Гісторыя палітычнай І прававой думкі беларусі вучэбная праграма для спецыяльнасці
старонка5/6
Дата канвертавання17.03.2016
Памер1.25 Mb.
1   2   3   4   5   6

Прыкладныя тэмы эсэ
па «Гісторыі палітычнай і прававой думкі Беларусі»

 1. Якія крытэрыі вызначэння прадмету гісторыі палітычнай і прававой думкі Беларусі?

 2. Чаму беларускія філосафы часам лічаць, што філасофскай (палітычнай, прававой) традыцыі ў Беларусі «няма»?

 3. Назавіце і ахарактарызуйце «разрывы» ў традыцыі беларускай палітычнай і прававой думкі.

 4. Ці магчыма «пагадзіць» між сабой польскую, беларускую, літоўскую і украінскую «гісторыю ідэяў»? Калі так, на якіх падставах?

 5. Які ўплыў аказала хрышчэнне Русі па праваслаўным абрадзе на гісторыю дзяржавы і права Беларусі.

 6. Які ўплыў мела хрысціянства на грамадска-палітычны лад Кіеўскай Русі?

 7. На колькі цэзарапапізм быў успрыняты і рэалізавана на тэрыторыі Кіеўскай Русі?

 8. Чаму ідэалогія папацэзарызму не была успрынятая элітамі ВКЛ?

 9. Палітычная і прававая думка Рэнесансу на Беларусі: асаблівасці і іх прычыны.

 10. Якую «антычнасць» адраджалі ў эпоху Рэнесансу ў Рэчы Паспалітай?

 11. Палітычныя наступствы Рэфармацыі для Рэчы Паспалітай.

 12. Падыходы да разумення дзяржавы і права дзеячаў Контррэфармацыі: адрозненні і адзінства.

 13. Ці была Рэч Паспалітая свабоднай дзяржавай? Пра якую свабоду дыскутавалі палітычныя мысляры?

 14. Берасцейская царкоўная ўнія: прычыны, абгрунтаванне, наступствы.

 15. Праблема дысідэнтаў у Рэчы Паспалітай. Якія правы абаранялі дысідэнты?

 16. Ахарактарызуйце сармацкі міф, яго культурны і палітычны складнікі.

 17. Прааналізуйце Канстытуцыю 3 Мая 1791 г. Дайце яе ацэнку.

 18. Падзелы Рэчы Паспалітай – аб’ектыўнасць унутранага развіцця краіны ці збег міжнародных абставін?

 19. Якія прычыны вы бачыце для з’яўлення ідэяў сацыялістычнага ўтапізму ў Рэчы Паспалітай?

 20. «Краёвы» або «ліцвінскі» патрыятызм пачатку ХІХ ст. і беларускі патрыятызм канца ХІХ-пач.ХХ ст.: розніца ў культурным і сацыяльна-палітычным падмурку.

 21. Будучыня Беларусі пры рэалізацыі нацыянальнай і сацыяльна-палітычнай праграмы К.Каліноўскага.

 22. «Заходнерусізм» і беларускае адраджэнне: дайце аналіз сутыкнення пазіцый.

 23. Чаму ў пач.ХХ ст. на Беларусі фактычна не існавала правых і ліберальных беларускіх партый і арганізацый?

 24. БСГ: сацыял-дэмакратычная ці народніцкая партыя?

 25. Што значыць ідэя «адвечнага шляху» ў філасофіі І.Абдзіраловіча?

 26. Канстытуцыйныя акты БНР і БССР: падабенства і розніца палітычных праграм.

 27. Ахарактарызуйце тып савецкага праваўсведамлення.

 28. Нацыянальная ідэя як падмурак дзяржаўнай ідэалогіі Рэспублікі Беларусь: неабходнасць, сутнасць.

 29. У чым сутнасць праблемы забеспячэння падзелу ўлад у Рэспублiцы Беларусь?

 30. Праблемы прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці ва ўмовах рынкавых адносін у Рэспубліцы Беларусь.


4.4. ЛЕКЦЫЙНЫ КУРС

Лекцыйны курс па дысцыпліне «Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі» мае наступную структуруНазвы тэмаў лекцый

Колькасць гадзінаў

Д

З

5 курс

9 семестр6 курс

11 семестрПрадмет, метадалогія і асноўныя праблемы курса. Крыніцы і гістарыяграфія.


2

1

Палітычная і прававая думка на землях Беларусі ў IX - пачатку XIII ст.


2

1

Палітычная і прававая думка Беларусі XIV-XV ст.


2

1

Палітычныя і прававыя погляды беларускіх гуманістаў (Ф.Скарына, М.Гусоўскі, М.Літвін, Л.Сапега).


2

1

Палітычная і прававая думка эпохі Рэфармацыі ў Беларусі


2

1

Палітычная і прававая думка перыяду Контррэфармацыі і Брэсцкай царкоўнай уніі


2

1

Палітычная Палітычная і прававая думка перыяду крызісу феадальна-прыгонніцкіх адносін у Рэчы Паспалітай (сяр. XVII-сяр. XVIII стст.)


2

-

Палітычная і прававая думка Беларусі ў эпоху Асветы


2

-

Грамадска-палітычная думка Беларусі пач.-сяр.ХІХ ст.


2

-

Палітыка-прававая думка ў другой палове ХІХ ст.


2

1

Грамадска-палітычная думка Беларускага адраджэння ў канцы XIX – першай чвэрці XX стст.


2

1

Палітычная і прававая думка Савецкай Беларусі ў 1919 - 1990 гг.


4

1

Сучасная палітычная і прававая думка ў Рэспубліцы Беларусь (1991-2009 гг.)


2

1

Усяго

28

10

4.4. СПІС ПРАКТЫЧНЫХ ЗАНЯТКАЎ

Для практычнага навучання студэнтаў па дысцыпліне «Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі» распрацаваны пытанні для абмеркавання і паўтарэння, а таксама заданні для самастойнай падрыхтоўкі.
Назвы тэмаў практычных заняткаў і іх змест

Колькасць гадзінаў

Д

З

5 курс

9 семестр6 курс

11 семестрПрадмет, метадалогія і асноўныя праблемы курса. Крыніцы і гістарыяграфія.

- апытанне;

- дыскусія;

- выступ з дакладам;

- разгляд пісьмовых самастойных працаў па заданню выкладчыка


1

2

Палітычная і прававая думка на землях Беларусі ў IX - пачатку XIII ст.

- апытанне;

- дыскусія;

- выступ з дакладам;

- разгляд пісьмовых самастойных працаў па заданню выкладчыка


1

-

Палітычная і прававая думка Беларусі XIV-XV ст.

- апытанне;

- дыскусія;

- выступ з дакладам;

- разгляд пісьмовых самастойных працаў па заданню выкладчыка


1

-

Палітычныя і прававыя погляды беларускіх гуманістаў (Ф.Скарына, М.Гусоўскі, М.Літвін, Л.Сапега).

- апытанне;

- дыскусія;

- выступ з дакладам;

- разгляд пісьмовых самастойных працаў па заданню выкладчыка


1

-

Палітычная і прававая думка эпохі Рэфармацыі ў Беларусі


1

-

Палітычная і прававая думка перыяду Контррэфармацыі і Брэсцкай царкоўнай уніі

- апытанне;

- дыскусія;

- выступ з дакладам;

- разгляд пісьмовых самастойных працаў па заданню выкладчыка


1

-

Палітычная Палітычная і прававая думка перыяду крызісу феадальна-прыгонніцкіх адносін у Рэчы Паспалітай (сяр. XVII-сяр. XVIII стст.)

- апытанне;

- дыскусія;

- выступ з дакладам;

- разгляд пісьмовых самастойных працаў па заданню выкладчыка


1

-

Палітычная і прававая думка Беларусі ў эпоху Асветы

- апытанне;

- дыскусія;

- выступ з дакладам;

- разгляд пісьмовых самастойных працаў па заданню выкладчыка


1

-

Грамадска-палітычная думка Беларусі пач.-сяр.ХІХ ст.

- апытанне;

- дыскусія;

- выступ з дакладам;

- разгляд пісьмовых самастойных працаў па заданню выкладчыка


2

-

Палітыка-прававая думка ў другой палове ХІХ ст.

- апытанне;

- дыскусія;

- выступ з дакладам;

- разгляд пісьмовых самастойных працаў па заданню выкладчыка


2

-

Грамадска-палітычная думка Беларускага адраджэння ў канцы XIX – першай чвэрці XX стст.

- апытанне;

- дыскусія;

- выступ з дакладам;

- разгляд пісьмовых самастойных працаў па заданню выкладчыка


2

-

Палітычная і прававая думка Савецкай Беларусі ў 1919 - 1990 гг.

- апытанне;

- дыскусія;

- выступ з дакладам;

- разгляд пісьмовых самастойных працаў па заданню выкладчыка


2

-

Сучасная палітычная і прававая думка ў Рэспубліцы Беларусь (1991-2009 гг.)

- апытанне;

- дыскусія;

- выступ з дакладам;

- разгляд пісьмовых самастойных працаў па заданню выкладчыка


2

2

Усяго

18

4

5. Пратакол узгаднення вучэбнай праграмы па вывучаемай вучэбнай дысцыпліны з іншымі дысцыпінамі спецыяльнсці


Назва дысцыпліны,

вывучэнне якой звязана з

дысцыплінай рабочай

праграмы


Назва кафедры

Прапановы кафедры аб

змяненнях у змесце

вучэбнай праграмы па

вывучаемай вучэбнай

дысцыпліне


Рашэнне, якое было прынятае

кафедрай, якая распрацавала

рабочую вучэбную праграму (з

указаннем даты і нумара

пратакола)


Агульная тэорыя права

Кафедра тэорыі і гісторыі

дзяржавы і праваПрапаноў не паступіла
Гісторыя дзяржавы і права

замежных краінТеории и истории государства и права

Прапаноў не паступіла
Гісторыя дзяржавы і права

Беларусі


Кафедра тэорыі і гісторыі

дзяржавы і праваПрапаноў не паступіла
Гісторыя палітычных і прававых вучэнняў

Кафедра тэорыі і гісторыі

дзяржавы і праваПрапаноў не паступіла
Вучэбня праграма зацверджана на паседжанні кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права


(пратакол №____ от _____ 20__г.)

Загадчык кафедры тэорыі і гісторыі

дзяржавы і права ______________ А.М. Пугачоў

ЗАЦВЯРДЖАЮДэкан юрыдычнага факультэта _________________ А.У. Егораў

1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка