Fp-a1-e etyka 30 w forma zaliczenia: zaliczenie z oceną Odpowiedzialny za kursстаронка1/8
Дата27.04.2016
Памер0.49 Mb.
#38275
  1   2   3   4   5   6   7   8
Opisy przedmiotów - studia zaoczne:
08.0-6FP-A1-E

ETYKA

30 W


Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Odpowiedzialny za kurs: dr Tadeusz Kamiński

Warunki wpisania: bez warunku

Cele kursu : Próba zaprezentowania niektórych poglądów, stanowisk i argumentów o charakterze etycznym, mogących skłaniać do podejmowania i pogłębiania osobistej refleksji w tej dziedzinie.
Podstawowe treści kursu: 1. Moralność a etyka – zagadnienia wstępne. 2. Intelektualizm etyczny Sokratesa. 3. Dobro, wartość a stanowisko absolutystyczne w etyce. 4. Absolutyzm metafizyczny w etyce Platona. 5. Etyka deontologiczna I. Kanta. 6. Etyka I. Kanta c.d.

7. Utylitaryzm w etyce. 8. Godność jako wartość naczelna w etyce. 9. Tolerancja jako znacząca wartość na gruncie etyki. 10. Tolerancja c.d. 11. Prawda jako kategoria filozoficzno-etyczna. 12. Pryncypializm a sytuacjonizm etyczny. 13. Idea walki bez gwałtu Mahatmy Gandhiego.


Literatura podstawowa:

Ajdukiewicz K., Zagadnienia i kierunki filozofii, Warszawa 1983.

Chwedeńczuk B., Spór o naturę prawdy, Warszawa 1984.

Copleston Fr., Historia filozofii, przeł. B. Chwedeńczuk, t.1-8, Warszawa 1982-1989.

Gandhi M.K., All Men are Brothers, UNESCO 1958.

Ingarden R., Książeczka o człowieku, Warszawa 1978.

Kant I., Uzasadnienie metafizyki moralności, Warszawa 1984.

Kielanowski T., Rozmyślania o przemijaniu, Warszawa 1973

Klimowicz E., Utylitaryzm w etyce, Warszawa 1974.

Kotarbiński T., Pisma etyczne, Wrocław 1992.

Krąpiec M. A., Ja – Człowiek, Warszawa Lublin 1995.

Krokiewicz A., Zarys filozofii greckiej (od Talesa do Platona), Warszawa 1971

Krońska I., Sokrates, Warszawa 1968.

Kroński T., Kant, Warszawa 1966.

Legutko R., Etyka absolutna i społeczeństwo otwarte, Warszawa 1996Niemczuk A., Filozofia Dobra. Przed powstaniem aksjologii, Lublin 1994.

Mill J.S., Utylitaryzm, tłum M. Ossowska, Warszawa 1959.

Ossowska M., Podstawy nauki o moralności, Warszawa 1966.

Ossowska M., Normy moralne. Próba systematyzacji, Warszawa 1985.

Pawłowska – Lazari I., Etyka Gandhiego, Warszawa 1965.

Pawłowska – Lazari I., Etyka. Pisma wybrane, Wrocław 1992.

Pawłowska Lazari I., Trzy pojęcia tolerancji, „Studia Filozoficzne” 1984, nr 4.

Stevenson L., Haberman D. L., Dziesięć koncepcji natury ludzkiej, Wrocław 2001

Szawarski Z., Godność i odpowiedzialność, „Studia Filozoficzne” 1983, nr 8.

Szawarski Z., Rozmowy o etyce, Warszawa 1987.

Szewczyk K., Wychować człowieka mądrego. Zarys etyki nauczycielskiej, Warszawa 1998.

Tatarkiewicz W., Historia filozofii, T. 1-3, Warszawa 1978.

Tatarkiewicz W., O bezwzględności dobra, /w:/ tenże, Droga do filozofii, t. 1,

Warszawa 1971.

Wiśniewski R., Wybrane pojęcia i problemy etyki, Toruń 1994.

Wojtyła K., Elementarz etyczny, Lublin 1983.

Żuk- Łapińska L., Problem tolerancji, Warszawa 1991.
03.6-6FP-A2-HS

HISTORIA SZTUKI

30 W


Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Odpowiedzialny za kurs: dr Stanisław Piekarski

Warunki wpisania: bez warunków

Cele kursu: Zapoznanie studentów z głównymi problemami sztuki zarówno dawnej, jak i współczesnej. Nauczenie studentów rozpoznawania stylów i kierunków artystycznych w architekturze, rzeźbie i malarstwie. Przedstawienie możliwości i sposobów wykorzystania sztuki do realizacji zadań wychowawczych i edukacyjno-poznawczych.
Podstawowe treści kursu: Historia sztuki jako nauka. Artystyczne i pozaartystyczne funkcje sztuki. Sztuka pradziejowa (paleolit, mezolit i neolit). Sztuka Mezopotamii i starożytnego Egiptu. Sztuka antycznej Gracji. Sztuka antycznego Rzymu. Sztuka Afryki, Ameryki Południowej, Ameryki Północnej i Australii. Sztuka wczesnochrześcijańska. Sztuka bizantyjska. Sztuka karolińska i ottońska.
Literatura podstawowa:

Ałpatow M., Historia sztuki, t. I-IV, Warszawa 1968.

Białostocki J., Sztuka cenniejsza niż złoto, Warszawa 2000.

Dzieje architektury w Polsce, praca zbiorowa pod red. J. Marcinek, Kraków 2000.

Koch W., Style w architekturze, Warszawa 1996.

Kryszałowicz-Kozakowska S., Stolot F., Historia malarstwa polskiego, Kraków 2000.

Leksykon malarstwa, red. P. Szubert i P. Trzeciak, Warszawa 1992.

Mała encyklopedia kultury antycznej, Warszawa 1983.

Miłobędzki A., Zarys dziejów architektury w Polsce, Warszawa 1978.

Nuttgens P., Dzieje architektury, Warszawa 1998.

Uniwersalny leksykon sztuki, Warszawa 2002.

Sztuka świata, t I-X, Warszawa 1994.


08.3-6FP-A3-HP

HISTORIA POLSKI NA TLE DZIEJÓW POWSZECHNYCH

30 W


Forma zaliczenia: egzamin

Odpowiedzialny za kurs: prof. AŚ dr hab. Andrzej Felchner

Warunki wpisania: bez warunku

Cele kursu: Podstawowym celem kursu jest przypomnienie słuchaczom najważniejszych faktów z przeszłości Polski na tle dziejów powszechnych (z historii: politycznej, społeczno-gospodarczej, sztuki, oświaty), znaczne poszerzenie wiadomości wyniesionych z liceum, przedstawienie informacji historycznych połączonych w ciąg przyczynowo-skutkowy, ukazanie najnowszych osiągnięć nauk historycznych z odniesieniem do przykładów z literatury pięknej, przedstawienie najważniejszych informacji z przeszłości regionu – „małej ojczyzny” i powiązanie ich z dziejami ojczystymi.
Podstawowe treści kursu: Początki państwa polskiego na tle historii Europy i Słowiańszczyzny. Przemiany na ziemiach polskich w okresie rozbicia dzielnicowego na tle zmian w Europie. Odbudowa zjednoczonego państwa i ukształtowanie się monarchii stanowej na tle sytuacji w innych państwach. Powstanie państwa polsko-litewskiego. Polska w dobie Renesansu i jej miejsce w Europie. Rzeczpospolita pod panowaniem królów z dynastii Wazów. Kryzys państwa polskiego w XVII-XVIII w., kształtowanie się niepomyślnej dla naszego kraju sytuacji międzynarodowej. Próby reform i rozbiory, ziemie polskie w dobie Oświecenia. Naród bez państwa, romantyzm i pozytywizm, dwie koncepcje i ich wpływ na bieg dziejów. Ziemie polskie w latach I wojny światowej, różne drogi do odzyskania niepodległości. II Rzeczypospolita, blaski i cienie. Sytuacja międzynarodowa w połowie XX w. i jej wpływ na losy Polski. Polska i Polacy w latach II wojny światowej. Przemiany po II wojnie światowej w Europie i na naszych ziemiach. Kryzys narzuconego systemu i narodziny III Rzeczypospolitej.
Literatura podstawowa:

Podręczniki:

Chwalba A., Historia Polski 1795-1918, Kraków 2000.

Roszkowski W (Albert A.), Historia Polski 1914-2001, Warszawa 2003.

Samsonowicz H., Tazbir J., Łepkowski T., Nałęcz T., Polska. Losy państwa i narodu, Warszawa 1992.Opracowania:

Czubiński A., Historia Polski XX wieku, Poznań 2000.

Davies N., Boże igrzysko. Historia Polski, kilka wydań.

Dzieje Piotrkowa Trybunalskiego, red. B. Baranowski, Łódź 1989.

Skodlarski J., Zarys historii gospodarczej Polski, Warszawa 2000.

Wroczyński R., Dzieje oświaty polskiej, t. I – do roku 1795, t. II – 1795-1945,

Warszawa 1996.

15.4-6FP-A4-IN

INFORMACJA NAUKOWA Z ELEMENTAMI BIBLIOTEKOZNAWSTWA I NAUK POMOCNICZYCH

18 ĆW


Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Odpowiedzialny za kurs: dr Tadeusz Szperna

Warunki wpisania: bez warunku

Cele kursu: Wykształcenie u studentów umiejętności budowy i organizacji własnego warsztatu naukowego oraz zapoznanie ich z typowymi dla polonistów narzędziami pracy z położeniem nacisku na wszechstronną znajomość źródeł informacji.
Podstawowe treści kursu: Zagadnienia terminologiczne (znaczenie terminów: informacja, dokumentacja, informacja naukowa, informologia, informatologia, technologia informacyjna); wybrane problemy teoretyczne nauki o informacji (m. in. prawo rozproszenia i starzenia się informacji, bariery informacyjne); struktura, funkcje i zadania systemów informacyjno-wyszukiwawczych; źródła informacji naukowej (kryteria podziału dokumentów, opracowania dokumentacyjne, wydawnictwa informacyjne); metodyka i technika sporządzania opracowań dokumentacyjnych; wyszukiwanie informacji w zautomatyzowanych systemach informacyjnych; bibliografia jako jedno z podstawowych źródeł informacji - terminologia, kryteria podziału, kompozycja, podstawowe zagadnienia opisu bibliograficznego; bibliografia ogólna na warsztacie historyka literatury polskiej: metoda Bibliografii polskiej Karola Estreichera, bibliografie ogólne bieżące: Przewodnik Bibliograficzny, Bibliografia Zawartości Czasopism i inne; bibliografia literacka polska: Bibliografia literatury polskiej. Nowy Korbut, Polska bibliografia literacka (PBL), bibliografie historii literatury i krytyki literackiej, bibliografie osobowe historyków literatury polskiej; biblioteka jako ważny rodzaj placówki informacyjnej - podstawowe elementy struktury organizacyjnej biblioteki (zbiory, lokal, personel, warsztat informacyjny, czytelnicy), klasyfikacja bibliotek, kategorie materiałów bibliotecznych, rodzaje katalogów; książnica jako warsztat pracy polonisty - praktyczne korzystanie z zasobów bibliotecznych, ogólne zasady organizacji kwerendy, praca z książką, czasopismem, rękopisem.
Literatura podstawowa:

Batorowska H., Czubała B., Wybrane zagadnienia nauki o informacji i technologii informacyjnej. Kraków 1997.

Czachowska J., Rozwój bibliografii literackiej w Polsce, Wrocław 1979.

Czachowska J., Loth R., Bibliografia i biblioteka w pracy polonisty, Wrocław 1977.

Czachowska J., Loth R., Przewodnik polonisty. Bibliografie, słowniki, biblioteki, muzea literackie., Wrocław 1989.

Dembowska M., Metoda "Bibliografii polskiej" Karola Estreichera, wyd 3, Warszawa 2000.

Fercz J., Niemczykowa A., Podstawy nauki o książce, bibliotece i informacji naukowej, Warszawa 1991.

Mendykowa A., Podstawy bibliografii, wyd. 2, Warszawa 1986.

Starnawski J., Warsztat bibliograficzny historyka literatury polskiej (na tle dyscyplin pokrewnych), wyd. 3, Warszawa 1983.
15.4-6FP-A5-IB

INFORMACJA BIBLIOTECZNA

2 ĆW


Forma zaliczenia: zaliczenie

Odpowiedzialny za kurs: mgr Urszula Franas-Mirowska

Warunki wpisania: bez warunków

Cele kursu: Rys historyczny bibliotek naukowych. Zapoznanie studentów ze strukturą i sposobem funkcjonowania biblioteki naukowej. Wyrobienie umiejętności swobodnego korzystania ze zbiorów biblioteki. Zapoznanie z podstawowymi źródłami informacji bibliotecznej i bibliograficznej. Wprowadzenie w możliwości wykorzystania elektronicznych nośników informacji
Podstawowe treści kursu: Połączenie zajęć z wiedzy o bibliotece z treściami dotyczącymi podstaw informacji naukowej łączy w sobie wszystkie elementy dotyczące szeroko pojętej wiedzy o bibliotece i informacji naukowej. Taka konstrukcja programu pozwala na uzyskanie celu nadrzędnego jakim jest kształcenie użytkowników naszej biblioteki. Student po odbyciu dwugodzinnego kursu posiada następujące umiejętności: zna zasady korzystania z biblioteki,

posiada umiejętność rozpoznawania z autopsji różnego rodzaju dokumentów, potrafi prowadzić indywidualne poszukiwania w różnego typu katalogach kartkowych i katalogu komputerowym, prawidłowo odczytuje opisy bibliograficzne książek, czasopism i dokumentów pochodnych, posiada umiejętność rozpoznania bibliografii spośród innych źródeł informacyjnych, umie posługiwać się polską ogólną bieżącą bibliografią narodową (Przewodnik Bibliograficzny, Bibliografia Zawartości Czasopism, Bibliografia Wydawnictw Ciągłych, Polonica Zagraniczne. Bibliografia).


Literatura podstawowa:

Andrzejewska J., Bibliotekarstwo szkolne. Teoria i praktyka, t. 1: Organizacja biblioteki, Warszawa 1996.

Bibliotekarstwo, red. Z. Żmigrodzki, Warszawa 1998.

Bibliotekarstwo naukowe z uwzględnieniem dokumentacji naukowo-technicznej, red.

A. Łysakowski, Warszawa 1956.

Chociewicz K., Przysposobienie czytelnicze i informacyjne w szkole średniej.

Dubowik H., Dzieje książki i biblioteki w zarysie, Warszawa 1982.

Encyklopedia Wiedzy o Książce, Wrocław 1971.

Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego, Wrocław 1976.
09.3-6FP-A8-KŻSПоделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка