Гісторыя айчынная і ўсеагульная
Дата канвертавання15.03.2016
Памер157.05 Kb.
Тэматыка практычных заняткаў па гісторыі Беларусі

1 курс ІІ семестр

спец. “Гісторыя айчынная і ўсеагульная

Беларусь у канцы ХІV-першай палове XVII ст.ТЭМА 1

Утварэнне і станаўленне Вялікага княства Літоўскага (другая палова XIII—XIV ст.): дзяржаўны лад Вялікага княства Літоўскага.(2 гадзіны)

 1. Сталіцы, герб і мовадзяржаўнага справаводства.

 2. Органы дзяржаўнай улады і кіравання. Вышэйшыя службовыя асобы.

 3. Узнікненне вялікага «вальнага» сойма і сфера ягокампетэнцыі.

 4. Сістэма мясцовагакіраўніцтва дзяржавай.

 5. Судовая сістэма і асаблівасці яе існавання ў XIV — XV ст.Крыніцы:

 1. Беларускія летапісы і хронікі: Пер. са старажытнарускай, старажытнабеларускай і польск. / Уклад. У. Арлова; - Мн.: Беларускі кнігазбор, 1997. – 432 с.

 2. История Беларуси в документах и материалах / Авт.-сост. И.Н. Кузнецов, В.Г. Мазец. – Мн.: Амалфея, 2000. – 672 с.

Літаратура:

 1. Гiстoрыя Беларусi: У 6 т. Т. 2. Беларусь у перыяд Вялiкага Княства Лiтоускага / Ю. Бохан (i iнш.); рэдкал.: М. Касцюк (гал.рэд.). - Мiнск: Экаперспектыва, 2008. - 688 с.

 2. Гісторыя Беларусі: У 2 ч. Ч. 1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г.: вучэб. дапам. / пад рэд. Я.К.Новіка, Г.С.Марцуля. – Мн.: Універсітэцкае, 1998. – 416 с.

 3. Гудавичюс, Э. История Литвы с древнейших времен до 1569 года. Т. 1. пер. на рус. яз. Г. И. Ефремова. Издательство: Фонд Имени Сытина, 2005 г. - 679 с.

 4. Кузнецов, И.Н., Шелкопляс В.А. История государства и права Беларуси. – Мн.: Дикта, 1999. – 272 с.

 5. Загарульскі, Э.М. Заходняя Русь: ІХ-ХІІІ стст.: вучэб. дапам. - Мн.: Универсітэцкае, 1998. – 240 с.

 6. Нарысы гісторыі Беларусі: У 2 ч. Ч. 1 / М.П. Касцюк, У.Ф. Ісаенка, Г.В. Штыхаў [і інш.] — Мн.: Беларусь, 1994. — 527 с.

 7. Сагановіч, Г. Нарыс гісторыі Беларусі ад старажытнасці да канца ХVІІІ стагоддзя. – Мн.: Энцыклапедыкс, 2001. – 412 с.

 8. Лысенко, П.Ф. Туровская земля ІХ-ХІІІ вв. / П.Ф. Лысенко; НАН Беларуси, Ин-т истории. - 2-е изд. - Минск : Белорусская наука, 2001. - 268 с.

 9. Чигринов, П.Г. Очерки истории Беларуси : учебное пособие / П. Г. Чигринов. - Минск : Вышэйшая школа, 2007. - 463, [1] с.

 10. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1-6. / рэдкал.: Г.П.Пашкоў [і інш.]; Мн.: Беларус. Энцыкл., 1993-2003.


ТЭМА 2

Утварэнне і станаўленне Вялікага княства Літоўскага (другая палова XIII—XIV ст.): эканамічнае развіццё і сацыяльныя адносіны.(2 гадзіны)

 1. Феадальнае землеўладанне: дзяржаўнае, свецкае і царкоўнае.

 2. Магнаты, шляхта, баяры, зямяне.

 3. Сялянская гаспадарка і павіннасці сялян.

Гарады. Рамяство і гандаль.
Крыніцы:

 1. Беларускія летапісы і хронікі: Пер. са старажытнарускай, старажытнабеларускай і польск. / Уклад. У. Арлова; - Мн.: Беларускі кнігазбор, 1997. – 432 с.

 2. История Беларуси в документах и материалах / Авт.-сост. И.Н. Кузнецов, В.Г. Мазец. – Мн.: Амалфея, 2000. – 672 с.

Літаратура:

 1. Гiстoрыя Беларусi: У 6 т. Т. 2. Беларусь у перыяд Вялiкага Княства Лiтоускага / Ю. Бохан (i iнш.); рэдкал.: М. Касцюк (гал.рэд.). - Мiнск: Экаперспектыва, 2008. - 688 с.

 2. Гісторыя Беларусі: У 2 ч. Ч. 1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г.: вучэб. дапам. / пад рэд. Я.К.Новіка, Г.С.Марцуля. – Мн.: Універсітэцкае, 1998. – 416 с.

 3. Гісторыя сялянства Беларусі са старажытных часоў да нашых дзен. У 3 т. Т. 2. Гісторыя сялянства Беларусі ад рэформы 1861 г. да сакавіка 1917 г. пад рэд. В.П.Панюціча. – Мн.: Бел. Навука, 2002. – 552.

 4. Гісторыя сялянства Беларусі: Са стараж. часоў да 1996 г.: У 3 т. Т.1–2./ Гал. рэд. М.П. Касцюк. – Мн.: Бел. навука, 1997 – 2002.

 5. Гудавичюс, Э. История Литвы с древнейших времен до 1569 года. Т. 1. пер. на рус. яз. Г. И. Ефремова. Издательство: Фонд Имени Сытина, 2005 г. - 679 с.

 6. Кузнецов, И.Н., Шелкопляс В.А. История государства и права Беларуси. – Мн.: Дикта, 1999. – 272 с.

 7. Нарысы гісторыі Беларусі: У 2 ч. Ч. 1 / М.П. Касцюк, У.Ф. Ісаенка, Г.В. Штыхаў [і інш.] — Мн.: Беларусь, 1994. — 527 с.

 8. Сагановіч, Г. Нарыс гісторыі Беларусі ад старажытнасці да канца ХVІІІ стагоддзя. – Мн.: Энцыклапедыкс, 2001. – 412 с.

 9. Чигринов, П.Г. Очерки истории Беларуси : учебное пособие / П. Г. Чигринов. - Минск : Вышэйшая школа, 2007. - 463, [1] с.

 10. Эканамічная гісторыя Беларусі: Вучэб. дапам. / Пад рэд. В.І. Галубовіча. – Мн.: Экаперспектыва, 1999. – 446 с.

 11. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1-6. / рэдкал.: Г.П.Пашкоў [і інш.]; Мн.: Беларус. Энцыкл., 1993-2003.


ТЭМА 3

Абвастрэнне ўнутраных супярэчнасцей у Вялікім княстве Літоўскім у канцы XIV ст.: Крэўская унія.(2 гадзіны)

 1. Падрыхтоўка, змест і вынікі Крэўскай уніі.

 2. Агульназемскі прывілей 1387 г. і яго сутнасць.

 3. Пачатак распаўсюджвання каталіцтва ў Беларусі.


Крыніцы:

 1. Беларускія летапісы і хронікі: Пер. са старажытнарускай, старажытнабеларускай і польск. / Уклад. У. Арлова; - Мн.: Беларускі кнігазбор, 1997. – 432 с.

 2. История Беларуси в документах и материалах / Авт.-сост. И.Н. Кузнецов, В.Г. Мазец. – Мн.: Амалфея, 2000. – 672 с.

Літаратура:

 1. Гiстoрыя Беларусi: У 6 т. Т. 2. Беларусь у перыяд Вялiкага Княства Лiтоускага / Ю. Бохан (i iнш.); рэдкал.: М. Касцюк (гал.рэд.). - Мiнск: Экаперспектыва, 2008. - 688 с.

 2. Гісторыя Беларусі: У 2 ч. Ч. 1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г.: вучэб. дапам. / пад рэд. Я.К.Новіка, Г.С.Марцуля. – Мн.: Універсітэцкае, 1998. – 416 с.

 3. Гудавичюс, Э. История Литвы с древнейших времен до 1569 года. Т. 1. пер. на рус. яз. Г. И. Ефремова. Издательство: Фонд Имени Сытина, 2005 г. - 679 с.

 4. Кузнецов, И.Н., Шелкопляс В.А. История государства и права Беларуси. – Мн.: Дикта, 1999. – 272 с.

 5. Загарульскі, Э.М. Заходняя Русь: ІХ-ХІІІ стст.: вучэб. дапам. - Мн.: Универсітэцкае, 1998. – 240 с.

 6. Нарысы гісторыі Беларусі: У 2 ч. Ч. 1 / М.П. Касцюк, У.Ф. Ісаенка, Г.В. Штыхаў [і інш.] — Мн.: Беларусь, 1994. — 527 с.

 7. Сагановіч, Г. Нарыс гісторыі Беларусі ад старажытнасці да канца ХVІІІ стагоддзя. – Мн.: Энцыклапедыкс, 2001. – 412 с.

 8. Лысенко, П.Ф. Туровская земля ІХ-ХІІІ вв. / П.Ф. Лысенко; НАН Беларуси, Ин-т истории. - 2-е изд. - Минск : Белорусская наука, 2001. - 268 с.

 9. Чигринов, П.Г. Очерки истории Беларуси : учебное пособие / П. Г. Чигринов. - Минск : Вышэйшая школа, 2007. - 463, [1] с.

 10. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1-6. / рэдкал.: Г.П.Пашкоў [і інш.]; Мн.: Беларус. Энцыкл., 1993-2003.ТЭМА 4

Княжанне Вітаўта, яго ўнутраная і знешняя палітыка. Казімір IV: знешняя палітыка Вітаўтаю. Разгром крыжакоў пад Грунвальдам.(2 гадзіны)

 1. Бітва на рацэ Ворскла і яе значэнне.

 2. “Вялікая вайна”. Разгром крыжакоў пад Грунвальдам.

 3. Гарадзельскі прывілей 1413 г.


Крыніцы:

 1. Беларускія летапісы і хронікі: Пер. са старажытнарускай, старажытнабеларускай і польск. / Уклад. У. Арлова; - Мн.: Беларускі кнігазбор, 1997. – 432 с.

 2. История Беларуси в документах и материалах / Авт.-сост. И.Н. Кузнецов, В.Г. Мазец. – Мн.: Амалфея, 2000. – 672 с.

Літаратура:

 1. Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 2. Беларусь у перыяд Вялiкага Княства Лiтоускага / Ю. Бохан (i iнш.); рэдкал.: М. Касцюк (гал.рэд.). - Мiнск: Экаперспектыва, 2008. - 688 с.

 2. Гісторыя Беларусі: У 2 ч. Ч. 1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г.: вучэб. дапам. / пад рэд. Я.К.Новіка, Г.С.Марцуля. – Мн.: Універсітэцкае, 1998. – 416 с.

 3. Гудавичюс, Э. История Литвы с древнейших времен до 1569 года. Т. 1. пер. на рус. яз. Г. И. Ефремова. Издательство: Фонд Имени Сытина, 2005 г. - 679 с.

 4. Кузнецов, И.Н., Шелкопляс В.А. История государства и права Беларуси. – Мн.: Дикта, 1999. – 272 с.

 5. Загарульскі, Э.М. Заходняя Русь: ІХ-ХІІІ стст.: вучэб. дапам. - Мн.: Универсітэцкае, 1998. – 240 с.

 6. Нарысы гісторыі Беларусі: У 2 ч. Ч. 1 / М.П. Касцюк, У.Ф. Ісаенка, Г.В. Штыхаў [і інш.] — Мн.: Беларусь, 1994. — 527 с.

 7. Сагановіч, Г. Нарыс гісторыі Беларусі ад старажытнасці да канца ХVІІІ стагоддзя. – Мн.: Энцыклапедыкс, 2001. – 412 с.

 8. Лысенко, П.Ф. Туровская земля ІХ-ХІІІ вв. / П.Ф. Лысенко; НАН Беларуси, Ин-т истории. - 2-е изд. - Минск : Белорусская наука, 2001. - 268 с.

 9. Чигринов, П.Г. Очерки истории Беларуси : учебное пособие / П. Г. Чигринов. - Минск : Вышэйшая школа, 2007. - 463, [1] с.

 10. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1-6. / рэдкал.: Г.П.Пашкоў [і інш.]; Мн.: Беларус. Энцыкл., 1993-2003.ТЭМА 5

Культура Беларусі ў XIV—XV ст.: этнічныя працэсы на беларускіх землях, асаблівасці матэрыяльнай і духоўнай культуры.(2 гадзіны)

 1. Этнічныя працэсы на беларускіх землях і складванне адметных рыс беларускага народа

 2. Пытанне аб паходжанні назвы “Белая Русь”.

 3. Асаблівасці матэрыяльнай і духоўнай культуры.

 4. Дойлідства, жывапіс, скульптура.


Крыніцы:

 1. Беларускія летапісы і хронікі: Пер. са старажытнарускай, старажытнабеларускай і польск. / Уклад. У. Арлова; - Мн.: Беларускі кнігазбор, 1997. – 432.

 2. История Беларуси в документах и материалах / Авт.-сост. И.Н. Кузнецов, В.Г. Мазец. – Мн.: Амалфея, 2000. – 672 с.

Літаратура:

 1. Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 2. Беларусь у перыяд Вялiкага Княства Лiтоускага / Ю. Бохан (i iнш.); рэдкал.: М. Касцюк (гал.рэд.). - Мiнск: Экаперспектыва, 2008. - 688 с.

 2. Гісторыя Беларусі: У 2 ч. Ч. 1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г.: вучэб. дапам. / пад рэд. Я.К.Новіка, Г.С.Марцуля. – Мн.: Універсітэцкае, 1998. – 416 с.

 3. Гудавичюс, Э. История Литвы с древнейших времен до 1569 года. Т. 1. пер. на рус. яз. Г. И. Ефремова. Издательство: Фонд Имени Сытина, 2005 г. - 679 с.

 4. Кузнецов, И.Н., Шелкопляс В.А. История государства и права Беларуси. – Мн.: Дикта, 1999. – 272 с.

 5. Нарысы гісторыі Беларусі: У 2 ч. Ч. 1 / М.П. Касцюк, У.Ф. Ісаенка, Г.В. Штыхаў [і інш.] — Мн.: Беларусь, 1994. — 527 с.

 6. Сагановіч, Г. Нарыс гісторыі Беларусі ад старажытнасці да канца ХVІІІ стагоддзя. – Мн.: Энцыклапедыкс, 2001. – 412 с.

 7. Чантурия, В.А. Архитектурные памятники Белоруссии. – Мн.: Полымя, 1982. – 223 с.

 8. Чигринов, П.Г. Очерки истории Беларуси : учебное пособие / П. Г. Чигринов. - Минск : Вышэйшая школа, 2007. - 463, [1] с.

 9. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1-6. / рэдкал.: Г.П.Пашкоў [і інш.]; Мн.: Беларус. Энцыкл., 1993-2003.


ТЭМА 6

Знешняя палітыка і войны Вялікага княства Літоўскагаў першай палове XVI ст.: адносіны Вялікага княства Літоўскага з Маскоўскай дзяржавай, набегі крымскіх татар.(2 гадзіны)

 1. Адносіны Вялікага княства Літоўскага з Маскоўскай дзяржавай, набегі крымскіх татар.

 2. Ідэалагічнае абгрунтаванне прэтэнзій Вялікага княства Маскоўскага на валоданне беларускімі землямі.

 3. Войны канца XV —першай паловы XVI ст., іх вынікі.


Крыніцы:

 1. Беларускія летапісы і хронікі: Пер. са старажытнарускай, старажытнабеларускай і польск. / Уклад. У. Арлова; - Мн.: Беларускі кнігазбор, 1997. – 432 с.

 2. История Беларуси в документах и материалах / Авт.-сост. И.Н. Кузнецов, В.Г. Мазец. – Мн.: Амалфея, 2000. – 672 с.

Літаратура:

 1. Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 2. Беларусь у перыяд Вялiкага Княства Лiтоускага / Ю. Бохан (i iнш.); рэдкал.: М. Касцюк (гал.рэд.). - Мiнск: Экаперспектыва, 2008. - 688 с.

 2. Гісторыя Беларусі: У 2 ч. Ч. 1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г.: вучэб. дапам. / пад рэд. Я.К.Новіка, Г.С.Марцуля. – Мн.: Універсітэцкае, 1998. – 416 с.

 3. Гудавичюс, Э. История Литвы с древнейших времен до 1569 года. Т. 1. пер. на рус. яз. Г. И. Ефремова. Издательство: Фонд Имени Сытина, 2005 г. - 679 с.

 4. Кузнецов, И.Н., Шелкопляс В.А. История государства и права Беларуси. – Мн.: Дикта, 1999. – 272 с.

 5. Загарульскі, Э.М. Заходняя Русь: ІХ-ХІІІ стст.: вучэб. дапам. - Мн.: Универсітэцкае, 1998. – 240 с.

 6. Нарысы гісторыі Беларусі: У 2 ч. Ч. 1 / М.П. Касцюк, У.Ф. Ісаенка, Г.В. Штыхаў [і інш.] — Мн.: Беларусь, 1994. — 527 с.

 7. Сагановіч, Г. Нарыс гісторыі Беларусі ад старажытнасці да канца ХVІІІ стагоддзя. – Мн.: Энцыклапедыкс, 2001. – 412 с.

 8. Лысенко, П.Ф. Туровская земля ІХ-ХІІІ вв. / П.Ф. Лысенко; НАН Беларуси, Ин-т истории. - 2-е изд. - Минск : Белорусская наука, 2001. - 268 с.

 9. Чигринов, П.Г. Очерки истории Беларуси : учебное пособие / П. Г. Чигринов. - Минск : Вышэйшая школа, 2007. - 463, [1] с.

 10. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1-6. / рэдкал.: Г.П.Пашкоў [і інш.]; Мн.: Беларус. Энцыкл., 1993-2003.


ТЭМА 7

Лівонская вайна. Люблінская унія 1569 г. і яе наступствы: прычыны Лівонскай вайны, ход баявых дзеянняў і яе вынікі: падпісанне акта аб утварэнні Рэчы Паспалітай, яго змест і значэнне, распрацоўка і прыняцце Статута 1588 г.(2 гадзіны)

 1. Прычыны Лівонскай вайны і яе наступствы.

 2. Люблінская унія.

 3. Распрацоўка і прыняцце Статута 1588 г.


Крыніцы:

 1. Беларускія летапісы і хронікі: Пер. са старажытнарускай, старажытнабеларускай і польск. / Уклад. У. Арлова; - Мн.: Беларускі кнігазбор, 1997. – 432 с.

 2. История Беларуси в документах и материалах / Авт.-сост. И.Н. Кузнецов, В.Г. Мазец. – Мн.: Амалфея, 2000. – 672 с.


Літаратура:

 1. Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 2. Беларусь у перыяд Вялiкага Княства Лiтоускага / Ю. Бохан (i iнш.); рэдкал.: М. Касцюк (гал.рэд.). - Мiнск: Экаперспектыва, 2008. - 688 с.

 2. Гісторыя Беларусі: У 2 ч. Ч. 1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г.: вучэб. дапам. / пад рэд. Я.К.Новіка, Г.С.Марцуля. – Мн.: Універсітэцкае, 1998. – 416 с.

 3. Гудавичюс, Э. История Литвы с древнейших времен до 1569 года. Т. 1. пер. на рус. яз. Г. И. Ефремова. Издательство: Фонд Имени Сытина, 2005 г. - 679 с.

 4. Кузнецов, И.Н., Шелкопляс В.А. История государства и права Беларуси. – Мн.: Дикта, 1999. – 272 с.

 5. Нарысы гісторыі Беларусі: У 2 ч. Ч. 1 / М.П. Касцюк, У.Ф. Ісаенка, Г.В. Штыхаў [і інш.] — Мн.: Беларусь, 1994. — 527 с.

 6. Сагановіч, Г. Нарыс гісторыі Беларусі ад старажытнасці да канца ХVІІІ стагоддзя. – Мн.: Энцыклапедыкс, 2001. – 412 с.

 7. Чигринов, П.Г. Очерки истории Беларуси : учебное пособие / П. Г. Чигринов. - Минск : Вышэйшая школа, 2007. - 463, [1] с.

 8. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1-6. / рэдкал.: Г.П.Пашкоў [і інш.]; Мн.: Беларус. Энцыкл., 1993-2003.

ТЭМА 8

Лівонская вайна. Люблінская унія 1569 г. і яе наступствы: інтэрвенцыя Рэчы Паспалітай у Маскоўскую дзяржаву ў пачатку XVII ст.(2 гадзіны)

 1. Спробы магнатаў Рэчы Паспалітай захапіць маскоўскі прэстол.

 2. Ваенная інтэрвенцыя ў Маскву.

 3. Вяртанне Смаленска і вынікі ваеннай інтервенцыі ў Маскоўскую дзяржаву.


Крыніцы:

 1. Беларускія летапісы і хронікі: Пер. са старажытнарускай, старажытнабеларускай і польск. / Уклад. У. Арлова; - Мн.: Беларускі кнігазбор, 1997. – 432 с.

 2. История Беларуси в документах и материалах / Авт.-сост. И.Н. Кузнецов, В.Г. Мазец. – Мн.: Амалфея, 2000. – 672 с.


Літаратура:

 1. Гісторыя Беларусі: У 6 т. т. 3. Беларусь у часы Рэчы Паспалітай (XVII-XVIIIст.) / Ю. Бохан (i iнш.); рэдкал.: М. Касцюк (гал.рэд.). - Мiнск: Экаперспектыва, 2004. - 344 с.

 1. Гісторыя Беларусі: У 2 ч. Ч. 1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г.: вучэб. дапам. / пад рэд. Я.К.Новіка, Г.С.Марцуля. – Мн.: Універсітэцкае, 1998. – 416 с.

 2. Кузнецов, И.Н., Шелкопляс В.А. История государства и права Беларуси. – Мн.: Дикта, 1999. – 272 с.

 3. Нарысы гісторыі Беларусі: У 2 ч. Ч. 1 / М.П. Касцюк, У.Ф. Ісаенка, Г.В. Штыхаў [і інш.] — Мн.: Беларусь, 1994. — 527 с.

 4. Сагановіч, Г. Нарыс гісторыі Беларусі ад старажытнасці да канца ХVІІІ стагоддзя. – Мн.: Энцыклапедыкс, 2001. – 412 с.

 5. Чигринов, П.Г. Очерки истории Беларуси : учебное пособие / П. Г. Чигринов. - Минск : Вышэйшая школа, 2007. - 463, [1] с.

 6. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1-6. / рэдкал.: Г.П.Пашкоў [і інш.]; Мн.: Беларус. Энцыкл., 1993-2003.


ТЭМА 9

Эканамічнае і грамадскае жыццё на беларускіх землях: аграрная рэформа сярэдзіны XVI ст.(2 гадзіны)

 1. «Валочная памера» і яе сутнасць.

 2. Тыпы, віды і нормы павіннаснага абкладання сялян.

 3. Працэс запрыгоньвання сялян.

 4. Асноўныя формы антыфеадальнага пратэсту сялян.


Крыніцы:

 1. Беларускія летапісы і хронікі: Пер. са старажытнарускай, старажытнабеларускай і польск. / Уклад. У. Арлова; - Мн.: Беларускі кнігазбор, 1997. – 432 с.

 2. История Беларуси в документах и материалах / Авт.-сост. И.Н. Кузнецов, В.Г. Мазец. – Мн.: Амалфея, 2000. – 672 с.


Літаратура:

 1. Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 2. Беларусь у перыяд Вялiкага Княства Лiтоускага / Ю. Бохан (i iнш.); рэдкал.: М. Касцюк (гал.рэд.). - Мiнск: Экаперспектыва, 2008. - 688 с.

 2. Гісторыя Беларусі: У 2 ч. Ч. 1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г.: вучэб. дапам. / пад рэд. Я.К.Новіка, Г.С.Марцуля. – Мн.: Універсітэцкае, 1998. – 416 с.

 3. Кузнецов, И.Н., Шелкопляс В.А. История государства и права Беларуси. – Мн.: Дикта, 1999. – 272 с.

 4. Нарысы гісторыі Беларусі: У 2 ч. Ч. 1 / М.П. Касцюк, У.Ф. Ісаенка, Г.В. Штыхаў [і інш.] — Мн.: Беларусь, 1994. — 527 с.

 5. Сагановіч, Г. Нарыс гісторыі Беларусі ад старажытнасці да канца ХVІІІ стагоддзя. – Мн.: Энцыклапедыкс, 2001. – 412 с.

 6. Чигринов, П.Г. Очерки истории Беларуси : учебное пособие / П. Г. Чигринов. - Минск : Вышэйшая школа, 2007. - 463, [1] с.

 7. Эканамічная гісторыя Беларусі: Вучэб. дапам. / Пад рэд. В.І. Галубовіча. – Мн.: Экаперспектыва, 1999. – 446 с.

 8. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1-6. / рэдкал.: Г.П.Пашкоў [і інш.]; Мн.: Беларус. Энцыкл., 1993-2003.ТЭМА 10

Эканамічнае і грамадскае жыццё на беларускіх землях: колькасны рост гарадоў і гарадскога насельніцтва.(2 гадзіны)

 1. Сацыяльныя ўнутрыгарадскія канфлікты

 2. Цэхавая арганізацыя працы гарадскіх рамеснікаў.

 3. Унутраны ізнешні гандаль беларускіх гарадоў.


Крыніцы:

 1. Беларускія летапісы і хронікі: Пер. са старажытнарускай, старажытнабеларускай і польск. / Уклад. У. Арлова; - Мн.: Беларускі кнігазбор, 1997. – 432 с.

 2. История Беларуси в документах и материалах / Авт.-сост. И.Н. Кузнецов, В.Г. Мазец. – Мн.: Амалфея, 2000. – 672 с.

Літаратура:

 1. Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 2 . Беларусь у перыяд Вялiкага Княства Лiтоускага / Ю. Бохан (i iнш.); рэдкал.: М. Касцюк (гал.рэд.). - Мiнск: Экаперспектыва, 2008. - 688 с.

 2. Гісторыя Беларусі: У 2 ч. Ч. 1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г.: вучэб. дапам. / пад рэд. Я.К.Новіка, Г.С.Марцуля. – Мн.: Універсітэцкае, 1998. – 416 с.

 3. Кузнецов, И.Н., Шелкопляс В.А. История государства и права Беларуси. – Мн.: Дикта, 1999. – 272 с.

 4. Загарульскі, Э.М. Заходняя Русь: ІХ-ХІІІ стст.: вучэб. дапам. - Мн.: Универсітэцкае, 1998. – 240 с.

 5. Нарысы гісторыі Беларусі: У 2 ч. Ч. 1 / М.П. Касцюк, У.Ф. Ісаенка, Г.В. Штыхаў [і інш.] — Мн.: Беларусь, 1994. — 527 с.

 6. Сагановіч, Г. Нарыс гісторыі Беларусі ад старажытнасці да канца ХVІІІ стагоддзя. – Мн.: Энцыклапедыкс, 2001. – 412 с.

 7. Чигринов, П.Г. Очерки истории Беларуси : учебное пособие / П. Г. Чигринов. - Минск : Вышэйшая школа, 2007. - 463, [1] с.

 8. Эканамічная гісторыя Беларусі: Вучэб. дапам. / Пад рэд. В.І. Галубовіча. – Мн.: Экаперспектыва, 1999. – 446 с.

 9. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1-6. / рэдкал.: Г.П.Пашкоў [і інш.]; Мн.: Беларус. Энцыкл., 1993-2003.ТЭМА 11

Эканамічнае і грамадскае жыццё на беларускіх землях: рэфармацыя і контррэфармацыя. Берасцейскі царкоўны сабор, прыняцце уніяцтва і яго сутнасць.(2 гадзіны)

 1. Пачатак Рэфармацыі ў Беларусі. Лютэранства і кальвінізм. Антытрынітарызм і сацыніянства.

 2. Дзеячы Рэфармацыі (Мікалай Радзівіл Чорны, С. Будны, В.Цяпінскі).

 3. Контррэфармацыя. Езуіты і іх дзейнасць у Беларусі. Ідэяцаркоўнай уніі.

 4. Берасцейскі царкоўны сабор, прыняцце уніяцтва і яго сутнасць.

Крыніцы:

 1. Беларускія летапісы і хронікі: Пер. са старажытнарускай, старажытнабеларускай і польск. / Уклад. У. Арлова; - Мн.: Беларускі кнігазбор, 1997. – 432 с.

 2. История Беларуси в документах и материалах / Авт.-сост. И.Н. Кузнецов, В.Г. Мазец. – Мн.: Амалфея, 2000. – 672 с.

Літаратура:

 1. Асветнікі зямлі Беларускай Х – пач. ХХ ст.: Энцыкл.давед. / Рэдкал. Г.П. Пашкоў і інш. – Мн.: БелЭн, 2001. – 490 с.

 2. Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 2 . Беларусь у перыяд Вялiкага Княства Лiтоускага / Ю. Бохан (i iнш.); рэдкал.: М. Касцюк (гал.рэд.). - Мiнск: Экаперспектыва, 2008. - 688 с.

 3. Гісторыя Беларусі: У 2 ч. Ч. 1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г.: вучэб. дапам. / пад рэд. Я.К.Новіка, Г.С.Марцуля. – Мн.: Універсітэцкае, 1998. – 416 с.

 4. Кузнецов, И.Н., Шелкопляс В.А. История государства и права Беларуси. – Мн.: Дикта, 1999. – 272 с.

 5. Лыч, Л., Навіцкі У. Гісторыя культуры Беларусі. – Мн.: Экаперспектыва, 1997.– 486 с.

 6. Марозава, С.В. Уніяцкая царква у этнакультурным развіцці Беларусі (1596-1839 гады) / С.В. Марозава; пад навук. рэд. Конана У.М.; - Гродна: Гродзен. дзярж. ун-т імя Я.Купалы, 2001. - 352 с.

 7. Нарысы гісторыі Беларусі: У 2 ч. Ч. 1 / М.П. Касцюк, У.Ф. Ісаенка, Г.В. Штыхаў [і інш.] — Мн.: Беларусь, 1994. — 527 с.

 8. Рэлігія і царква на Беларусі: Энцыкл. давед. / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў і інш. – Мн.: БелЭн, 2001. – 368 с.

 9. Сагановіч, Г. Нарыс гісторыі Беларусі ад старажытнасці да канца ХVІІІ стагоддзя. – Мн.: Энцыклапедыкс, 2001. – 412 с.

 10. Лысенко, П.Ф. Туровская земля ІХ-ХІІІ вв. / П.Ф. Лысенко; НАН Беларуси, Ин-т истории. - 2-е изд. - Минск : Белорусская наука, 2001. - 268 с.

 11. Чигринов, П.Г. Очерки истории Беларуси : учебное пособие / П. Г. Чигринов. - Минск : Вышэйшая школа, 2007. - 463, [1] с.

 12. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1-6. / рэдкал.: Г.П.Пашкоў [і інш.]; Мн.: Беларус. Энцыкл., 1993-2003.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка