Faktaark for verneevaluering på artgruppenivå 2009 – nebbmunner (Hemiptera) Forfattere: Anders Endrestøl ArtsgruppeДата17.04.2016
Памер17.39 Kb.
#7024
Faktaark for verneevaluering på artgruppenivå 2009 – nebbmunner (Hemiptera)
Forfattere: Anders Endrestøl
Artsgruppe: Nebbmunner (Hemiptera)
Kategori: De prioriterte artene innefor nebbmunnene og deres fordeling på de aktuelle utvalgskriteriene: CR/EN = Kritisk truet/sterkt truet art og VU = Sårbar art, følger norsk rødliste 2006 (Ødegaard et al. 2006). Ingen ansvarsarter er spesifisert inne gruppen på rødlista 1999, og ingen er heller omfattet av internasjonalt lister (”Intern.” = Species of European Conservation Concern (SPEC) og arter listet i Emerald network i Norge (DN 2007)). Forvaltningsrelaterte arter er ikke aktuelt for gruppa (“Forvalt.”). Totalt gir dette 36 prioriterte nebbmunner.


kategori

CR/EN

VU

Ansvar

Intern.

Forvalt.

Totalt

Antall arter

19

17

0

0

0

36

Beskrivelse: Nebbmunner er generelt sett en gruppe vi har lite kunnskap om i Norge. Underorden teger (heteroptera) er den best kjente med ca. 450 arter i Norge. Likevel oppdages stadig nye. Av sikadene (U.o Cicadomorpha og Fulgoromorpha) er kun Fulgorormorpha behandlet i rødlista pga. kunnskapsmangel om Cicadomorpha. Totalt har vi rundt 300 sikader i Norge. Underorden Sternorrhyncha er den dårligst kjente gruppen nebbmunner i Norge og inneholder rundt 470 arter fordelt på grupper som blant annet bladlus, sugere, mellus og skjoldlus. Kun sugere (Psylloidea) er rødlistevurdert. En stor andel av nebbmunnene lever av plantesaft (selv om en del også er predatorer) og har ofte sterke assosiasjoner til plantearter eller planteslekter.
Utbredelse: Antall prioriterte arter øker fra nord mot sør. Dette skyldes først og fremst klimatiske forhold og utbredelsen av karplanter (vertsplanter). Enkelte av de prioriterte artene er nordlige, men de aller fleste finnes på det sentrale Østlandet og nedover Sørlandskysten. En rekke av artene har sin Europeiske nordgrense på varme lokaliteter langs kysten av Norge. Åpne enger og kratt er sannsynligvis de viktigste biotopene for gruppen sett under ett.
Påvirkning: De fleste av de prioriterte artene finnes i områder med høy menneskelig aktivitet. Områdene er sterkt påvirket arealendringer og andre påvirkninger som utbygginger, forurensinger og endrete driftsformer i jord- og skogbruket. I tillegg er viktige kystnære områder også brukt som rekreasjonsområder, noe som medfører negative påvirkninger gjennom menneskelig ferdsel og bruk. Gjengroing av tidligere åpne arealer er også en viktig negativ påvirkning. Dette har generelt har ført til en sterk fragmentering av de gjenværende habitatene med små og spredte populasjoner.
Info fra baser: Svært få av de prioriterte artene av nebbmunner er registrert innefor vernområder i Norge. Én prioritert art er registrert i Vernbasen, mens to er registrert i Artskart (til sammen tre registreringer). Det eksisterende datamaterialet er derfor for dårlig til at man kan vurdere hvorvidt vernede områder ivaretar de prioriterte artene.

Kunnskapsst.: De få registreringene som finnes av prioriterte nebbmunner gjenspeiler et svært begrenset kunnskapsgrunnlag snarere enn at det faktisk er få prioriterte arter av nebbmunner i norske verneområder. Det er derfor grunn til å tro at mange av de eksisterende vernområdene inneholder prioriterte arter av nebbmunner dersom disse var kartlagt bedre med henblikk på gruppen.
Verneform: Alle typer verneformer er egnet til å ivareta prioriterte arter av nebbmunner innefor viktige habitater. Graden av vern må vurderes ut i fra trusselbildet.
Vernedekning: Vernedekningen for prioriterte nebbmunner kan vanskelig vurderes, men er sannsynligvis for lav. De resterende habitatene (ikke-vernet) på det sentrale Østlandet og Sørlandet er under kontinuerlig press og arealendringer skjer uavbrutt. Samtidig er det sannsynlig at forvaltningen av de allerede vernede områdene også er for dårlig slik at for eksempel viktige arealer gror igjen. Likevel er en del områder i varetatt gjennom større helhetlig planer og områder som for eksempel Hvaler nasjonalpark, verneplan for indre Oslofjord og Ormø-Færder landskaps-vernområde m. fl.
Konklusjon: Basert på de registreringer som foreligger (tre) av prioriterte nebbmunner innefor verneområder i Norge, lar det seg ikke gjøre å vurdere om dagens verneområder ivaretar de 36 prioriterte nebbmunnene. Mange av disse har en tilsynelatende svært snever utbredelse og få funn. Dette samlet viser at kunnskapsmanglene er svært store og at detaljerte kartlegginger innen dagens verneområder er nødvendig for å kunne vurdere vernebehovet for disse artene.
Litteratur: Coulianos, C.C. 1998. Annotated Catalogue of the Hemiptera-Heteroptera of Norway. Fauna norvegica Ser. B. 45: 11-40.

Hågvar, S. 1999. Distribution of Norwegian Hemiptera, Heteroptera . Norwegian Journal of Entomology. 46: 61-65


Ødegaard, F., Hansen, L.H., Hågvar, S., Roth, S. 2006. Nebbmunner, Hemiptera. – I: Kålås, J.A., Viken, Å. og Bakken, T. (red.) 2006. Norsk Rødliste 2006. Artsdatabanken, Norway.

Ødegaard, F. 1998. Faunistic notes on Heteroptera in Norway. Fauna norvegica Ser. B. 45: 93-99Warloe, H. 1924. Fortegnelse over Norges Hemiptera Heteroptera. Videnskapsselskapets Forhandlinger. 1924 (4): 1-42
 


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка