Гісторыя палітычнай І прававой думкі беларусі вучэбная праграма для спецыяльнасці
старонка3/6
Дата канвертавання17.03.2016
Памер1.25 Mb.
1   2   3   4   5   6

Тэма 6. Палітычная і прававая думка перыяду Контррэфармацыі і Брэсцкай царкоўнай уніі.
Першакрынiцы:


 1. Skarga Piotr. Kazania sejmowe i wzywanie do pokuty obywatelów Korony Polskiej i WKsL. / Wstęp, oprac. tekstu i przypisy M. Korolko. Wyd. 2. Warszawa, 1999.

 2. Анталогія даўняй беларускай літаратуры: ХІ – першая палова ХVІІІ стагоддзя / НАН Беларусі, Ін-т літ. Імя Я.Купалы; падрыхт. А.І.Богдан і [інш]; навук.рэд. В.А.Чамярыцкі. – 2-е выд., выпр. – Мн.: Бел.навука, 2005. – 1015 с.

 3. Гісторыя Беларусі ў дакументах і матэрыялах. Мн., 1936. Т.1 (ІX–XVIII стст.).

 4. Клирик Острозький. Відпис на листа в Бозі превелебного отця Іпатія... 1598 р.; [Відповідь] на другого листа велебного отця Іпатія... 1599 р. // Тисяча років української суспільно-політичної думки. У 9-ти т. К., 2001. Т. 2–3.

 5. Ліставанне Л. Сапегі і Я. Кунцэвіча // Анталогія даўняй беларускай літаратуры: ХІ – першая палова ХVІІІ стагоддзя / НАН Беларусі, Ін-т літ. Імя Я.Купалы; падрыхт. А.І.Богдан і [інш]; навук.рэд. В.А.Чамярыцкі. – 2-е выд., выпр. – Мн.: Бел.навука, 2005.

 6. Олизаровский А. О политической общности людей // Памятники философской мысли Белоруссии XVII – первой половины XVIII века. Мн., 1991.

 7. Пацей Іпаці [Адам]. Прадмова да «Уніі»; Ліст да кн. К. Астрожскага; Адказ клірыку Астрожскаму, Парэнетыка аднаго да сваёй Русі // Анталогія даўняй беларускай літаратуры: ХІ – першая палова ХVІІІ стагоддзя / НАН Беларусі, Ін-т літ. Імя Я.Купалы; падрыхт. А.І.Богдан і [інш]; навук.рэд. В.А.Чамярыцкі. – 2-е выд., выпр. – Мн.: Бел.навука, 2005.

 8. Сматрыцкі Мялеці. Фрынас // Хрэстаматыя па старажытнай беларускай літаратуры. / Склаў А.Ф. Коршунаў. Мн., 1959; тое ж. Трэнас; Казанне на пахаванне Лявонція Кароповіча // Анталогія даўняй беларускай літаратуры: ХІ – першая палова ХVІІІ стагоддзя / НАН Беларусі, Ін-т літ. Імя Я.Купалы; падрыхт. А.І.Богдан і [інш]; навук.рэд. В.А.Чамярыцкі. – 2-е выд., выпр. – Мн.: Бел.навука, 2005.

 9. Філіповіч Афанасій. Дыярыуш // Анталогія даўняй беларускай літаратуры: ХІ – першая палова ХVІІІ стагоддзя / НАН Беларусі, Ін-т літ. Імя Я.Купалы; падрыхт. А.І.Богдан і [інш]; навук.рэд. В.А.Чамярыцкі. – 2-е выд., выпр. – Мн.: Бел.навука, 2005; тое ж. – Афанасий Филиппович. Диариуш. // Памятники полемической литературы в Западной Руси. Кн. 1, СПб., 1878. Стб. 49–156. – http://starbel.narod.ru/razn/fil_diar.htm


Лiтаратура:


 1. Augustyniak U. Koncepcje narodu i społeczeństwa w literaturze plebejskiej od końca XVI do końca XVII w. W., 1989.

 2. Абламейка С. Хай будуць усе адно // Беларуская мінуўшчына. 1994. № 4.

 3. Алізароўскі А. Пра палітычную супольнасць людзей // Мысліцелі і асветнікі Беларусі Х–ХІХ ст. Энцыклапедычны даведнік. Мн., 1995.

 4. Бартусявичус А. А., Мишкинас П. Н. Развитие политико-правовой мысли в Вильнюсском университете (1579–1979) // Советское государство и право. 1980. № 1.

 5. Бирало А.А. Философская и общественная мысль в Белоруссии и Литве в конце XVII – середине XVIII века. Мн., 1971.

 6. Бохан, Ю. Да пытання аб ідэалагічных перадумовах Брэсцкай царкоўнай уніі 1596 года / Ю.Бохан // З гісторыі ўніяцтва на Беларусі (да 400-годдзя Брэсцкай царкоўнай уніі) / Інстытут гісторыі АН Беларусі; Пад рэд. М.В.Біча і П.А.Лойкі. – Мн.: НКФ «Экаперспектыва», 1996. – с.22-40.

 7. Вішнеўская І.У. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі: дапамож. для студэнтаў вышэйш.навуч.устаноў/ І.У.Вішнеўская. – Мн.: Тэсей, 2004. – 272с.

 8. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі / В.Ф.Шалькевіч. – Мн.: Маладзежнае навуковае супрацоўніцтва, 2002.- 248с.

 9. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі XVI-XVIIІ ст.ст.: хрэстаматыя / Аўт.-склад. Т.І.Доўнар, Ю.П.Доўнар, Л.Л.Голубева; Пад рэд. Т.І.Доўнар. – Мн.: БДУ, 2004.- 206с.

 10. Горбач В.І., Горцаў B.M. Сімеон Полацкі // Весці АН БССР. 1955. № 4.

 11. Грыцкевіч, А. Уніяцкія тэндэнцыі і ўніяцкая царква на Беларусі ў XV-XVIII стагоддзях / А.Грыцкевіч // Хрысціянская думка. – 1993. - №1. – с.163-172.

 12. Дмитриев, М.В. Между Римом и Царьградом. Генезис Брестской унии 1595–1596 гг. М., 2003.

 13. Жлутка, А. Наступнікі айца Ігнацыя / А.Жлутка // Хрысціянская думка. – 1993. - №2. – с.99-123.

 14. Кароткі У.Г. Палемічная літаратура // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. Т. 4. Мн., 1987.

 15. Католицизм в Белоруссии: традиционализм и приспособление. Мн., 1987.

 16. Короткий В.П. Творческий путь Мелетия Смотрицкого. Мн., 1987.

 17. Коршунов А. Афанасий Филипович. Жизнь и творчество. Мн., 1965.

 18. Коршунов А. Церковно-полемическая публицистика // История белорусской дооктябрьской литературы. Мн., 1977.

 19. Кутузава Н.А. Праблема ўлады ў рэлігійнай палеміцы Беларусі ў першай палове XVII ст. // Весці АН Беларусі. Серыя грамадскіх навук. 1994. № 1.

 20. Кутузова Н.А. Нация, религия и государственность в полемической литературе Беларуси конца XVI – первой половине XVII вв.: учебное пособие. Мн., 1998.

 21. Лаўрык Ю. Іпацій Пацей // Спадчына. 1992. № 2.

 22. Падокшын С.А. Іпацій Пацей: царкоўны дзеяч, мысліцель, пісьменнік. Мн., 2001.

 23. Падокшын С.А. Праблема рэлігійнага выбару ў грамадскім жыцці Беларусі XVI–XVII стст. (Вопыт гісторыяфіласофскага аналізу) // Наш Радавод. Кн. 4. Ч. 2.

 24. Падокшын, С.А. Унія. Дзяржаўнасць. Культура (Філасофска-гістарычны аналіз) / С.А.Падокшын. – Мн.: Беларуская навука, 1998. – 111с.

 25. Падокшын, С.А. Этычная думка ў культуры Беларусі XVI-XVII ст.ст. / С.А.Падокшын; Навук. рэд. А.С.Майхровіч. – Мн.: Бел.навука, 2004. – 151 с.

 26. Падокшын, С.А., Сокал, С.Ф. Палітычная і прававая думка Беларусі XVI-XVII ст.ст. / С.А.Падокшын, С.Ф.Сокал / Серыя: «Гісторыя Бацькаўшчыны», дадатак да часопіса «Права і эканоміка». – Мн., 2000. – 120 с.

 27. Саверчанка I. Аurea mediocritas. Кніжна-пісьмовая культура Беларусі: Адраджэнне і Ранняе барока. Мн., 1998.

 28. Саверчанка I. Апостал яднання і веры: Язеп Руцкі. Мн., 1994.

 29. Саверчанка, І. Апостал яднання і веры: Язэп Руцкі / І.Саверчанка. – Мн.: Навука і тэхніка, 1994. – 67 с.

 30. Шаставец, У. Брэсцкая унія: перадгісторыя, падрыхтоўка і заключэнне / У.Шаставец // З гісторыі ўніяцтва на Беларусі (да 400-годдзя Брэсцкай царкоўнай уніі) / Інстытут гісторыі АН Беларусі; Пад рэд. М.В.Біча і П.А.Лойкі. – Мн.: НКФ «Экаперспектыва», 1996. – с.40-54.


Тэма 7-8. Палітычная і прававая думка перыяду крызісу феадальна-прыгонніцкіх адносін у Рэчы Паспалітай (сяр. XVII-сяр. XVIII стст.). Палітычная і прававая думка Беларусі ў эпоху Асветы.
Першакрыніцы:


 1. Diariusze sejmów 1764 i 1793 rr. – www.bkpan.poznan.pl

 2. Volumina legum Regni Poloniae et Magni ducatus Lithuaniae… Wyd. 2-e. / Ed. J. Ohryzko. Petersburg, 1859–1860. W., 1732–1782. T. І–VIII.; T.ІX (1782–1792). Kr., 1889; Poznań, 1952. T.X (1793).

 3. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі XVI-XVIIІ ст.ст.: хрэстаматыя / Аўт.-склад. Т.І.Доўнар, Ю.П.Доўнар, Л.Л.Голубева; Пад рэд. Т.І.Доўнар. – Мн.: БДУ, 2004.- 206 с.

 4. Канстытуцыя Рэчы Паспалітай 3.V.1791 г. // Вішнеўскі А.Ф., Юхо Я.А. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі ў дакументах і матэрыялах (Са старажытных часоў да нашых дзён). 1-е выд. Мн., 1998; 2-е выд. Мн., 2003; Васілевіч Р.А., Доўнар Т.І., Юхо І.А. Гісторыя канстытуцыйнага права Беларусі. Мн., 2001.

 5. Коллонтай Г. Политическое право польской нации, или организация управления Речи Посполитой // Избранные произведения прогрессивных польских мыслителей, М., 1956. Т. 1.

 6. Коллонтай Г. Состояние просвещения в Польше в последние годы правления Августа III // Избранные произведения прогрессивных польских мыслителей, М., 1956. Т. 1.

 7. Конарский С.Г. Переходное состояние и окончательное устройство общества // Избранные произведения прогрессивных польских мыслителей. М., 1956. Т. 2.

 8. Конисский Георгий. Рациональная философия, или логика. Похвала логике // Памятники философской мысли Беларуси XVII – первой половины XVIII в. Мн., 1991.

 9. Костюшко Т. Акт восстания граждан, жителей краковского воеводства (24 марта 1794 г.); Полонецкий универсал; Могут ли поляки добиться независмости; Завещание// Избранные произведения прогрессивных польских мыслителей. М., 1956. Т. 1.

 10. Лыщинский Казимир. Фрагменты из трактата «О несуществовании Бога» // Из истории философской и общественно-политической мысли Белоруссии. Избранные произведения XVI – начала XIX в. Мн., 1962; тое ж. Памятники философской мысли Беларуси XVII – первой половины XVIII в. Мн., 1991. – http://starbel.narod.ru/lyszcz/gal_lyszcz.htm

 11. Песня беларускіх жаўнераў 1794 г. («Возьмем косы ды янчаркі...»). // Анталогія беларускай паэзіі. Т.1. Мн., 1993. С.133–134. – http://starbel.narod.ru/razn/zawnery.htm

 12. Полацкі Сімяон. Стихи утешные к лицу единому, і інш. // Анталогія даўняй беларускай літаратуры: ХІ – першая палова ХVІІІ стагоддзя / НАН Беларусі, Ін-т літ. Імя Я.Купалы; падрыхт. А.І.Богдан і [інш]; навук.рэд. В.А.Чамярыцкі. – 2-е выд., выпр. – Мн.: Бел.навука, 2005.

 13. Полоцкий С. Вертоград многоцветный: Псалтырь рифмотворная // Памятники литературы Древней Руси XVII в. Кн. 3. М., 1994. кн. 3.

 14. Полоцкий С. Вирши. Мн., 1990. – http://starbel.narod.ru/sp/sp.htm

 15. Полоцкий Симеон . Обед душевный // Памятники философской мысли Беларуси XVII – первой половины XVIII в. Мн., 1991.

 16. Храптовіч Іахім. Віншаванне // Анталогія беларускай паэзіі. Т. 1. Мн., 1993. С. 123–124. – http://starbel.narod.ru/razn/hrapt.htm


Лiтаратура:


 1. 210 год Канстытуцыі Рэчы Паспалітай. Гісторыя. Права. Традыцыі. Мн., 2002.

 2. Konstytucja 3 Maja [1791 roku] z perspektywy dwusetnej rocznicy (1791–1991). Wr., 1993. (Acta Universitatis Wratislaviensis. № 1502. Historia CX).

 3. Sejm Czteroletni i jego tradycje. W., 1991.

 4. Анішчанка Я. К. Інкарпарацыя: Літоўская правінцыя ў падзелах Рэчы Паспалітай. Мн., 2003; яго ж. Інкарпарацыя Беларусі ў Расейскую імперыю за Кацярынаю II // Спадчына. 1996. № 3; яго ж. Міжканфесійныя канфлікты ў Беларусі на пярэдадни першага падзелу Рэчы Паспалітай // Весці АН Беларусі. Серыя грамадскіх навук. 1995. № 3.

 5. Арлоў, У. Таямніцы Полацкай гісторыі / У.Арлоў. – Мн.: Полымя, 2000. – 464 с.

 6. Бардах Ю. Канстытуцыя 3 мая і „Узаемныя Заручыны Абодвух Народаў” 1791 г. // Бардах Ю. Штудыі з гісторыі Вялікага княства Літоўскага. Мн., 2002.

 7. Берман Г.Дж. Западная традиция права: эпоха формирования/ пер. с англ. – 2-е изд. – М.: Изд-во МГУ: Издательская группа ИНФРА-М – НОРМА, 1998. – 624с.

 8. Бирало А.А. Философская и общественная мысль в Белоруссии и Литве в конце XVII – середине XVIII века. Мн., 1971.

 9. Бирало А.А. Философские проблемы в науке эпохи Просвещения в Белоруссии и Литве. Мн., 1979.

 10. Валлич Э.И. Из истории радикальной утопической мысли в России конца XVIII века // История социалистических учений. М.,1976.

 11. Васілевіч Р.А., Доўнар Т.І., Юхо І.А. Гісторыя канстытуцыйнага права Беларусі. Мн., 2001.

 12. Вішнеўская І.У. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі: дапамож. для студэнтаў вышэйш.навуч.устаноў/ І.У.Вішнеўская. – Мн.: Тэсей, 2004. – 272 с.

 13. Вішнеўскі, А.Ф. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі: вучэб. дап. / А.Ф. Вішнеўскі. – Мн.: Акад. МУС Рэспублікі Беларусь, 2003. – 319 с.

 14. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі / В.Ф.Шалькевіч. – Мн.: Маладзежнае навуковае супрацоўніцтва, 2002.- 248 с.

 15. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі XVI-XVIIІ ст.ст.: хрэстаматыя / Аўт.-склад. Т.І.Доўнар, Ю.П.Доўнар, Л.Л.Голубева; Пад рэд. Т.І.Доўнар. – Мн.: БДУ, 2004.- 206 с.

 16. Голенченко Г.Я. „Шляхетская демократия” в Великом Княжестве Литовском XVI – XVIII вв. // Белоруссия и Россия: общества и государства. М., 1998. С. 31–56.

 17. Груздоў Дз. А. Федэралізм Рэчы Паспалітай у перыяд прыняцця Канстытуцыі 3 мая 1791 г. // 210 год Канстытуцыі Рэчы Паспалітай. Гісторыя. Права. Традыцыі. Мн., 2002.

 18. Грыцкевіч А. Паўстанне 1794 года: перадумовы, ход, вынікі // БГЧ. 1994. № 1.

 19. Грыцкевіч А.П. Рэлігійнае пытанне і знешняя палітыка царызму перад падзеламі Рэчы Паспалітай // Весці АН БССР. Серыя грамадскіх навук. 1973. № 6.

 20. Грыцкевіч В. Два погляды на адну Канстытуцыю // Полымя. 1993. № 9.

 21. Дорошевич Э.К. Гуманизм в демократической и социал-утопической мысли // Идеи гуманизма в общественно-политической мысли Белоруссии (дооктябрьский период). Мн., 1977.

 22. Дорошевич Э.К. Философия эпохи Просвещения в Белоруссии. Мн., 1971.

 23. Дубровский В.В. Казимир Нарбут. Мн., 1979.

 24. Кашуба М.В. Георгий Конисский. Мн., 1979.

 25. Клибанов А.И. Народная социалистическая утопия в России. Период феодализма. М., 1977.

 26. Конон B.M. От Ренессанса к классицизму. Становление эстетической мысли Белоруссии в XVI–XVIII вв. Мн., 1978.

 27. Костомаров Н.И. Старый спор (Последние годы Речи Посполитой). Смоленск, 1994.

 28. Краткая история Польшы: С древнейших времен до наших дней. М., 1993.

 29. Лесьнодорский Б. Некоторые идейные мотивы в культуре польского Просвещения // Вопросы истории. 1977. № 12.

 30. Лойка П. А. Сфера палітычных інтарэсаў шляхты беларускіх зямель у апошняй трэці XVI – першай трэці XVII ст. // Веснік БДУ. Сер. 3. 2000. № 1

 31. Макарова Т.И. Изменения в конституционном праве Речи Посполитой накануне принятия Конституции 1791 г. // Советское государство и национальные отношения. Мн., 1989; яе ж. Утраченный шанс // Родник. 1991. № 5; яе ж. Присоединение Белоруссии к России в конце XVIII века: Государственно-правовой аспект. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Мн., 1992.

 32. Падокшын, С.А. Этычная думка ў культуры Беларусі XVI-XVII ст.ст. / С.А.Падокшын; Навук. рэд. А.С.Майхровіч. – Мн.: Бел.навука, 2004. – 151 с.

 33. Падокшын, С.А., Сокал, С.Ф. Палітычная і прававая думка Беларусі XVI-XVII ст.ст. / С.А.Падокшын, С.Ф.Сокал / Серыя: «Гісторыя Бацькаўшчыны», дадатак да часопіса «Права і эканоміка». – Мн., 2000. – 120 с.

 34. Пазднякоў, В. Паўлаўская рэспубліка / В.Пазднякоў // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: у 6т. / пад рэд. Г.П. Пашкоў [і інш.]. – Мн.: БелЭн, 1999. - Т.5: М - Пуд. – с.438-439.

 35. Пазднякоў, В. Сарматызм / В.Пазднякоў // Вялікае княства Літоўскае: энцыклапедыя. У 2 т. Т.2: Кадэцкі корпус – Яцкевіч / Рэдкал.: Г.П.Пашкоў, [і інш.]. – Мн.: БелЭн, 2006. - с. 552-553.

 36. Пичета В.И. К истории восстания Костюшко 1794 года // Ученые записки института славяноведения АН СССР. 1953. № 7.

 37. Польша и Европа в XVIII веке. Международные и внутренние факторы разделов Речи Посполитой / Ред. Б. В. Носов., Г. В. Макарова, С. М. Фалькович. М., 2000.

 38. Прыбытка Г. «На всемирную пользу…». Жыццё і лёс І.Капіевіча. // Беларуская мінуўшчына. 1994. № 1. С. 52–56. – http://starbel.narod.ru/razn/kopiew.htm

 39. Пузікаў В.М. Новыя матэрыялы аб дзейнасці Сімяона Полацкага // Весці АН БССР. Серыя грамадскіх навук. 1957. № 4.

 40. Радаман, А. Сойм / А. Радаман // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: у 6т. / пад рэд. Г.П. Пашкоў [і інш.]. – Мн.: БелЭн, 2001. - Т.6. Кн.1: Пузыны – Усая. – с. 375-382.

 41. Рошчына Т., Фурс А. Бібліятэка Храптовіча //Спадчына. 1992. № 3.

 42. Соніч А. «Вінаваты у абразе божай велічы...» // Беларуская мінуўшчына. 1994. № 2.

 43. Спірыдонаў М.Ф. Апошні канцлер Вялікага Вялікага Княства Літоўскага [Яўхім Храптовіч] // Спадчына. 2001. № 1–2.

 44. Філатава Л. Тры падзелы // Крыжовы шлях. Мн., 1993.

 45. Шалькевич В. Патриот, мыслитель, гуманист. К 350-летию со дня рождения Симеона Полоцкого // Коммунист Белоруссии. 1979. № 12.

 46. Шалькевіч В. Касцёр бессмяротнасці // Палымя. 1977. № 3.

 47. Шалькевіч В.Ф. Ацэнкі Канстытуцыі 3 Мая 1791 года у грамадска-палітычнай думцы XIX ст. // Веснік БДУ. Серыя 3. 1991. № 3.

 48. Шалькевіч В.Ф. Грамадская дзейнасць і палітычныя погляды Станіслава Канарскага // Конституционная и правовая реформа в Республике Беларусь (проблемы и перспективы). Мн., 1997.

 49. Юхо Я. Канстытуцыя Рэчы Паспалітай 3-га мая 1791 года і Беларусь // Веснік БДУ. Серыя 3. 1996. № 3.

 50. Юхо Я., Емельянчык У. «Нарадзіўся я ліцьвінам...» Тадэуш Касцюшка. Мн., 1994.

 51. Юхо Я.А. За вольнасць нашу і вашу: Тадэуш Касцюшка. Мн., 1989.

 52. Юхо, Я. Наш нацыянальны герой / Я.Юхо // Сыны і пасынкі Беларусі / С.В.Барыс, С.В.Тарасаў, Г.А.Ланеўскі і інш.; Уклад. Барыс С.В. – Мн.: Полымя, 1996. – с.95-134.

 53. Яковенко Н. Шляхетська правосвідомість у дзеркалі обігу правничої літератури на Волині й Наддніпрянщині // Яковенко Н. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI–XVII ст. Київ, 2002.


Тэма 9. Грамадска-палітычная думка Беларусі пач.-сяр.ХІХ ст.
Першакрынiцы:


 1. Агінскі М. К. Памятная запіска, пададзеная імператару Аляксандру I 1 снежня 1811 г. // Адраджэнне. Гістарычны альманах. Вып. 1. Мн., 1995.

 2. Агінскі М. К. Праект указа аб новай арганізацыі заходніх губерняў // Адраджэнне. Гістарычны альманах. Вып. 1. Мн., 1995.

 3. Агінскі М.К. Запіска, пададэеная Аляксандру I 15 мая 1811 г. //Адраджэнне. Гістарычны альманах. Вып. 1. Мн., 1995.

 4. Заняпад і адраджэнне: Беларуская літаратура ХІХ стагоддзя / Уклад., прадм. і заўв. У.Казберука. – Мн.: Маст. літ., 2001. – 606 с.

 5. Запіска графа Агінскага, пададзеная Аляксандру І 15 мая 1811 года // Адраджэнне: гіст. альманах. Вып.1. / Склад. і навук. рэд. А.П.Грыцкевіч. – Мн.: Універсітэцкае, 1995. – с.200-212.

 6. Пачынальнікі: З гісторыка-літаратурных матэрыялаў XIX стагоддзя. Мн., 1977.

 7. Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1830–1916. Собр. 1–3.

 8. Праект указа аб новай арганізацыі заходніх губерняў // Адраджэнне: гіст. альманах. Вып.1. / Склад. і навук. рэд. А.П.Грыцкевіч. – Мн.: Універсітэцкае, 1995. – с.212-213.

 9. Ржавускі Г. Успаміны С. Сапліцы. – http://khblit.by.ru/lib/XIXcent.htm

 10. Савіч Ф. Успаміны // Шляхам гадоў: гістарычна-літаратурны зборнік. Мн., 1994.

 11. Свод местных законов Западных губерний (Проект). СПб., 1910.

 12. Снядэцкі Я. Прадпісанне, паводле якога павінны знаходзіцца пад публічным і хатнім наглядам вучні мінскай гімназіі Вінцэсь і Юзеф Тышкевічы // Мысліцелі і асветнікі Беларусі. Мн., 1995.

 13. Чачот Я. Выбраныя творы. Мн., 1996.

 14. Чачот Я. Пра будучае прызначэнне таварыства філаматаў, пра варыянты яго сенняшняй будовы, пра тое, наколькi адпавядаюць яны нашым мэтам // Мысліцелі і асветнікі Беларусі. Мн., 1995.


Лiтаратура:


 1. Адамовіч С.А. Напрамкі развіцця адукацыі, культуры і нацыянальнай самасвядомасці на Беларусі ў XVIII–XIX стст. // Гісторыя Беларусі. Вучэб. дапамож. Мн., 1994.

 2. Бардах Ю. Шматузроўневая нацыянальная свядомасць на літоўска-рускіх землях Рэчы Паспалітай у XVII–XX ст.; Ад палітычных да этнічных народаў у Цэнтральна-Ўсходняй Еўропе; Літоўскія палякі і іншыя народы гістарычнае Літвы. Спроба сістэмнага аналізу. // Бардах Ю. Штудыі з гісторыі Вялікага Княства Літоўскага. Мн., 2002.

 3. Баршчэўскі, Л.П. Беларуская літаратура і свет: ад эпохі рамантызму да нашых дзён: папулярныя нарысы / Л.П.Баршчэўскі, П.В.Васючэнка, М.А.Тычына. – Мінск: Радыёла-плюс, 2006. – 596 с.

 4. Барыс С. Паэт рамантык (А. Міцкевіч) // Сыны і пасынкі Беларусi. Мн., 1996.

 5. Берк, Э. Правление, политика и общество / Э. Берк; пер. с англ., сост., вступ.ст. и коммент. Л. Полякова. – М.: КАНОН-пресс-Ц, Кучково поле, 2001. – 480 с.

 6. Берк, Э. Размышления о революции во Франции и заседаниях некоторых обществ в Лондоне, относящихся к этому событию / Э. Берк. - М.: "Рудомино", - 1993. - 144 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.conservator.ru/lib/burke/france.shtml. – Дата доступа: 27.10.2005.

 7. Булгакаў, В. Гісторыя беларускага нацыяналізму / В.Булгакаў. – Вільня: Інстытут беларусістыкі, 2006. – 326 с.

 8. Вішнеўская І.У. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі: дапамож. для студэнтаў вышэйш.навуч.устаноў/ І.У.Вішнеўская. – Мн.: Тэсей, 2004. – 272 с.

 9. Гарбачова Вольга. Сацыяльна-культурныя пытанні ў праграмах беларуска-польскіх тайных таварыстваў першай трэці ХІХ ст. // Гісторыя, культуралогія, мастацтвазнаўства: Матэрыялы ІІІ Міжнар. кангрэса беларусістаў «Беларуская культура ў дыялогу цывілізацый». Мн., 2001. (Беларусіка = Albaruthenica; Кн. 21).

 10. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі / В.Ф.Шалькевіч. – Мн.: Маладзежнае навуковае супрацоўніцтва, 2002.- 248 с.

 11. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі XVI-XVIIІ ст.ст.: хрэстаматыя / Аўт.-склад. Т.І.Доўнар, Ю.П.Доўнар, Л.Л.Голубева; Пад рэд. Т.І.Доўнар. – Мн.: БДУ, 2004.- 206 с.

 12. Грыцкевіч, А. Памятныя запіскі Міхаіла Клеафаса Агінскага Аляксандру І у 1811 годдзе / А.Грцкевіч // Адраджэнне: гіст. альманах. Вып.1. / Склад. і навук. рэд. А.П.Грыцкевіч. – Мн.: Універсітэцкае, 1995. – с.195-199.

 13. Довнар-Запольский М.В. Идеалы декабристов. К., 1907.

 14. Довнар-Запольский М.В. Из истории общественных течений в России. Собрание статей. К., 1906.

 15. Довнар-Запольский М.В. Мемуары декабристов. К., 1906.

 16. Довнар-Запольский М.В. Тайное общество декабристов. К., 1906.

 17. Ерашэвіч А. Праекты адраджэння польска-беларуска-літоўскай дзяржаўнасці напярэдадні вайны 1812 г. (1805 – чэрвень 1812) // Гісторыя Беларусі: новае ў даследаванні і выкладанні. Мн., 1999.

 18. Ерашэвіч А.У. Канстытуцыя 3 мая 1791 г., Канстытуцыя Герцагства Варшаўскага 1807 г., Праект Канстытуцыі ВКЛ 1811 г.: элементы параўнальнага аналізу // 210 год Канстытуцыі Рэчы Паспалітай. Гісторыя. Права. Традыцыі. Мн., 2002.

 19. Запрудский И. «Да мілага пабачэння!» к жизнеописанию Адама Киркора // Неман. 1998. № 10.

 20. Калинин, С.А. О методологии изложения эволюции сущности права / С.А. Калинин // Право и политика. – 2003. - №11. – С. 4-12.

 21. Каханоўскі Г.А. Археалогія і гістарычнае крыніцазнаўства Беларусі ў XVI–XIX стст. Мн., 1984. (Т. Нарбут).

 22. Кузняева С. Культурныя ўплывы і нацыянальная свядомасць (Беларусь у першай палове XIX ст.) // Беларусіка-Аlbarutheniса: Кн. 3. Мн., 1994.

 23. Кузьняева С. Нацыянальнае адраджэнне і нацыянальная свядомасць беларусаў у першай палове XIX ст. // Беларускі гістарычны агляд. Т. 1. Сш. 1. Лістапад. 1994.

 24. Ліс Я. Палітык Міхаіл Клеафас Агінскі // Спадчына. 1996. № 2.

 25. Лойка А. Гісторыя беларускай літаратуры. Дакастрычніцкі перыяд. Ч.1–2. Мн., 1989.

 26. Лушчыцкі І.М. Перадавая грамадская думка у беларускай ананімнай літаратуры // Полымя. 1954. № 1.

 27. Лушчыцкі І.М. Перадавыя грамадскія ідэі ў беларускай вуснай народнай творчасці // Полымя. 1953. № 8.

 28. Мархель У. Матывы Радзімы ў санэтах А. Міцкевіча // На шляхах да ўзаемаразумення: навуковы зборнік. Мн., 2000.

 29. Мархель У. Уладзіслаў Сыракомля // Славутыя імены бацькаўшчыны. Мн., 2000.

 30. Марціновіч А. Пакутнік за свабоду – «архіпрамяністы» Томаш Зан // У часе прасветленныя твары: гістарычныя эсе, нарысы. Мн., 1999.

 31. Мохнач Н.Н. Идейная борьба в Белоруссии в 30–40-е годы XIX в. Мн., 1971.

 32. Мохнач Н.Н. От Просвещения к революционному демократизму (Общественно-политическая и философская мысль Белоруссии конца 10-х – начала 50-х годов XIX в.). Мн., 1978.

 33. Сакалова, М. Пачатак ліберальнага руху ў Беларусі / М.Сакалова. - [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступу: http://autary.iig.pl/sakalova/art_ruchi_liberalizm.htm. – Дата доступу: 26.09.2007.

 34. Смірноў А.Ф. Франц Савіч. Мн. 1961.

 35. Улащик Н.Н. Введение в изучение белорусско-литовского летописания. М., 1985 (Ігнат Даніловіч, Міхаіл Баброўскі, Тэадор Нарбут).

 36. Царьков, И.И. Историческая школа права Германии XIX века / И.И. Царьков // Право и политика. – 2000. - №1. – С. 126-134.

 37. Швед В. В. Паміж Польшчай і Расіяй: грамадска-палітычнае жыццё на землях Беларусі (1772–1863). Гродна, 2001.

 38. Янушкевіч Я. Тастамент Адама Кіркора // «Літаратура і мастацтва». 1998, 25 снежня.


Тэма 10. Палітыка-прававая думка ў другой палове ХІХ ст.
Першакрынiцы:


 1. Белоруссия в эпоху капитализма. Мн., 1983. Т.1.

 2. Заняпад і адраджэнне: Беларуская літаратура ХІХ стагоддзя / Уклад., прадм. і заўв. У.Казберука. – Мн.: Маст. літ., 2001. – 606 с.

 3. К. Калиновский: из печатного и рукописного наследия. Мн., 1988.

 4. Каліноўскі К. За нашую вольнасць. Творы, дакументы. Мн., 1999.

 5. Каліноўскі, К. За нашую вольнасць. Творы, дакументы / К.Каліноўскі. [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступу: http://asveta.belinter.net/kalinouski.html; http://bk.knihi.com/kalinouski/kalinouski1.html. – Дата доступу: 08.01.2008.

 6. Коялович М.О. Лекции по истории Западной России. М., 1864.

 7. Пачынальнікі: З гісторыка-літаратурных матэрыялаў XIX стагоддзя. Мн., 1977.

 8. Публицистика белорусских народников. Нелегальные издания белорусских народников (1881–1884). Мн., 1983.


Лiтаратура:


 1. Арлоў У.А. Прысуд выканаў невядомы: Ігнат Грынявіцкі. Мн., 1992.

 2. Бiч М. Нацыянальнае i аграрнае пытанне ў час паўстання 1863–1864 гг. // Беларускі гістарычны часопіс. 1993. № 3.

 3. Бабкоў І. Генеалогiя беларускай iдэi // Фрагмэнты. 1996. № 1.

 4. Баршчэўскі, Л.П. Беларуская літаратура і свет: ад эпохі рамантызму да нашых дзён: папулярныя нарысы / Л.П.Баршчэўскі, П.В.Васючэнка, М.А.Тычына. – Мінск: Радыёла-плюс, 2006. – 596 с.

 5. Бич М. Развитие социал-демократического движения в Белоруссии в 1883–1903 гг. Мн. 1973.

 6. Бич М.И. Рабочее движение в Белоруссии в 1861–1904 гг. Мн., 1983.

 7. Борысёнок С. Росiйське великодержавництво в концепцiї „Iсторiї захiдньо-руського права” // Україна. Журнал циклу наук історичних. Київ, 1932. № 3, липень–вересень.

 8. Булгакаў, В. Гісторыя беларускага нацыяналізму / В.Булгакаў. – Вільня: Інстытут беларусістыкі, 2006. – 326 с.

 9. Вішнеўская І.У. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі: дапамож. для студэнтаў вышэйш.навуч.устаноў/ І.У.Вішнеўская. – Мн.: Тэсей, 2004. – 272 с.

 10. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі / В.Ф.Шалькевіч. – Мн.: Маладзежнае навуковае супрацоўніцтва, 2002.- 248 с.

 11. Ефремова О.И. Из истории общественной мысли Белоруссии конца XIX – начала XX в. Мн., 1972.

 12. Забаўскі М. М. Палітычныя пазіцыі дэпутатаў ад Беларусі ў II Расійскай Дзяржаўнай думе // Весці НАН Беларусі. Сер. гуманітарных навук. 2000. № 1.

 13. Запрудскі I. Роля гістарычнага самаўсведамлення ў працэсе фарміравання нацыянальнай свядомасці беларўсаў (сер. XIX ст.) // Беларусіка-Аlbarutheniса: Кн. 2. Мн., 1993.

 14. История русского самосознания: По историческим памятникам и научным сочинениям. 4-е изд. Мн., 1997 (Каяловіч М.).

 15. Казеко И.И. О роли газеты «Северо-Западный край» в распространении марксизма в Белоруссии // Известия АН БССР. 1953. № 5.

 16. Казеко И.И. Распространение марксизма в Белоруссии в период революции 1905–1907 гг. // Коммунист Белоруссии. 1955. № 6.

 17. Кісялёў Г. З думай пра Беларусь. Мн., 1966; яго ж. Здарэнне з Яськай-гаспадаром // Полымя. 1994. № 6.

 18. Кони А.Ф. Владимир Данилович Спасович (1829–1906) // Кони А.Ф. Собрание сочинений в 8 томах. М., 1968. Т. 5. С.110–122. (гл. таксама: Примечания С. 427-432).

 19. Купчин H.С. Вопросы передовой общественно-политической и философской мысли в газете «Северо-Западный край». Автореф. канд. диссерт. Мн., 1965.

 20. Латышонок А. Народзіны беларускай нацыянальнай ідэі // Спадчына. 1992. № 1.

 21. Лосинский Н.Б. Революционно-народническое движение в Белоруссии 1870–1884 гг. Мн., 1983.

 22. Майхрович А. С. Белорусские революционные демократы: Важнейшие аспекты мировоззрения. Мн., 1977.

 23. Рожин Н.В. Газета «Северо-Западный край»: Очерк общественно-политической, философской и эстетической позиции. 1902–1905 годы. Мн., 1970.

 24. Сакалова, М. Пачатак ліберальнага руху ў Беларусі / М.Сакалова. - [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступу: http://autary.iig.pl/sakalova/art_ruchi_liberalizm.htm. – Дата доступу: 26.09.2007.

 25. Самбук С.М. Общественно-политическая мысль Белоруссии во 2-й половине ХIХ в. Мн., 1976; яе ж. Политика царизма в Белоруссии во 2-й пол. XIX в. Мн., 1982.

 26. Самбук С.М. Революционные народники Белоруссии (70-е – начало 80-х гг. ХIХ в.). Мн., 1972.

 27. Слобожанин В.П. Земское самоуправление в Беларуси (1905–1917 гг.). Мн., 1994.

 28. Смалянчук А. «Беларуская карта» ў дзейнасці царскай адміністрацыі (другая палова XIX – пачатак XX ст.) // Спадчына. 1996. № 4.

 29. Смолярчук В. И. А.Ф. Кони. М., 1982; яго ж. Гиганты и чародеи слова. М., 1984; яго ж. А.Ф.Кони и его окружение. М., 1990.

 30. Соколова М. Общественные объединения и движения в Беларуси в конце XVIII – начале XX века: проблемы становления гражданского общества, Мн., 2002.

 31. Солошенко В.И. Из истории распространения марксизма в Белоруссии. Мн., 1963.

 32. Спасович В.Д. Избранные труды и речи. Тула, 2000.

 33. Троицкий Н.А. Безумство храбрых. Русские революционеры и карательная политика царизма. 1866–1882 гг. М., 1978; яго ж. Царизм под судом прогрессивной общественности 1866–1895 гг. М., 1979.

 34. Турук Ф. Белорусское движение. Очерк истории национального и революционного движения белорусов. М., 1921.

 35. Федорова Т.Н. Общественно-политическая мысль в Белоруссии и «Минский листок» (1886–1902). Мн., 1966.

 36. Цьвікевіч А. «Западно-руссизм»: Нарысы з гісторыі грамадзкай мысьлі на Беларусі ў XIX i пачатку XX в. Мн., 1993.

 37. Черепица В.H. Михаил Осипович Коялович. История жизни и творчества. Гродно, 1998.

 38. Шалькевич В.В. Из истории этико-правовой мысли в России (Учебник уголовного права В. Д. Спасовича) // Проблемы юридической науки и правоприменения. Минск, 1999.

 39. Шалькевич В.В. Нравственные аспекты учения В. Д. Спасовича о преступлении // Актуальные проблемы государства и права на современном этапе. Материалы международной научной конференции студентов и аспирантов (Минск, 27-28 октября 2000 г.). М., 2001.

 40. Шалькевич В.В. Становление науки уголовного права в странах Западной Европы // Право и демократия. Вып.10. Минск, 1999.

 41. Шалькевич В.В. Этико-правовые воззрения В. Д. Спасовича на назначение наказания // Конституционно-правовые проблемы формирования социального правового государства. Мн., 2000.

 42. Шалькевич В.Ф. „Марыська чарнаброва, галубка мая…”: Невядомыя старонкі з жыцця Кастуся Каліноўскага // Роднае слова. 1994. № 3–4.

 43. Шалькевич В.Ф. Кастусь Калиновский. Страницы биографии. Мн., 1988.

 44. Шалькевіч В.Ф. Апостал свабоды і незалежнасці // Беларуская мінуўшчына. 1993. № 1.

 45. Шалькевіч В.Ф. Іканаграфія Кастуся Каліноўскага // «Скрыжалі спадчыны». Альманах, Мн., 1996.

 46. Шалькевіч У.В. Агульная ацэнка маральных каштоўнасцяў грамадства ў судовых прамовах У.Д. Спасовіча // Палітычная культура i юрыдычная адказнасць. Мат-лы міжн. навук.-практ. канф. (1–2.12.2001 г.). Мн., 2001.

 47. Шалькевіч, В. Невядомыя старонкі з жыцця Кастуся Каліноўскага / В.Шалькевіч // Сыны і пасынкі Беларусі / С.В.Барыс, С.В.Тарасаў, Г.А.Ланеўскі і інш.; Уклад. Барыс С.В. – Мн.: Полымя, 1996. – с.165-188.


Тэма 11. Грамадска-палітычная думка Беларускага адраджэння ў канцы XIX – першай чвэрці XX стст.
Першакрыніцы:


 1. Абдзіраловіч, І. Адвечным шляхам / І. Абдзіраловіч. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.by/abdziralovic/. – Дата доступа: 21.03.2005.

 2. Архівы БНР. Т.1. Ч.1–2. Мн.-Вільня, 1999.

 3. Багдановіч М. Выбраныя творы. Мн. 1996.

 4. Багушэвіч Ф. Прадмова да зборніка «Дудка беларуская» // Турук Ф. Белорусское движение. М., 1921.

 5. Беларуская думка XX стагоддзя. Філасофія, рэлігія, культура (Анталогія). Варшава, 1998.

 6. Дакументы і матэрыялы па гісторыі Беларусі. Мн. 1940. Т. 2.

 7. Документы и материалы по истории Белоруссии. Мн., 1953. Т. 3.

 8. Доўнар-Запольскі М.В. Асновы дзяржаўнасці Беларусі. Горадня, 1919; Мн., 1994.

 9. Заняпад і адраджэнне: Беларуская літаратура ХІХ стагоддзя / Уклад., прадм. і заўв. У.Казберука. – Мн.: Маст. літ., 2001. – 606 с.

 10. Ластоўскі В. Выбраныя творы. Мн., 1997.

 11. Ластоўскі В.Ю. Кароткая гісторыя Беларусі. Мн., 1992.

 12. Ластоўскі В.Ю. Што трэба ведаць кожнаму беларусу. Мн. 1991.

 13. Луцкевіч А. 25 марца 1918 года (З маіх успамінаў) // Спадчына. 1997. № 1.

 14. Луцкевіч А. Да гісторыі беларускага руху: Выбраныя творы. Мн., 2003.

 15. Луцкевіч А. За двадцаць пяць гадоў (1903–1928): Успаміны аб працы першых беларускіх палітычных арганізацый: Беларуская рэвалюцыйная грамада, Беларуская сацыялістычная грамада. Вільня, 1928; Мн., 1991.

 16. Приложение образцов белорусской нелегальной литературы, важнейших документов белорусских политических партий и национальных организаций // Турук Ф. Белорусское движение. Мн., 1921.


Лiтаратура:


 1. Баршчэўскі, Л.П. Беларуская літаратура і свет: ад эпохі рамантызму да нашых дзён: папулярныя нарысы / Л.П.Баршчэўскі, П.В.Васючэнка, М.А.Тычына. – Мінск: Радыёла-плюс, 2006. – 596 с.

 2. Біч, М.В. Беларуская сацыялістычная грамада / М.В.Біч, С.С.Рудовіч // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: у 6т. / пад рэд. М.В.Біч [і інш.]. – Мн.: БелЭн, 1993. - Т.1: А - Беліца. – с. 410-413.

 3. Булгакаў, В. Гісторыя беларускага нацыяналізму / В.Булгакаў. – Вільня: Інстытут беларусістыкі, 2006. – 326 с.

 4. Бяляцкі, А. Літаратура і нацыя / Алесь Бяляцкі. – Мн.: Арт Гейзер, 1991. – 104 с.

 5. Васючэнка П. Хвароба «тутэйшасці»: прырода, праявы, (паводле твораў Янкі Купалы) // Беларусіка - Albaruthenika: Кн.2., Мн., 1993.

 6. Вішнеўская І.У. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі: дапамож. для студэнтаў вышэйш.навуч.устаноў/ І.У.Вішнеўская. – Мн.: Тэсей, 2004. – 272 с.

 7. Вішнеўская І.У. Пытанні нацыянальнай дзяржаўнасці ў дзейнасці беларускіх палітычных арганізацый напярэданні і ў час рэвалюцыйных падзей 1917 г. // Пытанні гісторыі, метадалогіi і методыкі выкладання. Зборнік артыкулаў. Вып.1. Мн., 1998.

 8. Гаранін Л.Я. Нацыянальная ідэя ў беларускай літаратуры пачатку ХХ ст. Мн., 1996.

 9. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі / В.Ф.Шалькевіч. – Мн.: Маладзежнае навуковае супрацоўніцтва, 2002.- 248 с.

 10. Ефремова О.И. Из истории общественной жизни Белоруссии конца XIX – нач. XX в. Мн., 1972.

 11. Запруднік Я. Справа аўтаноміі Беларусі у Першай Думе і «Наша Нiва» // З гісторыяй на «Вы». Вып. 3. Мн., 1994.

 12. Кароль А. Ля вытокаў беларускай сацыял-дэмакратыі // Беларуская мінуўшчына. 1996. № 5.

 13. Конан, У. Наша ніва / У.Конан // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: у 6т. / пад рэд. Г.П.Пашкова [і інш.]. – Мн.: БелЭн, 1999. - Т.5: М - Пуд. – с. 314-316.

 14. Конон B.M. Демократическая эстетика Белоруссии. 1905–1917 гг. Мн., 1971.

 15. Кушаль Ф. Сорак два гады таму (Жменя ўспамінаў аб Алесю Гаруну) // З гісторыяй на «Вы». Вып. 3. Мн., 1994.

 16. Ладысеў У.Ф., Брыгадзін П.І. На пераломе эпох: станаўленне беларускай дзяржаўнасці (1917–1920 гг.) Мн., 1991.

 17. Лойка А. Гісторыя беларускай літаратуры. Дакастрычніцкі перыяд. Ч.1–2. Мн., 1989.

 18. Лушчыцкі І.М. Аб светапоглядзе Адама Гурыновіча // Полымя. 1965. № 6.

 19. Лушчыцкі І.М. Грамадска-палітычныя і філасофскія ідэі твораў Ф. Багушэвіча // Полымя. 1955. № 8.

 20. Лыч Л. Максім Багдановіч і беларускае адраджэнне // Беларуская нацыя і мова. Мн., 1994.

 21. Мірановіч Я. Спробы ажыццяўлення ідэі беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці ў ХХ ст. // Гісторыя, культуралогія, мастацтвазнаўства: Матэрыялы ІІІ Міжнар. кангрэса беларусістаў «Беларуская культура ў дыялогу цывілізацый». Мн., 2001. (Беларусіка = Albaruthenica; Кн. 21).

 22. Парэчын Г. Ідэя беларускай дзяржаўнасці перад утварэннем Савецкай Беларусі // Запіскі аддзялення гуманітарных навук БАН. Працы катэдры сучаснага права. Мн., 1929. T. l.

 23. Рагойша В. Роль Я. Купалы ў станаўленні нацыянальнай самасвядомасці беларусаў // Беларусіка - Albaruthenika: Кн. 2. Мн., 1993.

 24. Савицкий Э.М. Революционное движение в Белоруссии (август 1914 – февраль 1917 гг.). Мн., 1981.

 25. Сідарэвіч А. Антон Луцкевіч і гісторыя беларускага руху // Луцкевіч А. Да гісторыі беларускага руху: Выбраныя творы. Мн., 2003.

 26. Слінка, Т. Праблема беларускай ідэнтычнасці ў тэксце Ігната Абдзіраловіча «Адвечным шляхам» / Т.Слінка. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://baj.ru/belkalehium/lekcyji/litaratura/slinka01.htm. – Дата доступа: 21.10.2007.

 27. Цобкала А.А., Цуба М.В. Дзейнасць беларускіх грамадска-палітычных арганізацый на акупіраванай немцамі тэтыторыі Беларусі у гады першай сусветнай вайны // Пытанні гісторыі і метадалогіі гістарычнай навукі. Зборнік артыкулаў. Мн., 1997.

 28. Шыбека З. Нарыс гісторыі Беларусі (1795–2002). Мн., 2003.

 29. Янушкевіч Я. Вінцент Дунін-Марцінкевіч; Францішак Бенядзікт Багушевіч; Адам Гурыновіч // Славутыя імены бацькаўшчыны. Мн., 2000.


Тэма 12. Палітычная і прававая думка Савецкай Беларусі.
Першакрынiцы:


 1. Вішнеўскі А.Ф. Очерки истории государства и права Республики Беларусь (1917–1995 гг.). Приложение. Мн., 1995.

 2. Гражданский кодекс БССР. Гражданско-процессуальный кодекс БССР: Приняты 3-й сессией Верховного Совета БССР VI созыва 11 июня 1964 г. Мн., 1985.

 3. Збор законаў Беларускай ССР, указаў Прэзідыума Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, пастаноў Савета Міністраў Беларускай ССР. 1979–1990.

 4. Збор пастаноў і распараджэнняў Урада Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. Мн., 1946; Збор пастаноў і распараджэнняў Савета Міністраў Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. Мн., 1947–1949; Збор законаў, указаў Прэзідыума Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, пастаноў і распараджэн-няў Савета Міністраў Беларускай ССР. Мн., 1956–1979; Збор законаў Беларускай ССР, указаў Прэзідыума Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, пастаноў Савета Міністраў Беларускай ССР. Мн., 1979–1990.

 5. Канстытуцыя (асноўны закон) Беларускай ССР. Мн., 1978.

 6. Канстытуцыя БССР 1927 г. Мн., 1928.

 7. Канстытуцыя БССР 1937 г. Мн., 1938.

 8. Конституция (Основной закон) СССР. – М.: Юрид. лит., 1987. – 48 с. Курский, Д.И. Избранные статьи и речи / Д.И. Курский; Всесоюз.ин-т юрид.наук. - М.: Юрид. лит., 1948. – 194 с.

 9. Купала Я. Незалежнасць. // Спадчына. 1990. № 2.

 10. О силе для ССРБ декретов и распоряжений РСФСР: Декрет Президиума ЦИК ССР Белоруссии, 21.01.1922г. // Вішнеўскі, А.Ф. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі ў дакументах і матэрыялах (Са старажытных часоў да нашых дзен): вучэб. дапаможнік / А.Ф. Вішнеўскі, Я.А. Юхо; пад рэд. А.Ф. Вішнеўскага. – 2-е выд. – Мн.: Акадэмія МУС Рэспублікі Беларусь, 2003. – С. 230.

 11. Пратакол з’езду беларускіх нацыянальных арганізацый у Мінску 25–27 сакавіка 1917 г. // Спадчына. 1990. № 4.

 12. Приложение образцов белорусской нелегальной литературы, важнейших документов белорусских политических партий и национальных организаций // Турук Ф. Белорусское движение. М., 1921.

 13. Сборник документов и материалов по истории СССР Советского периода (1917–1958). М., 1966.

 14. Сборник законов Белорусской ССР. 1936–1967. Мн., 1968–1969. Т.1–2.

 15. Сборник законов и указов Президиума Верховного Совета СССР (1939–декабрь 1958). М., 1959.

 16. Союзный рабоче-крестьянский договор между РСФСР и Социалистической Советской Республикой Белоруссией 1921 года // Вішнеўскі, А.Ф. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі ў дакументах і матэрыялах (Са старажытных часоў да нашых дзен): вучэб. дапаможнік / А.Ф. Вішнеўскі, Я.А. Юхо; пад рэд. А.Ф. Вішнеўскага. – 2-е выд., дап. – Мн.: Акадэмія МУС Рэспублікі Беларусь, 2003.–С. 228-229.

 17. Стучка, П.И. Избранные произведения по марксистско-ленинской теории права / П.И.Стучка; сост. Г.Я. Клява; Институт истории партии при ЦК КП Латвии - филиал Института Марксизма-Ленинизма при ЦК КПСС. - Рига : Латвийское гос. изд-во, 1964. -748 с.

 18. Уголовно-процессуальный кодекс БССР. Мн., 1961.

 19. Уголовный кодекс БССР. Мн., 1961.

 20. Усебеларускі з’езд 1917 года: Сведчанне сучасніка // Беларускі гістарычны часопіс. 1993. № 1–2.

 21. Устаўныя граматы да народаў Беларусі // Беларускі гістарычны часопіс. 1993. № 1–2.


Лiтаратура:


 1. Абрамович А. М. Правовой статус советского гражданина. Мн., 1988.

 2. Адамушка У. Палітычныя рэпрэсіі 20-50-х гадоў на Беларусі. Мн., 1994.

 3. Бабаев, В.К. О преемственности между социалистическими и прошлыми типами права / В.К. Бабаев // Государство и право, - 1975. - №12. – С. 102-107.

 4. Берман, Г.Дж. Западная традиция права: эпоха формирования/ Г.Дж. Берман; пер. с англ. – 2-е изд. – М.: Изд-во МГУ: Издательская группа ИНФРА-М – НОРМА, 1998. – 624 с.

 5. Бровка Ю.П. Международная правосубъектность БССР. Мн., 1967; яго ж. Белорусская ССР – суверенный участник международного общения. Мн., 1974.

 6. Верховный Суд Республики Беларусь: история и современность (1923–1998). Мн., 1998.

 7. Вихарев С.Р. Суверенитет БССР в составе СССР. Мн., 1958.

 8. Вішнеўская І.У. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі: дапамож. для студэнтаў вышэйш.навуч.устаноў/ І.У.Вішнеўская. – Мн.: Тэсей, 2004. – 272 с.

 9. Вішнеўскі А. Ф. Палітыка-прававы рэжым савецкай дзяржавы (1917–1953 гг.). Мн., 2002.

 10. Вішнеўскі, А.Ф. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі: вучэб. дап. / А.Ф.Вішнеўскі. – Мн.: Акад.МУС Рэспублікі Беларусь, 2003. – 319с.

 11. Давид, Р. Основные правовые системы современности / Р. Давид, К. Жоффре-Спинози; пер. с фр. В.А. Туманова. - М.: Международные отношения, 1998.-400 с.

 12. Довнар, Т.И. Преемственность в конституционном строительстве Белорусской ССР: автореф. … дис. канд. юрид. наук: 12.00.01. / Т.И. Довнар, ЛГУ им. А.А. Жданова. – Л., 1986. – 17 с.

 13. Жылуновіч З. Нацыянал-дэмакраты за «працай» // Спадчына. 1991. № 4–5.

 14. Запруднік Я. Беларусь на скрыжаванні гісторыі. Мн., 1996.

 15. Златопольский Д.Л. СССР – федеративное государство. М., 1967.

 16. Зубкова Е.Ю. Вопыт і ўрокі незавершаных паваротаў 1956 і 1963 г. // Старонкі гісторыі савецкага грамадства. Факты, праблемы, людзі. Мн., 1990.

 17. Калубовіч А. «Айцы» БССР і іхны лес // Спадчына. 1990, № 3.

 18. Кароль А. Беларусізацыя – палітыка нацыянальнага адраджэння // Крыжовы шлях. Дапаможнiк для вывучаючых гісторыю Беларусі. Мн., 1993.

 19. Касцюк М. Бальшавіцкая сістэма ўлады на Беларусі. Мн., 2000.

 20. Круталевіч, В.А. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі (1917-1945гг.) / В.А. Круталевіч, І.А. Юхо. – Мн.: Беларуская навука, 1998. – 238 с.

 21. Крэчэўскі П. Мандаты БНР // Спадчына. 1993 № 1.

 22. Ладысеў У.Ф., Брыгадзін П.І. На пераломе эпох: станаўленне беларускай дзяржаўнасці (1917–1920 гг.) Мн., 1991.

 23. Лойка, Л. Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка / Л. Лойка // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: у 6т. / пад рэд. М.В. Біч [і інш.]. – Мн.: БелЭн, 1993. - Т.1. А-Беліца/Беларус. – С. 400-407.

 24. Луцкевіч А. Да гісторыі беларускага руху: Выбраныя творы. Мн., 2003.

 25. Лыч Л. Беларуская нацыя і мова. Літаратурна-гістарычны артыкул. Мн., 1994.

 26. Лыч, Л. Гісторыя культуры Беларусі / Л.Лыч, У.Навіцкі. – Мн.: НКФ «Экаперспектыва», 1996. – 453 с.

 27. Максимова Л.П. Юридический факультет Белорусского государственного университета. Мн., 1998.

 28. Мартинович И. И. История суда в БССР. Мн., 1961.

 29. Марченко И. Е., Новицкий В. И. Белорусская ССР курсом перестройки. Мн., 1989.

 30. Матарас В. Н. Правовые аспекты исполнительной власти в Беларуси: История и современность. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Мн., 1995.

 31. Недасек Н. 1917–1947 гг. Да трыццатых угодкаў найвызначнейшых падзей нашага нацыянальнага руху // Спадчына. 1997. № 3.

 32. Нерсесянц, В.С. Философия права: учебник для вузов/ В.С. Нерсесянц. – М.: Изд-во НОРМА (Изд-ская группа НОРМА-ИНФРА М), 2000. – 652 с.

 33. Новицкий И.П. История гражданского права СССР. М., 1957.

 34. Нонканфармізм у Беларусі: 1953–1985. Даведнік. Т. I / Уклад. А. Дзярновіч. Мн., 2004. – http://kamunikat.net.iig.pl/www/knizki/historia/nonkanfarmizm/index.htm

 35. Органы государственного управления БССР (1919–1967). Мн., 1968.

 36. Палітычныя рэпрэсіі на Беларусі ў XX стагоддзі: матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі (Мн., 27–28 лютага 1998 г). Мн., 1998.

 37. Платонаў Р. Палітыкі. Ідэі. Лесы. Грамадзянская пазіцыя ва ўмовах нарастання ідэалагічна-палітычнага дыктату ў Беларусі 20–30-х гг. Мн.,1996.

 38. Платонов Р., Сташкевич Н. Тернистый путь к свободе: к вопросу о становлении белорусской национальной государственности // Неман. 1992. № 10–11.

 39. Полякова, Н.Л. ХХ век в социологических теориях общества / Н.Л. Полякова. – Москва: Логос, 2004. – 384 с.

 40. Равяка Р. Баранавічы. "Чайка" 1946 год // Студэтцкая думка. 1998. №8.

 41. Рагойша В. «Беларусь была, есць і будзе». Купалаўская канцэпцыя дзяржаўнай незалежнасці Беларусі // Звязда. 1992, 4 чэрвеня.

 42. Сакалоў М.К. Грамадска-палітычнае жыцце на Беларусі ў 20–30 гады XX ст. // Пытанні гісторыі і метадалогіі гістарычнай навукі. Мн., 1997.

 43. Снапковский В. Е. Путь Беларуси в ООН: 1944–1945 гг. Мн., 1989.

 44. Социалистическое право // Всемирная история государства и права: энцикл. словарь/ под ред. А.В. Крутских. – М.: ИНФРА-М, 2001. – С. 322-324.

 45. Тесля, А.А. О парадигмах юриспруденции/ А.А.Тесля. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://civil-law.narod.ru/wissled/teslya/paradig1.html. – Дата доступа: 26.09.2006.

 46. Уліценак А. Іншадумцы. Мн., 1991.

 47. Чудаков, М.Ф. Конституционный процесс в Беларуси (1447-1996 гг.): монография / М.Ф.Чудаков. – Мн.: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2004. – 327с.

 48. Шыбека З. Нарыс гісторыі Беларусі (1795–2002). Мн., 2003.

 49. Юхо И., Сокол С. История юридической науки Беларуси. Мн., 2000.

 50. Я. Купала. Незалежнасць // Спадчына. 1990. № 2.Тэма 13. Палітычная і прававая думка Беларусі на сучасным этапе
Першакрынiцы:


 1. Аб дзяржаўным суверэнітэце Рэспублікі Беларусь: Дэкларацыя Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь ад 27 ліп. 1990 г. // Дагавары і граматы як крыніцы беларускага феадальнага права: дапаможнік / склад. Я. Юхо [і інш.]. – Мн.: БДУ, 2000. – С. 252-256.

 2. Абдзіраловіч, І. Адвечным шляхам / І. Абдзіраловіч. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.by/abdziralovic/. – Дата доступа: 21.03.2005.

 3. Ведамасці Вярхоўнага Савета Беларускай ССР (з 1991 г. – Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь). 1990–1996.

 4. Заключэнне па статуту Беларускага народнага фронта за перабудову „Адраджэнне” Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР // Звязда. 1989. 10 верасня.

 5. Збор дэкрэтаў, указаў Прэзідэнта і пастаноў Урада Рэспублікі Беларусь. 1996–2001.

 6. Збор пастаноў Урада Беларускай ССР = Збор пастаноў Урада Рэспублікі Беларусь. 1991–1994.

 7. Збор указаў Прэзідэнта і пастаноў Кабінета Міністраў Рэспублікі Беларусь. 1994–1996.

 8. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканском референдуме 24 ноября 1996 г.). – Мн.: Амалфея, 2003. – 48 с.

 9. Лукашенко, А.Г. Государство для народа: Доклад Президента А.Г.Лукашенки на третьем Всебелорусском народном собрании / А.Г.Лукашенко // Советская Белоруссия. – 2005. – 3 марта. - №42. – С. 1-12.

 10. Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 1999–2007.

 11. О концепции совершенствования законодательства Республики Беларусь: Указ Президента Респ. Беларусь, 10 апр. 2002 г., N 205 // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2002. - №46. – 1/3636.

 12. О концепции судебно-правовой реформы: Постановление Верховного Совета Республики Беларусь, 23 апреля 1992г. // Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, - 1992. - N 16. - ст. 270.

 13. О национальном архивном фонде и архивах в Республике Беларусь / Закон Республики Беларусь от 6 октября 1994 г. N 3277-XII // Национальный Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2005. – Режим доступа: http://pravo.by/webnpa/text_txt.asp?RN=V19403277. – Дата доступа: 25.08.2006.

 14. О товарных знаках и знаках обслуживания/ Закон Республики Беларусь от 5 февраля 1993 г. № 2181-XII // Национальный Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2005. – Режим доступа: http://pravo.by/webnpa/text_txt.asp?RN=V19302181. – Дата доступа: 21.05.2005.

 15. Об утверждении Основных направлений социально-экономического развития Республики Беларусь на 1996-2000 годы: Указ Президента Республики Беларусь, 14 ноября 1996г. №464 // Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь". – 1996. - N 32. - ст. 829.

 16. Об утверждении Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2001-2005 годы: Указ Президента Республики Беларусь, 8 августа 2001г., №427 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2006.

 17. Основные положения Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2006-2010 годы // Президент Респ. Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://president.gov.by/press28530.html#doc . – Дата доступа: 25.09.2006.

 18. Первый съезд судей Республики Беларусь: Документы и материалы. Мн., 1998.

 19. Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь от 15 декабря 1998 г. №219-3 // Ведомости Национального Собрания Республики Беларусь. – 1999. - №13-14.


Лiтаратура:


 1. «Современный политический процесс в Белоруссии и перспективы его развития», в двух частях. Мн., 1994.

 2. Абрамовіч, А.М. Канстытуцыйная рэформа: праблемы і перспектывы / А.М. Абрамович // Веснік БДУ. Серыя 3. Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. \Сацыялогія. Эканоміка. Права. – 1996. - №3 – С. 81-84.

 3. Актуальные проблемы формирования правового государства в Республике Беларусь (научно-практическая конференция 7-8 февраля 1996г.) Мн., 1996.

 4. Антановіч Н. Структура органаў дзяржаўнай улады ў Рэспубліцы Беларусь і іх трансфармацыя // Беларуская палітычная сыстэма і прэзыдэнцкія выбары 2001 г. Мн., 2001. http://kamunikat.net.iig.pl/www/knizki/palityka/systema/systema_spis.htm

 5. Беларуска-расійская інтэграцыя. Аналітычныя артыкулы / Рэд. В. Булгакаў. Мн., 2002. http://kamunikat.net.iig.pl/www/knizki/palityka/intehracyja/intehracyja_spis.htm

 6. Беларуская палітычная сыстэма і прэзыдэнцкія выбары 2001 г. Мн., 2001. - http://kamunikat.net.iig.pl/www/knizki/palityka/systema/systema_spis.htm

 7. Берман, Г.Дж. Западная традиция права: эпоха формирования/ Г.Дж. Берман; пер. с англ. – 2-е изд. – М.: Изд-во МГУ: Издательская группа ИНФРА-М – НОРМА, 1998. – 624 с.

 8. Божанов В. А. Конституция Республики Беларусь: политологический анализ. Мн., 2001.

 9. Бычок С. М. К вопросу создания белорусской государственности в новейшее время: альтернативные подходы // Усебеларуская канферэнцыя гісторыкаў. Мінск, 3–5 студзеня 1993 г. Ч.І. Гісторыя Беларусі. Мн., 1993.

 10. Василевич Г. А. Парламент Республики Беларусь. Конституционно-правовой аспект. Мн., 1995.

 11. Василевич, Г.А. Конституционные нормы и принципы как основа национальной правовой системы / Г.А. Василевич // Конституция Республики Беларусь – основа преобразования государства и общества (к 10-летию Основного Закона): материалы респ. науч. конф., Минск, 3 марта 2004г. / Бел. гос. университет; редкол.: Г.А. Василевич [и др.]. – Мн.: БГУ, 2004. – С. 3-17.

 12. Василевич, Г.А. Конституционные принципы и нормы – важнейшие составляющие законодательного регулирования общественных отношений / Г.А. Василевич // Вестник ПГУ. Серия D. Экономические и гуманитарные науки. – 2004. - №7.- С. 1-7.

 13. Васілевіч Р. А. Развіццё заканадаўства аб дзяржаўным суверэнітэце Рэспублікі Беларусь // Беларускі гістарычны часопіс. 2001. № 3.

 14. Васілевіч Р. А., Доўнар Т. І., Юхо І. А. Гісторыя канстытуцыйнага права Беларусі. Мн., 2001.

 15. Вашкевіч А., Пастухоў М. Канстытуцыйны суд і канстытуцыйны крызыс 1996 г. // Беларуская палітычная сыстэма і прэзыдэнцкія выбары 2001 г. Мн., 2001. - http://kamunikat.net.iig.pl/www/knizki/palityka/systema/systema_spis.htm

 16. Верховный Суд Республики Беларусь: история и современность (1923–1998). Мн., 1998.

 17. Вішнеўская І.У. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі: дапамож. для студэнтаў вышэйш.навуч.устаноў/ І.У.Вішнеўская. – Мн.: Тэсей, 2004. – 272 с.

 18. Вішнеўскі, А.Ф. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі: вучэб. дап. / А.Ф.Вішнеўскі. – Мн.: Акад.МУС Рэспублікі Беларусь, 2003. – 319с.

 19. Власть и жизнь. Материалы международной научной конференции «Политический и социально-экономический процесс в Белоруссии: состояние, перспективы, проблемы» (декабрь 1997) Мн., 1998.

 20. Дракохруст Ю., Фурман Д. Перипетии интеграции (Развитие процесса белорусско-российского объединения) // Белоруссия и Россия: общества и государства. М., 1997.

 21. Дробязко, С.Г. Общая теория права: учеб. пособие / С.Г. Дробязко, В.С. Козлов. – Мн.: НО ООО «БИП-С», 2003. – 336 с.

 22. Екадумава І. Працэс раздваення органаў улады ў выніку канстытуцыйнага крызысу лістапада 1996 г. // Беларуская палітычная сыстэма і прэзыдэнцкія выбары 2001 г. Мн., 2001; яе ж. Сістэма ўлады і сістэма апазіцыі пасля канстытуцыйнага крызісу 1996 г. // Беларуская палітычная сыстэма і прэзыдэнцкія выбары 2001 г. Мн., 2001. - http://kamunikat.net.iig.pl/www/knizki/palityka/systema/systema_spis.htm

 23. Екадумаў А. Палітычная сістэма Беларусі з 1990 па 1996 г. // Беларуская палітычная сыстэма і прэзыдэнцкія выбары 2001 г. Мн., 2001. - http://kamunikat.net.iig.pl/www/knizki/palityka/systema/systema_spis.htm

 24. Идеология белорусской государственности: проблемы теории и практики. Материалы научной конференции (12 ноября 1998г.). Мн., 1998.

 25. Кебіч В.Ф. Эканоміка, маральнасць, культура – падмурак нашай дзяржаўнасці // Звязда. 1992. 23 снежня.

 26. Конституционная и правовая реформы в Республике Беларусь: проблемы и перспективы. Мн., 1997.

 27. Конституционно-правовые проблемы формирования социального правового государства. Материалы международной научно-практической конференции (30-31 марта 2000г.). Мн., 2000.

 28. Крымінальнае права Беларусі (Закон, злачынства, адказнасць). Мн., 1997.

 29. Лукашук, И.И. Глобализация, государство, право, ХХI век / И.И. Лукашук. – М.: Спарк, 2000. – 279 с.

 30. Ляховіч А. Сістэма ўлады і сістэма апазіцыі пасля альтэрнатыўных прэзідэнцкіх выбараў 1999 // Беларуская палітычная сыстэма і прэзыдэнцкія выбары 2001 г. Мн., 2001. - http://kamunikat.net.iig.pl/www/knizki/palityka/systema/systema_spis.htm

 31. Ляховіч А. Увядзенне пасады прэзыдэнта Беларусі: перадумовы і наступствы // Беларуская палітычная сыстэма і прэзыдэнцкія выбары 2001 г. Мн., 2001. - http://kamunikat.net.iig.pl/www/knizki/palityka/systema/systema_spis.htm

 32. Максимова Л.П. Юридический факультет Белорусского государственного университета. Мн., 1998.

 33. Мартинович И. И., Пастухов М. И. Судебно-правовая реформа в Республике Беларусь. Мн.,1995.

 34. Матусевич А. В. и др. Правотворческая деятельность в Республике Беларусь. Мн., 1997.

 35. Основы идеологии белорусского государства: учебное пособие для вузов / С.Н. Князева, С.В. Решетникова; под общ. ред. С.Н. Князева, С.В. Решетникова. – Мн.: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2004. – 491 с.

 36. Пастухов М. Развитие правовой системы Беларуси (до и после ноябрьского 1996 г. референдума) // Белоруссия и Россия: общества и государства. М., 1997.

 37. Полякова, Н.Л. ХХ век в социологических теориях общества / Н.Л. Полякова. – Москва: Логос, 2004. – 384 с.

 38. Правовые системы стран мира: Энциклопедический справочник. М., 2000.

 39. Проблемы законности и правопорядка в Республике Беларусь. Материалы международной научно-практической конференции (25 мая 2000 г.) Новополоцк, 2000.

 40. Риер, Я.Г. Цивилизации средневековья и начала нового времени: опыт структурного анализа: монография / Я.Г. Риер. - Могилев: МГУ им. А.А.Кулешова, 2003. – 154 с.

 41. Рубинов, А. Еще раз об идеологии / А. Рубинов // Советская белоруссия. – 2006. – 28 июля. - №140. - С. 4-5.

 42. Рудкоўскі, П. Ад ідэнтычнасьці да саборнасьці. Пара зацемак з нагоды дыскусіі вакол беларускай тоеснасьці / П. Рудкоўскі // ARCHE Пачатак. - 2006. - №1-2. - С. 62-68.

 43. Система права и законодательства Республики Беларусь: состояние, перспективы развития. Гродно, 1999.

 44. Становление гражданского общества в Белоруссии в контексте устойчивого развития. Материалы международной научно-практической конференции ( Минск, 24-26 мая 1999г.) Мн., 1999.

 45. Судебно-правовая реформа: концепция и пути ее реализации в Республике Беларусь: Материалы респ. науч.-практ. конф. (Минск, 26–28 февраля 1992 г.). Мн.,1992.

 46. Шпарага, О. Поиск идентичности в контексте пограничья: белорусская версия / О. Шпарага. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.belintellectuals.com/community.phd?id=48. – Дата доступа: 27.10.2005.

 47. Шыбека З. Нарыс гісторыі Беларусі (1795–2002). Мн., 2003.

 48. Юхо И., Сокол С. История юридической науки Беларуси. Мн., 2000.

 49. Яскевич, Я.С. Основы идеологии белорусского государства: мировоззренческие ценности и стратегические приоритеты: учеб.-метод. пособие / Я.С. Яскевич.- Мн.: РИВШ БГУ, 2003. – 360 с.4.2. Тэматыка рэфэратыўных работ


 1. Грамадска-палітычныя ідэі «Аповесці мінулых гадоў»

 2. Грамадска-палітычныя ідэі «Слова пра паход Ігаравы».

 3. Хрысцiянская думка ў Беларусi ў X–XII стст.

 4. Сутнасць і прынцыпы ідэалогіі цэзарапапізму.

 5. Жыццё і грамадска-палітычныя погляды Ефрасінні Полацкай

 6. Грамадска-палiтычныя погляды Кiрылы Тураўскага.

 7. Дзейнасць і грамадскiя погляды Клiмента Смаляцiча.

 8. Прыняццё каталіцтва на беларускіх і літоўскіх землях.

 9. Папская рэвалюцыя (Грыгарыянская рэформа) ХІ-ХІІ стст.

 10. Сутнасць ідэалогіі папацэзарызму.

 11. Палітычныя погляды Вітаўта.

 12. Канфесійная палітыка Вітаўта.

 13. Царкоўна-палітычная дзейнасць і грамадскія погляды Рыгора Цамблака.

 14. Сацыяльныя і палітычныя ідэі гусізму.

 15. Гусіцкія ідэі ў Беларусі і Літве ў XV ст.

 16. Грамадска-палітычныя ідэі «Летапісца вялікіх князёў літоўскіх».

 17. Грамадска-палітычныя ідэі «Беларуска-літоўскага летапісу 1446 г.».

 18. Грамадска-палітычныя ідэі «Хронікі Быхаўца».

 19. Грамадска-палітычныя ідэі Рэнесансу.

 20. Грамадска-палiтычныя погляды Ф.Скарыны.

 21. Прававыя погляды Ф.Скарыны.

 22. Палiтыка-прававыя погляды Мiхалона Лiтвiна.

 23. Грамадска-палітычныя погляды М. Гусоўскага.

 24. Жыццёвы шлях і грамадска-палітычная дзейнасць Л.Сапегі.

 25. Палітычная і прававыя погляды Л.Сапегі.

 26. Л.Сапега і канфесійная палітыка Рэчы Паспалітай.

 27. Палітычныя ідэі прадстаўнікоў лютэранства на Беларусі.

 28. М.Р.Чорны як выдатны прадстаўнік рэфармацыйнага руху

 29. на Беларусі.

 30. Палітычныя і прававыя погляды А.Волана.

 31. Культурна-асветніцкая і выдавецкая дзейнасць Сымона Буднага.

 32. Палітычныя і прававыя погляды Сымона Буднага.

 33. Грамадска-палітычныя погляды Васіля Цяпінскага.

 34. Ідэалогія левага крыла антытрынітарыяў.

 35. Дзейнасць ордэна езуітаў у Беларусі.

 36. Палітыка-прававыя погляды П.Скаргі.

 37. Рэлігійна-палітычная дзейнасць і грамадска-палітычныя погляды I.Пацея.

 38. Асветніцкая дзейнасць і грамадска-палітычныя погляды К.Астрожскага.

 39. Палітыка-прававыя погляды М.Сматрыцкага.

 40. Палітыка-прававыя погляды А.Філіповіча.

 41. Палітыка-прававыя погляды А.Алізароўскага.

 42. Сацыяльна-філасофскія і этычныя погляды К.Лышчынскага.

 43. С.Полацкі як тэарэтык асветнага абсалютызму ў Расіі.

 44. Грамадска-палітычныя погляды і культурна-асветніцкая дзейнасць С.Полацкага маскоўскага перыяду.

 45. Палітычныя і прававыя погляды С.Канарскага.

 46. Палітычныя і прававыя погляды Р.Каніскага.

 47. Фізіякратызм - тэарэтычная аснова рэфармавання грамадскага ладу.

 48. Канстытуцыя 3 Мая і яе ўплыў на палітычную і прававую думку Беларусі канца XVIII - першай паловы XIX ст.

 49. Палітычныя ідэі паўстання 1794 г.

 50. Грамадска-палітычныя ідэі Т.Касцюшкі.

 51. Дзейнасць і палітычныя погляды Я.Ясінскага.

 52. Утапічны сацыялізм Іосіфа Яленскага.

 53. Грамадска-палітычныя погляды Я.Снядэцкага.

 54. Ідэя аднаўлення незалежнасці ВКЛ і спробы яе ажыццяўлення ў першай чвэрці XIX ст.

 55. Палітычныя погляды М.К.Агінскага.

 56. Ідэя культурна-нацыянальнага адраджэння Беларусі ў літаратуры першай паловы XIX ст.

 57. Грамадска-палітычныя і прававыя погляды I.Даніловіча.

 58. Грамадска-палітычныя погляды філаматаў і філарэтаў.

 59. Грамадска-палітычныя погляды М.Валовіча.

 60. Грамадска-палітычныя погляды Ф.Савіча.

 61. Палітычныя погляды і грамадская дзейнасць А. Кіркора.

 62. Палітычныя і прававыя погляды У.Д.Спасовіча.

 63. Палітычныя погляды К.Каліноўскага.

 64. Палітычная праграма «Гоману».

 65. М. Каяловіч – «бацька» заходнерусізму ў грамадска-палітычнай думцы Беларусі.

 66. Ідэя нацыянальнага адраджэння ў творчасці Ф.Багушэвіча.

 67. Роля літаратурнай творчасці Я.Коласа, Я.Купалы, М.Багдановіча, А.Пашкевіч і іншых у фарміраванні нацыянальнай свядомасці беларусаў.

 68. Палiтычныя i прававыя погляды А. i I.Луцкевiчаў.

 69. Роля В.Ластоўскага ў фарміраванні нацыянальнай свядомасці беларусаў.

 70. Палітычныя і прававыя погляды Ігната Абдзіраловіча (Канчэўскага).

 71. Палітычныя і прававыя погляды У.Самойлы.

 72. Уздзеянне марксісцка-ленінскай ідэалогіі на станаўленне савецкай прававой сістэмы ў 20–30-е гг. XX ст. (на прыкладзе Беларусі).

 73. Палiтыка-прававыя погляды беларускiх дысiдэнтаў.

 74. Канцэпцыя сацыяльнай дзяржавы ў прававой думцы сучаснай Беларусі.

 75. Праблема забеспячэння падзелу ўлад у Рэспублiцы Беларусь у сучаснай прававой думцы.

 76. Абмеркаванне пытання дзяржаўнай ідэалогіі ў сучаснай палітычнай думцы.

 77. Праблемы дзяржаўнага кіравання ў прававой думцы Беларусі.

 78. Праблемы прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці ва ўмовах рынкавых адносін.

 79. Праблема праў чалавека ў сучаснай прававой думцы Беларусі.

Патрабаванні да выканання рэферата

Рэферат – гэта кароткі выклад зместу кнігі, артыкула, даследавання, а таксама даклад з такім выкладам.

Мэта напісання рэферату – паглыбленая даследаванне аднаго з пытанняў да семінарскага занятку, падрыхтоўка дакладу на падмурку атрыманай інфармацыі.

Па дысцыпліне «Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі» студэнты павінны напісаць па 3 рэфераты, па аднаму з іх зрабіць даклад на семінарскім занятку.

Рэферат з’яўляецца навуковай працай, паколькі ўтрымлівае ў сабе элементы навуковага даследавання. У сувязі з гэтым да рэферата павінны прад'яўляцца патрабаванні па афармленні, як да навуковай працы.
Правілы афармленні рэферата
Пры афармленні тэксту рэферата варта ўлічваць, што адкрываецца праца тытульным лістом, дзе ўказваецца поўная назва ведамства, універсітэта, факультэта, кафедра, тэма рэферата, прозвішчы аўтара і кіраўніка, месца і год напісання. На наступнай старонцы, якая нумаруецца зверху нумарам 2, змяшчаецца змест з дакладным назовам кожнага раздзела і ўказаннем пачатковых старонак.

Агульны аб’ём рэферата не павінен перавышаць 15-20 старонак для друкаванага варыянту.

Набор тэксту рэферата ажыццяўляецца з выкарыстаннем тэкставага рэдактара Word. Пры гэтым рэкамендуецца выкарыстоўваць шрыфты тыпу Times New Roman памерам 14 пунктаў. Колькасць знакаў у радку павінна складаць 60-70, міжрадковы інтэрвал павінен складаць 18 пунктаў, колькасць тэкставых радкоў на старонцы - 39-40.

Усталёўваюцца наступныя памеры палёў: верхняга і ніжняга - 20 мм, левага - 30 мм, правага - 10 мм. Пры друкаванні тэксту рэферата абзац павінен адпавядаць чатыром знакам (1 см.).

Кожная структурная частка рэферата (уводзіны, галоўная частка, зняволенне і г.д.) пачынаецца з новай старонкі. Адлегласць паміж раздзелам і наступнай за ёй тэкстам, а таксама паміж раздзелам і параграфам складае 2 інтэрвалу.

Пасля загалоўка, які размяшчаецца пасярэдзіне радку, не ставіцца кропка. Не дапускаецца падкрэсліванне загалоўка і пераносы ў словах загалоўка. Старонкі рэферата нумаруюцца ў парадку нарастання. Нумары старонак ставяцца ўверсе ў правым баку ліста.

Тытульны ліст рэферата ўключаецца ў агульную нумарацыю, але нумар старонкі на ім не ставіцца (гэта не адносіцца да зместу рэферата).

1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка