Гісторыя Беларусістаронка35/35
Дата15.03.2016
Памер5.74 Mb.
#327
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35

СПІС ЛІТАРАТУРЫ
Асноўная
1. Дакументы і матэрыялы

Беларусізацыя. 1920-я гады: дакументы і матэрыялы. – Мінск, 2001.

Беларускія летапісы і хронікі. – Мінск, 1997.

Белоруссия в эпоху феодализма: сб. документов и материалов: в 4 т. – Минск, 1959 – 1979.

Белоруссия в эпоху капитализма: сб. документов и материалов: в 4 т. – Минск, 1983; 1990.

Вішнеўскі, А.Ф., Юхо, Я.А. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі ў дакументах і матэрыялах. – Мінск, 2003.

Всенародное партизанское движение в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны. Документы и материалы: в 3 т. – Минск, 1967 – 1982.

Гісторыя Беларусі канца XVIII – пачатку ХХ ст. у дакументах і матэрыялах: хрэстаматыя. – Вільня, 2007.

История Беларуси в документах и материалах. – Минск, 2000.

Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь. – Мінск, 2007.

Статут Вялікага княства Літоўскага 1588 г.: Тэкст. Даведнік. Каментарыі. – Мінск, 1989.

Уния в документах: сборник. – Минск, 1997.

Хрестоматия по истории Белоруссии. С древнейшихъ времен до 1917 г. – Минск, 1977.
2. Падручнікі і вучэбныя дапаможнікі.

Бригадин, П.И. История Беларуси в контексте европейской истории: курс лекций. – Минск, 2007.

Вішнеўскі, А.Ф. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі: вучэбны дапаможнік. – Мінск, 2003.

Гісторыя Беларусі: у 2 ч. / пад рэд. Я.К. Новіка, Г.С. Марцуля. – Мінск, 2007.

Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) (і інш.). – Мінск, 2000 – 2006.

Гісторыя Беларусі. З 1795 г. да вясны 1917 г.: вучэбны дапаможнік / рэдкал.: І.П. Крэнь, І.І. Коўкель. – Мінск, 2001.

Гісторыя Беларусі ў кантэксце еўрапейскай цывілізацыі: дапаможнік / пад рэд. Л.В. Лойкі. – Мінск, 2005.

Гісторыя Беларусі ў кантэксце сусветных цывілізацый / пад рэд. В.І. Галубовіча, Ю.М. Бохана. – Мінск, 2007.

Гісторыя Беларусі ў кантэксце сусветных цывілізацый: вучэбны дапаможнік: у 2 ч. / пад рэд. А.А. Кавалені, В.Ф. Касовіча. – Мінск, 2005.

История Беларуси: учеб.-информ. Пособие / под ред. А.Г. Кохановского, О.А. Яновского. – Минск, 2001.

Ковкель, И.И., Ярмусик, Э.С. История Беларуси с древнейших времен до нашего времени. – Минск, 2006.

Мартос А. Беларусь в исторической, государственной и церковной жизни. – Минск, 1990.

Нарысы гісторыі Беларусі: у 2 ч. / пад рэд. М.П. Касцюка. – Мінск, 1994 – 1995.

Сагановіч, Г. Нарыс гісторыі Беларусі ад старажытнасці да канца XVIII ст. – Мінск, 2001.

Саракавік, І.А. Гісторыя Беларусі ў кантэксце сусветнай гісторыі. – Мінск, 2006.

Снапкоўскі, У.Е. Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі: вучэб. дапам.: у 2 ч. – Мінск, 2004.

Чигринов, П.Г. Очерки истории Беларуси: учебное пособие. – Минск, 2007.

Эканамічная гісторыя Беларусі: вучэбны дапаможнік / пад рэд. В.І. Галубовіча. – Мінск, 1999.

Юхо, Я.А. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі: у 2 ч. – Мінск, 2000 – 2003.
Дадатковая
Адамушка, У.І. Палітычныя рэпрэсіі 20-50-х гадоў на Беларусі. – Мінск, 1994.

Алексеев, Л.В. Полоцкая земля в ІХ – ХІІІ вв. – М., 1966.

Асвета і педагагічная думка ў Беларусі: са старажытных часоў да 1917 г. / пад рэд. М.А.Лазарука. – Мінск, 1985.

Асветнікі зямлі Беларускай. Х – пачатак ХХ стст.: энцыклапедычны даведнік. – Мінск, 2006.

Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне, 1941 – 1945: энцыклапедыя. – Мінск, 1990.

Беларусь в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. / А.А. Коваленя, А.М. Литвин, В.И. Кузьменко. – Минск, 2005.

Біч, М.В. Беларускае адраджэнне ў ХІХ – пачатку ХХ стст. – Мінск, 2004.

Бохан, Ю.М. Вайсковая справа ў Вялікім княстве Літоўскім у другой палове XIV – канцы XVI ст. – Мінск, 2008.

Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны): учеб. пособие / под ред. А.А. Ковалени, Н.С. Сташкевича. – Минск, 2004.

Верашчагіна, А., Гурко, А. Гісторыя канфесій у Беларусі: мінулае і сучаснасць. – Мінск, 2000.

Вернигоров, В.И. Политические партии России и Беларуси: страницы истории: пособие для студентов вузов. – Минск, 2006.

Всенародная борьба в Белоруссии против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны: в 3 т. – Минск, 1983 – 1985.

Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя: у 3 т. – Мінск, 2005 – 2010.

Гістарычны шлях беларускай нацыі і дзяржавы. – Мінск, 2001.

Гісторыя Беларусі перыяду капіталізму / пад рэд. А.П. Жытко. – Мінск, 2005. – Ч. 1.

Гісторыя сялянства Беларусі: у 3 т. – Мінск, 1997 – 2002.

Голенченко, Г.Я. Идейные и культурные связи восточнославянских народов в XVI – середине XVII вв. – Минск, 1989.

Грыбоўскі, Ю. Беларусы ў польскі рэгулярных вайсковых фармаваннях 1918 – 1945. – СПб, 2006.

Дзмітрачкоў, П.Ф. Беларусь у складзе Вялікага княства Літоўскага (другая палова ХІІІ – першая палова XVII стст.). – Магілёў, 2003.

Дзмітрачкоў, П.Ф. Старажытная гісторыя Беларусі. – Магілёў, 1999.

Дзярновіч, А. Нонканфармізм у Беларусі 1953 – 1985. – Мінск, 2004.

Довнар-Запольский, М.В. История Белоруссии. – Минск, 2003.

Дук, Д.У. Полацк XVI – XVIІІ стст.: нарысы тапаграфіі, гісторыі матэрыяльнай культуры і арганізацыі жыццёвай прасторы насельніцтва беларускага горада – Полацк, 2007.

Ермаловіч, М.І. Старажытная Беларусь: полацкі і новагародскі перыяды. – Мінск, 2001.

Ермаловіч, М.І. Беларуская дзяржава Вялікае княства Літоўскае. – Мінск, 2003.

Загорульский, Э.М. Древняя история Белоруссии: очерки этнической истории и материальной культуры (до ІХ в.). – Минск, 1977.

Загарульскі, Э.М. Заходняя Русь. ІХ – ХІІІ стст. – Мінск, 1998.

Запруднік, Я. Беларусь на гістарычных скрыжаваннях. – Мінск, 1996.

Ігнатоўскі, У.М. Кароткі нарыс гісторыі Беларусі. – Мінск, 1991.

Иллюстрированная хронология истории Беларуси. – Минск, 1998.

Імя тваё Белая Русь. – Мінск, 1991.

Игнатенко, И.М. Революция в историческом процессе. – Минск, 1997.

История Беларуси: словарь-справочник / под ред. С.Ф. Дубенецкого. – Минск, 2000.

Канфесіі на Беларусі (канец XVIIІ – ХХ стст.). – Мінск, 1998.

Карскі, Я. Беларусы. – Мінск, 2001.

Касцюк, М. Бальшавіцкая сістэма ўлады на Беларусі. – Мінск, 2000.

Краўцэвіч, А.К. Стварэнне Вялікага княства Літоўскага. – Мінск, 1998.

Круталевич, В.А. История Беларуси: становление национальной державности (1917 – 1922 гг.). – Минск, 2003.

Ладысеў, У.Ф., Брыгадзін, П.І. Паміж Усходам і Захадам: станаўленне дзяржаўнасці і тэрытарыяльнай цэласнасці Беларусі (1917 – 1939 гг.). – Мінск, 2003.

Ластоўскі, В.Ю. Кароткая гісторыя Беларусі. – Мінск, 1992.

Лыч, Л., Навіцкі, У. Гісторыя культуры Беларусі. – Мінск, 1997.

Марозава, С.В. Уніяцкая царква ў этнакультурным развіцці Беларусі (1596 – 1839 гг.). – Гродна, 2001.

Марцуль, Г.С., Сташкевіч, М.С. Гісторыя Беларусі: насельніцтва, фарміраванне і вызначэнне этнічных і дзяржаўна-адміністрацыйных межаў, беларускае замежжа. – Мінск, 1997.

Мацук, А.У. Барацьба магнацкіх груповак у ВКЛ (1717 – 1763 гг.). – Мінск, 2010.

Методологические проблемы истории: учеб. пособие / под общ. ред. В.Н.Сидорцова. – Минск, 2006.

Мірановіч, Я. Найноўшая гісторыя Беларусі. – СПб., 2003.

Насевіч В.Л. Пачаткі Вялікага княства Літоўскага: падзеі і асобы. – Мінск, 1993.

Очерки истории науки и культуры Беларуси. ІХ – ХХ вв. – Минск, 1996.

Падокшын, С.А. Беларуская думка ў кантэксце гісторыі і культуры. – Мінск, 2003.

Палітычныя партыі Беларусі. – Мінск, 1994.

Пилипенко, М.Ф. Возникновение Белоруссии: новая концепция. – Минск, 1991.

Пичета, В.И. История белорусского народа. – Минск, 2003.

Пічэта, У.І. Гісторыя Беларусі. – Мінск, 2005.

Рэлігія і царква на Беларусі: энцыклапедычны даведнік. – Мінск, 2001.

Самусік, А.Ф. Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. – Мінск, 2004.

Сарокін, А.М. На ростанях айчыннай гісторыі. Беларуская вёска: ад Дэкрэта да Кодэкса аб зямлі (1917 – 1990-я гг.). – Мінск, 1999.

Сачанка, Б. Беларуская эміграцыя. – Мінск, 1991.

Славутыя імёны Бацькаўшчыны. – Мінск, 2000; 2003. – Вып. 1-2.

Ткачоў, М.А. Замкі і людзі. – Мінск, 1991.

Туронак, Ю. Мадэрная гісторыя Беларусі. – Вільня, 2006.

Турук, Ф.Ф. Белорусское движение: очерки истории национального и революционного движения белорусов. – Минск, 1993.

Францыск Скарына і яго час. Энцыклапедычны даведнік. – Мінск, 1988.

Ходзін, С.М. Гісторыя Беларусі Беларусі ў 1920-1930-я гг. – Мінск, 2001.

Цвікевіч А. "Западно-руссизм". Нарысы з гісторыі грамадскай мыслі на беларусі ў ХІХ і пачатку ХХ ст. – Мінск, 1993.

Цяплова, В.А., Каханоўскі, А.Г., Грыбко, І.Л. Гісторыя Беларусі ХІХ ст. – Мінск, 2004.

Чарняўскі, М.М. Ілюстраваная гісторыя старадаўняй Беларусі: першабытны перыяд. – Мінск, 2003.

Шалькевіч, В.Ф. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі. – Мінск, 2002.

Штыхов, Г.В. Города Белоруссии по летописям и рукописям (ІХ – ХІІІ вв.). – Минск, 1975.

Шыбека, З. Нарыс гісторыі Беларусі (1795 – 2002). – Мінск, 2003.

Энцыклапедыя гісторыя Беларусі: у 6 т. – Мінск, 1993 – 2003.Этнаграфія Беларусі. Энцыклапедыя. – Мінск, 1989.
Каталог: images -> stories -> Philosophy -> umk
stories -> Пан езус прыгавораны да смерці
stories -> Biss бліц bb #28/2009BY, 02 November 2009
stories -> Г прапанова адарацыі найсвяцейшага сакрамэнту для яе правядзення сужэнцамі
stories -> Маніторынг развіцця сытуацыі ў беларусі лістапад 2008 – верасень 2010
stories -> Даследаванне biss sa #04/2009BY, 01 June 2009
stories -> Канспекты дапаможных матэрыялаў
stories -> Категорыя а (дзяўчыны )
umk -> Беларуская мова (прафесійная лексіка)
Philosophy -> Полацкі дзяржаўны універсітэт кафедра філасофіі Р. Д. Грудніцкі філасофія


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка