Гісторыя дзяржавы і права Беларусі
Дата канвертавання17.03.2016
Памер251.12 Kb.
Прыкладная тэматыка курсавых работ па курсе “Гісторыя дзяржавы і права Беларусі”


 1. Грамадскі лад у Беларусі ў старажытнасці (на прыкладзе Полацкага, Віцебскага, Турава-Пінскага і інш. княстваў).

 2. Звычаёвае права Беларусі і яго адлюстраванне ў пісаным заканадаўстве.

 3. Міжнародныя пагадненні і васальныя дагаворы – крыніцы старажытнага беларускага права.

 4. Адміністрацыйна-тэрытарыяльны падзел у Беларусі у ХIV – ХVI стст.

 5. Адміністрацыйна-тэрытарыяльная рэформа ў Беларусі ў ХVІ ст.

 6. Саслоўе шляхты і яго прававое становішча на Беларусі ў ХV – ХVІІ стст.

 7. Прававое і сацыяльнае становішча сялян Беларусі ў ХV – ХVII стст.

 8. Прававое і сацыяльнае становішча мяшчан Беларусі ў ХІV – ХVІІ стст.

 9. Дзяржаўны лад Вялікага княства Літоўскага ў ХV – ХVІ стст.

 10. Сойм і рада ў Вялікім княстве Літоўскім у ХVІ – ХVII стст.

 11. Мясцовыя органы дзяржаўнай улады ў Беларусі ў ХV – ХVІІ стст.

 12. Органы кіравання ў гарадах Беларусі ў ХV – ХVІІ стст. (па магдэбургскім праве).

 13. Уніі ВКЛ з Польшчай.

 14. Утварэнне Рэчы Паспалітай.

 15. Берасцейская царкоўная унія 1596 г. і яе дзяржаўна-палітычнае значэнне.

 16. Міжнародныя сувязі ВКЛ з суседнімі дзяржавамі ў ХІV – ХV стст.

 17. Міжнародныя сувязі ВКЛ з суседнімі дзяржавамі ў ХVІ – ХVІІ стст.

 18. Агульназемскія граматы (прывілеі) – асноўныя крыніцы права ў ХІV – ХV стст.

 19. Абласныя і валасныя граматы – крыніцы беларускага права.

 20. Гарадскія граматы – крыніцы беларускага права.

 21. Судзебнік 1468 г. – першая спроба кадыфікацыі заканадаўства ў Вялікім княстве Літоўскім.

 22. Статут Вялікага княства Літоўскага 1529 г.: агульная характарыстыка і значэнне.

 23. Статуты Вялікага княства Літоўскага (параўнальная характарыстыка).

 24. Статут Вялікага княства Літоўскага 1566 г. (асноўныя змены і адрозненне ад Статута 1529 года).

 25. Статут Вялікага княства Літоўскага 1588 г., яго значэнне і месца ў еўрапейскім заканадаўстве.

 26. Канстытуцыйнае права Вялікага княства Літоўскага (па граматах).

 27. Канстытуцыйнае права Вялікага княства Літоўскага (па Статутах ВКЛ 1529, 1566, 1588 гг.).

 28. Асноўныя палажэнні сямейнага права Беларусі ХІV – ХVІІ стст.

 29. Асноўныя палажэнні грамадзянскага права Беларусі ХVІ – ХVІІ стст.

 30. Асноўныя палажэнні працэсуальнага права Беларусі ХVІ – ХVІІ стст.

 31. Судовая рэформа ХVІ ст. ў Беларусі.

 32. Асноўныя палажэнні крымінальнага права Беларусі ХVІ – ХVІІ стст.

 33. Галоўны суд Вялікага княства Літоўскага (прававая рэгламентацыя і дзейнасць).

 34. Цэнтральныя суды ў Вялікім княстве Літоўскім.

 35. Прававая рэгламентацыя і дзейнасць мясцовых судоў для шляхты (на прыкладзе замкавага (гродскага), земскага, падкаморскага, або каптуровага, суда).

 36. Копныя суды ў Беларусі.

 37. Войтaўска-лаўніцкія суды ў Беларусі.

 38. Палітычныя і прававыя ідэі ў Беларусі ў ХVІ – ХVІІІ стст.

 39. Дзяржаўны лад Рэчы Паспалітай.

 40. Рэформы ў Рэчы Паспалітай у другой палове ХVІІІ ст.

 41. Канстытуцыя Рэчы Паспалітай 1791 г.

 42. Сістэматызацыя права Беларусі ў першай палове ХІХ ст. Праект зводу мясцовых законаў заходніх губерняў.

 43. Адміністрацыйна-тэрытарыяльны падзел Беларусі ў першай палове ХІХ ст. Мясцовыя ўстановы дзяржаўнага кіравання і суды.

 44. Скасаванне прыгонага права на Беларусі. Рэформа мясцовых органаў.

 45. Судовая рэформа 1864 г. Асаблівасці яе правядзення на тэрыторыі Беларусі.

 46. Земская рэформа 1864 г. і асаблівасці яе правядзення на Беларусі.

 47. Грамадска-палітычны лад і права ў Беларусі на пачатку ХХ ст.

 48. Абласны выканаўчы камітэт Заходняй вобласці і фронту і яго дзейнасць.

 49. Першы Ўсебеларускі з’езд (кангрэс) як спроба ажыццяўлення ідэі “права нацый на самавызначэнне” у Беларусі ў 1917 г.

 50. Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі ў 1918 г.

 51. Першы з’езд Кампартыі Беларусі і яго дзяржаўна-прававое значэнне.

 52. Першы ўрад Беларускай ССР і яго Маніфест.

 53. Дзяржаўна-прававое значэнне першага з’езда Саветаў Беларускай ССР.

 54. Першая Канстытуцыя Беларускай ССР 1919 г.

 55. Літоўска-Беларуская ССР: утварэнне, дзейнасць, ліквідацыя.

 56. Аднаўленне Беларускай ССР у 1920 г. і яго значэнне.

 57. Дзяржаўна-прававое значэнне другога з’езда Саветаў Беларускай ССР.

 58. Дзяржаўна-прававыя адносіны Беларускай ССР з РСФСР да ўтварэння СССР.

 59. Беларускія ўрады і іх дзейнасць у першыя гады існавання БССР.

 60. Дагаворныя адносіны паміж БССР і РСФСР у 20-ыя гады ХХ ст.

 61. Утварэнне дзяржаўнага апарату ў БССР у 1921-1922 гг.

 62. Уваход БССР у склад СССР: працэдура і заканадаўчая рэгламентацыя.

 63. Палітыка нацыянальна-дзяржаўнага будаўніцтва ў БССР у 20-ыя гады ХХ ст.

 64. Вяртанне ў склад Беларускай ССР усходніх раёнаў Беларусі у 20-я гады ХХ ст.

 65. Крымінальнае права Беларускай ССР у 20-30-ыя гады у 20-ыя гады ХХ ст.

 66. Крымінальна-працэсуальнае права БССР у 20-30-ыя гады у 20-ыя гады ХХ ст.

 67. Грамадзянскае і грамадзянска-працэсуальнае права Беларускай ССР у 20-30-ыя гады ХХ ст.

 68. Судовы лад і судаводства БССР у 20-30-ыя гады ХХ ст.

 69. Канстытуцыя БССР 1927 г.

 70. Парушэнне законнасці на Беларусі ў 20-50-ыя гг.: прычыны і сутнасць.

 71. Канстытуцыя Беларускай ССР 1937 г. Змены ў структуры і кампетэнцыя органаў дзяржаўнай улады.

 72. Статус Заходняй Беларусі ў складзе Польскай дзяржавы.

 73. Мясцовыя органы кіравання і самакіравання на тэрыторыі Заходняй Беларусі ў 1921-1939 гг.

 74. Утварэнне часовых органаў улады ў Заходняй Беларусі ў 1939 г.

 75. Народны (Нацыянальны) сход Заходняй Беларусі і яго дзяржаўна-прававыя акты.

 76. Утварэнне органаў Савецкай улады ў заходніх абласцях Беларускай ССР.

 77. Беларуская ССР у перыяд Вялікай Айчыннай вайны.

 78. Вызваленне Беларусі ад нямецка-фашысцкай акупацыі і адбудова дзяржаўнага апарату Беларускай ССР.

 79. Беларуская дзяржава і права ў пасляваенны перыяд (1945-1954 гг.).

 80. Беларуская дзяржава і права ў перыяд рэформаў у 50-ых-60-ых гадоў ХХ ст.

 81. Канстытуцыя БССР 1978 г.

 82. Актывізацыя знешне-палітычнай дзейнасці БССР у 40-ыя гады ХХ ст.

 83. Міжнародная дзейнасць БССР у 50-60-ыя гг. ХХ ст.

 84. Міжнародная дзейнасць БССР у 70- 80-ыя гг. ХХ ст.

 85. Пераход Беларусі да дзяржаўнай самастойнасці. Дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце БССР.

 86. Утварэнне СНД.

 87. Дзяржаўна-прававыя сувязі Рэспублікі Беларусь з Расіяй.

 88. Дзяржаўна-прававыя сувязі Рэспублікі Беларусь з краінамі бліжняга замежжа ў 90-ыя гг.

 89. Рэарганізацыя органаў улады і кіравання ў Рэспубліцы Беларусь у 90-ыя гады ХХ ст.

 90. Канстытуцыйнае заканадаўства Рэспублікі Беларусь у 90-ыя гады ХХ ст.

 91. Актывізацыя грамадска-палітычнай дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь у

90-ыя гады.

 1. Развіццё права Рэспублікі Беларусь у 90-ыя гады ХХ ст. (на прыкладзе грамадзянскага, крымінальнага, зямельнага, экалагічнага, крымінальна-працэсуальнага, грамадзянска-працэсуальнага і іншых галін права).

 2. Органы дзяржаўнай улады Рэспублікі Беларусь у канцы ХХ ст.Прыкладная тэматыка курсавых работ па курсе “Агульная тэорыя права”


 1. Юрыдычная навука ў сістэме сацыяльных навук.

 2. Агульная тэорыя права: паняцце, прадмет і значэнне.

 3. Агульная тэорыя права ў сістэме юрыдычных навук

 4. Светапоглядныя асновы агульнай тэорыі права.

 5. Філасофскія праблемы агульнай тэорыі права.

 6. Агульная тэорыя права і светапогляд.

 7. Сучасная метадалогія агульнай тэорыі права.

 8. Агульнафіласофскія падыходы да даследавання прававых праблем.

 9. Асобныя метады агульнай тэорыі права.

 10. Цывілізацыйны метад пазнання агульнай тэорыі права.

 11. Сістэмны аналіз як метад даследавання праблем тэорыі права.

 12. Праблемы сучаснай метадалогіі агульнай тэорыі права.

 13. Права ў сiстэме нормаў сацыяльнага рэгулявання.

 14. Паняцце, прыкметы, функцыі і сістэма сацыяльных рэгулятараў.

 15. Права ў сістэме агульначалавечых, класавых, групавых і іншых інтарэсаў і каштоўнасцяў.

 16. Агульначалавечыя каштоўнасці ў праве.

 17. Права і каштоўнасці.

 18. Ліберальныя і традыцыйныя каштоўнасці і іх адлюстраванне ў агульнай тэорыі права.

 19. Права і камунікацыя.

 20. Права і інтарэс.

 21. Права і справядлівасць.

 22. Права як мера свабоды.

 23. Межы прававога рэгулявання.

 24. Права і рэлігія.

 25. Права і Хрысціянства.

 26. Права і мараль

 27. Права і закон.

 28. Права і эканоміка.

 29. Права і палітыка.

 30. Права і ідэалогія.

 31. Праблемы сучаснага праваразумення.

 32. Сутнасць права: тэарэтычны аналіз праблемы.

 33. Асноўныя тэорыі сутнасці права: агульная характарыстыка.

 34. Паняцце і прыкметы права.

 35. Аб’ектыўнае і суб’ектыўнае ў праве.

 36. Каштоўнасць права.

 37. Нарматыўнасць права.

 38. Вяршэнства права.

 39. Права як фармальна-знакавая сістэма.

 40. Праблема прымусу ў праве.

 41. Прынцыпы права: агульная характарыстыка.

 42. Прынцыпы права: паняцце і класіфікацыя.

 43. Функцыі права: агульная характарыстыка.

 44. Класіфікацыя функцый права.

 45. Інтэграцыйная функцыя права.

 46. Інфармацыйная функцыя права.

 47. Выхаваўчая функцыя права.

 48. Праваразуменне: агульная характарыстыка асноўных накірункаў.

 49. Улада і права ў Старым Запавеце.

 50. Тэалагічныя погляды на сутнасць права.

 51. Дагаворная тэорыя сутнасці права.

 52. Класавыя тэорыі сутнасці права.

 53. Псіхалагічная тэорыя сутнасці права.

 54. Сацыялагічная тэорыя сутнасці права.

 55. Юрыдычны пазітывізм як школа права.

 56. Гістарычная школа права.

 57. Механістычны і арганічны падыходы да сутнасці права.

 58. Сучаснае праваразуменне ў ЗША: агульная характарыстыка.

 59. “Чыстая тэорыя права”.

 60. Прававы рэалізм.

 61. Адроджанае натуральнае права.

 62. Крытычныя прававыя даследаванні.

 63. Інтэграцыйная тэорыя сутнасці права.

 64. Камунікацыйная тэорыя сутнасці права.

 65. Асноўныя падыходы да паходжання дзяржавы і права.

 66. Генезіс права: умовы і перадумовы.

 67. Сацыяльныя нормы першабытнага грамадства: агульная характарыстыка.

 68. Антрапалагічныя пачаткі ў праве.

 69. Заканамернасці развіцця і функцыянавання права.

 70. Крытэрыі тыпалогіі права.

 71. Сучасныя праблемы ў тыпалагізацыі права.

 72. Цывілізацыйны падыход да тыпалогіі права.

 73. Фармацыйны падыход да тыпалогіі права.

 74. Рабаўладальніцкае права: агульная характарыстыка.

 75. Феадальнае права: агульная характарыстыка.

 76. Буржуазнае права: агульная характарыстыка.

 77. Сацыялістычнае права: агульная характарыстыка.

 78. Постбуржуазнае (сучаснае) права: агульная характарыстыка.

 79. Кананічнае права.

 80. Паняцце і прыкметы нормаў права.

 81. Класіфікацыя прававых нормаў.

 82. Норма права і нарматыўнае прадпісанне.

 83. Норма права як прававая інфармацыя.

 84. Спосабы выкладання нормы права ў артыкуле нарматыўнага прававога акта.

 85. Структура нормаў права.

 86. Нормы права і нормы грамадскіх арганізацый.

 87. Паняцце і віды прававых адносін.

 88. Узнікненне, змяненне і спыненне прававых адносін.

 89. Змест прававых адносін: суб'ектыўнае права, законны інтарэс і юрыдычныя абавязкі.

 90. Паняцце і віды суб’ектаў права.

 91. Юрыдычная асоба як суб’ект прававых адносін.

 92. Аб’екты праваадносін.

 93. Паняцце і класіфікацыя юрыдычных фактаў.

 94. Юрыдычныя канструкцыі.

 95. Тэрмін як элемент прававых адносін.

 96. Дзяржава як суб’ект праваадносін.

 97. Сістэмнасць у праве.

 98. Паняцце і структура прававой сістэмы.

 99. Міжнароднае і нацыянальнае права.

 100. Публічнае і прыватнае права.

 101. Сучасныя прававыя сем’і: агульная характарыстыка.

 102. Рамана-германская прававая сям’я.

 103. Англасаксонская прававая сям’я.

 104. Мусульманская прававая сям’я.

 105. Сістэма права Рэспублікі Беларусь.

 106. Сістэма заканадаўства Рэспублікі Беларусь.

 107. Характэрныя рысы сучаснага заканадаўства Рэспублікі Беларусь.

 108. Суадносіны сістэмы права і сістэмы заканадаўства.

 109. Суадносіны галіны права і галіны заканадаўства.

 110. Права і грамадзянская супольнасць.

 1. Права і асоба.

 1. Прававы статус асобы.

 2. Правы і свабоды асобы: паходжанне, віды, гарантыі і сучасныя падыходы.

 3. Улада і права.

 4. Суадносіны ў праве інтарэсаў асобы, дзяржавы і грамадства.

 5. Канцэпцыя правоў чалавека ў беларускім заканадаўстве.

 6. Паняцце дзяржавы і яго асноўныя прыкметы.

 7. Прырода дзяржаўнай улады.

 8. Статычны і дынамічны станы дзяржавы.

 9. Трансфармацыя сутнасці дзяржавы на сучасным этапе.

 10. Дзяржава і Царква: сучасная канцэпцыя ўзаемаадносін.

 11. Дзяржаўнасць у перыяд глабалізацыі.

 12. Паходжанне дзяржавы: агульная характарыстыка асноўных тэорый.

 13. Тыпалогія дзяржавы.

 14. Усходні тып дзяржавы.

 15. Рабаўладальніцкая дзяржава: агульная характарыстыка.

 16. Феадальная дзяржава: агульная характарыстыка.

 17. Буржуазная дзяржава: агульная характарыстыка.

 18. Савецкая дзяржава: агульная характарыстыка.

 19. Цывілізацыйны падыход да тыпалогіі дзяржавы.

 20. Формы дзяржавы: агульная характарыстыка.

 21. Форма праўлення дзяржавы.

 22. Фактары, якія абумоўліваюць форму дзяржавы.

 23. Формы тэрытарыяльнага падзелу.

 24. Манархія як форма праўлення.

 25. Палітычны рэжым.

 26. Трансфармацыя палітычных рэжымаў на сучасным этапе.

 27. Дэмакратыя і самакіраванне ў грамадстве.

 28. Нетыповыя дзяржавы: паняцце і прыкметы.

 29. Саюз Беларусі і Расіі: праблемы пабудовы і функцыянавання.

 30. Еўрапейскі саюз: праблемы пабудовы і функцыянавання.

 31. Механізм дзяржавы.

 32. Канцэпцыі пабудовы дзяржаўнага апарату.

 33. Прынцыпы арганізацыі і дзейнасці дзяржаўнага апарату.

 34. Кіраўнік дзяржавы ў сістэме падзелу ўлады: гістарычныя традыцыі і сучаснасць.

 35. Парламент ў сістэме падзелу ўлады: гістарычныя традыцыі і сучаснасць.

 36. Дзяржаўны апарат Рэспублікі Беларусь: агульная характарыстыка.

 37. Тэндэнцыі і перадумовы трансфармацыі дзяржаўнага апарату на сучасным этапе.

 38. Функцыі дзяржавы: паняцце і змест.

 39. Рэалізацыя сацыяльнай функцыі дзяржавы ў Рэспубліцы Беларусь.

 40. Рэалізацыя эканамічнай функцыі дзяржавы ў Рэспубліцы Беларусь.

 41. Рэалізацыя дзяржаўнай функцыі аховы навакольнага асяроддзя ў Рэспубліцы Беларусь.

 42. Права і рацыянальнае выкарыстанне прыродных рэсурсаў Рэспублікі Беларусь.

 43. Ідэалагічная функцыя дзяржавы.

 44. Прававое забеспячэнне ліквідацыі вынікаў Чарнобыльскай аварыі ў Рэспубліцы Беларусь.

 45. Знешнія дзяржаўныя функцыі Рэспублікі Беларусь.

 46. Праблемы канстытуцыйнага працэсу ў Рэспубліцы Беларусь.

 47. Спосабы вырашэння крызісу заканадаўчай і выканаўчай ўлады.

 48. Функцыі забеспячэння нацыянальнай бяспекі.

 49. Асновы тэорыі прававой дзяржавы.

 50. Сучасныя ўяўленні пра сацыяльную прававую эфектыўную дзяржаву.

 51. Прававая дзяржава і грамадзянская супольнасць.

 52. Прынцып вяршэнства права ў прававой дзяржаве.

 53. Прынцып падзелу ўладаў у прававой дзяржаве.

 54. Судовая ўлада ў прававой дзяржаве.

 55. Прававая дзяржава ў палітыка-прававых дактрынах: фармальны і змястоўны кампаненты.

 56. Хрысціянскія асновы канцэпцыі прававой дзяржавы.

 57. Правасвядомасць і прававая культура.

 58. Паняцце і структура правасвядомасцi.

 59. Віды і ўзроўні правасвядомасці.

 60. Прававая культура: агульная характарыстыка.

 61. Прававая культура работнікаў дзяржаўнага апарату.

 62. Прававое выхаванне грамадзян у Рэспубліцы Беларусь.

 63. Прававое навучанне ў Рэспубліцы Беларусь: вопыт і праблемы.

 64. Прававая асвета ў Рэспубліцы Беларусь.

 65. Прававая псіхалогія ў Рэспубліцы Беларусь.

 66. Прававая культура заканадаўцы.

 67. Функцыі правасвядомасці.

 68. Дэфармацыя правасвядомасці.

 69. Крыніцы права: агульная характарыстыка.

 70. Нарматыўны прававы акт: агульная характарыстыка.

 71. Віды і іерархія нарматыўных прававых актаў ў Рэспубліцы Беларусь.

 72. Закон: яго роля і месца сярод іншых нарматыўных прававых актаў.

 73. Нарматыўныя прававыя акты, якія выдаюцца Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь.

 74. Дэкрэт Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

 75. Заканадаўчыя акты Рэспублікі Беларусь.

 76. Праблемы крыніц права ў Рэспубліцы Беларусь.

 77. Юрыдычная прырода Пагаднення Рэспублікі Беларусь з Беларускай Праваслаўнай Царквой.

 78. Прынцыпы права як крыніца права.

 79. Нарматыўны дагавор як крыніца права.

 80. Юрыдычны (судовы і адміністрацыйны) прэцэдэнт як крыніца права.

 81. Прававы звычай як крыніца права.

 82. Юрыдычная дактрына як крыніца права.

 83. Дзеянне нарматыўных прававых актаў у часе, прасторы i па коле асоб.

 84. Апублікаванне і набыццё моцы нарматыўных прававых актаў.

 85. Працэсы стварэння права: агульныя праблемы і падыходы.

 86. Праватворчасць: агульная характарыстыка.

 87. Праватворчасць, праваўтварэнне, праваўсталяванне: параўнальны аналіз.

 88. Стадыі праватворчага працэсу.

 89. Суб’екты праватворчасці.

 90. Органы і ўстановы, якія забяспечваюць праватворчы працэс у Рэспубліцы Беларусь.

 91. Суб’ектыўны фактар у праватворчасці.

 92. Праблема выяўлення і адлюстравання інтарэсаў у праве.

 93. Прынцыпы праватворчасці ў прававой дзяржаве.

 94. Прынцып навуковасці ў праватворчай дзейнасці.

 95. Прававое рэгуляванне нарматворчай дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь.

 96. Заканатворчы працэс у Рэспубліцы Беларусь.

 97. Экспертызы праектаў нарматыўных прававых актаў у Рэспубліцы Беларусь.

 98. Крыміналагічная экспертыза праектаў нарматыўных прававых актаў у Рэспубліцы Беларусь.

 99. Прававая рэформа ў Рэспубліцы Беларусь.

 100. Юрыдычная тэхніка.

 101. Сістэматызацыя нормаў права.

 102. Кадыфікацыя беларускага заканадаўства.

 103. Кансалідацыя беларускага заканадаўства.

 104. Даступнасць заканадаўства.

 105. Эфектыўнасць заканадаўства.

 106. Удасканаленне заканадаўства.

 107. Крытэрыі ўдасканалення заканадаўства.

 108. Інфармацыйныя працэсы ў прававой сістэме.

 109. Прававая інфарматызацыя ў Рэспубліцы Беларусь.

 110. Прадмет, аб’ект, сфера прававога рэгулявання.

 111. Механізм прававога рэгулявання грамадскіх адносін.

 112. Удасканаленне механізма прававога рэгулявання.

 113. Сацыяльная эфектыўнасць права.

 114. Сацыяльнае дзеянне права.

 115. Паняцце і формы прававога рэгулявання.

 116. Прававое рэгуляванне і прававое ўздзеянне.

 117. Прагназаванне вынікаў дзеяння нарматыўных прававых актаў.

 118. Эфектыўнасць нормаў права.

 119. Формы рэалізацыі нормаў права.

 120. Прымяненне нормаў права.

 121. Стадыі прымянення нормаў права.

 122. Акты прымянення права, іх віды.

 123. Тлумачэнне нарматыўных прававых актаў.

 124. Віды і спосабы тлумачэння нормаў права.

 125. Акты афіцыйнага тлумачэння нормаў права.

 126. Калізіі ў праве.

 127. Прабелы ў праве. Аналогія права і аналогія закона.

 128. Законнасць i яе прынцыпы.

 129. Законнасць i мэтазгоднасць.

 130. Законнасць і меркаванне.

 131. Гарантыі законнасці.

 132. Законнасць і правапарадак.

 133. Суадносіны грамадскага і прававога парадкаў.

 134. Правапарадак і яго прынцыпы.

 135. Законнасць, справядліваць i дысцыплiна.

 136. Праблемы забеспячэння законнасці ў Рэспубліцы Беларусь.

 137. Правамерныя паводзіны і іх забеспячэнне.

 138. Паняцце і віды правапарушэнняў.

 139. Склад правапарушэння.

 140. Прычыны правапарушэнняў у Рэспубліцы Беларусь.

 141. Юрыдычныя сродкі барацьбы з бюракратызмам.

 142. Абставіны, якія выключаюць супрацьпраўнасць дзеяння.

 143. Юрыдычная адказнасць па заканадаўстве Рэспублікі Беларусь.

 144. Падставы для наступлення юрыдычнай адказнасці і вызвалення ад юрыдычнай адказнасці.

 145. Паняцце, прыкметы і віды юрыдычнай адказнасці.

 146. Сучасныя праблемы юрыдычнай адказнасці ў Рэспубліцы Беларусь.

 147. Права і сацыяльнае развіццё.

 148. Устойлівае развіццё і прававыя спосабы яго забеспячэння.

 149. Права, дзяржава і глабалізацыя.

 150. Прававое забяспячэнне інавацыйнай дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь.

 151. Роля дзяржавы ў забеспячэнні інавацыйнага развіцця сацыяльнага грамадства.

Примерная тематика курсовых работ по курсу «История государства и права зарубежных стран»
 1. Сравнительно-правовой анализ государственного строя Древнего Востока

 2. Правовой статус различных социальных групп в Древнем Вавилоне /Египте, Китае/.

 3. Законник Хаммурапи – древнейший памятник древневосточного права.

 4. Конфуцианство как основа права в Древнем Китае.

 5. Законы Ману – ведущий памятник права Древней Индии.

 6. Брачно-семейное право в Законах Ману.

 7. Преступления, наказания, судебный процесс по Законам Ману.

 8. Государственный и общественный строй Афин в V в. до н.э.

 9. Государственный и общественный строй Спарты.

 10. Государственно-правовые институты в Древнем Риме.

 11. Источники римского права.

 12. Особенности возникновения и развития государственности у салических франков.

 13. Великая Хартия вольностей 1215 г., ее правовое значение.

 14. Салическая правда как источники раннефеодального права Западной Европы.

 15. Абсолютизм в Англии (ХV – XVII вв.).

 16. Судоустройство средневековой Англии и основные черты общего права.

 17. Источники права средневековой Франции.

 18. Сюзерениальная (вариант: сословно-представительная, абсолютная) монархия во Франции.

 19. Каролина – крупнейшее уголовно-процессуальное уложение средневековья.

 20. Эволюция государственного, общественного строя Византии.

 21. Источники права Византии.

 22. Английская буржуазная революция и ее конституционное законодательство.

 23. Формирование английской конституционной монархии в ХVII – XIX вв.

 24. Декларация независимости США 1776 г.

 25. Конституция США 1787 г.: история создания и теоретические принципы.

 26. Билль о правах (США) 1791 г.

 27. Великая французская буржуазная революция: основные этапы и законодательные акты.

 28. Сравнительно-правовая характеристика конституций второй (1848 г.) и третьей (1975 г.) французских республик.

 29. Особенности романо-германской правовой семьи.

 30. ГК Наполеона 1804 г.

 31. ГГУ 1900 г.

 32. Сравнительный анализ конституционной хартии Пруссии 1850 г. и Конституции Германской империи 1871 г.

 33. Государственный строй Германии по Конституции Веймерской республики 1919 г.

 34. Система английского права.

 35. Источники и основные отрасли мусульманского права.

 36. Государственно-правовое развитие в Китае (ХIХ – ХХI вв.), в Японии (ХIХ – ХХI вв.)

 37. История антимонопольного законодательства в США.

 38. Государственный строй современной Англии (США, Франции, Германии).

 39. История создания и правовой анализ Конституции ФРГ 1949 г.

 40. Фашизм в Западной Европе (одна или две страны) и Японии.

 41. Законодательство «нового курса» Фр. Рузвельта.

 42. Историко-правовой анализ Конституции IV-ой и V-ой французской республики.

 43. Эволюция английского избирательного права (ХIX – XXI вв.).

 44. Аппарат государственного управления США (вариант: Великобритания, Франция) в Новейшее время.

 45. Образование Древнерусского государства.

 46. Государство и церковь в Древней Руси.

 47. Право Древней Руси.

 48. Преступление и наказание по «Русской Правде».

 49. Суд и процесс в Древней Руси.

 50. Органы власти и управления в Новгородской республике.

 51. Правовой статус княжеств Древней Руси в составе Золотой Орды.

 52. Развитие Польского права в XIV – XVII вв.

 53. Право Болгарского государства VIII – ХI вв.

 54. Законник «Стефана Душана».

 55. Предпосылки и особенности образования Русского централизованного государства.

 56. Социальная структура общества Русского централизованного государства ХIV – ХVI вв.

 57. Государственное устройство Русского централизованного государства ХIV – ХVI вв.

 58. Право собственности в Русском централизованном государстве ХIV – ХVI вв.

 59. Преступление и наказание по Судебникам 1497, 1550 гг.

 60. Судебный процесс по Судебникам 1497, 1550 гг.

 61. Источники и сущность соборного Уложения 1649 г.

 62. Уголовное право по Соборному Уложению 1649 г.

 63. Правовое положение крестьян в России ХV – ХVII вв.

 64. Развитие системы государственных органов в период абсолютной монархии в России в ХVII в.

 65. Правовое положение сословий в России конца ХVIII – начала ХIХ вв.

 66. Характеристика Петровского военно-уголовного законодательства.

 67. Судебный процесс в России ХVII в.

 68. Губернская реформа 1725 г. в России.

 69. Кодификация законодательства в России в пер. пол. ХIХ в.

 70. Крестьянская реформа 1861 г. России, ее сущность.

 71. Земская реформа 1864 г. в России.

 72. Городская реформа 1870 г. в России.

 73. Судебная реформа 1864 г. в России.

 74. Суд присяжных в России, порядок его формирования, состав и юрисдикция.

 75. Развитие уголовного права в Уложениях о наказаниях уголовных и исправительных (сер. ХIХ – нач. ХХ вв.).

 76. Конституционная монархия в России (1905 – 1917 гг.).

 77. Столыпинская аграрная реформа и ее сущность.

 78. Развитие права в России в начале ХХ в.

 79. Советская Конституция 1918 г.: история создания и общая характеристика.

 80. Образование СССР.

 81. Кодификация Советского права 1921 – 1922 гг.

 82. Конституция СССР 1924 г., ее сущность.

 83. Конституция 1936 г.: общая характеристика.Примерная тематика курсовых работ по курсу «История политических и правовых учений»
 1. Социально-политическая доктрина Конфуция

 2. Политические и правовые воззрения Сыма Цяня

 3. Политико-правовые воззрения Гераклита

 4. Политические идеалы Демокрита

 5. Учение софистов о государстве и праве

 6. Учение Сократа

 7. Теория справедливости Аристотеля

 8. Учение о государстве и круговороте политических форм Полибия

 9. Политико-правовое учение Цицерона

 10. Политические и правовые идеи римской Стои

 11. Учение римских юристов о праве

 12. Политические и правовые идеи Христианства

 13. Нравственные, социальные, политические и правовые идеалы Нового Завета

 14. Теократические теории в Византии

 15. Воззрения блаженного Августина

 16. Формирование и развитие мусульманской правовой мысли

 17. Политико-правовые идеи о светской и духовной власти в Западной Европе в Средние века (св. Бернард, Гуго Флёрийский, Иоанн Салисбюрийский, Вильтрам Наумбурский и др.)

 18. Политико-правовая концепция Фомы Аквинского

 19. Политические и правовые идеи А. Данте

 20. Политическое учение Марсилия Падуанского о происхождении государства

 21. Политико-правовая идеология средневековых юристов

 22. Развитие политико-правовой мысли Древней Руси

 23. Владимир Мономах о верховной власти

 24. Политические идеи Даниила Заточника

 25. Политические и правовые идеи Н. Макиавелли

 26. Учение о суверенитете государства Ж. Бодена

 27. Политико-правовая мысль Реформации

 28. Политические и правовые идеи М. Лютера, Ж. Кальвина

 29. Социальные и политические идеалы России ХIV – ХVI в.в.

 30. Социально-политическая концепция нестяжания

 31. Концепция «Москва – Третий Рим».

 32. Политические и правовые идеи Иосифа Волоцкого

 33. Политические и правовые идеи Федора Карпова

 34. Взгляды на цели государства Зиновия Отенского

 35. Политические и правовые идеи И. С. Пересветова

 36. Концепции верховной власти в воззрениях Ивана IV Грозного и А. М. Курбского

 37. Политико-правовые идеи Ивана Тимофеева

 38. Политические и правовые идеи Г. Гроция

 39. Политические и правовые идеи Б. Спинозы

 40. Доктрина естественного права в Германии (С. Пуфендорф, Х.Томазий, Х. Вольф)

 41. Политические и правовые идеи Вольтера

 42. Учение Ш. Л. Монтескьё о разделении властей

 43. Политическое и правовое учение Ж.-Ж. Руссо

 44. Политические и правовые идеи французских социалистов-утопистов (Ж. Мелье, Д. Морелли. Г. Мабли, Г. Бабёф)

 45. Идеология якобинцев (Ж.-П. Марат, М. Робеспьер)

 46. Политико-правовое учение Дж. Вико

 47. Правовая теория Ч. Беккариа

 48. Политические и правовые идеи Патриарха Никона и царя Алексея Михайловича

 49. Политические и правовые идеи Юрия Крижанича

 50. Идеология просвещенной абсолютной монархии Симеона Полоцкого

 51. Политическая теория А. Л. Ордина-Нащокина

 52. Политические идеи Феофана Прокоповича

 53. Политическая программа И. Т. Посошкова

 54. Политические взгляды В. Н. Татищева

 55. Политические взгляды М. М. Щербатова

 56. Учение о государстве и праве С. Е. Десницкого

 57. Политические воззрения Я. П. Козельского

 58. Политико-правовое учение А. Н. Радищева

 59. Т. Пейн о государстве и праве

 60. Политико-правовые взгляды Т. Джефферсона

 61. Политико-правовые взгляды А. Гамильтона

 62. Политические идеи Дж. Адамса

 63. Политико-правовое учение Дж. Мэдисона

 64. Политические идеи Дж. Калхуна

 65. Учение В. Холмса о праве

 66. Учение И. Канта о государстве и праве

 67. Политико-правовая теория И.-Г. Фихте

 68. Традиционализм Э. Бёрка

 69. Политические идеи Н. М. Карамзина

 70. Политические идеи Н. Я. Чаадаева

 71. Политико-правовые учения декабристов (П. Пестель. Н. Муравьев)

 72. Политико-правовые идеи западников (Н. Чернышевский, В. Белинский, А. Герцен)

 73. Политико-правовые идеи славянофилов

 74. Бунтарско-анархические идеи в России

 75. Теократические и консервативные политико-юридические идеи (Ж. де Местр, Л. де Бональд, Л. фон Галлер)

 76. Позитивистское учение О. Конта

 77. Учение о праве Р. Штаммлера

 78. Органическая теория Г. Спенсера

 79. Социологическая теория государства Л. Гумпловича

 80. Политико-правовое учение Ф. Ницше

 81. Государственно-правовая концепция Г. Еллинека

 82. Политико-правовое учение Б. Н. Чичерина

 83. Анархические идеи П. А. Кропоткина

 84. Политико-правовые идеи солидаризма (Л. Дюги)

 85. Политико-правовые идеи институционализма (М. Ориу)

 86. Социологическая юриспруденция (Р. Паунд)

 87. Школа свободного права (Е. Эрлих)

 88. Политико-правовые идеи О. Шпенглера

 89. Психологическая теория права Л. И. Петражицкого

 90. Теория элит, бюрократии и технократии

 91. Неолиберализм и неоконсерватизм

 92. Правовое учение Джона Локка

 93. Политическое учение Т. Гоббса

 94. Политико-правовое учение Ш. Л. Монтескьё.

 95. Учение о государстве и праве М. Сперанского

 96. Теория народного суверенитета Ж. Ж. Руссо

 97. Государственно-правовые взгляды Г. В. Ф. Гегеля.

 98. Идеи исторической школы права

 99. Теория "надклассового" государства Л. Штейна

 100. Власть и право в учении Н. М. Коркунова

 101. Политические и правовые взгляды К. Калиновского

 102. Учение о происхождении государства и права М. М. КовалевскогоПримерная тематика курсовых работ по курсу «Социология права»


 1. Предмет социологии права как науки.

 2. Право как социальный институт.

 3. Методы сбора эмпирической информации.

 4. Правовой эксперимент: понятие и требования, предъявляемые к его проведению.

 5. Основоположники общей социологии и их значение для социологии права.

 6. «Порядок и прогресс» в позитивной философии О. Конта.

 7. Факторы устойчивого правопорядка в учении Дж.С. Милля.

 8. Классовый подход к праву в социологической концепции марксизма.

 9. Право как особая разновидность социальных фактов в учении Э. Дюркгейма.

 10. Рационализация права в социологии М. Вебера.

 11. «Живое право» Е. Эрлиха.

 12. Американская школа социологии права.

 13. Право и социальный контроль в учении Р. Паунда.

 14. Основные направления юридического реализма в социологии права.

 15. Право как инструмент социальной интеграции в теории Т. Парсонса.

 16. Социологический подход к праву в к. XIX – нач. XX вв. в России.

 17. Социологическая трактовка права в работах Б.Н. Чичерина, С.А. Муромцева, М.М. Ковалевского, Н.М. Коркунова, Б.А. Кистяковского.

 18. Психологическая сущность права и правовая политика в учении Л.И. Петражицкого.

 19. Социологический характер правопонимания в первые годы советской власти.

 20. Современные учения о социологии права.

 21. Право как универсальное средство социальной коммуникации в теории Н. Лумана.

 22. Социальные факторы, влияющие на процесс формирования права, и их классификация.

 23. Политика права и законодательная социология.

 24. Этапы правообразования.

 25. Социальные функции права: понятие и разновидности.

 26. Интегративная функция права.

 27. Социальное действие права как результат взаимодействия права и социальных факторов.

 28. Пределы правового регулирования.

 29. Социальная эффективность права.

 30. Юридическая форма и социальное содержание законодательства.

 31. Социальная значимость как основной признак правового поведения.

 32. Социальная природа правонарушения.

 33. Соотношение социального и биологического в генезисе неправомерного поведения.

 34. Правовые категории в социологической концепции Э. Дюркгейма.

 35. Социологические проблемы юридической ответственности.

 36. Социальная роль санкций в учении П. Сорокина.

 37. Институты и формы социального контроля.

 38. Основные теории социального конфликта.

 39. Понятие, типология, структура и динамика юридического конфликта.

 40. Разрешение юридического конфликта.

 41. Юридическая конфликтология и ее место в социологии права.

 42. Общественное мнение и право.

 43. Соотношение понятий «общественное мнение», «общественное сознание» и «правовое сознание».

 44. Правовая регламентация процессов формирования общественного мнения.


По согласованию с научным руководителем студент может избрать

в качестве темы дипломной работы тему не из предложенного списка


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка