Ex ]sPa qña¿ 2002
старонка9/28
Дата канвертавання24.04.2016
Памер2.49 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   28

308- esvaBt’manrdæ ³ raCrdæaPi)al)anebþCJaEfrkSa nigBRgIkRbB½n§sarBt’manÉkraCü ehIyBRgIk visalPaBnigRbsiT§iPaBénbNþaBaJpSBVpSayviTüúnigTUrTsSn_ . kñúgn½yenH raCrdæaPi)alnwgbnþbegáIn KuNPaBéns¿Par³bec©keTss¿xan;² nigksagsmtßPaBbec©keTs tamry³karbNþúHbNþalTa¿gkñúg nigeRkARbeTs . Ta¿genHCamUldæans¿rab;BRgIkbNþaBaJpSBVpSayTUrTsSn_eGaydl;extþNaEdl B¿umanlT§PaBTTYlkarpSBVpSaynaeBlbc©úb,nñ.
GtifiCn . RksYgRtUvcat;viFankarN_nana edIm,IbNþúHbNþalFnFanmnusS Edlk¿Bugd¿eNIrkar Ta¿g enAkñúgnigeRkARbeTs kñúgeKalb¿NgepÞrC¿naBaJbec©keTsrdæ)al nigC¿naBaJRbtibtþikareTAdl;m®nþI énRksYg edIm,IeGaymanlT§PaBEkl¿GkarRKb;RKgesvaenHenAtamextþnana . RksYgéRbsNIy_nig TUrKmnaKmn_RtUvs¿rbs¿rYlCamYyshKmn_GnþrCati edIm,Ierobc¿Epnkar erobc¿karsikSanigkareFVI hirBaØb,Tan edIm,IecosvagPaBCan;Kña nigkarxatbg;eBlevla s¿edAekogKrRbPB FnFans¿rab;sþar nigBRgIkExSbNþaBaJnana rhUtdl;eBlevlamYyEdlFnFankúñgRsukGacFanakarEfTa¿RbB½n§ExS bNþaBaJ)annaeBlGnaKt .

307- esvaéRbsNIy_ ³ skmµPaBs¿xan;²EdlRksYgéRbsNIy_nigTUrKmnaKmn_RtUvGnuvtþs¿rab;ry³eBl 5qña¿xagmux rYmman ³ 1¦-karBRgwgrcnasm

4>6- bNþaGaTiPaBGnþrvis½y


4>6>1-karGPivDÆn_CnbT
309- yuT§saRsþrbs;raCrdæaPi)alkñúgkic©GPivDÆn_CnbTKW ³ TI1¦ C¿ruuBaJkarGnuvtþn_vimCÄkarxagkargar Epnkar kargarhirBaØvtßú nigkarGnuvtþn_kmµviFInigK¿eragGPivDÆn_CnbT . TI2¦s¿rbs¿rYlC¿hanénkar eFVIsmahrNkmµGPivDÆn_CnbT edaymankarcUlrYmrbs;mUldæan nigmancritCaBhuvis½y . TI3¦ begáItevTikas¿rab;karBiPakSa nigskmµPaBenAtamfñak;rdæ)alnImYy² rYmTa¿gkñúgbNþasßab½nénraC rdæaPi)al nigrvagraCrdæaPi)alnigsgÁmsuIvil nigrvagraCrdæaPi)alnigGaCJaFrmUldæan . TI4¦k¿Nt; kareRbIR)as; nigekogKr]tþmPaBeRbobeFob nigsmtßPaBsmRsbenAkñúgraCrdæaPi)al sgÁmsuIvil EpñkÉkCn Pñak;garGnþrCati nigshKmn_CnbTs¿rab;kic©GPivDÆn_ .
310- kñúgry³eBl5 qña¿xagmux RksYgGPivDÆn_CnbTnwgepþatkarykcitþTukdak;elIkargars¿xan;² dUcteTA ³

-karBRgwgsßab½n nigkarGPivDÆn_FnFanmnusS ³ RksYgGPivDÆn_CnbTnwgbnþBRgwg nigGPivDÆn_ bEnßmeTot . RksYgGPivDÆn_CnbT)anbegáItbEnßmnaykdæanBIr KWnaykdæanpøÚvl¿¿CnbT nig naykdæanGPivDÆn_CnCatiPaKtic . RksYgnwgbnþBRgwgrcnasm<½n§xagsßab½n RBmTa¿gkarGPivDÆn_ FnFanmnusS .

-karBRgwgsßab½nenAfñak;mUldæan ³ rcnasm<½n§xagsßab½n nigFnFanmnusSenAfñak;extþ nigfñak; mUldæan k¾RtUvBRgwgbEnßmeTotEdr s¿rab;GnuvtþkmµviFIGPivDÆn_CnbT edIm,IKa¿RTeKalneya)ay vimCÄkarrbs;raCrdæaPi)al . eKalneya)ayvimCÄkarrbs;raCrdæaPi)al t¿rUveGayPUmierobc¿ nig begáIteLIgnUvKN³kmµaFikarGPivDÆn_PUmi EdlCaGgÁPaBRKb;RKgrdæ)ald¾s¿xan;enAfñak;shKmn_ . KN³kmµaFikarGPivDÆn_PUmiRtUv)ancat;Tukfa CamUldæanRKwHrbs;shKmn_CamUldæan kñúgkarGnuvtþn_ eGay)ans¿ercnUvkargarGPivDÆn_CnbTRbkbedaycirPaB tamry³karcUlrYmBIRbCaCn . karBRgwg smtßPaBrbs;KN³kmµaFikarGPivDÆn_PUmi s¿rab;cUlrYmkñúgd¿eNIrkarGPivDÆn_ KWCat¿rUvkar nigCa kargarGaTiPaBrbs;raCrdæaPi)al .

-t¿rUvkarca¿)ac;Gb,brmanigsucnakr (Basic Minimum Needs-BMN & Indicators) ³ edIm,IeqøIytb nwgt¿rUvkarént¿bn;RkIRk nigedIm,Ierobc¿kmµviFIGPivDÆn_CnbTeGayc¿TisedA RBmTa¿gksagpøÚvl¿ salaeron mNÐlsuxPaB GNþÚgTwk RsHTwk RbB½n§eRsacRsBtUc² enAshKmn_CnbT.l. Cad¿bUg eyIgRtUverobc¿RbB½n§Bt’mansþIBIt¿rUvkarca¿)ac;Gb,brma . RbB½n§Bt’manRtUverobc¿eLIg tamviFIsaRsþmYyEdlmaneQµaHfa {EpnkarmUldæanc¿ruH-Integrated RuralAccessibility}. RksYgGPivDÆn_CnbT)anerobc¿K¿eragkarmYy edIm,IGnuvtþkarsikSaRsavRCav

TUl¿TUlayG¿BIt¿rUvkarca¿)ac;Gb,brma tamry³viFIsaRsþEpnkarmUldæanc¿ruHenH .

-karEkl¿GpøÚvl¿CnbT nigkardwkCBa¢Ún ³ karGPivDÆn_pøÚvl¿enACnbTKWCakargarGaTiPaBc¿bgrbs; raCrdæaPi)al . karsþar nigCYsCulpøÚvCnbTnwgbegáInplitkmµksikmµ tamry³karbegáInkareRbI R)as;dIT¿enr b¤tamkareFVIRbBlvb,kmµelIdIEdlmanRsab; edIm,ITaBaJykRbeyaCn_BIkalanuvtþPaB énkarebIkTUlayTIpSar nigedIm,IBRgwgT¿nak;T¿ngrvagEpñkksikmµnigskmµPaBepSg²eToteRkAG¿BI ksikmµenAkñúgt¿bn;CnbT nigrvagt¿bn;CnbTnwgTIRkug . RksYgnwgBRgwgvis½yGb;r¿ karEfTa¿ suxPaB nigTwks¥atdl;shKmn_CnbT tamry³kartP¢ab;pøÚvBIshKmn_CnbTeTATIRkug. kñúgry³ eBl5qña¿xagmux RksYgGPivDÆn_CnbTmanTisedACYsCul nigEfTa¿pøÚvl¿CnbTTUTa¿gRbeTs RbEvg 21>195 K>m EdlkñúgenH pøÚvRkalRKYsRkhmRbEvg 15>195K>m nigpøÚvcak;dIFmµtaRbEvg 6>000K>m .

-Twks¥at nigGnam½yxagbrisßan ³ RksYgGPivDÆn_CnbTnwgGnuvtþEpnkarpÁt;pÁg;Twks¥ats¿rab; RbCaCnCnbT3/8lannak; enAd¿Nac;qña¿ 2005 . karedaHRsaynwgTamTareGaymankarCIk GNþÚgTwkfµIRbmaN 44>700 . müa:geTot RksYgGPivDÆn_CnbTmanEpnkarCYsCulGNþÚgsñb; EdlxUcminGacd¿eNIrkar)anc¿nYn 6>800 CIkRsHfµIc¿nYn415 nigsþarRsHcas;c¿nYn 650 . TnÞwm nwgkargarpÁt;pÁg;Twks¥at RksYgGPivDÆn_CnbT)anerobc¿Epnkarpþl;Gnam½yxagbrisßanCUnRbCa- Blrdækñúgt¿bn;CnbTRbmaN 1/9lannak; kñúgcenøaHeBlqña¿ 2001 dl;qña¿2005 . karGnuvtþn_ eGay)ans¿ercnUveKaledAGnam½yCnbTenH nwgTamTareGayksagbgÁn;Gnam½yRbmaN 124>000 kñúgry³eBl5qña¿ b¤24>800bgÁn;kñúgmYyqña¿ edayEp¥kelImUldæanénkareFVIsh hirBaØb,Tan tamry³karGb;r¿G¿BIGnam½ydl;shKmn_ .

-karsþar nigBRgIkRbB½n§FarasaRsþxñattUc ³ karsþar nigsagsg;RbB½n§FarasaRsþxñattUc KWCaEpñk mYyd¾s¿xan;éneKalneya)ayGPivDÆn_CnbTc¿ruHrbs;raCrdæaPi)al . eTaHCaya:genHk¾eday k¾shKmn_CnbTRtUvc¿NayxøH² edIm,IGnuvtþK¿eragTa¿genH . kic©d¿eNIrkar nigkarEfTa¿ eday shKmn_mUldæanRtUv)anelIkTwkcitþnigC¿ruBaJya:gxøa¿køaedayraCrdæaPi)al. edIm,IBRgwgRbsiT§iPaB énkarEbgEck nigkareRbIR)as;Twks¿rab;eRsacRsB kic©d¿eNIrkarnigkarEfTa¿RtUvEtcat;Ecg nig RKb;RKgedayRkum b¤smaKmGñkeRbIR)as;TwkenAshKmn_CnbT .

-karC¿ruBaJsnþisuxes,ógtamRKYsar ³ eKaledAc¿bgrbs;raCrdæaPi)alKWedaHRsaysnþisuxes,óg s¿rab;RbCaCn tamry³karEkl¿Gplitkmµksikmµrbs;RKYsarEdlmandIERstUc² . RksYgGPivDÆn_ CnbTnwgerobc¿EpnkarGPivDÆn_ s¿rab;C¿ruBaJkmµviFIsnþisuxes,ógtamRKYsar . kmµviFIsnþisuxes,óg c¿ruHtamRKYsarenHrYmmanC¿erIsd¿Na¿EdlmanTinñplx

-karGPivDÆn_esdækic©CnbT ³ karpþl;\NTannwgRtUv)anBRgIkbEnßm ehIybNþúHbNþalviC¢aCIv³ nigFur³kic©xñattUcnwgRtUv)anEkl¿Gr . karGPivDÆn_ksikmµ nigFur³kic©Bu¿Tan;rIkc¿erInxøa¿gkøaenAeLIy edaysarBu¿Tan;man\NTanRKb;RKan;s¿rab;RbCaCn nigs¿rab;Ka¿RTFur³kic©tUc²enAtamCnbT . dUcenH RbCaCnRtUvbg;karR)ak;x

-karbNþúHbNþalmuxC¿naBaJ nigviC¢aCIv³ ³ karGPivDÆn_shKmn_CnbTt¿rUveGaymankarbNþúHbNþal muxC¿naBaJ nigviC¢aCIv³dl;RbCaBlrdæenACnbT edIm,IeGayBYkeKGaccUlrYmkñúgkic©GPivDÆn_Fur³kic©nigkarEkl¿GksikmµRbkbedayRbsiT§iPaB . RksYgGPivDÆn_CnbTnwgerobc¿begáItmCÄmNÐl bNþúHbNþalmuxC¿naBaJviC¢aCIv³enAextþtaEkv nigtamt¿bn;epSg²eTot . TnÞwmnwgenH nwgBRgwgkic©shRbtibtþikarrvagRksYgGPivDÆn_CnbTCamYynwgkmµviFI\NTanepSg²eTot BiessenAextþ éRBEvg nigextþsVayerog enAeBlEdlRksYgGPivDÆn_CnbTTTYlPar³kic©bnþBIkmµviFI PRASAC . elIsBIenH k¾RtUvBRgwgkic©shRbtibtþikarrvagRksYgGPivDÆn_CnbT nig AFD edIm,IBRgwgskmµPaB rbs;mCÄmNÐlsURtenAextþesomrab .

-GPirkSFnFanFmµCati nigkarkarBarbrisßan ³ skmµPaBGPivDÆn_CnbTGacna¿eGaybrisßanman karERbRbYlCaviC¢man nigGviC¢man . karkarBarFnFanFmµCati KWCaeKaledArbs;raCrdæaPi)al BIeRBaH m:üag enHCakic©kars¿xan;s¿rab;RbeTsCati nigm:üageTot RbCaCnenACnbTBwgEp¥kCaxøa¿g eTAelIFmµCati . plitkmµksikmµ nigGnupléRBeQIk¾RtUvBwgGaRs½yelITwkePøógpgEdr . RksYg GPivDÆn_CnbTnwgerobc¿begáItCabnÞan; nUvkmµviFIGPirkSFnFanFmµCati nigkmµviFIkarBarbrisßan .


311- kmµviFIsila ³ dUc)anC¿rabkñúgGtßbTxagedIm karGnum½tc,ab;sþIBIkarRKb;RKgrdæ)alXu¿-sgáat; nig c,ab;sþIBIkare)aHeqñateRCIserIsRkumRbwkSaXu¿-sgáat;naqña¿ 2001 nigkare)aHeqñatXu¿-sgáat; naEx kumÖ³ qña¿ 2002 KWCaRBwtþikarN_RbvtþisaRsþrbs;km<úCa kñúgkarBRgwglT§iRbCaFibetyüeGaycak;b¤s enAmUldæan . RkumRbwkSaCatiKa¿RTXu¿-sgáat; nignaykdæanrdæ)almUldæanénRksYgmhaépÞman tYnaTITTYlxusRtUvkñúgkarerobc¿Rkbx½NÐkargar lixitbTdæanvimCÄkar nigs¿rbs¿rYlkargarKa¿RTRkum RbwkSaXu¿sgáat;-sgáat; . kmµviFIsilaC¿hanTI2 qña¿2001-2005 )anerobc¿eKalK¿nitedImrbs;xøÜn eLIgviBaJ edIm,IERbkøayCaRkbx½NÐkargarmYys¿rab;ekogKr nigs¿rbs¿rYlC¿nYys¿rab;bnþKa¿RTk¿EN T¿rg;vimCÄkar nigvishmCÄkarrbs;raCrdæaPi)al .
312- bnÞab;;BI)anGnuvtþkñúgextþ c¿nYn12 nig509Xu¿ nacugqña¿ 2001mk kñúgqña¿ 2002enH kmµviFIsila k¿BugBRgIkkarKa¿RTdl;extþc¿nYn17 ehIyeyIgr¿Bwgfa nwgs¿erc)an1>216Xu¿ naqña¿ 2005 esµInwg 71°énextþ-Rkug nig85°énXu¿-sgáat;srubTUTa¿gRbeTs . Ep¥ktamkmµviFIkargarc¿ruHRbca¿qña¿ ral; FnFanbec©keTs nighirBaØvtßúTa¿gGs;Edl)anekogKrkñúgRkbx½NÐkmµviFIsilaRtUv)anepÞreTAeGay bNþaRksYg extþ nigRkumRbwkSaXu¿-sgáat;nana RsbtamGaTiPaByuT§saRsþ nigGaNtþikargarrbs; sßab½nnimYy² nigb¿eBBaJkgVHcenøaHEpñkhirBaØvtßúenAkñúgRkbx½NÐfvikaTUeTA . yuT§saRsþénPaBCaédKU rvagkmµviFIsila RkumRbwkSaCatiKa¿RTXu¿-sgáat; nigGnuKN³kmµaFikar RBmTa¿gnaykdæanrdæ)al mUldæan RtUv)anBRgwgkñúgqña¿ 2001 nigqña¿ 2002 . kñúgPaBCaédKUCamYykmµviFIrbs;Gñkpþl;C¿nYy epSgeTot kmµviFIsila)anpþl;FnFanbec©keTs nighirBaØvtßúca¿)ac;mYyc¿nYn s¿rab;karerobc¿begáIt Rkbx½NÐc,ab; s¿rab;erobc¿kmµviFIbNþúHbNþalelIRKb;Epñk s¿rab;fñak;rdæ)alextþ nigRkumRbwkSaXu¿- sgáat; RBmTa¿gfvikamYyc¿nYns¿rab;GnuvtþskmµPaBsþIBIkarBRgwgsmtßPaB nigkarvinieyaKenAfñak; Cati fñak;extþ nigfñak;Xu¿eTotpg .
313- raCrdæaPi)alkm<úCaeCOCak;fa kmµviFIsila EdlCaRkbx½NÐkargars¿rab;ekogKrFnFanedIm,IKa¿RT k¿ENT¿rg;vimCÄkarnigvishmCÄkar KYbpS¿nwgkic©d¿eNIrkarerobc¿EpnkarRbca¿qña¿)anbBa¢ak;BIRbsiT§iPaB rbs;kmµviFIenH . enAeBlEdlkmµviFIsilaKa¿RTdl;k¿ENT¿rg;xagsßab½n rbs;bNþasßab½nfñak;Cati FnFanEdlkmµviFIsila)anekogKrBIsßab½nhirBaØvtßúGnþrCati Gñkpþl;C¿nYyBhuPaKI nigeTVPaKI GgÁkar eRkArdæaPi)alCati nigGnþrCati )anpþl;lT§PaBeGayraCrdæaPi)alGnuvtþk¿ENT¿rg;Ta¿genaH RBmTa¿g Ka¿RTdl;Rkbx½NÐkargarEdlraCrdæaPi)aleFVICam©as; Ta¿genAfñak;Cati fñak;extþ nigfñak;Xu¿ . eday rkSaGtßn½yedImrbs;xøÜn kmµviFIsila)anbegáItmUldæanRKwHmYy s¿rab;karerobc¿xagEpñksßab½ns¿rab; ry³eBlEvg .
314- mUlniFisgÁm ³ edaymanC¿nYyBIshKmn¾GnþrCati raCrdæaPi)alkm<úCa)annigk¿BugykcitþTukdak; y:agxøa¿gkñúgkarkat;bnßyPaBRkIRk nigelIkk¿Bs;karGPivDÆn¾sgÁmnigesdækic©km<úCa . TisedA GPivDÆn_rbs;raCrdæaPi)alTTYleCaKC½y tamry³karGnuvtþn¾kmµviFI nigK¿eragCaeRcIn edayeRbIviFI saRsþEbøkBIKñas¿rab;b¿erIdl;t¿bn;epSgKña . kmµviFIs¿xan;mYykñúgc¿eNamkmµviFICaeRcIn Edlbeg;áIt eLIgedayraCrdæaPi)al KWmUlniFisgÁménRBHraCaNacRkkm<úCa .
315- Ep¥ktamEpnkar mUlniFisgÁmnwgRtUvGnuvtþbBa©b;nUvTwkR)ak;EdlenAsl;BImUlniFisgÁmTI2 nigTwk R)ak;bEnßms¿rab;K¿eragsþareRkayTwkC¿nn; nad¿Nac;qña¿ 2002 . kargarTa¿genHRtUvedIrTnÞwmnwg karBRgwgkarcUlrYmrbs;shKmn¾ Ta¿gsµartInigs¿Par³ karEfTa¿ nigeRbIR)as;K¿erageGaymancirPaB nigRbsiT§iPaBx000K¿erageTot EdlRsbtamlkçx½NÐvinicä½y KitCaTwkR)ak;manRbmaNCit 100lan duløaGaemrik EdlCat¿rUvkarca¿)ac;b¿putkñúgkarrYmc¿ENkkat;bnßyPaBRkIRk nigGPivDÆn¾CnbTrbs; raCrdæaPi)al .
4>6>2-brisßan nigGPirkS
316- TisedArYmrbs;RksYgbrisßanKWkarRKb;RKg karEfrkSa karkarBarbrisßannigFnFanFmµCatirbs;km<úCa RbkbedaycirPaBxagEpñkeGkULÚsIu edIm,ICYykat;bnßyPaBRkIRkenAkm<úCa . TisedArbs;RksYg brisßans¿rab;ry³eBlmFümKW ³ TI1¦erobc¿karRKb;RKgt¿bn;eqñr . TI2¦kat;bnßykarb¿Bulbrisßan kñúgt¿bn;TIRkug nigt¿bn;]sSahkmµ . TI3¦BRgwgkarRKb;RKgt¿bn;karBarFmµCati . TI4¦ Ekl¿G karRKb;RKgéRBsm,Tan . TI5¦ eFVIeGayRbesIreLIgnUvkarRKb;RKgRbB½n§eGkULÚsIuenAbwgTenøsab . TI6¦ ksagsmtßPaBkñúgkarerobc¿Epnkarbrisßanrbs;sßab½ns¿xan;² .
317- karxitx¿RbwgERbgrbs;RksYgbrisßankñúgkarkarBarbrisßan nigkarRKb;RKgFnFanFmµCatiRtUv)an GnuvtþtameKalkarN_ 4 y:ag . eKalkarN_TI1 KWkarTTYlsÁal;T¿nak;T¿ngrvagkarkat;bnßyPaB RkIRknigbrisßan . edIm,IkarBarbrisßan eyIgRtUvbegáItkalanuvtþPaBesdækic©s¿rab;RbCaCnRkIRkenA CnbT . karricrilFnFanFmµCati k¾CaEpñkmYyEdlbNþalmkBIkareFVIGaCIvkmµrbs;RbCaCnRkIRk enACnbT edIm,Ib¿eBBaJesckþIRtUvkarrbs;eK . karkat;bnßyPaBRkIRkenACnbTKWCamUldæanRKwHedIm,I s¿erc)annUveKaledAénkarGPivDÆn_RbkbedaycirPaB . eKalkarN_TI2 KWkarTTYlsÁal;BItYnaTInig sar³s¿xan;rbs;shKmn_ . kareFVIGnþraKmn_ dUcCa karpþl;c¿eNHdwgxagkarRKb;RKgFnFanFmµCati dl;shKmn_kñúgRsuk KWCad¿eNaHRsayd¾manRbsiT§iPaBb¿puts¿rab;BRgwgkarRKb;RKgFnFanTa¿g enaHRbkbedaycirPaB . eKalkarN_TI3 KWkarTTYlsÁal;esckþIRtUvkarkñúgkarBRgwgsmtßPaBxag sßab½n . bc©úb,nñenH RksYgbrisßan nigsßab½nBak;B½n§déTeTot mankgVHxatc¿eNHdwg Epñkbec©keTs edIm,IkarBarTb;sáat; nigRKb;RKgbrisßaneGaymanRbsiT§iPaB . eKalkarN_TI4 KWCakarTTYlsÁal;BI sar³s¿xan;énTsSn³smahrNkmµkñúgkargarEpnkarsþIBIbrisßan . brisßanKWCaEpñkEdlBak;B½n§nwg sßab½nnigvis½yCaeRcIn . sßab½nTa¿genaHRtUvmankarTTYlxusRtUvrYmKña ehIyRtUvRbkan;ykskmµPaB mYyc¿nYnedIm,IRKb;RKgbrisßan . RksYgbrisßannwgC¿ruBaJTsSn³Bhuvis½y nigkareFVIsmahrNkmµ sþIBIkarRKb;RKgbrisßan . eKalkarN_Ta¿genHnwgkøayCaRkbx½NÐkargars¿rab;edaHRsaybBaða GaTiPaBnanakñúgEpñkbrisßan .
318- edaysarkic©karBarbrisßanRbkbedayRbsiT§iPaB nigkarRKb;RKgFnFanFmµCati KWCakargarGnþr- vis½y skmµPaBrbs;rdæaPi)alCaeRcInedIm,IkarBarbrisßan nigRKb;RKgplb:HBal; RtUv)anerobc¿kñúg eKalneya)ayGaTiPaB nigkmµviFIvinieyaKrbs;vis½ydéTeTot . eyIgRtUvRtYtBinitüCaRbca¿elI karGnuvtþn_K¿eragvinieyaKsaFarN³Ta¿gGs; edIm,IFanakarGnuvtþn_manlkçN³smRsb nigRtwmRtUv tamlkçx½NÐbrisßan RBmTa¿gedIm,IBRgwgT¿nak;T¿ngrvagEpnkars¿rab;kic©GPivDÆn_ nigEpnkars¿rab; karBarbrisßan . karvayt¿élplb:HBal;xagbrisßan KWCaktþamYyEdlRtUvykcitþTukdak;kñúgeBl Binitü nigGnum½tK¿eragfµI . dUcenH GaTiPaBrbs;raCrdæaPi)al KWkarBRgwgsmtßPaBRksYgbrisßan kñúg kargarEpnkarnigkarGnuvtþn_eKalneya)ay nigK¿eragkñúgkargarRtYtBinitü edIm,IC¿ruBaJeGayral; karGnuvtþn_)anRbRBwtþRsbtamc,ab;brisßan . RksYgbrisßannwgC¿ruBaJkarcUlrYmrbs;RbCaCnkñúgkic©karBarbrisßan nigkarRKb;RKgFnFanFmµCati . eFVIdUcenH eTIbRbCaCnGacpþl;Bt’man nigGaccUl rYmkñúgkareFVIesckþIs¿erccitþnanaEdlBak;B½n§nwgkargarbrisßan .
4>6>3- karedaHmIn
319- kñúgry³eBl3qña¿xagmux GaCJaFrRKb;RKgskmµPaBk¿cat;mInnigse®gÁaHCnBikaredaysarmIn nwg GnuvtþkargartamnItiviFIEdl)anerobc¿ edIm,IFanaskmµPaBk¿cat;mInEdlk¿BugGnuvtþenAkm<úCaman suvtßiPaB mankars¿rbs¿rYl nigmanEpnkarl¥ nigGnuvtþtamsþg;darCati nigkatBVkic©GnþrCati .

320- smasFatuF¿²énEpnkarkargarrbs;GaCJaFrRKb;RKgskmµPaBk¿cat;mIn nigse®gÁaHCnBikar eday sarmIn kñúgqña¿2002 enH ehIyEdlEckCUnédKUGPivDÆn_rbs;xøÜnkñúgExmkraqña¿2002 rYmman ³

-ksagyuT§saRsþskmµPaBk¿cat;mIns¿rab;ry³eBlEvgnigmFüm edayeRbIR)as;Bt’man EdlRbmUl)anBIkarGegátplb:HBal;k¿rit 1 EdlRtUvbBa©b;enAqña¿ 2002 .

-s¿rbs¿rYlCamYyédKUTa¿gGs;EdlmanskmµPaBkñúgkark¿cat;mIn rYmmanRksYg nigsßab½n nanarbs;raCrdæaPi)al shKmn_Gñkpþl;C¿nYy nigGgÁkarCati nigGnþrCatiEdlBak;Bn§½ .

-ksagniyamskmµPaBmIn edayEp¥kelIniyamskmµPaBmInGnþrCati edIm,IFanaeGay)an nUvsuvtßiPaB sgÁtPaB nigPaBRtwmRtUvenARKb;skmµPaBk¿cat;mIn .

-karpþl;sc©ab½NÑ nigynþkarénkarpþl;GaCJabNÑnwgRtUverobc¿ edayEp¥kelIkarFanaxag KuNPaB nigd¿eNIrkarRtYtBinitüKuNPaB karrkSaeGay)annUvniyam edIm,IeGayGgÁPaB skmµPaBk¿cat;mInTa¿genaHGacerobc¿d¿eNIrkarRKb;RKg nigRbtibtþikartamEbbbTmYy EdlFanaG¿BIsuvtßiPaB RbsiT§iPaBkñúgRbtibtþikarskmµPaBmIn . nItiviFIénkarRtYtBinitü nwg RtUv)anerobc¿eLIg edIm,Ipþl;CUnrdæaPi)alnUvPaBeCOCak; nigR)akdRbCaelIdIEdl)an s¿GatmIn ehIyEdlRtUv)anEbgEckCUnRbCaCn . karrYmpS¿rvagkarpþl;sc©ab½NÑ nig kartamdanRtYtBinitü rYmpS¿CamYynwgkarRtYtBinitüeRkayeBle)ass¿GatmIn nwgCYyeGay GaCJaFrskmµPaBmIn nigse®gÁaHCnBikaredaysarmIn s¿erc)anlT§plkargarkúñgk¿rit mYyEdlGaceCOCak;)an .

-begáIteKalkarN_ENna¿nana EdlBak;Bn§½nwgkarGnuvtþn_ nigkarsakl,gbec©kviC¢afµIs¿rab; skmµPaBk¿cat;mIn .

-tamdan nigeFVIr)aykarN_sþIBIkarTTYlxusRtUvrbs;km<úCa c¿eBaHkarGnuvtþn_c,ab;GnþrCati EdlBak;Bn§½nwgskmµPaBk¿cat;mIn dUcCa c,ab;mInRbqa¿gbuKÁl (Anti-personannel Mine) sn§isBaØasþIBIkarhameRbIR)as;mIn (Ban Convention) nigsn§isBaØasþIBIyueT§abkrN_ nig BiFIkar (Convention on Certain Conventional Weapons and its Protocols).

-begáItTinñn½yskmµPaBmInCatiedIm,IRKb;RKg nigEbgEckBt’manedaypSarP¢ab;CamYy Web site nigEpnkarBt’mansaFarN³ .

-s¿rbs¿rYl nigerobc¿lixitbTdæansþIBIkmµviFIpSBVpSayc¿eNHdwgG¿BImInenAkm<úCa edayeRbI R)as;meFüa)aynana rYmTa¿gKN³kmµaFikarTIRbwkSapSBVpSayc¿eNHdwgmIn (Mine Awareness Board) .-s¿rbs¿rYlkñúgkarepÞrCnrgeRKaHedaysarmIneTAeGayRksYgsgÁmkic©kargar bNþúHbNþal viC¢aCIv³ nigyuvnItism,Ta tamRbkaselx308¼Rkskby cuHéf¶TI 26Extulaqña¿ 1999 .
321- karbnþkic©s¿rbs¿rYlral;skmµPaBk¿cat;mIn KWCaParkic©mYyd_s¿xan;rbs;GaCJaFrRKb;RKgskmµPaB k¿cat;mIn nigse®gÁaHCnBikaredaysarmIn . GaCJaFrnwgbnþs¿rbs¿rYlCamYyRksYg nigsßab½nnana rbs;raCrdæaPi)al shKmn_Gñkpþl;C¿nYy nigGgÁkarCati nigGnþrCatiEdlBak;Bn§½ edIm,IFana RbsiT§iPaBx322- Epnkarkargars¿xan;fµImYyrbs;mCÄmNÐlk¿cat;mInkm<úCakñúgqña¿ 2002 KWkarerobc¿ : EpnkarRKb;RKg kic©GPivDÆn_ (Management Development Plan-MDP) : eGay)anRsbeTAnwgniyaménEpnkar Rbtibtþikar . eyIg)ank¿Nt;TisedAmYyc¿nYn sþIBIkarRKb;RKgtamEbbsaCIvkmµ karRKb;RKg hirBaØvtßú nigFnFanmnusSedIm,IeRbIR)as;eGay)anCaGtib,rma nUvesvad¿bUnµan nigC¿nYybec©keTs EdleyIg)anTTYlBIédKUbreTs s¿rab;BRgwgkarRKb;RKg nigkic©d¿eNIrkarrbs;eyIg . kñúgkic©karenH eyIg)ank¿Nt;TisedAskmµPaBkargar nigkalviPaKc,as;las; . EpnkarRKb;RKgkic©GPivDÆn_RtUv )anerobc¿eLIg edaymankarBieRKaHeyabl;CamYynaykdæannanarbs;mCÄmNÐlskmµPaBk¿cat; mInkm<úCa nigGgÁPaBedaHmInepSg²eTotedIm,Ik¿Nt;G¿BIbNþaskmµPaBGaTiPaBs¿rab;bNþaqña¿xagmux . TnÞwmnwgenH karerobc¿EpnkarRKb;RKgGPivDÆn_enH k¾)anepþatkarykcitþTukdak;dl;bNþaGnusasn_ Edl)anelIkeLIgkñúgeBleFVIsvnkmµcugeRkayb¿put RBmTa¿glT§plénkarvayt¿élrbs;kmµviFI GPivDÆn_GgÁkarshRbCaCatinaqña¿ 2001knøgmkEdr . elIsBIenH k¾)ank¿Nt;G¿BIPar³TTYlxus RtUvrbs;bBa¢akardæanénmCÄmNÐlskmµPaBk¿cat;mInkm<úCa nignaykénGgÁPaBedaHmInnimYy² RBmTa¿gtYnaTInigkarTTYlxusRtUvrbs;TIRbwkSabec©keTsmñak;²Edr .
323- t¿bn;eKaledAe)ass¿GatmInrbs;mCÄmNÐlskmµPaBmInkm<úCaman 9/7 Km3 kñúgqña¿2002 ehIyeyIgGacGnuvtþeRcInCagenH RbsinebImCÄmNÐlskmµPaBmInkm<úCaGacTTYleRKÓgynþk¿eTcmIn bEnßmBIRbeTsCb:unenAkñúgqmasTI 2 qña¿ 2002 enH . bEnßmelIeKaledARbtibtþikar dUcCakaredaH mInedayéd edayeRKOgcRk b¤edayEqá karyl;dwgG¿BImIn nigkargarbNþúHbNþal Epnkarkargar RbtibtþikarmansmasFatuEpñkesdækic© nigsgÁmkic© . ebIeRbobeFobkargarRbtibtþikarrbs; mCÄmNÐlskmµPaBmInkm<úCaeTAnwglT§lénkareFVIGegátC¿hanTI 1 nigmUldæanTinñn½yRKab;mIn¼ yuT§P½NÐminTan;pÞúHenAkm<úCa EpnkarkargarenHbBa¢ak;G¿BIPaBsmRsbnwgt¿rUvkarCak;Esþgrbs; mCÄmNÐlskmµPaBk¿cat;mInkm<úCa . m:üageTot eyIgGacqøúHbBa©a¿gG¿BIplb:HBal;CaviC¢man Ta¿gLay xagEpñkesdækic©nigsgÁmkic© kñúgt¿bn;Rbtibtþikarbs;mCÄmNÐlskmµPaBk¿cat;mInkm<úCa tamry³karksagpøÚvfñl; vtþGaram RbPBTwk salaeron karbegáInépÞdIda¿duH nigt¿bn;ta¿gTIl¿enAfµI nigc¿nYnRbCaCn EdlTTYlGtßRbeyaCn_edaypÞal; nigedayRbeyalBIkic©Rbtibtþikarrbs; mCÄmNÐlskmµPaBk¿cat;mInkm<úCa .
4>6>4-esvasgÁm nigshKmn_
324-FnFanbEnßmrbs;rdæaPi)als¿rab;c¿Nay]btßmÖ nigC¿nYydl;EpñksgÁmkic© t¿rUveGaymaneBlevla smRsb . TnÞwmnwgenH FnFanTa¿genHnwgRtUveRbIR)as;y:agRbugRby½tñ edwm,IeqøIytbnwgt¿rUvkar sgÁmCamUldæan EdlPaKeRcIns¿edAelICngayrgeRKaH nigsmaCikRkIRkkñúgsgÁm . RKYsarRkIRk kumark¿RBa ekµgEdle)aHbg; nigCnBencr nwgRtUv)anTTYlkarykcitþTukdak;CaBiess . edIm,Ierobc¿ K¿nitepþIms¿rab;eKaledAénkarkat;bnßyPaBRkIRk raCrdæaPi)al)anGnuvtþRbB½n§GegátRKYsarc¿ruHCa bnþbnÞab;kñúgn½yRtYtBinitüsnÞsSn_PaBRkIRk nigpþl;Tinñn½yCamUldæans¿rab;begáIt nigGnuvtþeKal neya)ayRbqa¿gPaBRkIRk . raCrdæaPi)al)anebþCJatamdanBinitüBIPaBRkIRkedayeTogTat; tamry³ GegátRKYsarCaBhueKalb¿Ng . bBaðaEdlTak;Tgnwgkic©karenHEdr KWkarksagsmtßPaBsßab½n eGay)anl¥RbesIr s¿rab;P¢ab;karviPaKPaBRkIRkeTAnwgkarerobc¿eKalneya)ay nigk¿Nt;GaTiPaB c¿NaysaFarN³ . raCrdæaPi)alRtUvBRgwgkartamdannigkarviPaK edIm,IeGaydwgc,as;G¿BIkarCH \T§iBlénkarGnuvtþn_vinieyaK nigk¿ENT¿rg;eTAelIR)ak;c¿NUlrbs;RbCaCn BiessRsþIePT . kargar enHRtUvGnuvtþc¿eBaHRkumCngayrgeRKaH dUcCakumarGnafa RkumRKYsarRkIRkenACnbT RKYsarta¿g l¿enAbeNþaHGasnñenATIRkug CnmatuPUminivtþn_ Gñk)at;bg;kargar .l. edIm,IedaHRsaybBaðaTa¿genH RksYgsgÁmkic©kargar bNþúHbNþalviC¢aCIv³ nigyuvnItism,Ta )anerobc¿K¿eragskmµPaBEdlfitenA eRkamsmtßkic©rbs;xøÜn dUcCa ³ karksagmNÐls¿rab;Gb;r¿narIrksuItampøÚvePT karerobc¿RbB½n§ Bt’manTIpSarBlkmµ karksagmCÄmNÐlbNþúHbNþalPUmiPaKc¿nYn 5 kEnøg karepÞrmNÐlkumar k¿RBaeTACamNÐlbNþúHbNþalviC¢aCIv³ karerobc¿RbB½n§karBarsuvtþiPaBBlkmµ karksagmCÄmNÐl bNþúHbNþalenAextþtaEkv karsþarnigksagmnÞIrtamextþ karksagsmtßPaBs¿rab;karC¿ruBaJmuxrbr karksagmCÄmNÐlbNþúHbNþalenAextþesomrab karsþarnigCYsCulmNÐlyuvnItism,Ta nig karkasagPUmikumar .
4>6>5- kargarRsþI nigGtItyuT§Cn
325- yuT§saRsþEdl)andak;ecBaJkñúgEpnkarnarIrtn³nig {kmµviFIksagrYmKña} RtUv)anbBa©ÚleTAkñúgEpnkar 5qña¿rbs;RksYgkic©karnarInigGtItyuT§Cn . EpnkarenH)anepþateTAelIEpñkGaTiPaB6KW³ 1¦karbRBa¢ab eynD½r 2¦kargarsuxPaB 3¦kargarGb;r¿ 4¦karkarBarxagpøÚvc,ab; 5¦karbegáInPaBGg;GacEpñk esdækic© nig6¦karksagsmtßPaBnigRKb;RKg .
326-karbRBa¢abeynD½r ³ eKalb¿NgTUeTAényuT§saRsþbRBa¢abeynD½rrbs;raCrdæaPi)al KWkarbegáIn smtßPaBrbs;rdæaPi)al kñúgkarbRBa¢abeynD½reTAkñúgkarkat;bnßyPaBRkIRk nigGPi)alkic© edIm,I begáInPaBGg;Gac nigC¿ruBaJkarcUlrYmRbkbedaysmFm’ nigsmPaBrbs;RsþIenAkñúgkic©karGPivDÆn_ RKb;l¿dab;fñak; . smasPaKenAkñúgyuT§saRsþeynD½rman ³ 1¦karbegáInkarebþCJacitþ nigsmtßPaB 2¦karerobc¿eKalneya)ayCatiEdleqIøytbeTAnwgeynD½r 3¦karbegáInkarcUlrYmrbs;RsþIkñúg karksagEpnkarGPivDÆn_ nigGPi)alkic©Ta¿genAfñak;Cati nigmUldæan 4¦ karbegáInsmtßPaBs¿rab; erobc¿EpnkarRtYtBinitütamdan nigvaytémøskmµPaBEdlTak;TgnwgbBaðaeynD½r nig 5¦karbegáIn karyl;dwg nigkarKa¿RTCasaFarN³ .
327- kargarsuxaPi)al ³ eKalb¿Ngrbs;raCrdæaPi)al KWFanasiT§inigG¿Nacrbs;RsþI ekµgRsI GtIt yuT§Cn nigRKYsar edIm,IeGayBYkeKGacTTYl)annUvkarEfTa¿suxPaBbzm BiesssuxPaBbnþBUC edIm,I eFVIeGayRbesIreLIgnUvsßanPaBénCIvPaBrs;enARbkbedaysmPaB nigsmFm’ . bNþaGaTiPaB Ta¿genaHmandUcteTA ³ 1¦ begáInkaryl;dwgBIsiT§iTTYlesvaEfTa¿ suxPaBbzm nigc¿eNHdwgCa mUldæan BiessTak;TgnwgkarEfTa¿suxPaBbnþBUC nigkarbgáaemeraKeGds_dl;RsþI ekµgRsI nigGtIt yuT§Cn 2¦ begáInkarKa¿RTrbs;fñak;dwkna¿c¿eBaHbBaðaeynD½r kñúgkmµviFInigeKalneya)aysuxaPi)al 3¦ eFVIeGayRbesIreLIgnUvkarKa¿RTskmµPaB EdlepþatelIt¿rUvkarxagsuxPaBbnþBUCrbs;yuvv½y nig 4¦ Ka¿RTdl;karBRgIknigBRgwgesvakmµsuxPaBxagpøÚvcitþ .
328-kargarGb;r¿ ³ eKalb¿Ngrbs;raCrdæaPi)alKWkarFanaeGayRsþI ekµgRsI nigGtItyuT§CnTTYl)an siT§ieBBaJelBaJkñúgkarsikSa nigbNþúHbNþalmuxC¿naBaJenARKb;k¿rit edIm,IeGayBYkeK)ankøayCa FnFanskmµkñúgkarC¿ruBaJeGaymansmPaB nigsmFm’kñúgsgÁm . bNþaTisedAGaTiPaBman ³ 1¦begáInkarcuHeQµaHcUleronrbs;ekµgRsIenARKb;k¿ritsikSata¿gBIbzmsikSa rhUtdl;sklviTüal½y 2¦ BRgIknigBRgwgkmµviFIGb;r¿mUldæandl;kumar 3¦ BRgIknigBRgwgkarGb;r¿eRkARbB½n§ 4¦ elIk k¿Bs;smFm’xageynD½renARKb;l¿dab;fñak;énRbB½n§Gb;r¿ .
329-karBarc¿eBaHmuxc,ab; ³ eKalb¿Ngrbs;raCrdæaPi)alKWkarFanaeGayRsþI ekµgRsI nigGtItyuT§Cn )anTTYlkarkarBarRbkbedaysmPaB nigsmFm’ RBmTa¿gsiT§irbs;RsþIeTAkñúgkarerobc¿c,ab; karGnuvtþn_c,ab; nigkarGb;r¿ . bNþaTisedAGaTiPaBman ³ 1¦ karFanasiT§iesµIKñarvagRsþI nigburs c¿eBaHmuxc,ab; 2¦ karerobc¿eKalneya)ays¿rab;karBarsiT§inarI rYmmanbTbBaØtþinanaEdlBak; B½n§eTAnwgkarCYBaJdUrePT nigG¿eBIhigSakñúgRKYsar 3¦ begáInkaryl;dwgG¿BIc,ab; siT§imnusS eynD½r enAfñak;Cati fñak;extþ-Rkug nigenAshKmn_mUldæan .
330-karbegáInPaBGg;Gacxagesdækic© ³ eKalb¿Ngrbs;raCrdæaPi)alKWkarFananUvsiT§iesµIPaBrbs;RsþI nigGtItyuT§Cn kñúgskmµPaBesdækic© nigkalanuvtþPaBcUlrYmR)aRs½yedaysmFm’kñúgkarGPivDÆn_ esdækic© nigkat;bnßyPaBRkIRk . bNþaGaTiPaBman ³ 1¦FanasmFm’kñúgkarTTYlyk nigRtYtBinitü TUeTAelIFnFanesdækic© . 2¦eFIVeGayRbesIreLIgnUvsmtßPaBrbs;narICashRKin . 3¦ elIkk¿Bs; nigBRgwgbrisßanesdækic©rbs;narI nigGtItyuT§Cn tamry³karbegáItsmaKm . 4¦ begáInbriyakas G¿eNaypldl;RsþI kñúgkaredaHRsaykargars¿rab;CIvPaBRKYsar .
331-karBRgwgsmtßPaBsßab½n nigyuT§saRsþRKb;RKg ³ eKalb¿Ngrbs;raCrdæaPi)al KWkarFanacirPaB t¿¿laPaB RbsiT§iPaBnigsmtßPaBkñúgkarRKb;RKgsßab½n kargartamdanBinitü nigvaytémøkarGnuvtþn_ K¿erag kargarRKb;RKgFnFanmnusSnighirBaØvtßú . kic©karGaTiPaBman ³ 1¦ Fanakars¿rbs¿rYl edaymanRbsiT§iPaBnUvbNþaskmµPaBrvagfñak;Cati nigmnÞIrenAextþ-Rkug nigK¿eragnana . 2¦ BRgwg karksagEpnkar tamdanBinitünigvaytémø . 3¦ BRgwgRbB½n§RKb;RKghirBaØvtßú nigsmtßPaBm®nþI . 4¦ BRgwgynþkars¿rab;kic©karT¿nak;T¿ngépÞkñúg . 5¦ BRgwgsmtßPaBm®nþIkñúgkarksag nigRKb;RKg K¿eragGPivDÆn_ . 6¦FanakarRKb;RKg nigkarRtYtBinitüm®nIþRbkbedayRbsiT§iPaB .
4>7- karRKb;RKgkic©GPivDÆn_
332- karRKb;RKgkic©GPivDÆn_RbkbedayRbsiT§iPaB TamTarnUvPaBdwkna¿kñúgkic©d¿eNIrkarerobc¿Epnkar nigkñúgkarGnuvtþn_kmµviFIGPivDÆn_ . elIsBIenH k¾TamTarsmtßPaBkñúgkardwkna¿sßab½n nigkñúgkar s¿rbs¿rYlkic©d¿eNIrkarGPivDÆn_ edIm,IQaneTArkkarÉkPaBkñúgkareRbIR)as;eGaymanRbsiT§iPaB b¿putnUvFnFans¿rab;kic©GPivDÆn_ . karRKb;RKgkic©GPivDÆn_k¾t¿rUveGayksagPaBédKU rvagbNþaédKU kñúgRbeTs dUcCa kñúgbNþaGaCJaFrRKb;Can;fñak;rbs;raCrdæaPi)al GgÁkareRkArdæaPi)al sgÁmsIuvil nigvis½yÉkCn k¾dUcCaksagPaBCaédKURbkbedayRbsiT§iPaBCamYyédKUGPivDÆn_breTs .
333-TisedAénkarksagPaBCaédKUkñúgkic©shRbtibtiþkarGPivDÆn_rbs;raCrdæaPi)al KWs¿edAC¿ruBaJeGay km<úCaGnuvtþbnþnUvd¿Nak;kalGnþrkaleq334- eKalkarN_s¿rab;ksagPaBCaédKUkñúgkic©shRbtibtiþkarGPivDÆn_ )ank¿Nt;kñúgÉksarC¿hrrbs; raCrdæaPi)alsþIBI : K¿rUénPaBCaédKUkñúgkic©shRbtibtiþkarGPivDÆn_fµIs¿rab;km<úCa : EdlCamKÁúeTs s¿rab;ral;skmµPaBrbs;raCrdæaPi)al . eKalkarN_Ta¿gGs;enaHrYmman ³
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   28


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка