Гісторыя палітычнай І прававой думкі беларусі вучэбная праграма для спецыяльнасці




старонка2/6
Дата канвертавання17.03.2016
Памер1.25 Mb.
1   2   3   4   5   6

Дадатковая літаратура па тэмах:



Тэма 1-2. Прадмет, задачы і праблемы перыядызацыі гісторыі палітычнай і прававой думкі Беларусі. Палітычная і прававая думка на землях Беларусі ў IX - пачатку XIII ст.
Першакрыніцы:

 1. Анталогія даўняй беларускай літаратуры: ХІ – першая палова ХVІІІ стагоддзя / НАН Беларусі, Ін-т літ. Імя Я.Купалы; падрыхт. А.І.Богдан і [інш]; навук.рэд. В.А.Чамярыцкі. – 2-е выд., выпр. – Мн.: Бел.навука, 2005. – 1015 с.

 2. Аповесць мінулых гадоў // Анталогія даўняй беларускай літаратуры: ХІ – першая палова ХVІІІ стагоддзя / НАН Беларусі, Ін-т літ. Імя Я.Купалы; падрыхт. А.І.Богдан і [інш]; навук.рэд. В.А.Чамярыцкі. – 2-е выд., выпр. – Мн.: Бел.навука, 2005.

 3. Беларускія летапісы і хронікі. Мн., 1997.

 4. Белоруссия в эпоху феодализма. Мн., 1959. Т. 1.

 5. Гісторыя Беларусі ў дакументах і матэрыялах. Мн., 1936. Т.1.

 6. Гісторыя беларускай літаратуры. Старажытны перыяд: вучэбны дапаможнік. Мн., 1997.

 7. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі XVI-XVIIІ ст.ст.: хрэстаматыя / Аўт.-склад. Т.І.Доўнар, Ю.П.Доўнар, Л.Л.Голубева; Пад рэд. Т.І.Доўнар. – Мн.: БДУ, 2004.- 206с.

 8. Дагаворы і граматы як крыніца беларускага феадальнага права. Мн., 2000.

 9. Жыціе Еўфрасінні Полацкай (або «Аповесць жыцця і смерці святой і блажэннай і найпадобнейшай Еуфрасінні») // Анталогія даўняй беларускай літаратуры: ХІ – першая палова ХVІІІ стагоддзя / НАН Беларусі, Ін-т літ. Імя Я.Купалы; падрыхт. А.І.Богдан і [інш]; навук.рэд. В.А.Чамярыцкі. – 2-е выд., выпр. – Мн.: Бел.навука, 2005.; тое ж // Кніга жыцій і хаджэнняў. Мн., 1994. С. 25–41; http://starbel.narod.ru/zhytyefr.htm

 10. Жыціе Кірылы Тураўскага. // Анталогія даўняй беларускай літаратуры: ХІ – першая палова ХVІІІ стагоддзя / НАН Беларусі, Ін-т літ. Імя Я.Купалы; падрыхт. А.І.Богдан і [інш]; навук.рэд. В.А.Чамярыцкі. – 2-е выд., выпр. – Мн.: Бел.навука, 2005.; тое ж. http://starbel.narod.ru/zhytkirtur.htm

 11. Кирилл Туровский. [Собрание из 68 сочинений]. // Мельнікаў А.А. Кірыл, епіскап Тураўскі. Жыццё, спадчына, светапогляд. 2-е выд., Мн., 2000. – http://starbel.narod.ru/kirtur/kt_gal.htm

 12. Кірыл Тураўскі. Слова на антыпасху. Слова ў Нядзелю кветную. Слова на Сабор 318 святых айцоў. Прытча пра душу і цела Слова, каб не забывалі настаўнікаў сваіх. Малітвы. // Анталогія даўняй беларускай літаратуры: ХІ – першая палова ХVІІІ стагоддзя / НАН Беларусі, Ін-т літ. Імя Я.Купалы; падрыхт. А.І.Богдан і [інш]; навук.рэд. В.А.Чамярыцкі. – 2-е выд., выпр. – Мн.: Бел.навука, 2005.

 13. Кірыла Тураўскі. Притча о человеческой души и о телеси // Анталогія даўняй беларускай літаратуры: ХІ – першая палова ХVІІІ стагоддзя / НАН Беларусі, Ін-т літ. Імя Я.Купалы; падрыхт. А.І.Богдан і [інш]; навук.рэд. В.А.Чамярыцкі. – 2-е выд., выпр. – Мн.: Бел.навука, 2005.

 14. Клімент Смаляціч. Пасланне да Фамы прасвітара // Анталогія даўняй беларускай літаратуры: ХІ – першая палова ХVІІІ стагоддзя / НАН Беларусі, Ін-т літ. Імя Я.Купалы; падрыхт. А.І.Богдан і [інш]; навук.рэд. В.А.Чамярыцкі. – 2-е выд., выпр. – Мн.: Бел.навука, 2005.

 15. Лойка, А.А. Старабеларуская літаратура: падручнік / А.А.Лойка. – Мн.: Выш.шк., 2001. – 319 с.

 16. Памяць святога айца нашага Кірыла, епіскапа Тураўскага // Кніга жыцій і хаджэнняў. Мн., 1994.

 17. Повесть временных лет. // Анталогія даўняй беларускай літаратуры: ХІ – першая палова ХVІІІ стагоддзя / НАН Беларусі, Ін-т літ. Імя Я.Купалы; падрыхт. А.І.Богдан і [інш]; навук.рэд. В.А.Чамярыцкі. – 2-е выд., выпр. – Мн.: Бел.навука, 2005.; тое ж. – перевод Д.С. Лихачева – http://old-russian.chat.ru/01povest.htm

 18. Слово о полку Игореве // // Анталогія даўняй беларускай літаратуры: ХІ – першая палова ХVІІІ стагоддзя / НАН Беларусі, Ін-т літ. Імя Я.Купалы; падрыхт. А.І.Богдан і [інш]; навук.рэд. В.А.Чамярыцкі. – 2-е выд., выпр. – Мн.: Бел.навука, 2005.


Літаратура:

 1. Абдзіраловіч, І. Адвечным шляхам / І. Абдзіраловіч. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.by/abdziralovic/. – Дата доступа: 21.03.2005.

 2. Акудовiч В. Разбурыць Парыж: два няспраўджаныя эсэ / В. Акудовіч. [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступу: http://knihi.com/frahmenty/9akudovich.htm. – Дата доступу: 21.12.2007.

 3. Алексеев Л.В. Полоцкая земля в IX – XIII вв. М., 1966.

 4. Арлоў У. Еўфрасіння Полацкая. Мн., 1992.

 5. Асвета і педагагічная думка Беларусі: Са старажытных часоў да 1917 г. Мн., 1985.

 6. Бардах, Ю. Штудыі з гісторыі Вялікага Княства Літоўскага/ Ю.Бардах/ Пер. М.Раманоўскага, А.Істоміна; Прадм. Г.Сагановіча. – Мінск, 2002. – 459с.

 7. Берман, Г.Дж. Западная традиция права: эпоха формирования/ Г.Дж.Берман/ пер. с англ. – 2-е изд. – М.: Изд-во МГУ: Издательская группа ИНФРА-М – НОРМА, 1998. – 624с.

 8. Вишневский А.Ф., Лукошко И.В. Крещение Белой Руси: особенности и последствия. Мн., 1992.

 9. Вішнеўская, І.У. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі: дапамож. для студэнтаў вышэйш. навуч. устаноў/ І.У. Вішнеўская. – Мн.: Тэсей, 2004. – 272 с.

 10. Гісторыя філасофіі: вучэб. дапам. для ВНУ / Ч.С. Кірвель [і інш.]; ГрДУ імя Я.Купалы; пад рэд. праф. Ч.С. Кірвеля. - Гр.: ГрДУ, 1997. – 917 с.

 11. Громов М.Н., Козлов И. С. Русская философская мысль Х–XVII веков. М.,1980.

 12. Еремян, В.В. Государственный строй Древней Руси как сочетание полисной демократии и княжеской власти / В.В.Еремян// Право и политика. – 2004. - №2. – с.85-126.

 13. Еремян, В.В. Некоторые особенности возникновения древнерусской государственности: от общины родовой к общине территориальной. Часть 1/ В.В.Еремян // Право и политика. – 2002. - №7. – с.91-126.

 14. Еремян, В.В. Некоторые особенности возникновения древнерусской государственности: от общины родовой к общине территориальной. Часть 2// Право и политика. – 2002. - №8. – с.116-127.

 15. Ермаловіч М. Сведчанні «Слова...» //Спадчына. 1990. № 2.

 16. История политических и правовых учений: учебник / О.Э. Лейст [и др.]; под ред. О.Э. Лейста. – М.: Изд-во Зерцало, 2000. – 688 с.

 17. Конан Ул. «Паче всех воссиявший...» // Крынiца. 1994. № 7 (1).

 18. Лягчылін А.А. Метадалагічны дыскурс філасофскай традыцыі на Беларусі / А.А. Лягчылін, І.М. Бабкоў // Ноумен: сб. науч. работ по философии и социальным наукам. Вып. 6 / ред. совет: А.И.Зеленков (пред.) [и др.]; редкол.: А.В.Рубанов (гл.ред.) [и др.]. – Мн.: Изд. центр БГУ, 2006. – с.6-19.

 19. Майхрович А.С. Поиск истинного бытия и человека: Из истории философии и культуры Беларуси. Мн, 1992.

 20. Мельнікаў A.A. Кірыл, епіскап Тураўскі, Жыццё. Спадчына. Светапогляд. Мн., 1997; 2-е выд., Мн., 2000.

 21. Мельнікаў А. «Жыціе» і жіцце Еўфрасінні, ігуменні Полацкай // Адраджэнне. Гiс-тарычны альманах. Вып. 1. Мн., 1995.

 22. Мельнікаў А. «Тураўскі златавуст» // Спадчына. 1990. № 2.

 23. Надсан А. Святы Кірыла Тураўскі // Спадчына. 1996. № 1–2.

 24. Полякова, Н.Л. ХХ век в социологических теориях общества / Н.Л. Полякова. – Москва: Логос, 2004. – 384 с.

 25. Тарасаў С. Хрышчэнне Полацкай зямлі // Спадчына. 1990. № 3.

 26. Фроянов И.Я. Киевская Русь. Л., 1980.

 27. Шалькевич В.Ф. Евфросинья Полоцкая // Женщины-легенды. Мн., 1993.

 28. Шалькевіч В. Еўфрасіння Полацкая // Полацак (Кліўленд, ЗША). 1994. № 4.

 29. Шалькевіч В.Ф. Філасофская думка Беларусі. Мн., 1976.

 30. Шалькевіч, В.Ф. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі / В.Ф. Шалькевіч. – Мн.: Маладзежнае навуковае супрацоўніцтва, 2002.- 248 с.

 31. Штыхаў Г. В. Вытокі беларускай дзяржаўнасці // Беларускі гістарычны часопіс. 1993. № 1.

 32. Штыхов Г.В. Древний Полоцк. Мн., 1974.

 33. Юхо Я.А. Кароткі нарыс гісторыі дзяржавы і права Беларусі. Мн., 1992.

 34. Юхо Я.А. Паходжанне дзяржавы на Беларусі // Спадчына. 1990. № 4.



Тэма 3. Палітычная і прававая думка Беларусі XIV-XV ст.
Першакрыніцы:



 1. Анталогія даўняй беларускай літаратуры: ХІ – першая палова ХVІІІ стагоддзя / НАН Беларусі, Ін-т літ. Імя Я.Купалы; падрыхт. А.І.Богдан і [інш]; навук.рэд. В.А.Чамярыцкі. – 2-е выд., выпр. – Мн.: Бел.навука, 2005. – 1015 с.

 2. Беларускія летапісы і хронікі. Мн., 1997. – http://bk.knihi.com/letapisy/

 3. Вішнеўскі, А.Ф. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі ў дакументах і матэрыялах (Са старажытных часоў да нашых дзен): вучэб.дапаможнік/ А.Ф. Вішнеўскі, Я.А. Юхо; пад рэд. А.Ф. Вішнеўскага. – 2-е выд., дап. – Мн.: Акадэмія МУС Рэспублікі Беларусь, 2003. – 320 с.

 4. Грыгорый Цамблак. Слова пахвальнае Яўфімію Тырнаўскаму. Слова на Узвіжанне святога крыжа // Анталогія даўняй беларускай літаратуры: ХІ – першая палова ХVІІІ стагоддзя / НАН Беларусі, Ін-т літ. Імя Я.Купалы; падрыхт. А.І.Богдан і [інш]; навук.рэд. В.А.Чамярыцкі. – 2-е выд., выпр. – Мн.: Бел.навука, 2005.

 5. Дагаворы і граматы як крыніцы беларускага феадальнага права. Мн., 2000.

 6. Летапіс вялікіх князеў літоўскіх // Анталогія даўняй беларускай літаратуры: ХІ – першая палова ХVІІІ стагоддзя / НАН Беларусі, Ін-т літ. Імя Я.Купалы; падрыхт. А.І.Богдан і [інш]; навук.рэд. В.А.Чамярыцкі. – 2-е выд., выпр. – Мн.: Бел.навука, 2005.; тое ж. // Спадчына. 1991. № 1–5.

 7. Летапісная аповесць пра князеў Міндоўга, Войшалка, Тройдзеня // Спадчына. 1990. № 3, 4.

 8. Пахвала вялікаму князю Вітаўту // Анталогія даўняй беларускай літаратуры: ХІ – першая палова ХVІІІ стагоддзя / НАН Беларусі, Ін-т літ. Імя Я.Купалы; падрыхт. А.І.Богдан і [інш]; навук.рэд. В.А.Чамярыцкі. – 2-е выд., выпр. – Мн.: Бел.навука, 2005.

 9. Полное собрание русских летописей. Т. 32. Хроника Литовская и Жмойтская. Хроника Быховца. Баркулабовская летопись. Летопись Аверки и Панцырного.– М., 1975. – http://izbornyk.narod.ru/index.html; http://izbornyk.narod.ru/psrl3235/; http://starbel.narod.ru/razn/barkulab.htm; http://starbel.narod.ru/razn/pancern_averko.htm

 10. Полное собрание русских летописей. Т. 35. Летописи белорусско–литовские. Никифоровская летопись. Супрасльская летопись. Слуцкая летопись. Виленская летопись. Летопись Арх. общества. Академическая летопись. Волынская краткая летопись. Летопись Красинского. Летопись Рачинского. Ольшевская летопись. Румянцевская летопись. Евреиновская летопись. Могилёвская хроника Сурты и Трубницкого. М., 1980. – http://izbornyk.narod.ru/index.html; http://izbornyk.narod.ru/psrl3235/; http://www.history.univ.kiev.ua/letopis/

 11. Хроника Быховца. М., 1966. – http://starbel.narod.ru/byh.htm; http://www.vostlit.narod.ru/

 12. Хроніка Быхаўца // Полымя 1993. № 10–12. – http://txt.knihi.com/bk/letapisy/letapisy5.html


Літаратура:


 1. Бардах, Ю. Штудыі з гісторыі Вялікага Княства Літоўскага / Пер. М.Раманоўскага, А.Істоміна; Прадм. Г.Сагановіча. – Мінск, 2002. – 459с.

 2. Бардах, Ю., Линодорский, Б, Пиетрчак М. История государства и права Польши /Пер. С польск. – М.: “Юрид.лит.”, 1980. – 560с.

 3. Бегунов Ю.К. К вопросу о церковно-политических планах Григория Цамблака // Советское славяноведение. 1981. № 3.

 4. Берман, Г.Дж. Западная традиция права: эпоха формирования/ пер. с англ. – 2-е изд. – М.: Изд-во МГУ: Издательская группа ИНФРА-М – НОРМА, 1998. – 624с.

 5. Вішнеўская, І.У. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі: дапамож. для студэнтаў вышэйш. навуч. устаноў / І.У. Вішнеўская. – Мн.: Тэсей, 2004. – 272 с.

 6. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі / В.Ф.Шалькевіч. – Мн.: Маладзежнае навуковае супрацоўніцтва, 2002.- 248с.

 7. Горина Л. «Похвальное слово Евфимию Тырновскому» Григория Цамблака как исторический источник // Славянские культуры и Балканы. IX – XVII вв. София, 1978.

 8. Грицкевич А. Положение православной церкви в Беларуси в XIV–XVI вв. (до Люблинской унии 1569) // Христианизация Руси и белорусская культура. Мн., 1988.

 9. Дончева-Панайотова Н. «Похвальное слово Киприану» Григория Цамблака как произведение древнеболгарской и древнерусской литературы // Болгарская русистика. 1980. № 1.

 10. Ермаловіч М. Старажытная Беларусь: Віленскі перыяд. Мн., 1994.

 11. Из истории свободомыслия и атеизма в Беларуси. Мн., 1978.

 12. Казакова Т. Уніяцкія ідэі ў Вялікім княстве Літоўскім пачатку XV ст. // З гісторыі уніяцтва ў Беларусі (да 400-годдзя Брэсцкай уніі). Мн., 1996.

 13. Казбярук У. Гедымін у летапісах // Спадчына. 1992. № 5.

 14. Каллиганов И. Новая попытка реконструкции биографии Григория Цамблака // Советское славяноведение. 1983. № 1.

 15. Католицизм в Белоруссии: традиционализм и приспособление. Мн., 1987.

 16. Марзалюк, І. Наша «кіеўская» й «літоўская» спадчына / І.Марзалюк // Спадчына. – 2002. - №5-6. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kamunikat.net.iig.pl/www/czasopisy/spadczyna/2002-5-6/02.htm. – Дата доступа: 20.09.2007.

 17. Мартос А. Беларусь в исторической, государственной и церковной жизни. Мн., 1990.

 18. Мартос А. Літоўска-Новагародская мiтраполiя // Спадчына. 1992. № 6, 1993. № 1.

 19. Нікалаеў,М. Пачаткi кніжнай культуры Вялікага Княства Літоўскага / М.Нікалаеў // Спадчына. – 2002. - №5-6. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kamunikat.net.iig.pl/www/czasopisy/spadczyna/2002-5-6/02.htm. – Дата доступа: 20.09.2007.

 20. Озолин Л.И. Из истории гуситского революционного движения. Саратов, 1962.

 21. Падокшын С.А. Гусізм і грамадскі рух Беларусі і Літвы XV – XVII ст. // 450 год беларускага кнігадрукавання. Мн., 1967.

 22. Падокшын, С.А. Унія. Дзяржаўнасць. Культура (філасофска-гістарычны аналіз) / С.А.Падокшын. – Мн.: Беларуская навука, 1998. – 111с.

 23. Прыгодзіч М. Беларускія летапісы // Роднае слова. 1993. № 5.

 24. Риер, Я.Г. Цивилизации средневековья и начала нового времени: опыт структурного анализа: Монография. – Могилев: МГУ им. А.А.Кулешова, 2003. – 154с.

 25. Розин, В.М. Генезіс права: методологический и культурологический анализ. – М.: NOTA BENE Медиа Трейд Компани, 2003. – 336с.

 26. Розин, В.М. Становление права в культуре средних веков // Право и политика. – 2003. - №9. – с.126-136.

 27. Семянчук А. Беларуска-літоўскія летапісы і польскія хронікі. Гродна, 1999. - http://kamunikat.net.iig.pl/www/knizki/historia/siemienczuka/letapisy/letapisy_spis.htm.

 28. Чамярыцкі В.А. Беларускія летапісы як помнікі літаратуры: Узнікненне і літаратурная гісторыя першых зводаў. Мн., 1969.

 29. Яцук В. У истоков белорусской философии // Философия и научный коммунизм. Мн., 1982. Вып. 9.



Тэма 4-5. Палітычныя і прававыя погляды беларускіх гуманістаў (Ф.Скарына, М.Гусоўскі, М.Літвін, Л.Сапега). Палітычная і прававая думка эпохі Рэфармацыі ў Беларусі.
Першакрынiцы:


 1. Анталогія даўняй беларускай літаратуры: ХІ – першая палова ХVІІІ стагоддзя / НАН Беларусі, Ін-т літ. Імя Я.Купалы; падрыхт. А.І.Богдан і [інш]; навук.рэд. В.А.Чамярыцкі. – 2-е выд., выпр. – Мн.: Бел.навука, 2005. – 1015 с.

 2. Біблія. Факсімільнае ўзнаўленне Бібліі, выдадзеннай Ф. Скарынай ў 1517–1519 гг. Мн, 1990–1991. Т. 1–3.

 3. Будны С. Аб свецкай уладзе. З «Пасвячэння» // Мысліцелі і асветнікі Беларусі X – XIX ст. Энцыклапедычны даведнік. Мн., 1995.

 4. Будны С. Творы – http://starbel.narod.ru/razn/spravka_bud.htm

 5. Будны Сымон. О светской власти // Из истории философской и общественно-политической мысли Белоруссии: Избранные произведения XVI – нач. XIX в. Мн., 1962.

 6. Будны Сымон. Прадмова да „Катехізіса”// Прадмовы і пасляслоўі паслядоўнікаў Францыска Скарыны. Мн., 1991; тое ж: Анталогія даўняй беларускай літаратуры: ХІ – першая палова ХVІІІ стагоддзя / НАН Беларусі, Ін-т літ. Імя Я.Купалы; падрыхт. А.І.Богдан і [інш]; навук.рэд. В.А.Чамярыцкі. – 2-е выд., выпр. – Мн.: Бел.навука, 2005.

 7. Волан А. Аб палітычнай або грамадзянскай свабодзе // Культура. 15 чэрвеня 1994. С. 10–11.

 8. Волан А. Да палякаў і да ліцьвінаў. // Анталогія даўняй беларускай літаратуры: ХІ – першая палова ХVІІІ стагоддзя / НАН Беларусі, Ін-т літ. Імя Я.Купалы; падрыхт. А.І.Богдан і [інш]; навук.рэд. В.А.Чамярыцкі. – 2-е выд., выпр. – Мн.: Бел.навука, 2005.

 9. Волан А. О государе и его личных добродетелях // Памятники философской мысли Белоруссии XVII – первой половины XVIII в. Мн., 1991.

 10. Волан А. Пра гасудара і ўласцівыя яму дабрачыннасці // Мысліцелі і асветнікі Беларусі Х–XIX ст.: Энцыклапедычны даведнік. Мн., 1995.

 11. Волан А. Пра дзяржаўнага мужа і яго асабістыя дабрачыннасці // Спадчына. 1991. № 6. С. 95–104; 1992. № 1.; Анталогія даўняй беларускай літаратуры: ХІ – першая палова ХVІІІ стагоддзя / НАН Беларусі, Ін-т літ. Імя Я.Купалы; падрыхт. А.І.Богдан і [інш]; навук.рэд. В.А.Чамярыцкі. – 2-е выд., выпр. – Мн.: Бел.навука, 2005.

 12. Волан А. Прамова да Сената Каралеўства Польскага і Вялікага княства Літоўскага, або якім павінна праўленне дабрачыннага караля (1573) // – www.kamunikat.net.iig.pl/; тое ж. // Фрагмэнты. № 10. – www.frahmenty.knihi.com/10volan.htm

 13. Гісторыя беларускай літаратуры. Старажытны перыяд: вучэбны дапаможнік. Мн., 1997.

 14. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі XVI-XVIIІ ст.ст.: хрэстаматыя / Аўт.-склад. Т.І.Доўнар, Ю.П.Доўнар, Л.Л.Голубева; Пад рэд. Т.І.Доўнар. – Мн.: БДУ, 2004.- 206с.

 15. Гусоўскі М. Песня пра зубра. Мн., 1980 (і іншыя годы выдання); тое ж. – http://starbel.narod.ru/hus.htm

 16. Литвин Михалон. О нравах татар, литовцев и москвитян. М., 1994; тое ж. Михалон Литвин. О нравах татар, литвинов и москвитян. – http://www.vostlit.narod.ru/haupt-Dateien/index-Dateien/L.htm

 17. Сапега Л. Зварот да ўсіх саслоўяў Вялікага княства Літоўскага //Статут Вялікага княства Літоўскага 1588: Тэксты. Даведнік. Каментарыі. Мн., 1989.

 18. Сапега Л. Лісты // Спадчына. 1998. № 2.

 19. Сапега Л. Письмо... Юзафату Кунцевичу от 12 марта 1622 г. // Памятники философской мысли Белоруссии XVII – первой половины XVIII в. Мн., 1991.

 20. Скарына Ф. Зборнік дакументаў і матэрыялаў. Мн., 1988.

 21. Скарына Ф. Творы: Прадмовы, сказанні, пасляслоўі, акафісты, пасхалія. / Уступ, падрыхт. тэкстаў А.Ф. Коршунава. Мн., 1990. – http://starbel.narod.ru/skaryna.htm

 22. Статут Великого княжества Литовского 1529 года (Текст, перевод и словарь-комментарий) / Минск. АН БССР; под ред. К.И. Яблонского. – Минск: Изд-во Акад. Наук БССР, 1960. – 253 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vostlit.narod.ru/Texts/Dokumenty/Litva/XVI/1520-40/Statut1529/text1.htm . – Дата доступа: 11.07.2005.

 23. Статут Вялікага княства Літоўскага 1566 г. Мн., 2003. – http://litopys.org.ua/statut2/st1566.htm

 24. Статут Вялікага княства Літоўскага 1588 г. – www.starbel.narod.ru/statut1588

 25. Статут Вялікага княства Літоўскага 1588. Мн., 2002.

 26. Статут Вялікага княства Літоўскага 1588: Тэксты. Даведнік. Каментарыі. Мн., 1989.

 27. Хроніка Быхаўца. // Анталогія даўняй беларускай літаратуры: ХІ – першая палова ХVІІІ стагоддзя / НАН Беларусі, Ін-т літ. Імя Я.Купалы; падрыхт. А.І.Богдан і [інш]; навук.рэд. В.А.Чамярыцкі. – 2-е выд., выпр. – Мн.: Бел.навука, 2005.

 28. Цяпінскі Васіль. Прадмова да Евангелля. – http://starbel.narod.ru/tiap.htm


Лiтаратура:


 1. Bardach J. Elity Wielkiego Księstwa Litewskiego a polski przekład De Respublica Emendanda Andrzeja Frycza Modrzewskiego // Kultura staropolska – kultura europejska. Prace ofiarowane J. Tazbirowi w 70-tą rocznicę urodzin. W., 1997.

 2. Bardach J. Statuty litewskie w ich kręgu prawno-kulturowym // Bardach J. O dawniej i niedawniej Litwie. Poznań, 1988.

 3. Банькоўскi-Цюлiг М. Студэнты і студэнткі з Беларусі ў швейцарскіх універсітэтах (XVI– пач.XX стст.) // Беларускі гістарычны часопіс. 1995. № 4.

 4. Бардах Ю. Литовские статуты – памятники права периода Возрождения // Культурные связи народов Восточной Европы в XVI веке. М., 1976.

 5. Бардах, Ю. Штудыі з гісторыі Вялікага Княства Літоўскага / Пер. М.Раманоўскага, А.Істоміна; Прадм. Г.Сагановіча. – Мінск, 2002. – 459с.

 6. Бардах, Ю., Линодорский, Б, Пиетрчак М. История государства и права Польши /Пер. С польск. – М.: “Юрид.лит.”, 1980. – 560с.

 7. Вішнеўская, І.У. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі: дапамож. для студэнтаў вышэйш. навуч. устаноў / І.У. Вішнеўская. – Мн.: Тэсей, 2004. – 272 с.

 8. Галенчанка Г.Я. Васіль Цяпінскі – паслядоўнік скарынінскай справы // 450 год беларускага кнігадрукавання. Мн., 1968.

 9. Галенчанка Г.Я. Сымон Будны. Васіль Цяпінскі // Славутыя імены Бацькаўшчыны. Мн., 2000.

 10. Галенчанка Г.Я. Францыск Скарына – беларускі і ўсходнеславянскі першадрукар. Мн., 1993.

 11. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі / В.Ф.Шалькевіч. – Мн.: Маладзежнае навуковае супрацоўніцтва, 2002.- 248с.

 12. Грыцкевіч А. Леў Сапега // Славутыя імены Бацькаўшчыны. Мн., 2000.

 13. Дварчанін І.С. Францішак Скарына як культурны дзеяч і гуманіст на беларускай ніве. Мн., 1991.

 14. Дзербіна Г. В. Права і сям’я Беларусі эпохі Рэнесансу. Мн., 1997.

 15. Дзербіна Г.В. Статуты Вялікага княства Літоўскага як праява прававой культуры Рэнесансу // Нацыянальныя пытанні: Матэрыялы III Міжнар. кангрэса беларусістаў „Беларуская культура ў дыялогу цывілізацый” (Беларусіка = Albaruthenica. Кн. 22). Мн., 2001.

 16. Дзербіна Г.В. Тэндэнцыі Адраджэння у сярэднявяковым праве Беларусі // Весці АН БССР. Серыя грамадскіх навук. 1987. № 1.

 17. Дзербіна Г.В. Узаемаўплывы прававой культуры Вялікага княства Літоўскага і Польшчы ў XVI ст. // На шляхах да ўзаемаразумення (Беларусіка = Albaruthenika. Кн.15). Мн., 2000.

 18. Дзмітрачкоў, П.Ф. Беларусь у складзе Вялікага Княства Літоўскага. Другая палова ХІІІ-першая палова XVII стст.: вуч. дап. / П.Ф. Дзмітрачкоў. – Магілеў: МДУ ім. А.А.Куляшова, 2003. – 312 с.

 19. Доўнар Т. І. Развіццё асноўных інстытутаў грамадзянскага і крымінальнага права Беларусі ў XV–XVI стст. Мн., 2000.

 20. Доўнар Т.І. Канстытуцыйнае права Беларусі феадальнага перыяду (па Статутах Вялікага княства Літоўскага 1529,1566, 1588). Мн., 2001.

 21. Доўнар, Т.І. Развіцце асноўных інстытутаў грамадзянскага і крымінальнага права Беларусі ў XV-XVI стагоддзях / Т.І. Доўнар. – Мн.: Пропилеи, 2000. – 224 с.

 22. Запруднік Я. Гістарычныя і культурныя асновы беларускай нацыянальнай свядомасці // Спадчына. 1992. № 2.

 23. Іванова Л. Са спадчыны Сымона Буднага // Помнікі гісторыі i культуры Беларусі. 1986. № 4.

 24. Конан У.М. Боская і людская мудрасць (Францішак Скарына: жыццё, творчасць, светапогляд). Мн., 1990.

 25. Конан У.М. Ф. Скарына і яго героі // Адраджэнне. Гістарычны альманах. Вып. 1. Мн., 1995.

 26. Лабынцев Ю.А. «Статут Великого княжества Литовского» 1588 г. – памятник белорусской старопечатной литературы (к 400-летию выхода в свет) //Советское славяноведение. 1988. № 5.

 27. Лойка А. Дзеля чаго iснуе Адраджэнне // Адраджэнне. Гiстарычны альманах. Вып. 1. Мн., 1995.

 28. Лойка П. А. Сфера палітычных інтарэсаў шляхты беларускіх зямель у апошняй трэці XVI – першай трэці XVII ст. // Веснік БДУ. Сер. 3. 2000. № 1.

 29. Лойка, А.А. Старабеларуская літаратура: падручнік / А.А.Лойка. – Мн.: Выш.шк., 2001. – 319 с.

 30. Любавский М. Литовский канцлер Лев Сапега о событиях смутного времени. М., 1901. – http://starbel.narod.ru/siem/sap.htm

 31. Мысліцелі і асветнікі Беларусі Х–XIX ст: Энцыклапедычны даведнік. Мн., 1995.

 32. Нарысы гісторыі Беларусі: у 2-х ч. / М.П. Касьцюк [и др.]; АН Беларусі, Ін-т гісторыі. - Мн.: Беларусь, 1994. - Ч.1. – 527 с.

 33. Немировский Е.Л. Франциск Скорина: Жизнь и деятельность белорусского просветителя. Мн., 1990.

 34. Падокшын С.А. Выбранне караля, або «Прамова да Сената» Андрэя Волана // Фрагмэнты. № 10. – http://frahmenty.knihi.com/10padokszyn.htm

 35. Падокшын С.А. Унія. Дзяржаўнасць. Культура. (Філасофска-гістарычны аналіз). Мн., 1998.

 36. Падокшын С.А. Філасофская думка эпохі Адраджэння ў Беларуси: Ад Францыска Скарыны да Сімяона Полацкага. Мн., 1990.

 37. Падокшын С.А., Сокал С.Ф. Палітычная і прававая думка Беларусі XVI–XVII стст. Мн., 1999.

 38. Падокшын, С.А. Этычная думка ў культуры Беларусі XVI-XVII ст.ст. / С.А.Падокшын; Навук. рэд. А.С.Майхровіч. – Мн.: Бел.навука, 2004. – 151 с.

 39. Падокшын, С.А., Сокал, С.Ф. Палітычная і прававая думка Беларусі XVI-XVII ст.ст. / С.А.Падокшын, С.Ф.Сокал / Серыя: «Гісторыя Бацькаўшчыны», дадатак да часопіса «Права і эканоміка». – Мн., 2000. – 120 с.

 40. Подокшин С.А. Радикально-реформационное движение в Белоруссии и Литве (2-я половина XVI в.): Автореф. дис. … к-та ист. наук: 07.00.02 / (БГУ). Мн., 1964.

 41. Подокшин С.А. Реформация и общественная мысль Белоруссии и Литвы (вторая половина XVI – начало XVIII вв.). Мн., 1970.

 42. Подокшин С.А. Скорина и Будный: Очерки философских взглядов. Мн., 1971.

 43. Прыгодзич М. «Зъ убогое своея маетности народу моему услугую...» Васіль Цяпінскі i яго «Евангелле» // Роднае слова. 1995. № 1.

 44. Прыгодзіч М. «Для простых людей языка руского...» Сымон Будны i яго «Катэхізіс» // Роднае слова. 1994. № 3.

 45. Риер, Я.Г. Цивилизации средневековья и начала нового времени: опыт структурного анализа: Монография. – Могилев: МГУ им. А.А.Кулешова, 2003. – 154с.

 46. Розин, В.М. Становление права в культуре средних веков // Право и политика. – 2003. - №9. – с.126-136.

 47. Саверчанка I. Аurea mediocritas. Кніжна-пісьмовая культура Беларусі: Адраджэнне і Ранняе барока. Мн., 1998.

 48. Саверчанка I. Астафей Валовіч. Мн., 1992.

 49. Саверчанка І.В. Канцлер Вялікага княства Леў Сапега. Мн., 1992.

 50. Саверчанка І.В. Сымон Будны: Гуманіст і рэфарматар. Мн., 1993.

 51. Сербента В.А. Видные атеисты и материалисты Белоруссии второй половины XVI в. // Из истории философской и общественно-политической мысли Белоруссии: Избранные произведения XVI – нач. XIX в. Мн., 1962. –http://starbel.narod.ru/ lowan.htm

 52. Слоўнік мовы Скарыны (складальнік У.В.Анічэнка). Мн., 1977. Т. 1–2; 1994. Т. 3.

 53. Сокал С.Ф. Адлюстраванне грамадска-палітычных ідэй у прававых актах Вялікага княства Літоўскага другой паловы XVI ст. // Весці АН БССР. Сер. грамад. Навук. 1972. № 1.

 54. Сокол С.Ф. Идея свободы личности в гуманистической мысли Белоруссии в XVI в. // Идеи гуманизма в общественно-политической и философской мысли Белоруссии. Мн., 1977.

 55. Сокол С.Ф. Политическая и правовая мысль в Белоруссии XVI – первой половине XVII века. Мн., 1984.

 56. Сокол С.Ф. Социологическая и политическая мысль в Белоруссии во второй половине XVI века. Мн., 1974.

 57. Старостина И.П. Право ВКЛ в контексте культурно-исторических связей Польши, Литвы и Руси // Восточная Европа в исторической ретроспективе. М., 1999.

 58. Шалькевич В.Ф. Скорина и скориниана. Мн., 2001.

 59. Шалькевіч В.Ф. Палiтычныя погляды Міколы Гусоўскага (да 475-годдзя выхаду у свет паэмы «Песня пра зубра») // БГЧ. 1998. № 4.

 60. Шалькевіч В.Ф. Скарына і наш час. Мн., 1979.

 61. Шаўцоў Ю. Пратэстанцкі месіянізм Яна Кiшкі // Спадчына. 1995. №3.

 62. Юхо И.А. Правовое положение населения Белоруссии в XVI в. Мн., 1978.

 63. Юхо Я. «Кождаму засобно...» (Грамадска-палітычная дзейнасць Мікалая Радзівіла Чорнага) // БМ. 1997. № 2–3.

 64. Юхо Я. Скарына і прававая культура Беларусі // Спадчына. 1989. № 2.

 65. Юхо Я.А. Грамадзянскія і прававыя погляды Скарыны // Полымя. 1967. № 6.

 66. Юхо Я.А. Крыніцы беларуска-літоўскага права. Мн., 1991.

 67. Яскевіч А.А. Скарына і патрыстыка //Весці АН Беларусі. Серыя грамадскіх навук. 1993. № 3.

1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка