G. VŠEobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
Дата канвертавання19.04.2016
Памер13.2 Kb.
G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Cílem tohoto záměru ze strany města Hradec Králové je zlepšení tranzitního i vnitřního městského dopravního spojení přes stávající křižovatku Mileta, která je na Sokolské ulici u Fakultní nemocnice, na severu Moravského Předměstí. Současně s přestavbou křižovatky je nutné vyřešení pěší a cyklistické dopravy a to odděleně od dopravy automobilové. Nutné je i současné vyřešení napojení Benešovy třídy Moravského Předměstí. Tento záměr "Křižovatka Mileta v Hradci Králové" je v souladu s územním plánem města.

Stručný popis technického řešení: stavební záměr řeší velkou okružní křižovatku na Sokolské ulici (součástí Gočárova okruhu, silnice I/31). Čtyřpruhová směrově rozdělená Sokolská ulice podchází pod okružní křižovatkou městských ulic Zborovské a Hradecké. Niveleta je upravena tak, aby nejnižší místa podjezdu bylo možné odvodnit gravitačně (nikoliv čerpáním). Na tuto okružní křižovatku jižně navazuje rondel u Územního střediska záchranné služby (ÚSZS) - silnice III/29810. Ten je řešen také jako velká okružní křižovatka s pěti rameny napojujícími Zborovskou ulici, Tř. Edvarda Beneše, Fakultní nemocnici a ÚSZS (rameno k ÚSZS je navrženo pouze pro výjezd vozidel). Stavba rovněž napojuje třídu Edvarda Beneše do rondelu u ÚSZS v nezbytně nutné délce.

Chodníky a cyklistické stezky jsou navrženy sdružené do jednoho pásu a jsou situačně i výškově odděleny od automobilového provozu v prostoru křižovatky. Součástí stavby je výstavba 6 nových zastávek MHD, které budou umístěny mimo jízdní pruhy.

Novostavba křižovatky Mileta je umístěna v intravilánu města a většina dotčených ploch je zařazena mezi ostatní plochy. Největší podíl tvoří zpevněné plochy - komunikace a chodníky. Podíl zemědělské půdy (zastoupené BPEJ 3.56.00, 1. tř. ochrany) z celkového záboru je přibližně necelá 1/10 záboru.

Výstavbou záměru ve vymezeném zájmovém území nebudou významně ovlivněna žádná zvláště chráněná území, územní systém ekologické stability (ÚSES), významné krajinné prvky ani prvky soustavy Natura 2000. V území se nenacházejí žádné ohrožené druhy živočichů, záměr významným způsobem neovlivní ani rostlinná společenstva. Negativně bude ovlivněno množství dřevin, které musejí být realizací stavby skáceny. Jedná se převážně o dřeviny stávající okrasné a zároveň účelové výsadby. V rámci vegetačních úprav je navrženo nové ozelenění okružních křižovatek a přilehlých úprav ulic.

Ve vymezeném zájmovém území se nenachází kulturní památka. Ostatní složky životního prostředí odpovídají silně urbanizovanému charakteru části města s vysokou hustotou obyvatelstva a nevykazují mimořádné hodnoty, které by je činily více citlivé ke stavebním činnostem v rámci záměru. Širší zájmové území má narušenou celkovou kvalitu životního prostředí a v rámci České Republiky patří k průměrnému až podprůměrnému území. Hradec Králové je zařazen do seznamu oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší.

Po vybudování nových okružních křižovatek a vedení Sokolské ulice v místě okruhu podjezdem dojde k celkovému zklidnění lokality. Dojde ke snížení hladin hluku a imisí škodlivin z automobilového provozu. Pro ochranu blízkých budov jsou navrženy dvě protihlukové stěny na hraně opěrné zdi podjezdu Sokolské ulice. Výsledky výpočtu hlukové zátěže jsou potom ve všech posuzovaných bodech pod limitními hodnotami (to je 60 dB ve dne a 50 dB v noci, resp. 55 dB a 45 dB u Fakultní nemocnice). Očekávané imisní koncentrace posuzovaných látek - oxid dusičitý, tuhé znečisťující látky a zástupce organických látek benzen a benzo(a)pyren – z automobilové dopravy budou hluboko pod odpovídajícími imisními limity a to jak v nejbližším okolí komunikací, tak i v obytné zástavbě v blízkosti obou křižovatek. Výstavba okružních křižovatek Mileta bude mít pozitivní přínos pro obyvatelstvo i oddělením (situačním i výškovým) pásu chodníků a cyklistické stezky od automobilového prostoru. V dalším stupni projektové dokumentace budou doplněny vodící linie a signální pásy pro slabozraké a nevidomé.

Nepříznivý vliv realizace stavby představuje nutné vykácení dospělých, většinou kvalitních dřevin (146 stromů), které tvoří součást přírodních prvků v ryze antropogenní městské krajině. V rámci vegetačních úprav je navrženo nové vhodné ozelenění okružních křižovatek a přilehlých ulic a to 147 stromy v alejových výsadbách a v rozptýlené skupinové výsadbě a cca 11 000 keřů. Zeleň bude rovněž plnit funkci částečné optické clony, rozčlení krajinu a zvýší její ekologickou stabilitu.

Navržený záměr v maximální možné míře zachovává vzrostlou stávající vegetaci. Při výstavbě bude chráněn solitérní dub letní (Quercus robur) nacházející se u přízemního objektu SSŽ a.s. Tento objekt bude nejdříve sloužit jako zařízení staveniště a následně demolován. Zájmové území se nenachází v žádné chráněné oblasti přirozené akumulace vod, ochranného pásma vodního zdroje ani přírodních minerálních vod. Záměr se nachází v údolní nivě v místě významné akumulace podzemní vody a v přímém dosahu toků Orlice a Labe. Problematice ovlivnění vod je potřeba věnovat zvýšenou pozornost při výstavbě i následném provozu komunikace (vypracování Provozního a Havarijního řádu). Před zahájením stavby je nezbytné zajistit režimní sledování hladin podzemní vody ve vystrojených monitorovacích vrtech. Z toho je nutné stanovit změny v hydrogeologických poměrech zájmové oblasti vyvolané stavbou podjezdu.

Základním principem odvodnění komunikací je veškerou vodu z povrchu podchytit a odvést do nejbližšího vhodného recipientu nebo kanalizace. Voda ze zpevněných ploch není nikde volně rozptylována do terénu. Celkový návrh řešení vodohospodářských objektů byl vypracován při dohodě s provozovatelem vodovodů a kanalizací - VaK a.s. Královéhradecká provozní a.s.


Na základě předkládaného oznámení je možné konstatovat, že navrhovaná novostavba nemá významný negativní vliv na životní prostředí a že při dodržení definovaných podmínek a opatření bude její vliv na podlimitní přijatelné úrovni. Realizací záměru dojde ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a ke snížení negativních vlivů na obyvatelstvo oproti stávajícími stavu.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка