Форма № н 04 національний банк україни
старонка1/4
Дата канвертавання30.04.2016
Памер432.68 Kb.
  1   2   3   4


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України

від 05 червня 2013 року № 683)
Форма № Н - 3.04

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ
Кафедра (циклова комісія) суспільних дисциплін
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

Скринник З.Е.

“______”_______________20___ рокуРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

напрям підготовки 0501 - «Економіка і підприємництво»

спеціальність 8.03050901 - «Облік і аудит»
спеціалізація_______________________________________________________________

(назва спеціалізації)

інститут, факультет, відділення фінансово-економічний

2013 – 2014 навчальний рік


Робоча програма з дисципліни «Правові аспекти фінансової діяльності підприємств» для студентів за напрямом підготовки 0501 - «Економіка і підприємництво» спеціальність: 8.03050901 - «Облік і аудит»

"28" серпня 2013 року - 23 с.

Розробники: Кадикало О.І., кандидат юридичних наук, доцент кафедри суспільних дисциплін ЛІБС УБС НБУ


Робочу програму схвалено на засіданні кафедри суспільних дисциплін


Протокол від “____”________________20__ року № ___
Завідувач кафедри (голова циклової комісії) Скринник З.Е.
_______________________ (Скринник З.Е.)

(підпис)

  Кадикало О.І., 2013 рік

ЛІБС УБС НБУ, 2013 рік

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів 3

0501 «Економіка і підприємництво»


ВибірковаСпеціальність:

- 8.050106 «Облік і аудит»Модулів - 1
Рік підготовки:

Змістових модулів - 1

5-й

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання
«Банкрутство банків»                 


Семестр

Загальна кількість годин - 108

«Облік і аудит»– 2-й,
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2,2


самостійної роботи
студента – 3,7

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр

10год.

год.6

Практичні, семінарські

год. 10

год.

Лабораторні

год. -

год. -

Самостійна робота

год. 88

год. 100

Індивідуальні завдання:
год. год.

Вид контролю: ПМК


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 19%:81%
2. Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета: надання знань щодо фінансових правовідносин, правового статусу суб’єктів права, порядку відкриття банківських рахунків, правових основ підприємницької діяльності та захисту прав і законних інтересів суб’єктів фінансових правовідносин; набуття студентами досвіду роботи з нормативно-правовими актами.

Завдання: вивчення системи фінансового права України та чинного господарського законодавства; набуття навичок практичного застосування норм права України під час вирішення конкретних економічних ситуацій.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинензнати: зміст основних принципів курсу, визначення основних юридичних понять, зміст та пояснення основних проблем фінансової діяльності з точки зору законодавства.

вміти: аналізувати юридичні тексти, інтерпретувати їх для вирішення практичних проблем, ілюструвати теоретичні положення прикладами, робити самостійні висновки щодо змісту конкретних нормативно-правових актів, застосовувати одержані знання із законодавства для оцінки проблем професійного, суспільного та особистого життя, а також приймати власні рішення щодо них.

3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.
Тема 1. Правовий статус підприємств у сфері фінансової діяльності.

План:


1. Підприємство як учасник правових відносин: поняття, види, порядок створення та припинення діяльності.

2. Державне регулювання правового статусу підприємств:- державна реєстрація суб’єктів господарювання;

- ліцензування та патентування;

- захист підприємців від незаконного втручання в їх діяльність державних органів.

3. Поняття та завдання фінансової діяльності підприємств.

4. Нормативно-правове регулювання фінансової діяльності підприємств.
Нормативний матеріал:


 1. Конституція України прийнята 26.06.2006 р. Із змінами внесеними згідно із Законом №2222 від 08.12.2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141., Відомості Верховної Ради України. – 2005. – №2. – Ст. 44

 2. Господарський кодекс України (гл.35 "Особливості правового регулювання фінансової діяльності"), прийнятий 16.01.03 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003.- №№18, 19-20, 21-22.- Ст.144.

 3. Закон України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців” від 15 травня 2003 року // Відомості Верховної Ради. -2003. -№31. –ст.263.

 4. Закон України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності” від 1 червня 2000 року // Урядовий кур'єр, 02.08.2000.

 5. Закон України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” від 11 вересня 2003 року // Відомості Верховної Ради. -2004. -№9. –ст.79.

 6. Закон України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” від 6 вересня 2005 року // Урядовий кур’єр 05.10.2005.

 7. Закон України „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” від 5 квітня 2007 року // Відомості Верховної Ради. -2007. -№29. –ст.389.

 8. Закон України „Про акціонерні товариства” від 17 вересня 2008 року // Відомості Верховної Ради. -2008. -№50-51. –ст.384.

 9. Закон України „Про міжнародні договори України” від 29 червня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. -2004. -N 50. -ст.540.

 10. Закон України „Про господарську діяльність у Збройних Силах України” від 21 вересня 1999 року // Відомості Верховної Ради. -1999. -№40. –ст.408.

 11. Закон України від 16 вересня 1997 року „Про благодійництво і благодійні організації” // Відомості Верховної Ради України. –1997. -№46. –ст.292.

 12. Закон України “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991 р. 1576-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 49. - Ст. 682.


Тема 2. Припинення діяльності підприємств.

План:


1. Поняття та види припинення і зупинення діяльності підприємств: реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) та ліквідація.

2. Поняття та процедура банкрутства.

3. Правові засоби запобігання банкрутству підприємства.

4. Ліквідаційне провадження.

5. Відповідальність за порушення законодавства про банкрутство (фіктивне банкрутство, умисне банкрутство, приховування банкрутства).
Нормативний матеріал:


 1. Конституція України прийнята 26.06.2006 р. Із змінами внесеними згідно із Законом №2222 від 08.12.2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141., Відомості Верховної Ради України. – 2005. – №2. – Ст. 44

 2. Господарський кодекс України (гл.35 "Особливості правового регулювання фінансової діяльності"), прийнятий 16.01.03 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003.- №№18, 19-20, 21-22.- Ст.144.

 3. Закон України „Про акціонерні товариства” від 17 вересня 2008 року // Відомості Верховної Ради. -2008. -№50-51. –ст.384.

 4. Закон України „Про міжнародні договори України” від 29 червня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. -2004. -N 50. -ст.540.

 5. Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 30 червня 1999 року // Відомості Верховної Ради. –1999. -№42-43. –ст.379.


Тема 3. Правове регулювання окремих відів фінансової діяльності підприємств.

План:


1. Особливості основних видів фінансової діяльності підприємств.

2. Особливості правового регулювання фінансової діяльності:

- фінанси і банківська діяльність (банківські операції);

- страхування;

- посередництво у здійсненні операцій з цінними паперами;

- діяльність фондової біржі;

- аудит.

Нормативний матеріал:


 1. Конституція України (прийнята на п`ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.). – Закон України „Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонд)” від 15 березня 2001 року // Урядовий кур’єр 25.04.2001.

 2. Закон України „Про управління об’єктами державної власності” від 21 вересня 2006 року // Відомості Верховної Ради України.  2006.  №46.  ст.456.

 3. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність: від 16 квітня 1991р.// ВВР. – 1991. - №29. - Ст. 377.

 4. Закон України “Про інвестиційну діяльність”: від 10 грудня 1991р.// ВВР. – 1992. - №10. - Ст. 138.

 5. Закон України “Про заставу” від 2 жовтня 1992р.// ВВР. – 1992. - №47. - Ст. 642.

 6. Закон України “Про лізинг” від 16 грудня 1997р.// ВВР. – 1998. - №16. - Ст. 68.

 7. Закон України “Про концесії” від 16 липня 1999р.// ВВР. – 1999. - №41. - Ст. 372.

 8. Закон України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” від 22 лютого 2000р.// ВВР. - 2000. - №20. - Ст. 148.

 9. Закон України “Про страхування” від 7 березня 1996р. в редакції від 4 жовтня 2001р.// ВВР. – 2002. - №7. - Ст. 50.

 10. Закон України “Про транспортно-експедиторську діяльність” від 1 липня 2004р.// ВВР. – 2004. - №52. - Ст. 562.

 11. Закон України від 15 грудня 1993 року „Про захист прав споживачів. // ВВР. – 1991. - №30. –Ст379.

 12. Закон України від 7 лютого 1991 року ”Про власність”// ВВР. – 1991. – №20. – ст.249.

 13. Закон України від 12.07.01 р. "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" // Відомості Верховної Ради України. – 2002.- №1.- Ст.1.

 14. Закон України від 20.05.1999 р. „Про Національний банк України” // Відомості Верховної Ради України. – № 29. – Ст. 238.

 15. Закон України від 7.12.2000 р. “Про банки і банківську діяльність” // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5. – Ст. 30.

 16. Закон України від 22.04.1993 р. "Про аудиторську діяльність"// Відомості Верховної Ради України. – 1993. – Ст. 243

 17. Закон України „Про цінні папери та фондовий ринок” від 23 лютого 2006 року // Відомості Верховної Ради. -2006. -№31. –ст.268.


Тема 4. Правове регулювання надання фінансових послуг.

План:


1. Визначення основних понять закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»: фінансова установа, фінансова послуга, фінансовий кредит, ринки фінансових послуг, істотна участь, професійна таємниця.

2. Види фінансових послуг.

3. Договір про надання фінансових послуг.

4. Форми державного регулювання ринків фінансових послуг.

5. Органи, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

6. Ліцензування діяльності фінансових установ.

7. Відповідальність за правопорушення пов’зані з діяльністю на ринках фінансових послуг.

Нормативний матеріал:


 1. Закон України від 22.02.00 р. "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" // ВВРУ.- 2000.- №20.- Ст.148.

 2. Закон України від 05.04.2001 р. «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні»

 3. Закон України від 28.11.02. “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванню тероризму”

 4. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності” від 4 липня 2001 року // Урядовий кур’єр, 18.07.2001.

 5. Постанова Правління Національного банку України „Про затвердження Інструкції про відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах” від 17 грудня 2003 року № 492.

 6. Закон України від 12.07.01 р. "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" // Відомості Верховної Ради України. – 2002.- №1.- Ст.1.

 7. Закон України від 20.05.1999 р. „Про Національний банк України” // Відомості Верховної Ради України. – № 29. – Ст. 238.

 8. Закон України від 7.12.2000 р. “Про банки і банківську діяльність” // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5. – Ст. 30.

 9. Закон України від 05.04.07 р. "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"


Тема 5. Запобігання легалізації (відмиванню) доходів отриманих злочинним шляхом.
План:

1. Законодавство у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів отриманих злочинним шляхом.

2. Визначення основних понять: доходи одержані злочинним шляхом, ризики, ділова репутація, суспільно- небезпечне діяння, що передує легалізації (відмиванню) доходів отриманих злочинним шляхом, неприбуткові організації.

3. Фінансовий моніторинг: суб’єкти та об’єкти моніторингу.

4. Фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу.

5. Заходи щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів отриманих злочинним шляхом.6. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів отриманих злочинним шляхом або фінансуванню тероризму.

Нормативний матеріал:

 1. Закон України від 05.04.2001 р. «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні»

 2. Закон України від 28.11.02. “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванню тероризму”

 3. Постанова Правління Національного банку України „Про затвердження Інструкції про відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах” від 17 грудня 2003 року № 492.

 4. Указ Президента України «Про заходи щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом» від 10 грудня 2001 року № 1199/2001.

 5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)» від 28 серпня 2001 р. № 1124.  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка