кастр. 1995 г. – Гродна, 1996. – с. 52 – 61.

 7. Хализев, В. Е. Лирика [Тэкст] / В. Е. Хализев // Введение в литературоведение. Литературное произ­ве­де­ние: Основные понятия и термины / под ред. Л.В.Чернец. – М. : Высшая школа; Издательский центр “Академия”, 1999. – С. 133 – 141.

 8. Шамякіна, Т. І. Міфалогія Беларусі [Тэкст] : нарысы / Т. І. Шамякіна. – Мн. : Маст. літ., 2000. – 400 с.

 9. Гачев, Г. Русский Эрос [Текст] / Г. Гачев. – М. : Интерпринт, 1994. – 279 с.

 10. Багдановіч, М. Поўны збор твораў: у 3 т. Т. 1. – Вершы, паэмы, пераклады, на­сле­да­ванні, чарнавыя накіды [Тэкст] / М. Багдановіч. – 2-е выд. – Мн. : Бел. навука, 2001. – 752 с.

 11. Вярцінскі, А. Хлопчык глядзіць... [Тэкст] : выбраныя вершы і паэмы / А. Вярцінскі. – Мн. : Маст. літ., 1992. – 318 с.

 12. Жылка, Ул. Выбраныя творы [Тэкст] / Ул. Жылка. – Мн. : Беларускі кнігазбор, 1998. – 358 с.

 13. Барскі, А. Лірычны пульс: Вершы. – Мн.: Маст. літ., 1987. – 135 с.

 14. Купала, Я. Поўны збор твораў: у 9 т. Т. 1. – Вершы, пераклады 1904 – 1907 [Тэкст] / рэд. тома У. В. Гніламёдаў. – Мн. : Маст. літ., 1995. – 462 с.

 15. Чыквін, Я. Кругавая чара [Тэкст] / Я. Чыквін. – Беласток: БЛА “Белавежа”, 1992. – 48 с.

 16. Бураўкін, Г. Чытаю тайнапіс вачэй: Вершы пра каханне [Тэкст] / Г. Бураўкін. – Мн. : Юнацтва, 2001. – 158 с.

 17. Барскі, А. Вершы [Тэкст] / А. Барскі // Белавежа. Літаратурны альманах. – Беласток : БГКТ, 1987. – 159 с.

 18. Киньяр, П. Секс и страх [Тэкст]: эссе / П. Киньяр. – М. : Текст, 2000. – 188 с.

 19. Гинзбург, Л. О лирике [Текст] / Л. Гинзбург. – Л. : ЛО “Советский писатель”, 1974. – 408 с.

 20. Платон. Федон, Пир, Федр, Парменид [Текст] / Платон; под ред. А. Ф. Лосева [и др.]. – М. : Изд-во “Мысль”, 1999. – 528 с.

 21. Ивин, А. А. Многообразный мир любви [Текст] / А. А. Ивин // Философия любви: в 2 ч. Ч. 1. – М. : Политиздат, 1990. – С. 380 – 509.

 22. Рубенис, А. Сущность любви – тема философского размышления [Текст] / А. Рубенис // Фило­со­фия любви: в 2 ч. Ч. 1. – М. : Политиздат, 1990. – С. 205 – 229.

 23. Соловьёв, В. Смысл любви [Текст] / В. Соловьёв // Русский эрос или философия любви в России. – М. : Прогресс, 1991. – С. 19 – 77.

 24. Адамовіч, С. Плавільшчыкі расы [Тэкст] : выбраныя вершы / С. Адамовіч. – Мн. : Наша ніва, 1999. – 200 с.

 25. Тазік беларускі [Тэкст] : зб. вершаў / В. В. Акудовіч, З. Ю. Вішнёў і інш. – Мн. : Бервіта, 1998. – 96 с.

 26. Акудовіч, В. Верашчака з яйкаў клёкатамуса [Тэкст] / В. Акудовіч // Вішнёў, З. Тамбурны маскіт / З. Вішнёў. – СПб. : Невский Простор, 2001. – С. 252 – 254.

 27. Барадулін, Р. Здубавецьця [Тэкст] / Р. Барадулін. – Мн. : ТАА “Паліфакт”, 1996. – 158 с.

 28. Афанасьев, А. Русские заветные сказки [Текст] : сказки / А.Афанасьев / сост., предисл. и прим. Ю.Г.Круглова. – Мн. : Бел.-австрал. Агенство “Дайджест”, 1992. – 256 с.

 29. Штэйнер, І. Déjà vu, або Успамін пра будучыню: літаратурна-крытычныя артыкулы [Тэкст] / І. Штэйнер. – Мн. : ЛМФ “Нёман”, 2003. – 144 с.

 30. Шніп, В. Чырвоны ліхтар [Тэкст] / В. Шніп. – “Полацкае ляда”, 2000. – 55 с.

 31. Стендаль. О любви [Тэкст] / Стендаль; пер. М.Левберг и П.Губера. – Мн. : Выш. школа, 1979. – 232 с.

 32. Шестаков, В. П. Эсхатология и утопия. Очерки русской философии и культу­ры [Текст] : учебное пособие / В. П. Шестаков. – М. : ВЛАДос, 1995. – 208 с.

 33. Топорков, А. Эротика в русском фольклоре [Текст] / А. Топорков // Русский эротический фольклор. Песни. Обряды и обрядовый фольклор. Народный театр. Заговоры. Загадки. Частушки / сост., науч. ред. А. Л. Топорков. – М. : Ладомир, 1995. – 840 с.

 34. Лобач, У. Беларуская эротыка: Харошанька прытанцуй, каго лю­­біш – пацалуй [Тэкст] / У. Лобач // Новая зямля. – 1994. – 31 сакавіка. – С. 7.

 35. Казакова, І. В. Сімволіка і семантыка славянскіх міфалагем (на матэрыяле бела­рус­кага фальклору) [Тэкст] / І. В. Казакова. – Мн., 1999.

 36. Карскі, Я. Беларусы [Тэкст] / Я. Карскі / уклад. і камент. С. Гараніна і Л. Ляўшун; навук. рэд. А. Мальдзіс. – Мн. : Беларускі кнігазбор, 2001. – 640 с.

 37. Гайдук, У. Пах аернага хлеба [Тэкст] / У. Гайдук. – Беласток : БЛА “Белавежа”, 1997. – 37 с.

 38. Стахвюк, В. Багровы цень [Тэкст] / В. Стахвюк. – Беласток : БЛА “Белавежа”, 2002. – 74 с.

 39. Античная поэзия. Всемирная библиотека поэзии [Текст] / сост Т. А. Мирошниченко. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. – 416 с.

 40. Ты моей ночи утеха: Античная любовная лирика [Текст] / сост. С. Прокопович. – М. : Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. – 336 с.

 41. Барскі, А. Жнівень слоў [Тэкст] / А. Барскі. – Беласток : БГКТ, 1967. – 196 с.

 42. Барскі А. Мой бераг [Тэкст] / А. Барскі. – Мн. : Маст. літ., 1975. – 96 с.

 43. Кун, Н.А. Легенды и мифы Древней Греции и Древнего Рима [Текст] / Н. А. Кун, А. А. Нейхардт. – СПб. : Литера, 1998. – 608 с.

 44. Барскі А. Блізкасць далёкага [Тэкст] / А. Барскі. – Беласток: БГКТ, 1983. – 109 с.

 45. Барскі, А. Вершы [Тэкст] / А. Барскі // Белавежа №2. Літаратурны альманах. – Беласток : БГКТ, 1971. –196 с.

 46. Дарвин, М. Н. Фрагмент [Текст] / М. Н. Дарвин // Введение в литературоведение. Литературное про­из­ве­дение: Основные понятия и термины / под ред. Л. В.Чернец. – М. : Высшая школа; Издательский центр “Академия”, 1999. – С. 446 – 451.

 47. Немагчыма ўступіць у адну і тую ж раку двойчы [з Янам Чыквіным гутарыць Тэ­рэса Занеўская] // Сляза пякучая Айчыны: Творчы партрэт Яна Чыквіна. – Беласток : БЛА “Белавежа”, 2000. – с. 154 – 167.

 48. Фет, А. О поцелуе / [Текст] А. Фет // Русский эрос или философия любви в России. – М. : Прогресс, 1991. – С. 92 – 95.

 49. Чыквін, Я. Вершы [Тэкст] / Я. Чыквін // Полымя. – 2000. – №5. – с. 119 – 121.

 50. Ночи безумные: Русская любовная лирика ХIХ века [Текст] / составитель Б. Евсеев. – М. : ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс , 1999. – 416 с.

 51. Чыквін, Я. Светлы міг [Тэкст] : вершы / Я. Чыквін. – Мн. : Маст. літ., 1989.

 52. Чыквін, Я. Вершы [Тэкст] / Я. Чыквін // Белавежа №3. Літаратурны альманах. – Беласток : БГКТ, 1980. – 240 с.

 53. Чыквін, Я. Свет першы і апошні [Тэкст] / Я. Чыквін. – Беласток : БЛА “Белавежа”, 1997. – 51 с.

 54. Лявонава, Е. Плыні і постаці: З гісторыі сусветнай літаратуры другой паловы ХІХ – ХХ стагоддзяў [Тэкст] / Е. Лявонава. – Мн., 1998. – 336 с.

 55. Чыквін, Я. Крэйдавае кола [Тэкст] / Я. Чыквін. – Беласток : БЛА “Белавежа”, 2002. – 72 с.

 56. Калеснік, У. Два светы Яна Чыквіна [Тэкст] / У. Калеснік // Сляза пя­кучая Айчыны: Творчы партрэт Яна Чыквіна. – Беласток : БЛА “Белавежа”, 2000. – с. 12 – 41.

 57. Новейший философский словарь : 2-е изд., переработ. и дополн. [Тэкст] / составитель и гл. научн. ред. А. А. Грицанов – Мн. : Интерпрессервис; Книжный дом, 2001. – 1280 с.

 58. Брунэль, П. Што такое параўнальнае літаратуразнаўства? [Тэкст] / П. Брунэль, К. Пішуа, А. Русо. – Мн. : Эўрофорум, 1996. – 240 с.

 59. Ахматова, А. Сочиненния : в 2 т. Т. 1 [Текст] / рэд. тома Н. Н. Кудрявцева. – М. : Правда, 1990. – 448 с.

 60. Баравікова, Р. Адгукнуся голасам жалейкі [Тэкст] : вершы / Р. Баравікова. – Мн. : Маст. літ., 1984. – 95 с.

 61. Баравікова, Р. Каханне [Тэкст] : кн. лірыкі / Р. Баравікова . – Мн. : Маст. літ., 1987. – 174 с.

 62. Бердяев, Н. Размышление об Эросе [Текст] / Н. Бердяев // Русский Эрос, или Философия любви в России. – М. : Прогресс, 1991. – С.266 – 283.

 63. Ахматова, А. Сочиненния : в 2 т. Т. 2 [Текст] / рэд. тома Н. Н. Кудрявцева. – М. : Правда, 1990. – 432 с.

 64. Рублеўская, Л. Люстэрка для антыгероя [Тэкст] / Л. Рублеўская // Полымя. – 1994. – № 5. – С. 244 – 247.

 65. Скатов, Н. Книга женской души: О поэзии Анны Ахматовой [Текст] / Н. Скатов // Ахматова, А. Сочиненния : в 2 т. Т. 1 / рэд. тома Н. Н. Кудрявцева.– М. : Правда, 1990. – С. 3 – 16.

 66. Афанасьев, А. Синтаксис любви [Текст] / А. Афанасьев. – М. : Остожье, 2000. – 493 с.

 67. Есин, А. Б. Время и пространство // Введение в литературоведение. Лите­ратур­ное про­из­ве­дение: Основные понятия и термины [Текст] / А. Б. Есин / под ред. Л.В.Чернец. – М. : Высшая школа; Издательский центр “Академия”, 1999. – С. 47 – 62.

 68. Пас, О. Солнечная система [Текст] / О. Пас // Иностранная литература. – 1997. – №7. – С. 224 – 235.

 69. Кісліцына, Г. Раіса Баравікова як секс-сімвал беларускай літаратуры [Тэкст] / Г. Кісліцына // Крыніца. – 1996. – №5 – 6.

 70. Найвышэйшая песня Саламонава: Біблейская кніга / пер. на бел. мову В.Сёмухі. – Мн. : Маст. літ., 1994. – 77 с.

 71. Вышеславцев, Б. П. Этика преображенного Эроса [Текст] / Б. П. Вышеславцев. – М. : Республика, 1994. – 368 с.

 72. Чуковский, К. И. Современники: Портреты и этюды [Текст] / К. И. Чуковский. – Мн. : Нар. асвета, 1985. – 575 с.

 73. Чернец, Л. Литературное произведение как художественное единство [Текст] / Л. Чернец // Вве­де­ние в литературоведение. Литературное произведение: Основные понятия и тер­ми­ны / под ред. Л.В.Чернец. – М. : Высшая школа; Издательский центр “Академия”, 1999. – С. 153 – 177.

 74. Дранько-Майсюк, Л. Паэтаграфічны раман [Тэкст] : вершы, проза / Л. Дранько-Майсюк. – Мн. : Кніга, 2002. – 111 с.

 75. Дранько-Майсюк, Л. Стомленасць Парыжам [Тэкст] : вершы і эсэ / Л. Дранько-Майсюк. – Мн. : Маст. літ., 1995. – 191 с.

 76. Дранько-Майсюк, Л. Тут [Тэкст] : вершы, паэмы, эсэ / Л. Дранько-Майсюк. – Мн. : Маст. літ., 1990. – 214с.

 77. Андреев, Л. Г. Импрессионизм [Текст] / Л. Г. Андреев. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1980. – 250 с.

 78. Верлен, П. Романсы без слов [Текст] / П. Верлен. – СПб. : Терция, Кристалл, 1998. – 448 с.

 79. Керлот, Х. Э. Словарь символов [Текст] / Х. Э. Керлот. – М. : REFL-book, 1994. – 608 с.

 80. Верлен, П. Стихотворения, проза [Текст] / Верлен Поль, Рембо Артюр, Малларме Стефан; под ред. И. Б.Бачкало [и др.]. – М. : РИПОЛ КЛАССИК, 1998. – 736 с.

 81. Журавлев, А. П. Цветная музыка стиха [Текст] / А. П. Журавлев // aquarum.ru

 82. Малармэ, С. Крызіс верша [Тэкст] / С. Малармэ; пер. М.Шакеля // Крыніца. – 1999. – №4 – 5. – С. 105 – 115.

 83. Русілка, В. Акропаль па-беларуску, ці Ратаванне Прыгажосцю [Тэкст] / В. Русілка // Полымя. – 1995. – № 3. – С. 243 – 248.

 84. Валодзіна, Т. Жаночы “ніз” у традыцыйнай культуры беларусаў [Тэкст] / Т. Валодзіна // Terra Alba. Homo venerius: Сэксуальная прастора беларускай культуры: у 2 т. Т.2. / пад рэд. С. І. Дані­лен­кі; Магілёўс. т-ва гуманіт. інтэлектуал. і культур. ініцыятыў “Брама”. – Мн. : Экаперспектыва, 2001. – С. 30 – 44.

 85. Вейдле, В. В. Эмбриология поэзии: статьи по поэтике и теории искусства [Текст] / В. В. Вейдле. – М. : Язы­ки славянской культуры, 2002. – 456 с.

 86. Дранько-Майсюк, Л. Акропаль [Тэкст] : паэзія, эсэ / Л. Дранько-Майсюк. – Мн. : Маст. літ., 1994. – 190 с.

 87. Розанов, В. Опавшие листья [Текст] / В. Розанов. – М. : ООО «Издательство АСТ», 2001. – 591 с.

 88. Шыманскі, М. “А хараство ніколі не стамляецца” [Тэкст] / М. Шыманскі // Рэспубліка. – 1998. – 23 студзеня. – С. 13.

 89. Казлова, А. “На вуліцы першага пацалунку” [Тэкст] / А. Казлова // Рэспубліка. – 1996. – 12 верасня. – С. 6.

 90. Шымановіч, В. “Мяне мая мама знайшла ў кветках...” [Тэкст] / В. Шымановіч // Беларусь. – 1998 – № 3. – С. 24 – 25.

 91. Липневич, В. Праздничный канатоходец [Текст] / В. Липневич // Дружба народов. – 1997. – №3. – с.204 – 206.

 92. Сосновский, А. В. Лики любви (Очерки истории половой морали) [Текст] / А. В. Сосновский. – М. : Знание, 1992. – 208 с.

 93. Лотман, Ю. М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история [Текст] / Ю. М. Лотман. – М. : Языки русской культуры, 1996. – 464 с.

 94. Кісліцына, Г. BLONDE ATTACK [Тэкст] / Г. Кісліцына. – Мн. : Другі фронт мастацтваў, 2003. – 143с.

 95. Баркоўская (Барысюк), Т. Творчы партрэт як адбітак стылю: Л.Дранько-Майсюк [Тэкст] / Т. Баркоўская (Барысюк)// Крыніца. – 2001. – №7 (67). – С. 27 – 29.

 96. Клинг, О. А. Словарь поэтический [Текст] / О. А. Клинг // Введение в литературоведение. Ли­тера­тур­ное произведение: Основные понятия и термины / под ред. Л. В.Чернец. – М. : Высш. шк.; Издательский центр “Академия”, 1999. – С. 336 – 350.

 97. Малармэ, С. Літаратурная сімфонія [Тэкст] / С. Малармэ / пер. А.Хадановіча // Крыніца. – 1999. – №4 – 5. – С. 100 – 104.

 98. Серабракоў, Дз. Парыж не стаміўся Л.Дранько-Майсюком! [Тэкст] / Дз. Серабракоў // Крыніца. – 2001. – №7 (67). – С. 30 – 32.

 99. Гніламёдаў, У. Постаць паэта [Тэкст] / У. Гніламёдаў // Крыніца. – 2001. – №7 (67). – С. 22 – 27.

 100. Конан, У. “Стомлены эстэт з “Чырвонай кнігі” [Тэкст] : бліц-крытыка / У. Конан // ЛіМ. – 1998. – 30 студзеня. – С.7.

 101. Булыка, Г. Стамлёны вандроўнік [Тэкст] / Г. Булыка // Крыніца. – 2001. – №7 (67). – С. 37 – 41.

 102. Падаляк, Т. Калі раптам з’явіцца Айседора Дункан і папросіць напісаць для яе нізку вершаў... Што адкажа Леанід Дранько-Майсюк?.. [Тэкст] : [гутарка з Л. Дранько-Майсюком] // Звязда. – 1997. – 7 кастрычніка. – С.4.

 103. Фромм, Э. Искусство любить [Текст] / Э. Фромм; под ред. Д. А. Леонтьева. – 2-е изд. – СПб. : Азбука, 2002. – 224 с.

 104. Хорни, К. Страх перед женщиной [Текст] / К. Хорни // Психология и психоанализ любви. – Самара : Издательский Дом БАХРАХ-М, 2002. – С. 124 – 138.

 105. Йонен, В. Блудницы и святые [Текст] / В. Йонен // Психология и психоанализ любви. – Самара : Издательский Дом БАХРАХ-М., 2002. – C. 79 – 112.

 106. Рюриков, Ю. Б. Типология любви [Текст] / Ю. Б. Рюриков // Психология и психоанализ любви / Ю. Б. Рюриков. – Самара : Издательский Дом БАХРАХ-М, 2002. – C. 141 – 155.

 107. Хадановіч, А. Ключы ад форта Малармэ [Тэкст] / А. Хадановіч // Крыніца. – 1999. – №4 – 5. – С. 137 – 144.

 108. Мартынов, В. Ф. Философия красоты [Текст] / В. Ф. Мартынов. – Мн. : ТетраСистемс, 1999. – 336с.

 109. Йонен, В. Психология мужчины [Текст] / В. Йонен // Психология и психоанализ любви. – Самара : Издательский Дом БАХРАХ-М, 2002. – C. 49 – 79.

 110. Борев, Ю. Б. Эстетика: в 2-х т. Т. 2 [Текст] / Ю. Б. Борев. – Смоленск : Русич, 1997. – С. 397 – 412.

 111. Марков, Б. В. Философская антропология: очерки истории и теории [Текст] / Б. В. Марков. – СПб. : Изд-во “Лань”, 1997. – 384 с.

 112. Рублеўская, Л. Рэцэнзія ў настуркавых басаножках [Тэкст] / Л. Рублеўская // ЛіМ. – 1996. – 29 лістапада. – С. 6 – 7.

 113. Сільнова, Л. Краіна Беларусь у фантастычных вершаваннях [Тэкст] / Л. Сільнова // ЛіМ. – 1996. – 22 сакавіка. – С. 6 – 7.

 114. Васючэнка, П. Тэрыторыя мрояў [Тэкст] / П. Васючэнка // Полымя. – 1997. – №1. – С. 312 – 316.

 115. Арлоў, У. Фаўна сноў [Тэкст] / У.Арлоў. – Мн. : Маст. літ., 1995. – 95 с.

 116. Васючэнка, П. Адлюстраванні першатвора : Літаратура ў філалагемах і пятрогліфах [Тэкст] / П. Васючэнка. – Мн. : “Логвінаў”, 2004. – 144 с.

 117. Арлоў, У. Букет залатых бяссмертнікаў [Тэкст] : вершы / У. Арлоў // Дзеяслоў. – 2003. – №5. – С. 83 – 88.

 118. Арлоў, У. Божая кароўка зь Пятай авэню [Тэкст] : эсэ / У. Арлоў. – Мн. : “Наша ніва”, 1998. – 186 с.

 119. Арлоў, У. Там, за дзвярыма [Тэкст] / У.Арлоў. – Мн. : Маст. літ., 1991. – 94 с.

 120. Улыбина, Е. Страх и смерть желания [Тэкст] / Е. Улыбина. – М. : Модерн-А; СПб. : Академия Исследований Культуры, 2003. – 320 с.

 121. Шніп, В. А. Балада камянёў [Тэкст] : паэзія і проза / В. Шніп. – Мн. : Маст. літ., 2006. – 318 с.

 122. Трэнас, В. Цуд канфіскаванага дзяцінства [Тэкст] : вершы / В. Трэнас. – Мн. : І. П. Логвінаў, 2005. – 94 с.

 123. Гарачка, У. Пралетарскія песні [Тэкст] : вершы / У. Гарачка. – Мн. : Логвінаў, 2004. – 72 с.

 124. Лабадзенка, Г. pager-вершы [Тэкст] : начная лірыка / Г. Лабадзенка. – Вільня : “Gudas”, 2005. – 100 с.

 125. Барт, Р. Фрагменты речи влюбленного [Тэкст] / Р. Барт. – М. : «Ad Marginem», 2002. – 431 с.

 126. Жыбуль, В. Дыяфрагма [Тэкст] : збор вершаў / В. Жыбуль. – Мн. : Логвінаў, 2003. – 112 с.

 127. Морт, В. Я тоненькая як твае вейкі [Тэкст] : тэксты / В. Морт. – Мн. : І.П.Логвінаў, 2005. – 111 с.

 128. Русілка, В. Ажына [Тэкст] : вершы / В. Русілка. – Мн. : Маст. літ., 2004. – 70 с.

 129. Яна і Я : Вершы і песні пра каханне [Тэкст] / уклад. Ул. Сіўчыкаў, Р.Шастак. – Мн. : ПУП “Радыёла-плюс”, 2005. – 512 с.

 130. Раманава, Л. Птушкі і рыбы [Тэкст] : паэзія / Л. Раманава. – Мн . : “Беларускі кнігазбор”, 2004. – 91 с.

 131. Сом, Л. Свабода Слова Зіма [Тэкст] : вершы / Л. Сом. – Мн. : Логвінаў, 2005. – 130 с.

 132. Хадановіч, А. Сто лі100ў на tut.by [Тэкст] : паэзія / А. Хадановіч. – Мн. : Логвінаў, 2007. – 136 с.

 133. Каржанеўская, Г. Вершаняты [Тэкст] / Г. Каржанеўская. – Мн. : “Беллітфонд”, 2005. – 120 с.

 134. Куртаніч, В. Валавуд [Тэкст] : вершы / В. Куртаніч. – Мн. : “Беларускі кнігазбор”, 2002. – 84 с.

 135. Дубавец, С. Вершы [Тэкст] / С. Дубавец. – Мн. : Медысонт, 2007. – 224 с.

 136. Багдановіч, І. Сармацкі альбом [Тэкст] : вершы / І. Багдановіч. – Мн. : «URSUS», 2004. – 84 с.

 137. Джэці (Вера Бурлак). За здаровы лад жыцця [Тэкст] : вершы / Джэці (Вера Бурлак). – Мн. : І. П.Логвінаў, 2003. – 102 с.

 138. Глобус, А. Не сумуй без мяне, мая любая Вільня : Вершы [Тэкст] / А. Глобус // Дзеяслоў. – 2003. – №6. – с.60 – 63.

 139. Пацюпа, Ю. Мэзальянсы, або Юрлівыя санэты [Тэкст] / Ю.Пацюпа // ARCHE-Cкарына. – 2001. – №1 (15) – С. 89 – 103.

 140. Рублеўская, Л. Над замкавай вежай [Тэкст] / В. Шніп, Л. Рублеўская. – Маладэчна, 2003. – 126 с.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка