Фальклорная практыка
старонка1/4
Дата канвертавання30.04.2016
Памер0.5 Mb.
  1   2   3   4


Фальклорная практыка

вучэбная праграма для студэнтаў І курса філалагічнага факультэта, якія навучаюцца па спецыяльнасцях

1-21 05 01 «Беларуская філалогія»,

1-21 05 02 «Руская філалогія»,

1-21 05 04 «Славянская філалогія»

Мінск, БДУ, 2009 г.

УДК 378.016: 398(=161.3)(075.8)

ББК 82.3(=411.3)р.я73

Ф 19
Аўтары-складальнікі:

Р. М. Кавалёва, С. І. Крылова, Т. А. Марозава, В. В. Прыемка

Р э ц э н з е н т ы:

І. В.Казакова, доктар філалагічных навук;

А. Ю. Лозка, кандыдат філалагічных навук, дацэнт.


Рэкамендавана:

кафедра тэорыі літаратуры філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта, пратакол № 2 ад 14 кастрычніка 2008 г.;

навукова-метадычны савет філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта, пратакол № 2 ад 28 кастрычніка 2008 г.

вучоны савет філалагічнага факультэта, пратакол № 2 ад лістапада 2008 года.


Ф 19 Фальклорная практыка : вучэб. праграма для студэнтаў І курса філалагічнага факультэта, якія навучаюцца па спецыяльнасцях 1-21 05 01 «Беларуская філалогія»,1-21 05 02 «Руская філалогія»,1-21 05 04 «Славянская філалогія» / аўт.-склад. Р. М. Кавалёва [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2009. – ? с.

У адпаведнасці з агульнаадукацыйным стандартам па фальклорнай практыцы прадстаўлена характарыстыка відаў практыкі па фальклоры, растлумачваюцца метады збірання фальклорных матэрыялаў, патрабаванні да іх запісу і правілы афармлення твораў для захавання ў архівах.

Для студэнтаў-філолагаў I курса дзённай і завочнай формаў навучання, кіраўнікоў груп па правядзенні фальклорнай практыкі.

ISBN 978-985-485-816-6
УДК 378.016: 398(=161.3)(075.8)

ББК 82.3(=411.3)р.я73

БДУ, 2009ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА
Фальклорная практыка студэнтаў філалагічнага факультэта з’яўляецца неад’емнай часткай вучэбнага працэсу пры падрыхтоўцы спецыялістаў-філолагаў па спецыяльнасцях 1-21 05 01 «Беларуская філалогія», 1-21 05 02 «Руская філалогія», 1-21 05 04 «Славянская філалогія» ў адпаведнасці з агульнаадукацыйным стандартам і тыпавым вучэбным планам. Формы праходжання фальклорнай практыкі:

1) палявая практыка: выезд груп з навуковым кіраўніком у запланаванае месца экспедыцыі (на фінансавых умовах аплаты ўсіх выдаткаў вну);

2) пры адсутнасці фінансавання:

а) самастойнае праходжанне практыкі студэнтамі па месцы жыхарства з прадстаўленнем справаздачы аб выніках збіральніцкай дзейнасці;

б) праца ў архіўных фальклорных фондах пры кафедры, якая ажыццяўляе практыку ў вну;

в) праца па індывідуальных праграмах (замежныя студэнты).Мэта фальклорнай практыкі – авалоданне першаснымі практычнымі навыкамі прафесійнай дзейнасці, якая звязана са збіраннем фальклору. Гэта асабліва актуальна сёння, калі першакурснікі ўсе больш арыентуюцца на самастойнае праходжанне фальклорнай практыкі.

Задачы практыкі:  1. паглыбіць і пашырыць веды студэнтаў па фальклоры, атрыманыя на лекцыях, практычных занятках і КСР;

  2. пазнаёміць студэнтаў з жывым бытаваннем твораў вуснай народнай творчасці;

  3. набыць навыкі збіральніцкай дзейнасці ў практычным ключы – праз непасрэдныя сустрэчы з выканаўцамі фальклорных твораў, усталяванні кантактаў з імі, выкліканні зацікаўленасці і разумення мэтазгоднасці перадачы фальклорных твораў маладому пакаленню.

Праграма зарыентавана на сучасную канцэпцыю агульнаадукацыйнай і вышэйшай школы. Фальклор падаецца як багацейшы культурны скарб кожнага народа, сродак выяўлення яго нацыянальнай свядомасці, умова выхавання патрыёта сваёй краіны, грамадзяніна з высокім узроўнем нацыянальнай годнасці.

Дадзеная праграма абапіраецца на вучэбна-метадычны дапаможнік «Фальклорная практыка: метадычныя рэкамендацыі і праграма-апытальнік» (аўтары-складальнікі: Р. М. Кавалёва, В. В. Прыемка, Т. А. Марозава; БДУ, 2008), на тыпавыя вучэбныя праграмы па курсе «Фалькларыстыка» (аўтары-складальнікі І. В. Казакова, І. А. Швед; РІВШ, 2009), «Беларускі фальклор» (аўтар-складальнік Р. М. Кавалёва; БДУ, 2008), вучэбную праграму «Фольклор славянских народов» (аўтар-складальнік В. В. Прыемка; БГУ, 2008) і вучэбна-метадычны дапаможнік для выкладчыкаў вну па курсе «Фалькларыстыка» (аўтары-складальнікі Р. М. Кавалёва, В. В. Прыемка; электронны рэсурс).

Праграма каардынуецца з праграмамі іншых дысцыплін вучэбнага плана – славянскай і ўсходнеславянскай міфалогіяй, уводзінамі ў літаратуразнаўства, тэорыяй літаратуры. Адсюль увядзенне ў праграму невялікай колькасці тэрмінаў і паняццяў, якія ў цяперашні час шырока выкарыстоўваюцца ў міждысцыплінарных даследаваннях і даказалі сваю эфектыўнасць пры аналізе фальклорных з’яў.

У адпаведнасці з агульнаадукацыйным стандартам па фальклорнай практыкі студэнт-філолаг павінны:ведаць: тэорыю фальклору, падзел фальклорнай спадчыны на роды, віды, жанры і ўнутрыжанравыя разнавіднасці; асаблівасці асобных фальклорна-этнаграфічных комплексаў, іх адміністрацыйна-тэрытарыяльную лакалізацыю;

умець: самастойна адрозніваць жанры і жанравыя разнавіднасці фальклорных адзінак; суадносіць сведчанні інфарманта з уласнымі ведамі па тэорыі фальклору пры вызначэнні віду і жанру; карыстацца сучаснымі тэхнічнымі сродкамі фіксацыі фальклорных твораў; адрозніваць фальклорныя творы ад псеўдафальклорных (індывідуальна-аўтарскіх песень, вершаў, папулярных раней і цяпер, і г.д.);

набыць навыкі: вядзення гутаркі з людзьмі рознага ўзросту, прафесіі, статусу; сістэматызацыі і класіфікацыі вусна-паэтычных твораў розных відаў і жанраў; выяўлення лакальна-адметных твораў фальклору па дыялектных асаблівасцях, жанравых прыкметах, дакладнай пашпартызацыі твора.

Тэрмін праходжання практыкі – 14 дзён (84 гадзіны). Пры падрыхтоўцы да праходжання практыкі студэнты на працягу семестра адпрацоўваюць абавязковы фальклорны практыкум у вучэбна-навуковай лабараторыі беларускага фальклору. Мэта правядзення практыкума – пазнаёміць студэнтаў з афармленнем выніковых справаздач па фальклорнай практыцы, з запісанымі фальклорнымі творамі, з сістэмай захоўвання фальклорных адзінак у архіўных фондах, складаннем рэестравых ведамасцей уліку матэрыялаў, з працай рэгіянальнага, жанравага, аўдыёвідэаархіваў, а таксама архіва іншых народаў свету. Колькасць гадзін на арганізацыю і правядзенне фальклорнага практыкума – 4.


АРГАНІЗАЦЫЯ І КІРАЎНІЦТВА ПРАКТЫКАЙ

1. Фальклорную практыку праходзяць усе студэнты І курса філалагічнага факультэта спецыяльнасцей «Беларуская філалогія», «Руская філалогія», «Славянская філалогія».

2. Да палявой экспедыцыйнай работы і па месцы жыхартва дапускаюцца студэнты, якія прайшлі медкамісію і інструктаж па ахове працы. У лабараторыю накіроўваюцца студэнты, стан здароўя якіх не дазваляе ажыццяўляць збіральніцкую працу.

3. Тэрміны правядзення практыкі прадугледжаны вучэбным планам філалагічнага факультэта.

4. Для праходжання практыкі студэнты-практыканты падзяляюцца на групы.

5. Кіраўніцтва практыкай студэнтаў І курса ажыццяўляе кафедра тэорыі літаратуры.

6. Для правядзення практыкі кафедра прызначае кіраўніка практыкі і кіраўнікоў студэнцкіх груп.
У абавязкі кіраўніка фальклорнай практыкі ўваходзіць:

1. Распрацоўка праграмы практыкі.

2. Вызначэнне базы практыкі, правядзенне працы з установамі па прадстаўленні жылых памяшканняў для студэнтаў на час практыкі і заключэнні дамовы паміж універсітэтам і ўстановамі, якія прадстаўляюць жыллё.

3. Размеркаванне студэнтаў па групах.

4. Правядзенне інструктажа для кіраўнікоў груп студэнтаў.

5. Арганізацыя і правядзенне ўстановачнай кансультацыі з кіраўнікамі груп.

6. Азнаямленне студэнтаў-практыкантаў са спецыфікай экспедыцыйнай збіральніцкай работы, з працай у лабараторыі і па індывідуальных праграмах, а таксама з вучэбна-метадычнай літаратурай па практыцы.

7. Наведванне і аналіз асобных мерапрыемстваў практыкантаў, якія праводзяцца для збору інфармацыі.

8. Вызначэнне тэматыкі, метадалогіі і методыкі індывідуальнай збіральніцкай і камеральнай працы.

9. Кантроль за ходам практыкі.

10. Падвядзенне вынікаў фальклорнай практыкі, складанне справаздачы.
У абавязкі кіраўніка групы ўваходзіць:

1. Арганізацыя выезду і пасялення студэнтаў на базе практыкі; падрыхтоўка памяшканняў архіваў лабараторыі для прыёму студэнтаў на практыку.

2. Складанне графіку і маршруту экспедыцыйнай працы студэнтаў і кантроль за выкананнем; складанне графіку наведвання і кантролю аб’ёму выкананых у лабараторыі відаў работ.

3. Дапамога практыкантам у правядзенні збіральніцкай і камеральнай працы.

4. Наведванне і абмеркаваннем асобных мерапрыемстваў практыкантамі, якія праводзяцца для збору інфармацыі.

5. Кантроль за вядзеннем дзённікаў.

6. Праверка выніковай дакументацыі студэнтаў і ацэнка работ.

7. Складанне справаздачы аб працы студэнцкай групы.ТЭХНІКА БЯСПЕКІ ПАДЧАС ПРАХОДЖАННЯ ФАЛЬКЛОРНАЙ ПРАКТЫКІ
1. АГУЛЬНЫЯ ПАТРАБАВАННІ БЯСПЕКІ

1.1. Да праходжання практыкі дапускаюцца студэнты, якія прайшлі інструктаж па ахове працы і вывучылі інструкцыю па ахове працы.

1.2. Студэнты абавязаны ведаць і выконваць асноўныя патрабаванні па забеспячэнні умоў побыту, правілы і нормы тэхнікі бяспекі, пажарнай і электрабяспекі, умець аказваць першую даўрачэбную дапамогу.

1.3. Умовы бяспекі пераезду студэнтаў на аўтатранспарце забяспечваюцца гаспадарчымі арганізацыямі, якія нясуць поўную адказнасць за тэхнічны стан транспарту, яго эксплуатацыю і замацаванне высокакваліфікаваных вадзіцеляў.

1.4. Пражыванне і праца студэнтаў у памяшканнях у адпаведнасці з санітарнымі і супрацьпажарнымі правіламі бяспекі забяспечваюцца прымаючым бокам.

1.5. Студэнты-практыканты абавязаны выконваць правілы ўнутранага працоўнага распарадку.


2. ПАТРАБАВАННІ БЯСПЕКІ ПАДЧАС ПРАЦЫ

2.1. Пры выкарыстанні тэхнічных сродкаў (дыктафон, магнітафон, відэамагнітафон) выконваць правілы эксплуатацыі, якія ўказаны ў пашпарце выкарыстоўваемага сродку.

2.2 Для бяспечнага руху неабходна выконваць правілы пераходу чыгункі і шасэйных дарог, вуліц, перамяшчэння па дарозе без тратуара і да т. п.

2.3. Выконваць правілы паводзінаў каля вадаёмаў (купанне забараняецца ў вадаёмах, не рэкамендаваных СЭС для купання ў сувязі з небяспекай узнікнення інфекцыйных захворванняў, у неабсталяваных месцах, без адпаведнага дазволу кіраўніка групы; забараняецца заплываць за абмежавальныя знакі месцаў, прызначаных для купання, падплываць да чоўнаў, баржаў і г. д., залазіць на тэхнічныя і папярэджваючыя знакі, буйкі і іншыя прадметы, забруджваць ваду і бераг, кідаць бутэлькі, банкі і іншыя прадметы, скакаць у ваду з пабудоваў, не прызначаных для гэтых мэтаў).

2.4. Выконваць пажарную бяспеку.
3. ПРАВІЛЫ ЎНУТРАНАГА ПРАЦОЎНАГА РАСПАРАДКУ

Студэнт абавязаны:

3.1. Выконваць устаноўленую працягласць працоўнага часу: займацца зборам (або апрацоўкай) фальклорных матэрыялаў 6 гадзін штодзённа.

3.2. Штодзённа паведамляць кіраўніку групы аб маршруце, месцы і часе выканання збіральніцкай дзейнасці.

3.3. Прысутнічаць на базе практыкі ў вольны ад працы час (адыходзіць толькі па дамоўленасці з кіраўніком групы).

3.4. Прысутнічаць на базе практыкі: з 22.00 да 8.00 г. – на палявой практыцы, з 10.00 да 16.00 – у лабараторыі фальклору.

Забараняецца:

3.5. Распіваць спіртныя напоі.

3.6. Прыводзіць на базу (у лабараторыю) асобаў, якія не маюць дачынення да практыкі.

У выніку парушэння працоўнай дасцыпліны студэнт будзе адасланы з месца праходжання практыкі з акадэмічнай запазычанасцю; атрымае вымову; будзе пазбаўлены стыпендыі на тэрмін, вызначаны дэканатам.


ЗМЕСТ ВУЧЭБНАЙ ПРАГРАМЫ ПА ФАЛЬКЛОРНАЙ ПРАКТЫЦЫ
І. ПАЛЯВАЯ ПРАКТЫКА

Палявая (збіральніцкая) практыка ажыццяўляецца ў дзвюх формах:

1) экспедыцыйная (групавая) – праводзіцца пад час кароткачасовых (двухтыднёвых) выездаў у вобласці ці асобныя раёны з мэтай іх абследавання і збірання фальклорных матэрыялаў;

2) самастойная (індывідуальная) – праводзіцца збіральнікам па месцы жыхарства, мае лакальны характар, не абмежавана па часе збірання фальклорных матэрыялаў, таму што студэнт самастойна вызначае працягласць збіральніцкай дзейнасці ў залежнасці ад пастаўленай задачы.


Этапы правядзення палявой практыкі
Падрыхтоўка да збіральніцкай работы

Заданні:


  • вывучыць метадычную літаратуру і заканспектаваць яе.

  • вывучыць праграмы-апытальнікі.

Праграмы-апытальнікі павінны падрыхтаваць студэнтаў да трох асноўных камунікатыўных сітуацый:

1) разведачнай (мэта якой – пошук выканаўцаў, высвятленне іх інтарэсаў, магчымасцей выканання пэўных фальклорных твораў);

2) апытальніцкай (размова з выканаўцам, пытанні, якія падштурхнуць на выкананне фальклорных твораў);

3) тлумачальнай (для атрымання інфармацыі для пашпарту, каментарыяў да тэкстаў).  • фальклорны практыкум у вучэбна-навуковай лабараторыі беларускага фальклору.

Задачы:

1) пазнаёміцца з сістэмай працы і архіўнымі фондамі лабарторыі беларускага фальклору;

2) даведацца пра пецыфіку рэгіянальнага, жанравага, аўдыё- і відэархіваў, а таксама архіва іншых народаў свету;

3) асабіста пазнаёміцца са справаздачамі студэнтаў, якія захоўваюцца ў архівах лабараторыі;

4) набыць навыкі афармлення выніковай справаздачы ў электронным і рукапісным варыянтах;

5) усвядоміць каштоўнасць і карыснасць збіральніцкай дзейнасці і наступнай працы па афармленні справаздачы.


Этап непасрэднай збіральніцкай работы

Віды работы:  • складанне карты мясцовасці, якая будзе абследавана;

  • арганізацыя збіральніцкіх груп (для групавых практык);

  • складанне маршрута кожнай групы (ці асабістага маршрута);

  • складанне графіка кантрольных наведванняў (для ацэнкі збіральніцкай дзейнасці кіраўніком), падчас якіх ацэньваюцца камунікатыўныя здольнасці (валоданне сітуацыяй, уменне весці размову), методыка збіральніцкай работы, тэхніка запісу.

Палявая праца мае разведачны характар: студэнты павінны выяўляць складнікі мясцовай фальклорнай традыцыі: жанравы склад і характар бытавання фальклору. Таму студэнты запісваюць тэксты розных жанраў: песні, балады, прыкметы, павер’і, тлумачэнні снабачанняў, абрады, гульні і інш. Абавязкова фіксуюцца каментарыі выканаўцаў да тэкстаў – тое, што можна назваць «народнай герменеўтыкай».

Разам са збіраннем фальклору студэнты займаюцца і этнаграфічнай працай: фатаграфуюць ці замалёўваюць выгляд ручнікоў, кужалёў, абрусаў, фрагменты вышыўкі і арнаменту, прадметы побыту і прылады працы перыяду традыцыйнага фальклору і сучаснасці. Гэтыя матэрыялы актыўна выкарыстоўваюцца ў рамках курса «Фалькларыстыка» на практычных занятках і КСР па тэмах «Семіётыка фальклору», «Фальклорна-этнаграфічныя комплексы».

Дадаткова студэнты працуюць над даследчыцкімі тэмамі, шукаючы матэрыялы для курсавога праектавання.
Афармленне справаздачы і падвядзенне вынікаў фальклорнай практыкі

1. Афармляецца па пэўных крытэрыях і здаецца на праверку кіраўніку выніковая дакументацыя па практыцы. Група прэзентуе свае запісы, робіць кароткі агляд па выніках ўласных экспедыцый.

2. Ацэнка справаздачы практыкантаў кіраўніком, магчымасць выправіць памылкі ў вызначэнні жанраў і афармленні.

3. Удзел у працы круглага стала «Беларускі фальклор у прасторы і часе нацыянальнай культуры», падрыхтоўка тэматычных газет па выніках правядзення ўласных экспедыцый (па жаданні).

4. Удзел у Фальклорным фэсце (самадзейным канцэрце) па выніках правядзення ўласных экспедыцый (па жаданні).
Тэматыка палявой практыкі

  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка