Гісторыя БеларусіДата01.04.2016
Памер41.77 Kb.
#5233

Пытанні


да экзамену па курсу “Гісторыя Беларусі”

для студэнтаў няпрофільных спецыяльнасцей
 1. Гісторыя як навука. Фармацыйны і цывілізацыйны падыходы да вывучэння гісторыі.

 2. Перыядызацыя айчыннай і сусветнай гісторыі. Крыніцы вывучэння гісторыі Беларусі.

 3. Даіндаеўрапейскі перыяд этнічнай гісторыі Беларусі.

 4. Бронзавы век на тэрыторыі Беларусі. Рассяленне індаеўрапейцаў.

 5. Жалезны век на тэрыторыі Беларусі. Пачатак рассялення славян і славянізацыя балтаў.

 6. Фарміраванне феадальных адносін і ўзровень сацыяльна-эканамічнага развіцця беларускіх зямель у IX – XIII стст.

 7. Станаўленне раннефеадальных дзяржаўных утварэнняў усходніх славян. Кіеўская Русь.

 8. Полацкае і Тураўскае княствы ў ІХ – ХІ ст., іх узаемаадносіны з Кіевам і Ноўгарадам.

 9. Феадальная раздробленасць. Месца і роля беларускіх зямель у барацьбе з крыжацкай агрэсіяй і набегамі ардынцаў (канец ХІІ – пачатак ХІІІ ст.).

 10. Духоўнае жыццё ўсходніх славян у эпоху ранняга Сярэднявечча. Прыняцце хрысціянства і распаўсюджванне пісьменнасці.

 11. Сацыяльна-эканамічныя і палітычныя перадумовы ўтварэння ВКЛ. Роля усходнеславянскіх зямель у працэсе дзяржаўнага будаўніцтва.

 12. Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх зямель у складзе Вялікага княства Літоўскага ў ХІУ – ХУІ ст.

 13. Цэнтралізатарская палітыка і ўмацаванне ўлады вялікіх князёў літоўскіх. Крэўская унія.

 14. Месца беларускіх зямель ва ўсходнееўрапейскай геапалітычнай прасторы XV – першай паловы XVI ст. Барацьба з Тэўтонскім ордэнам і суперніцтва з Маскоўскай дзяржавай.

 15. Эвалюцыя дзяржаўнага ладу Вялікага княства Літоўскага (ад адзінаўладдзя да саслоўна-прадстаўнічай манархіі).

 16. Асаблівасці развіцця культуры беларускіх зямель у складзе ВКЛ у ХІУ – ХУІ ст.

 17. Канфесійная сітуацыя на беларускіх землях у ХІУ – ХУІ ст. Рэфармацыя і Контррэфармацыя. Брэсцкая царкоўна-рэлігійная ўнія.

 18. Асноўныя канцэпцыі этнагенэзу беларусаў у Сярэднія вякі. Эканамічныя і палітычныя фактары кансалідацыі беларускага этнасу (народнасці).

 19. Люблінская унія і ўтварэнне Рэчы Паспалітай. Эвалюцыя форм дзяржаўнага і сацыяльна-палітычнага ладу на беларускіх землях.

 20. Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх зямель у другой палове ХУІ – ХУІІІ ст.

 21. Беларускія землі ў геапалітычнай прасторы Еўропы Новага часу. Войны ХУІ – ХУІІІ ст. і іх наступствы.

 22. Палітычны крызіс і падзелы Рэчы Паспалітай. Уключэнне беларускіх зямель у склад Расійскай імперыі.

 23. Асноўныя тэндэнцыі і дасягненні ў развіцці культуры Беларусі ў кантэксце эпох Адраджэння і Асветніцтва.

 24. Асноўныя напрамкі палітыкі расійскага самадзяржаўя на Беларусі ў канцы ХУІІІ – першай палове ХІХ ст.

 25. Асаблівасці сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі ў першай палове ХІХ ст.

 26. Крызіс феадальна-прыгонніцкай сістэмы і адмена прыгоннага права.

 27. Буржуазныя рэформы 60 – 80-х гг. ХІХ ст. і асаблівасці іх правядзення на Беларусі.

 28. Шляхі развіцця капіталістычных адносін. Прамысловы пераварот, яго вынікі і асаблівасці ў Беларусі.

 29. Грамадска-палітычны рух у Беларусі ў першай палове ХІХ ст. Шляхецкія паўстанні і іх наступствы для беларускіх губерняў.

 30. Беларусь у вайне 1812 года.

 31. Культура Беларусі ў першай палове ХІХ ст. Зараджэнне і развіццё беларусазнаўства

 32. Культура Беларусі ў другой палове ХІХ ст.

 33. Беларускае нацыянальна-культурнае адраджэнне ў пачатку ХХ ст.

 34. Эканамічныя і палітычныя фактары фарміравання беларускай нацыі ў другой палове XIX – пачатку XX ст. Афармленне беларускай нацыянальнай ідэі.

 35. Грамадска-палітычны рух у другой палове ХІХ – пачатку ХХ ст. на тэрыторыі Беларусі: ідэалогія лібералізму, народніцкі і сацыял-дэмакратычны рух.

 36. Афармленне агульнарасійскіх палітычных партый. Рэвалюцыя 1905 – 1907 гг. Пачатак парламентарызму.

 37. Геапалітычнае становішча і сацыяльна-эканамічная сітуацыя ў Беларусі ва ўмовах Першай сусветнай вайны.

 38. Лютаўская рэвалюцыя 1917 года ў Беларусі. Беларускі нацыянальны рух і яго роля ў рэвалюцыйным працэсе пачатку XX ст.

 39. Кастрычніцкая рэвалюцыя 1917 г. і яе роля ў гістарычным лёсе беларускага народа.

 40. Беларусь ва ўмовах германскай акупацыі. Абвяшчэнне БНР.

 41. Стварэнне беларускай савецкай дзяржаўнасці. Роля і месца БССР у стварэнні СССР.

 42. Шляхі і метады будаўніцтва індустрыяльнага грамадства ў савецкай Беларусі.Асаблівасці ажыццяўлення НЭПа ў БССР.

 43. Духоўнае і культурнае жыццё ў БССР у 1920-я гады.

 44. Стварэнне матэрыяльна-тэхнічнай базы індустрыяльна-аграрнага грамадства: індустрыялізацыя і калектывізацыя сельскай гаспадаркі ў БССР.

 45. Усталяванне камандна-адміністрацыйнай сістэмы. Палітычныя рэпрэсіі 30-х гг. XX ст. у Беларусі.

 46. Дасягненні і супярэчнасці развіцця культуры і навукі БССР у 30-я гг. XX ст.

 47. Заходнебеларускія землі ў складзе Польскай дзяржавы (1920 - 1939 гг.)

 48. Беларусь у гады Вялікай Айчыннай вайны.

 49. Удзел БССР у заснаванні і дзейнасці ААН. Роля і месца БССР на міжнароднай арэне ў перыяд канфрантацыі дзвюх грамадска-палітычных сістэм (другая палова 40-х-першая палова 80-х гг. XX ст.).

 50. Грамадска-палітычная і сацыяльна-эканамічная сітуацыя ў БССР у першае пасляваеннае дзесяцігоддзе (сярэдзіна 40 – сярэдзіна 50-х гг. ХХ ст.).

 51. Асноўныя тэндэнцыі сацыяльна-эканамічнага развіцця БССР у сярэдзіне 50 – сярэдзіне 80-х гг. ХХ ст.

 52. Грамадска-палітычнае жыццё БССР у сярэдзіне 50- сярэдзіне 80-х гг. ХХ ст.

 53. Асноўныя дасягненні беларускай мастацкай культуры, адукацыі, навукі БССР у 60 – 80-я гг. ХХ ст.

 54. Спробы мадэрнізацыі савецкай грамадска-палітычнай і сацыяльна-эканамічнай сістэмы падчас палітыкі перабудовы (1985-1991 гг.).

 55. Абвяшчэнне і заканадаўча-прававое афармленне дзяржаўнага суверэнітэту Рэспублікі Беларусь. Асноўныя тэндэнцыі грамадска-палітычнага развіцця Рэспублікі Беларусь.

 56. Асноўныя тэндэнцыі сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь.

 57. Геапалітычнае становішча Рэспублікі Беларусь.

 58. Духоўнае і культурнае жыццё беларускага народа на мяжы ХХ – ХХІ ст.


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка