Гісторыя беларусі
Дата канвертавання20.03.2016
Памер40.64 Kb.
ПЫТАННІ ДА ЭКЗАМЕНУ ПА КУРСУ “ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ”


 1. Гісторыя Беларусі як навука і вучэбная дысцыпліна. Роля гісторыі ў сучасным грамадстве.

 2. Паняцці “гістарычная крыніца”, “гістарыяграфія”.

 3. Фармацыйная і цывілізацыйная тэорыі развіцця грамадства. Перыядызацыя сусветнай і айчыннай гісторыі.

 4. Матэрыяльная і духоўная культура першабытнага грамадства на тэрыторыі Беларусі.

 5. Асноўныя заняткі, быт і звычаі балцкіх плямен на тэрыторыі Беларусі.

 6. Генэзіс усходніх славян. Протанароднасці крывічоў, дрыгавічоў і радзімічаў.

 7. Кіеўская Русь. Полацкае і Тураўскае княствы ў Х –ХІІ ст.

 8. Феадальная раздробленасць. Барацьба з крыжацкай агрэсіяй і набегамі ардынцаў.

 9. Хрысціянізацыя Беларусі. Праваслаўе і каталіцызм у Х - першай палове ХIII ст.

 10. Культура беларускіх зямель у ІХ – першай палове ХІІІ ст.

 11. Прычыны, шляхі і асаблівасці ўтварэння ВКЛ. Уваходжанне беларускіх зямель у яго склад.

 12. Дзяржаўны лад і органы кіравання ВКЛ, іх эвалюцыя.

 13. Гаспадарчае развіцце беларускіх зямель у складзе ВКЛ.

 14. Асноўныя этапы ўнутрыпалітычнага развіцця ВКЛ.

 15. Знешняя палітыка ВКЛ. Крэўская унія. Грунвальдская бітва.

 16. Рэлігія і царква ў ХІІІ – першай палове ХVІ ст. Рэфармацыя.

 17. Фарміраванне беларускай народнасці.

 18. Культура Беларусі ў ХІІІ–ХVІ ст.

 19. Люблінская унія 1569 г. Дзяржаўны і палітычны лад Рэчы Паспалітай.

 20. Контррэфармацыя. Дзейнасць ордэна езуітаў на тэрыторыі Беларусі.

 21. Берасцейская царкоўная унія. Асаблівасці канфесійных адносін на тэрыторыі Беларусі ў ХVІІ-XVIII ст.

 22. Сацыяльна-эканамічнае развіцце Беларусі ў складзе Рэчы Паспалітай.

 23. Барацьба беларускага народа супраць узмацнення феадальнага і нацыянальна-рэлігійнага прыгнету ў канцы ХVI – першай палове XVII ст.

 24. Руска-польская вайна 1654-1667 гг.

 25. Паўночная вайна 1700-1721 гг. і Беларусь.

 26. Палітычны крызіс і падзелы Рэчы Паспалітай.

 27. Літаратура, тэатр, архітэктура і мастацтва Беларусі ў ХVIІ-ХVIІІ ст.

 28. Уключэнне Беларусі ў склад Расійскай імперыі ў апошняй трэці ХVIІІ ст. Палітыка царызму на далучаных землях Беларусі.

 29. Сацыяльна-эканамічнае развіцце Беларусі ў першай палове ХІХ ст.

 30. Вайна 1812 г. і Беларусь.

 31. Грамадска-палітычны рух у Беларусі ў першай палове ХІХ ст. Паўстанне 1830-1831 гг.

 32. Культура Беларусі ў першай палове ХІХ ст.

 33. Аграрная рэформа 1861 г.: неабходнасць і асаблівасці яе правядзення ў Беларусі.

 34. Паўстанне 1863-1864 гг. на тэрыторыі Беларусі.

 35. Буржуазныя рэформы 60-70-х гг. ХІХ ст. Асаблівасці іх правядзення на тэрыторыі Беларусі.

 36. Асаблівасці развіцця капіталізму ў сельскай гаспадарцы Беларусі ў другой палове ХІХ ст.

 37. Асаблівасці развіцця капіталізму ў прамысловасці Беларусі ў другой палове ХІХ ст.

 38. Вытокі, сутнасць і асаблівасці народніцкага руху ў Беларусі.

 39. Сацыял-дэмакратычны рух. Узнікненне і дзейнасць палітычных партый на тэрыторыі Беларусі (канец ХІХ – пачатак ХХ ст.).

 40. Культура Беларусі ў другой палове ХІХ – пачатку XX ст.

 41. Фарміраванне беларускай нацыі.

 42. Рэвалюцыя 1905-1907 гг. у Беларусі. Аграрная рэформа П.А.Сталыпіна.

 43. Беларусь у час Першай сусветнай вайны.

 44. Лютаўская рэвалюцыя 1917 г. у Беларусі.

 45. Кастрычніцкая рэвалюцыя 1917 г. Усталяванне Савецкай улады ў Беларусі.

 46. Беларускі нацыянальны рух (канец ХІХ – пачатак ХХ ст.).

 47. Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі.

 48. Утварэнне БССР і Літоўска-Беларускай ССР

 49. Барацьба з польскай інтэрвенцыяй. Рыжскі мірны дагавор.

 50. Удзел БССР ва ўтварэнні СССР.

 51. Палітыка беларусізацыі ў 20-я гады ХХ ст.

 52. НЭП. Усталяванне камандна-адміністратыўнай сістэмы ў БССР.

 53. Індустрыялізацыя ў БССР.

 54. Калектывізацыя ў БССР.

 55. Сацыяльна-эканамічнае становішча Заходняй Беларусі ў складзе Польшчы (1921-1939 гг.).

 56. Рэвалюцыйны і нацыянальна-вызваленчы рух у Заходняй Беларусі (1921-1939 гг.).

 57. Вызваленне Заходняй Беларусі і яе ўз’яднанне з БССР. Сацыяльна-эканамічныя, палітычныя і культурныя пераўтварэнні ў Заходняй Беларусі.

 58. Прычыны, характар і перыядызацыя Другой сусветнай вайны.

 59. Пачатак Вялікай Айчыннай вайны. Абарончыя баі на тэрыторыі Беларусі.

 60. Акупацыйны рэжым у час Вялікай Айчыннай вайны. Палітыка генацыду.

 61. Партызанскі рух і падпольная барацьба ў час Вялікай Айчыннай вайны. Рэйкавая вайна.

 62. Вызваленне Беларусі ад нямецка-фашысцкіх акупантаў. Аперацыя “Баграціён”.

 63. Заканчэнне Вялікай Айчыннай і Другой сусветнай войн.

 64. Гаспадарчае і грамадска-палітычнае жыццё Беларусі ў першае пасляваеннае дзесяцігоддзе.

 65. Удзел БССР у заснаванні і дзейнасці ААН. Месца БССР на міжнароднай арэне ў пасляваенны час.

 66. Сацыяльна–эканамічнае развіцце БССР у 50-60-х гадах ХХ ст.

 67. Грамадска-палітычнае развіццё Беларусі ў 50-80-х гадах ХХ ст.

 68. Адукацыя, навука і культура ў 50-80-х гадах ХХ ст.

 69. Абвастрэнне крызісу савецкай сістэмы ў канцы 80-х гадоў ХХ ст. Яго асаблівасці ў БССР.

 70. Распад СССР. Утварэнне СНД. Абвяшчэнне суверэнітэту Беларусі. Яго палітычнае і эканамічнае забеспячэнне.

 71. Нацыянальна-культурнае і духоўнае адраджэнне. Асаблівасці грамадска-палітычнага жыцця 90-х гг. ХХ ст.

 72. Крызіс народнай гаспадаркі пачатку 90-х гг. ХХ ст. Праблемы пераходу да рыначнай эканомікі.

 73. Станаўленне і рэалізацыя беларускай эканамічнай мадэлі (канец ХХ – пачатак ХХІ ст.).

 74. Духоўнае і культурнае жыццё Беларусі (канец ХХ – пачатак ХХІ ст.).

 75. Беларуская дыяспара ў бліжнім і далекім замежжы.

 76. Сучаснае геапалітычнае становішча РБ. Гісторыя і стан беларуска-расійскіх адносін.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка