Fastlagssöndagen, 1 årgång Lukas18: 31-43
Дата канвертавання21.04.2016
Памер64.82 Kb.
Fastlagssöndagen, 1 årgång

Lukas18: 31-43

Stora sammanhanget: Lukas evangelium
Författaren:

Okänd
När var det skrivet:

75-100 GTR
Var skrevs det:
Särdrag:

Universalistisk i sin framtoning, t.ex. Jesu genealogi går till Adam, och den andra volymen avslutas med Paulus som predikar obehindrad i Rom, världens nav. Evangeliet, enligt Apostlagärningarna är ”början på det Jesus gjorde och lärde”. Underförstått i denna mening är att Apostlagärningar berättar om fortsättningen på vad Jesus gör och lär. Det är skrivet som av två volymer där kontinuiteten mellan Jesus och kyrkan understryks på så sätt att flera teman som inleds i evangeliet behandlas enbart i Apostlagärningar t. ex. Symeons tal i Templet om att barnet Jesus är bärare av frälsning som Gud har berett åt alla folk och skall bli ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna.


Grund struktur ( huvudrubriker från Green, Joel B.: The Gospel of Luke, s. 25 ff.)

Prolog: 1:1- 2:52

Inledning 1:1-4

Födelsen och barndom 1:5-2:52

Beredelsen för uppgiften 3:1-4:13

Jesus gärning i Galiléen 4:14-9:50

På vägen till Jerusalem 9:51-19:48

Jesus undervisar i Templet 20:1-21:38

Jesus lidande och död 22:1-23:56

Jesus förhärligad 24:1-53


Målgrupp:

Hednakristna (kristna av icke judisk bakgrund)


Avsnittens sammanhang i berättelsen:

(Två delavsnitt av Vägen till Jerusalem 9:51-19:48)

Lukas 17: 11-19:27

Struktur:

Guds rikes närvaro

Introduktion: 17:11 Avsnittsmarkör: ”Under sin vandring mot Jerusalem…”

Främlingen som fattar/drabbas av Guds rikes närvaro 17: 12-19

De fromma som inte fattar 17: 20-18: 14

Fariséerna: 17:20-21

Lärjungarna: 17:22-18: 8

Till några som litade på att de var rättfärdiga 18:9-14

Folket fattar Guds rikes närvaro men inte lärjungarna 18: 15-18

En from uppsatt man fattar inte Guds rikes närvaro 18:18-27

Guds rikes närvaro sammanfattad 18:28-34

Introduktion: Petrus fråga 18: 28-30

Bekräftelse: och på den tredje dagen skall han uppstå 18:31-33

Lärjungarnas blindhet: de kunde inte förstå 18:34
I Jeriko (porten till Jerusalem från Jordan sett) 18: 35-19: 27 Avsnittsmarkör: ”När han närmade sig Jeriko…” och sekundärt ”han kom in i Jeriko…”

Den blinde Jerikobor fattar och ser Guds rike liksom folket som såg det 18:35-43

I Jeriko: ”Människosonen har kommit att söka efter det som var förlorat och rädda det”19:1-11 (exklusiv Lukas material)

Sammanfattning av hela resan till Jerusalem (9: 51-19:11) 19:12-25

Avslutning 19: 26-27 Obs! Fly inte svårigheterna med denna sista kommentar, kämpa med den!

Nästa avsnittsmarkör 19: 28: ”Efter att ha sagt detta gick han framför dem upp mot Jerusalem…”
Predikotextens avsnitt: Lukas 18: 31-43
Texten:

31Han samlade de tolv omkring sig och sade till dem: ”Vi går nu upp till Jerusalem, och allt som profeterna har skrivit om Människosonen skall gå i uppfyllelse. 32Han skall utlämnas åt hedningarna, de skall håna och skymfa honom och spotta på honom, 33och de skall prygla honom och döda honom, och på den tredje dagen skall han uppstå.” 34Av detta begrep lärjungarna ingenting. Vad han menade var fördolt för dem, och de kunde inte förstå vad han sade.

35När Jesus närmade sig Jeriko satt där en blind vid vägkanten och tiggde. 36Han hörde en folkhop komma på vägen och frågade vad som stod på. 37Man talade om för honom att Jesus från Nasaret gick förbi, 38och då ropade han: ”Jesus, Davids son, förbarma dig över mig.” 39De som gick främst sade åt honom att vara tyst, men han ropade ännu högre: ”Davids son, förbarma dig över mig.” 40Jesus stannade och sade till dem att leda fram honom, och då mannen kom närmare frågade Jesus: 41”Vad vill du att jag skall göra för dig?” Han svarade: ”Herre, gör så att jag kan se igen.” 42Jesus sade: ”Du kan se igen. Din tro har hjälpt dig.” 43Genast kunde han se, och han följde med Jesus och prisade Gud. Och allt folket som såg det sjöng Guds lov.
31Παραλαβὼν δὲ τοὺς δώδεκα εἶπεν πρὸς αὐτούς, Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἰερουσαλήμ, καὶ τελεσθήσεται πάντα τὰ γεγραμμένα διὰ τῶν προφητῶν τῷ υἱῷ τοῦ ἀνθρώπου: 32παραδοθήσεται γὰρ τοῖς ἔθνεσιν καὶ ἐμπαιχθήσεται καὶ ὑβρισθήσεται καὶ ἐμπτυσθήσεται, 33καὶ μαστιγώσαντες ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ ἀναστήσεται. 34καὶ αὐτοὶ οὐδὲν τούτων συνῆκαν, καὶ ἦν τὸ ῥῆμα τοῦτο κεκρυμμένον ἀπ' αὐτῶν, καὶ οὐκ ἐγίνωσκον τὰ λεγόμενα.

35Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἐγγίζειν αὐτὸν εἰς Ἰεριχὼ τυφλός τις ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν ἐπαιτῶν. 36ἀκούσας δὲ ὄχλου διαπορευομένου ἐπυνθάνετο τί εἴη τοῦτο: 37ἀπήγγειλαν δὲ αὐτῷ ὅτι Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος παρέρχεται. 38καὶ ἐβόησεν λέγων, Ἰησοῦ, υἱὲ Δαυίδ, ἐλέησόν με. 39καὶ οἱ προάγοντες ἐπετίμων αὐτῷ ἵνα σιγήσῃ: αὐτὸς δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν, Υἱὲ Δαυίδ, ἐλέησόν με. 40σταθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐκέλευσεν αὐτὸν ἀχθῆναι πρὸς αὐτόν. ἐγγίσαντος δὲ αὐτοῦ ἐπηρώτησεν αὐτόν, 41Τί σοι θέλεις ποιήσω; ὁ δὲ εἶπεν, Κύριε, ἵνα ἀναβλέψω. 42καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, Ἀνάβλεψον: ἡ πίστις σου σέσωκέν σε. 43καὶ παραχρῆμα ἀνέβλεψεν, καὶ ἠκολούθει αὐτῷ δοξάζων τὸν θεόν. καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἰδὼν ἔδωκεν αἶνον τῷ θεῷ.
Struktur:
Bekräftelsen på guds Rikes närvaro: Målet för vandringen 18: 31-34

Introduktion 18: 31a

Målet för vandringen 18: 31b-33

Avslutande reaktion 18: 34


Den blinde Jerikobor fattar och ser Guds rike liksom folket som såg det 18:35-43

Introduktion 18: 35-37

Jesus ger den blinde sikt 18: 38-43a

Avslutning 18: 43b


Centrala begrepp:

allt som profeterna har skrivit om Människosonen skall gå i uppfyllelse/ τελεσθήσεται πάντα τὰ γεγραμμένα διὰ τῶν προφητῶν τῷ υἱῷ τοῦ ἀνθρώπου:

Han skall utlämnas åt hedningarna/παραδοθήσεται γὰρ τοῖς ἔθνεσιν:

på den tredje dagen skall han uppstå/ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ ἀναστήσεται:

Av detta begrep lärjungarna ingenting/ αὐτοὶ οὐδὲν τούτων συνῆκαν,

Vad han menade var fördolt för dem, och de kunde inte förstå vad han sade. καὶ ἦν τὸ ῥῆμα τοῦτο κεκρυμμένον ἀπ' αὐτῶν καὶ οὐκ ἐγίνωσκον τὰ λεγόμενα:

”Jesus, Davids son, förbarma dig över mig.”/ Ἰησοῦ, υἱὲ Δαυίδ, ἐλέησόν1 με:

De som gick främst sade åt honom att vara tyst/ ο προγοντες ἐπετίμων αὐτῷ ἵνα σιγήσῃ: refereras det här till de ledande eller till folket som råkade gå före den blinde? Jfr. med Lk. 18: 15-17

”Du kan se igen. Din tro har hjälpt dig.”/ Ἀνάβλεψον: ἡ πίστις σου σέσωκέν σε.: eller ”Se1, din tro har räddat2 dig”


  1. Imperativ aorist: en befallning/begäran som en perfekt, enkel och ren handling oavsett när den sker i tiden, en fullbordad helgjuten handling.

  2. σῴζω: samma ord som frälsa, rädda

Genre:


Jesu ord/vaticinium ex eventu (förutsägelse efter händelsen)

samt


Under/ helande berättelse
Vad sägs, vad görs, vad sägs inte vad görs inte?

Kontraster byggs i frågan om tron på Guds rikes närvaro här och nu under hela avsnittet mellan fromma människor och sådana som inte är det: ”Främlingen (d.v.s. en icke jude, en som inte känner Israels Gud) och fariséerna samt lärjungarna som väntar än på en framtida ankomst av Riket, folket och lärjungarna, en uppsatt person samt lärjungarna och den blinda Jerikobor, fariséer (18: 10 ff.)/ alla som såg och mumlade (19:7-7) och tullindrivaren/syndare.

Om man jämför tidigare förutsägelser om lidandet så lyser det judiska religiösa ledarskapet med sin frånvaro i den här texten. Den förödmjukande behandlingen av Jesus görs uteslutande av ”hedningarna”. Subjektet för ”utlämnas åt hedningarna…” är inte angiven, kan mycket väl syfta på Judas Iskariot, en av hans egna!

Observera hur episoden med Jesus tal till lärjungarna och den blinde mannen inför ingången i Jeriko kopplas ihop tematisk som kontraster mot varandra. De tolv förstår ingen av det Jesus säger medan den blinde ser, följer med Jesus direkt och prisar Gud för det han ser! De tolvs ögon öppnas först när Jesus visar sig för honom. Se 24: 44-45: 44Han sade till dem: ”Detta är vad jag sade till er när jag ännu var hos er, att allt måste uppfyllas som står skrivet om mig i Moses lag, hos profeterna och i psalmerna.” 45Sedan öppnade han deras sinnen så att de kunde förstå skrifterna.


Var finns den ”träffande repliken” (engelskan: Punch line)

I första episoden: ”Vi går nu upp till Jerusalem, och allt som profeterna har skrivit om Människosonen skall gå i uppfyllelse” i andra episoden: ”Genast kunde han se, och han följde med Jesus och prisade Gud och allt folket som såg det sjöng Guds lov.”


Aktörer/ Roller

Jesus: läromästaren

De tolv: den inre kretsen av lärjungar, de invigda.
Jesus: undergöraren

En blind vid vägkanten: bokstavligen marginaliserade. Står för den dramatiska utvecklingen (mognaden?) och förändringen. Han illustrerar Jesus undervisningen om Människosonen till de tolv.

En folkhop: hyllningsmassa, folket som även inkluderar en del ”som går förre” det vill säga ett privilegierade skikt!

De som gick främst/οἱ προάγοντες: Observera att ”de som gick förre” tilltalar den blinde efter massan har passerad honom! Det handlar inte om de som i främsta leden i tåget utan om de som betraktades som främst: nomenklaturen!


Setting:

Jesus med sina lärjungar omgiven av en folkhop på vägen till Jerusalem


Närmare Jeriko, på vägen
Vilka tilltalas i berättelsen? (litterära publiken)

Jesus tilltalar lärjungarna


Den blinde mannen tilltalar Jesus

Jesus tilltalar den blinde


Vilka är vinnarna/förlorare?

Lärjungarna är förlorare som inte förstår Jesus tal men är vinnare genom att Jesus meddelar dem ett ”exklusivt” undervisning.

Den blinde är vinnare som kan se. Både den blinde och folket vinner då de prisar Gud (för Guds närvaro bland dem?)
Mot vem riktas ”udden”?

Mot dem som inte ser och hindrar andra att se!


Vilka tilltalas indirekt? (implicerade publik)

Lukaskretsen av fromma kristna, lärjungarnas ”arvtagare”!


Vilka tilltalas nu? (faktiska publik)

Alla som idag läser/hör evangeliet efter alla händelser som påpekas ovan!


Relation till dagens tema: Kärlekens väg

De tolv står i bjärt kontrast med den blinde. Medan den ene ser klart efter mötet med Jesus (och kanske redan innan när han ropade ivrigt!), prisar Gud och blir en Jesus efterföljare, fattar inte de tolv det Jesus har undervisat vilket hindrar dem från lovsången. Observera att det är först vid den tomma graven som Lukasförfattare låter först kvinnorna, inte de tolv, fatta innebörden i Jesus undervisning om Människosonen (Luk. 28: 1-10a. särskild 28: 7-8) vilket de tolv inte tror. Det dröjer fram till 28: 44-49 då Jesus visar sig som uppstånden till dessa och (över)tydligt knyter an till undervisningen. När Jesus knyter an till denna undervisning inleds den med orden ”Sedan öppnade han deras sinnen så att de kunde förstå Skrifterna…”.


Vad är kärlekens väg? Alltför ofta har förkunnelsen kring denna text handlat om den medvetna lidandets värde i sig, ett lidande utan mål och som självändamål. Människor uppmanas att följa Jesu exempel i lidande men för det mesta glömmer man att understryka att Jesus perspektiv inte stannar i lidandet! Det är ett uppståndelsens perspektiv. Man kan komma närmare evangelistens avsikt om man parafraserar undervisningen om Människosonen på följande sätt: ”Vi går nu upp till Jerusalem, och allt som profeterna har skrivit om Människosonen skall gå i uppfyllelse. 32Han skall utlämnas åt hedningarna, de skall håna och skymfa honom och spotta på honom, 33och de skall prygla honom och döda honom, och på den tredje dagen skall han uppstå (trots alla försök att förinta honom).” Då blir budskapet annat! Uppståndelsens perspektiv ger kraft och mod till liv! Kärlekens väg är inte ett lidandes väg utan en modens och kraftens väg till Liv och i Livets tjänst som trotsar allt och alla. Den blindes klarsynta perspektiv och trotsigheten med dess konsekvenser blir en tydlig illustration på det som undervisats och kommer att fullbordas.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка