Ex ]sPa qña¿ 2002
старонка3/28
Дата канвертавання24.04.2016
Памер2.49 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
©
45- enAqña¿2001 esdækic©CaTUeTAmansßanPaBl¥RbesIr eTaHbICamankarvayRbharePrvkmµ nigkarFøak;cuH énesdækic©BiPBelakk_eday . tamkar)a:n;sµanbzms¿rab;RtImasTI1 qña¿ 2002 bgðaBaJeGayeXIBaJ BIkarERbRkLab;fyeRkayenAcugRtImasTI4 kñúgqña¿2001 . bnÞab;BIkarvayRbharePrvkmµ éf¶TI 11 ExkBaØa enAshrdæGaemrik vis½ymYyc¿nYn)anTTYlkarb:HTgÁicy:agF¶n;F¶r CaBiess vis½yeTscrN_

nig]sSahkmµvayNP½NÐ . \Ti§BledayRbeyalénkarvayRbharenH)anb:HBal;xøa¿geTAelI stiGarmµN_ nigkarcayvayrbs;GtifiCnC¿enOcitþeTAelIFur³kic© nighaniP½y EdlCaktþas¿xan; KYreGaykt;s¿Kal; . srubmk plb:HBal;énkarvayRbharePrvkmµ na¿eGaymank¿eNInyWty:av kñúgkarna¿ecBaJplitplvayNP½NÐ nigvis½yeTscrN_ kñúgRtImas TI4 qña¿2001 b:uEnþeyIgsgÇwmfa vaRKan;EtCad¿eNIrfyeRkaybeNþaHGasnñbu:eNÑaH . edIm,IedaHRsay plvi)akTa¿genH raCrdæaPi)al nwgcat;viFankarN_C¿ruBaJ nigelIksÞÜyvis½yeTscrN_ nigvis½yvayNP½NÐ . kñúgeBlCamYyKña enHEdr kic©xitx¿RbwgERbgCaeRcInRtUv)anBUnpþu¿ú edIm,IEkl¿Gvis½yksikmµ Edlb:HTgÁicy:agF¶n;F¶r edayTwkC¿nn; nigPaBra¿g s¶ÜtBIqña¿knøgeTA . CalT§plénsßankarN_EdlminGac)a:n;RbmaNTuk CamunenH eTaHbICa p>s>s Cak;EsþgekIneLIgdl; 5/3° kñúgqña¿ 2001 k_eday k_enAEtmank¿rit TabCagEpnkar 6° Edr .


46- kñúgry³eBl 12 ExcugeRkay raCrdæaPi)al)anGnuvtþeKalneya)ayrUbiyvtßú nigsareBIBn§eday Rbyt½ñRbEyg edayepþatCas¿xan;eTAelIkarBRgwgsareBIBn§ . b:uEnþ eyIgk¾KYrdwgEdrfa esdækic©km<úCaenAEtsßiteRkam\T§iBl niggayrgeRKaHedaykarvivtþn_énneya)aykñúgRsuk . kare)aHeqñatfñak; CatiEdleRKag naqña¿ 2003 mansar³s¿xan;Nas; edIm,IbnþEkl¿Gbriyakass¿rab;vinieyaKinbreTs nigkñúgRsuk . eyIgRtUvrkSaesßrPaB neya)ays¿rab;ry³eBlEvg edIm,IFanabrisßanmYyG¿eNaypl dl;;k¿eNInesdækic©CaTUeTA .
GtiprNa
47- enAkñúgG¿Lúgqña¿ 2001 GtiprNaRtUvRKb;RKg)anl¥ . t¿élmðÚbGahar nigePsC¢³)anfycuHelIk ElgEtkñúgry³ eBlbuNücUlqña¿ExµrkñúgExemsa . TwkC¿nn;Edl)anna¿dIl,ab;mkeRsacRsBt¿bn; ksikmµ )anCYybegáInplitPaB ksikmµ . eyIg)anplitplitplksikmµ CaeRcIneTot dUcCabEnø EpøeQI s’ut sac;man; nigsac;RCUk . GRtaGtiprNaRbca¿qña¿)anFøak;cuH 6° ebIeRbobeFobeTAnwgqña¿ 2000 EdlCaRbkarna¿eGaymankarFøak;cuH ént¿élmðÚbGahar ePsC¢³ eRbg\n§n³ s¿elokb¿Bak; nig Es,keCIg .
48- snÞsSn_éføT¿niBaJeRbIR)as;Føak;cuH 3° enAkñúgRtImasTI 1 edaysarkarFøak;cuHt¿élmðÚbGahar nig ePsC¢³ 5/7° . srubmk k¿eNInt¿éls¿Par³eRbIR)as;tamRKYsar)anekIneLIgRbmaN2° . enARtI masTI2 qña¿2001 t¿élT¿niBaJ eRbIR)as;kñúgRKYsar)anekIneLIg rYmCamYynwgt¿éldwkCBa¢Ún nigTUrKmna- Kmn_x2>3-sßanPaBsareBIBn§ nigrUbiyvtßú
49- sßanPaBrUbiyvtßúkñúgqña¿ 2001 manlkçN³l¥RbesIr . tamkar)a:n;sµanCabzm karpÁt;pÁg;rUbiyvtßú TUeTArbs; RbB½n§FnaKar)anekIneLIg20/7°kñúgqña¿ 2001 edaysark¿eNInénR)ak;beBaØIrCarUbiyb½NÑ breTs . TnÞwmnwgenH karbnþGnuvtþn_eKalneya)aysareBIBn§edayRbugRby½tñ )anbgálkçN³eGay \NTanEpñkÉkCn ekIneT,Igc¿nYn 4° . Tunb¿rugGnþrCati)anekIneLIgenAcugqña¿ 2001 ehIyGacFana )annUvkarna¿cUlc¿nYn 3 Ex . CarYm GRtabþÚrR)ak;manesßrPaBl¥ . eTaHbICa sPaBkarN_kñúgeBl fµI²enH)aneFIVeGayb:HBal;dl;kar na¿ecBaJs¿elok b¿Bak; nigc¿NUleTscrN_k¾eday k¾»nPaBKNnI crnþqña¿ 2001 ¬minKitbEgVrpøÚvkar¦ s¿erc)anTabCag karBüakrN_ ¬10° énp>s>s¦ RbkarenH )anqøúHbBa©a¿gBIk¿eNInxøa¿génkarna¿ecBaJkñúgry³eBl 9 ExedImqña¿ .
50- raCrdæaPi)al)anGnuvtþeKalneya)ayrUbiyvtßú nigkmµviFIsareBIBn§RbkbedayeCaKC½y edayrkSa GtiprNaeGay enAk¿ritTab nigGRtabþÚrR)ak;eGaymanesßrPaB edIm,IKa¿RTdl;k¿eNInesdækic©Cati . eTaHbICa)anbiTFnaKarmYyc¿nYn tamry³karGnuvtþn_kmµviFIk¿ENT¿rg;rcnasm<½n§rbs;FnaKark¾eday k¾karpÁt;pÁg;rUbiyvtßú)anbnþekIneLIgenAkñúgC¿han mYysmRsb . karTUTat;sac;R)ak;rbs;vis½y FnaKar)anbgðaBaJnUvk¿eNIn 20/7° EdlCak¿eNInmYyx

51- CBa¢IgTUTat; ³ kñúgqña¿2001 RbeTskm<úCamanGtierkCBa¢IgTUTat;c¿nYn71landuløaGaemrik . CalT§pl Tunb¿rugGnþrCatisrub)anekIneLIg ehIyesµInwg 3/4Ex énT¿niBaJnigesvana¿cUlsrub . Tinñn½ysþIG¿BI RbtibtþikareRkARbeTskñúgqña¿ 2001 )anbgðaBaJfa»nPaBénKNnIcrnþ ¬minrab;bBa©ÚlnUvkarepÞrCa pøÚvkareT ¦)anfycuHmkenARtwm13/5° esµInwg 219/4landuløaGaemrik KWesµInwg 6° én p>s>s . Ta¿genH KWbNþalmkBIbNþaktþarYmc¿ENks¿xan;²mankarFøak;cuH Ta¿geTAelICBa¢IgBaNiC¢kmµ 14° nigKNnIc¿NUl 18/3° . enAkñúgqña¿ 2001 t¿élna¿ecBaJplitplkñúgRsukmanc¿nYnTa¿gGs;esµInwg 1>198/8landuløaGaemrik eBalKW 10° elIsqña¿mun . ktþaEdlrYmc¿ENkd¾s¿xan;mYyKWkarekIn eLIgc¿nYn 13° énplitplna¿ecBaJeRkam RbB½n§GnueRKaHTUeTA ( GSP ). karna¿cUlenAbnþekIneLIg bnþicbnþÜcRtwm5/2°enAkñúgqña¿ 2001 . enAkñúgqña¿dEdlenHEdr tamkar)a:n;sµanrbs;RksYgeTscrN_ nigRksYgmhaépÞ vis½yeTscrN_GacGPivDÆRbkb edaycirPaB edaysarc¿nYnePJoveTscrN_)an bnþekIneLIgRbmaN30° . ktþaT¿agenH )anqøúHbBa©a¿gy:agc,as; G¿BIC¿enOTukcitþBIs¿Nak;ePJov eTscrN_breTselIesßrPaBEpñkneya)ay nigsuvtßiPaBsgÁmenAkm<úCa . kñúgqña¿ 2001 karepÞrCa pøÚvkarmanc¿nYnTa¿gGs;esµInwg 274landuløaGaemrik KWekInbnþicbnþÜc RbmaNCa 1/1° eRbobnwgqña¿ 2000. l¿hUrmUlFnvinieyaKpÞal;BIbreTsmanc¿nYnRbmaN 113 duløaGaemrik eTaHbICaFøak;cuHén esdækic©rbs;BiPBelakk¾eday . kare)aHpSaynUvmUlbR½ts¿rab;begáInedImTunrbs;FnaKar)anekIn eLIgdl; 27 landuløarGaemrik EdlCaRbkarbBa¢ak;G¿BIkic©RbwgERbgrbs;FnaKarkñúgkarGnuvtþn_c,ab; sþIBIt¿rUvkarGb,brma énmUlFn .


c¿NUlfvika
52- karGnuvtþn_k¿ENT¿rg;sareBIBn§enAkñúgqña¿ 2001 RtUv)ans¿erclT§plKYrCaTIemaTn³. bNþaeKal neya)ayEdl CaKnøwH EdlRksYgesdækic©nighirBaØvtßú )annigk¿BugC¿ruBaJGnuvtþn_edIm,IbegáInkarRbmUl c¿NUl nigBRgwgGPi)al kic©mandUcxageRkam ³

-cat;Tukral;karlk;eRbgm:ah’SÚtCakarlk;cugeRkays¿rab;GakrelIt¿élbEnßm .

-BRgwgkarGnuvtþn_Gakr 10PaKryelIesvak¿sanþ .

-GnuvtþRbB½n§EtmRb×s¿rab;Bn§elI)arI .

-begáItkariyal½yGñkbg;Bn§T¿h¿F¿ (Large Taxpayers Unit :LTU) edayGnuBaØateGayRkumh’unF¿² Gacbg;Bn§§CamUlb,Tanb½Rt b¤edaybEgVrcUlKNnIrtnaKarCatienAFnaKarCatikm<úCa .

-kat;bnßyc¿nYnGRtaBn§KyBI 12° mk 4° ehIykat;bnßyGRtaBn§KyGtibrmamkRtwm35° edayt¿elIgGRtaGakrBiess edIm,IeCosvagkar)at;bg;c¿NUlfvikakñúgRkbx½NÐénk¿ENT¿rg; GRtaBn§Ky .

-eFVIkarsikSaelIlT§PaBBRgIkkarGnuvtþn_rbbBitkñúgextþc¿nYn5bEnßmeTot¬RkugRBHsIhnu extþ ekaHkug extþ)at;d¿bg extþesomrab nigextþk¿Bg;cam¦ EdlRtUv)anGnuvtþkñúgqña¿ 2001 .

-BRgIkmUldæanGakrelIt¿élbEnßmtamry³karbBa©ÚlshRKasc¿nYn 150eTot s¿rab;karRbmUl Bn§tamrbbBit .

-eRtomerobc¿karGnuvtþn_esckþIs¿ercrbs;raCrdæaPi)al ¬lixitbBa¢arrbs;semþcnaykrdæm®nþI¦ Edl)ank¿Nt; nUvmeFüa)ays¿rab;BRgwgkic©shRbtibtþikarrvagTIcat;karKy nigrdæakr kgeyaFBlexmrPUminÞ kgraCGavuF htß nKr)alCati GaCJaFrEdndIRKb;l¿dab;fñak; nig smtßkic©Bak;B½n§ kñúgkarGnuvtþn_karRsavRCav Tb;sáat; nigb®gáabG¿eBIrt;eKcBn§ nigBRgwg karRbmUlc¿NUl .
53- m:üagviBaJeTot kñúgqña¿2001 RksYgesdækic©nighirBaØvtßú )anGnuvtþnUvviFankarN_RbmUlBn§mYyc¿nYn bEnßmeTot edIm,IBRgwgkarRbmUlc¿NUlminEmnsareBIBn§dUcCa ³

-BRgwgnigC¿ruBaJnItiviFIRbmUlb¿NulBn§ nigminEmnsareBIBn§ Edlmin)anbg;tamkalk¿Nt; CaBiess b¿NulTUrKmnaKmn_ nigb¿NulBIkarCYlRTBüsm,tþirdæ .

-BRgwgkarRbmUlc¿NUlTidæakar nigkardak;eGayGnuvtþTidæakars¥it .

-BinitüeLIgviBaJnUvkic©snüaelIkarlk;s¿buRtcUlTsSnaR)agÁR)asaTGgÁr .

-begáItRkumkargarmYyrvagRksYgesdækic©nighirBaØvtßú nigbNþaRksYgBak;B½n§ edIm,Ierobc¿nUv ynþkarRtÜtBinitü nigtamdankarCYlRTBüsm,tþirdæ nigbegáInkarxitx¿RbwgERbgkñúgkarRbmUl éføQñÜleGay)anTan;eBlevla CaBiesséføQñÜlEdlenAminTan;bg;knøgmk .

-cab;epþImeFVIbBa¢IsareBIP½NÐRTBüsm,tþirdæ .

-cab;epþImerobc¿r)aykarN_vayt¿élCamYyRksYgéRbsNIy_ nigTUrKmnaKmn_ kñúgeKaledA BinitüeLIgviBaJnUv kic©snüasþIBIRckTUrKmnaKmn_GnþrCatiTI 2 edIm,IBRgwgRbsiT§iPaBénkarepÞr c¿NUlcUlfvikardæeGay)an smRsb .

54- kñúgqña¿ 2001 c¿NUlBn§kñúgRsukekIneLIgbnþicebIeFobeTAnwgqña¿ 2000 . c¿NUlkñúgRsuk)anekIneLIg 7° rIÉc¿NUlcrnþk¾)anekIneLIg9° Edr ebIeFobeTAnwgqña¿ 2000 edaysark¿eNInénkarRbmUl c¿NUlminEmnsareBIBn§ . lT§plenH)anbgðaBaJBIsnÞúHc¿NUlBn§kñúgRsuk bnÞab;BIkardak;eGay GnuvtþRbkbedayRbsiT§iPaBnUvviFan karN_mYyc¿nYnenAkñúgqmasTI 2 qña¿ 2001 . c¿NUlminEmn sareBIBn§)anekIneLIgc¿nYn 19° ebIeRbobeFobnwgqña¿ 2000 . k¿eNInenH)anmkBIkarBRgwgkar RbmUlc¿NUlGakascrN_sIuvil ¬40Ban;lanerol eFobeTAnwg25Ban;lanerol kñúgqña¿2000¦ c¿NUleTscrN_ ¬14Ban;lanerol eFobnwg6Ban;lanerolkñúgqña¿ 2000¦ c¿NUlTidæakar ¬27Ban; lanerol eFobnwg20Ban;lanerolkñúgqña¿2000¦ c¿NUléRbsNIy_nig TUrKmnaKmn_ ¬31°x
55- b:uEnþ eTaHCay:agenHk¾eday k¾karFøak;cuHénc¿NUlGakrBiess bnÞab;BIkartRmwmGRtaelIGakrBiess nigkark¿Nt;GRtaBn§BiessGtibrmaRtwm 35° )anCH\Ti§BleTAelIsßanPaBTUeTAénkarRbmUl c¿NUlEdr. b:uEnþ bBaðaenHRKan;EtCabBaðary³eBlxøIEtb:ueNÑaH . karRbmUlBn§elIBaNiC¢kmµGnþrCati s¿erc)antamkareRKagTuk .
56- c¿NUlsareBIBn§)anekIneLIgtictYcc¿nYn 5° ebIeRbobeFobnwgqña¿ 2000 edaysark¿eNInénc¿NUl Bn§elIebovtSr_ ¬44°x57- GPi)alkic©RtUv)anBRgågkñúgkarRbmUlc¿NUl tamry³énkarGnuvtþn_viFankarN_edIm,ITb;sáat;nUvPaB cenøaHRbehag BiesskarTb;sáat;kareKcBn§ nigkarBRgågrdæ)alKy . K¿nitpþÜcepþImkñúgkarbegáIt eGaymankic©shRbtibtþikar Gnþrsßab½nmYy EdlbegáItedayraCrdæaPi)alkm<úCa rvagrdæ)alfñak; kNþalnigfñak;extþkñúgkarTb;sáat;kareKcBn§ . tamry³K¿nitpþÜcepþImenH raCrdæaPi)alRtUvBRgwgnUv karerobc¿eGaymankarshRbtibtþikarrvagnaykdæanKy kgk¿la¿gRbdab;GavuF kgraCGavuFhtß nKr)al nigGaCJaFrmUldæan edIm,ITb;sáat;nigcat;viFankarN_lb; b¿)at;elIkareKcBn§ . TnÞwmnwgenH Edr raCrdæaPi)al)anRbwgERbgbegáInkarRbmUlc¿NUlelIvis½yTUrKmnaKmn_ nigc¿NUlminEmnBn§ .

c¿NaysaFarN³
58- edIm,IBRgwgkarRKb;RKgc¿NaysaFarN³kñúgqña¿ 2001enH RksYgesdækic©nighirBaØvtßú )andak;ecBaJ nUvviFankarN_ dUcteTA ³

-bnþlubeQµaHm®nþIexµac nigTahanexµacecBaJBIbBaöIebIkR)ak;ebovtSr_rbs;m®nþIraCkarsIuvil nigbBa¢I ebIkR)ak;ebovtSr_ eyaFa nigsnþisux .

-cat;viFankarN_nana edIm,IFanaeGaykarebIkpþl;fvika)anRKb;RKan;eTAtamK¿eragfvika s¿rab;;; c¿Naykñúgvis½y sgÁmkic©nigesdækic©dUcCa vis½ysuxaPi)al vis½yGb;r¿ vis½yksikmµ nigvis½y GPivDÆn_CnbT RsbtamkarviPaCn_fvika .

-dak;eGayGnuvtþkmµviFIskmµPaBGaTiPaB (Priority Action program-PAP) edIm,IbegáInkarebIkpþl; sac;R)ak;s¿rab;vis½yGaTiPaB .

-begáInkarviPaCn_c¿Nays¿rab;karvinieyaKsaFarN³elIehdæarcnasm<½n§CnbT .

-CYsCul EfTa¿ pøÚvCati nigs
59- fvikaqña¿ 2001 RtUv)anGnuvtþy:agRbugRby½tñ kñúgkarpþl;hirBaØb,Tans¿rab;kare)aHeqñatX¿u¼sgáat; karRbwgERbg rbs;raCrdæaPi)als¿rab;TwkC¿nn; nigedIm,Is¿erceGay)annUvtulüPaBsareBIBn§ Edl)an eRKagTuk . c¿NayEdlRtUv)anbegáIns¿rab;TwkC¿nn;kñúgqña¿ 2000 )anCH\T§iBly:agxøa¿gelIbBaða sareBIBn§qña¿2001 . karpþl;fvikas¿rab;kare)aHeqñatRkumRbwkSaX¿u¼sgáat; )anCH\T§iBlmYyk¿rit bEnßmeTotelIkarRbtibtþifvikakñúgqña¿ 2001 . eTaHbICay:agenHk¾eday k¾c¿NaysrubenAEtmank¿rit TabCagkareRKagTuk k¾eRBaHEtmankar bRgYBaJGtibrimanUvt¿rUvkars¿rab;hirBaØb,TanfvikamUldæan . kñúg qña¿ 2001 »nPaBsareBIBn§nana ¬edayminKit bBa©ÚlC¿nYy\ts¿Ng¦ man 5° énp>s>s . TnÞwm nwgenaH c¿nYnfvikaEdlelIsBIt¿rUvkarbc©úb,nñenH enAEtesµInwg 1/5° énp>s>s .
60- kñúgqña¿ 2001 raCrdæaPi)al)anGnuvtþtamC¿hanCak;EsþgnUveKalneya)ayrbs;xøÜn edIm,IbþÚrGaTiPaB c¿Nay kñúgeKaledApþl;fvikaeGay)ansmrmüdl;kic©GPivDÆn_vis½ysgÁmkic© nigvis½yesdækic© nig s¿rab;vinieyaK saFarN³kñúgvis½yehdæarcnasm½s>s kñúgqña¿1994 mkRtwm 4/1° kñúgqña¿1999 nig3/1°kñúgqña¿ 2001 . RsbeBlCamYyKñaenH Edr fvikac¿NayelIvis½ysgÁm)anekIneLIgBI 2/1°én p>s>s kñúgqña¿1994 dl; 2/6°kñúgqña¿ 1999 nig3/5°kñúgqña¿ 2001 . kñúgry³eBlCag5qña¿knøgmkenH karc¿NayelIvis½ysuxaPi)al )anbegáInbIdg BI45Ban;lanerol kñúgqña¿1997 dl;130Ban;lanerolkñúgqña¿ 2001 . karc¿Nay kñúgvis½yGb;r¿)anbegáIneTVrdg BI83Ban;lanerolkñúgqña¿1997 dl; 212Ban;lanerolkñúgqña¿ 2001 . kñúglkçx½NÐenH fvikac¿NayelIvis½yGb;r¿ nigsuxaPi)al)anekInBIi 1/5°énp>s>s kñúgqña¿ 1994 dl; 2/6°p>s>s kñúgqña¿ 2001 . c¿NaymUlFn)anekIneLIgc¿nYn 4° kñúgqña¿ 2001 .
61- tamry³karGnuvtþn_y:agykcitþTukdak;elIk¿ENT¿rg;sareBIBn§ CamYynwgviFankarN_epSg²énkarRKb; RKgfvika d¾twgrwg nigviFankarN_begáInc¿NUl Edl)anGnuvtþkñúgqña¿ 2001 raCrdæaPi)alkm<úCa)an s¿erceCaKC½ykñúg kart,itet,ótc¿NayeGayenAkñúgk¿ritmYy EdlGaceGayrkSa)annUvesßrPaBm:aRkU esdækic© . edIm,IBRgwgGPi)al kic©kñúgkarRKb;RKgc¿NaysaFarN³qña¿2001 raCrdæaPi)alkm<úCa )ancab;epþImGnuvtþy:ageBBaJT¿hwg nUveKalkarN_ lT§kmµenAkñúgRksYgGaTiPaBc¿nYn 4 ³ RksYgGb;r¿ yuvCn nigkILa RksYgsuxaPi)al RksYgksikmµ rukçaRbmaBaJ; nigensaT nigRksYgGPivDÆn_CnbT .
2>4-karGPivDÆn_tamvis½y

2>4>1 vis½ysgÁmkic©


vis½yGb;r¿
62- karvinieyaKkñúgvis½yGb;r¿ nigkarbNþúHbNþalmansar³s¿xan;Nas; edIm,IQaneTAs¿erckic©GPivDÆn_ esdækic©Rbkb edaycirPaB nigkarbegáInRbsiT§iPaBkargar . raCrdæaPi)al)anebþCJaBRgIkkarcUl eronRbkbedaysmFm’ enAk¿ritGb;r¿mUldæan RBmTa¿gEkl¿GKuNPaB nigBRgwgRbsiTi§PaBénkareRbI R)as;RbPBFnFanEdl)an pþl;s¿rab;vis½yGb;r¿ . raCrdæaPi)alk¾)anebþCJapgEdrkñúgkarxitx¿RbmUl RbPBFnFanbEnßmeTots¿rab;vis½yenH edIm,IbegáInc¿NayeGaysmRsbdUcbNþaRbeTskñúgt¿bn; . raCrdæaPi)al)ancab;epþImEkT¿rg;vis½yGb;r¿cab;ta¿gBIBak;kNþalqña¿ 1999 mkem:øH eday)anerobc¿ Rkbx½NÐeKal neya)ay nigyuT§sa®sþs¿rab;vis½yGb;r¿ EdlrYmman ³ GaTiPaBénkarGPivDÆn_ vis½yGb;r¿ kark¿Nt;TisedA s¿rab;Gnuvis½y nigRkbx½NÐc¿Nayry³eBlmFüm s¿rab;vis½yGb;r¿qña¿ 2001-2005 . enAcugExkumÖ³ qña¿ 2001 RksYgGb;r¿ yuvCn nigkIT,a )anbgðaBaJCUnnUvEpnkar yuT§saRsþGb;r¿ (Education Strategic Plan-ESP) dl;sßab½nBak;B½n§ nigGñkpþl;C¿nYyTa¿gT,ay edIm,I Binitünigvaytémø . bnÞab;mk enAcugEx]sPa qña¿ 2001 RksYgGb;r¿ yuvCn nigkIT,a )anerobc¿Bisþar EfmeTotG¿BI :kmµviFIKa¿RTvis½yGb;r¿ : (Education Sector Support Program-ESSP) ehIyÉksar yuT§saRsþTa¿g2enH k¾RtUv)anÉkPaBrvagraCrdæaPi)al Gñkpþl;C¿nYy nigGgÁkareRkArdæaPi)alEdr . bnÞab;mkeTot evTikanigkic©RbCu¿tumUlfñak;GPi)alextþ k¾)anÉkPaBelIEpnkar EkT¿rg;vis½yGb;r¿enH Edr . eKalneya)aynigC¿hankargarEdlRtUvGnuvtþbnþ nwgRtUv)anykeTAs¿rits¿ra¿g bEnßmeTot enAkñúgRkbx½NÐényuT§saRsþTa¿g2enH Edl)anerobc¿kñúgBak;kNþal qña¿ 2001 . karÉkPaBrvagraC rdæaPi)alnigbNþaédKUGPivDÆn_ )anbegáItRkbx½NÐkargar nigkarebþCJakñúgkarGnuvtþn_skmµPaBkargar EdlPaKIBak;B½n§Ta¿gGs;RtUverobc¿rYmKñaeGay)anrYcral; nUvtaragm:aRTIsmYy kñúgqña¿ 2002 enH .
63- karGb;r¿mUldæan ³ kmµviFIk¿ENT¿rg;kñúgvis½yGb;r¿mUldæan Edlk¿BugGnuvtþbc©úb,nñ maneKaledAEkl¿G RbsiT§iPaBénkarpþl;esvaGb;r¿ nigBRgwgsmFm’kñúgkarTTYlesvaGb;r¿ . raCrdæaPi)al)anpþl; GaTiPaBd¾x000 eTA 460>000nak; . r)aykarN_;enH)an TTYlmkBIt¿bn;mYyc¿nYnénRbeTs EdlBImun kumarmanlT§PaBtictYckñúgkareTAsalaeron . elIsBI enHeTot GRtaeLIgfñak;enAbzmsikSa kñúgqña¿ 2001 )anekInBI 75° eTA 90° . eyIgGacniyay )anfa karkat;bnßykarRtYtfñak;enAk¿ritbzmsikSa)anbgálkçN³eGaykumarCaeRcIneTot )ancUleron fñak;TI 1 . c¿nYnsisSRsI enAfñak;x64- mFümsikSaTutiyPUmi ³ k¿ENT¿rg;kñúgry³eBlb:unµanqña¿knøgmkenH )anepþateTAelIkarbegáInGRta sisScUleron BiessnarIePT nigkarBRgwgbTdæanénkarsikSa edIm,IeqøIytbesckþIRtUvkarénkar sikSaeRkaymFümsikSa nigkarkat;bnßyGRtaRtYtfñak; nigGRtae)aHbg;karsikSa tamry³karEkl¿G KuNPaBGb;r¿ . GRtacUleronrbs; narIenAmank¿ritTabenAeLIy . b:uEnþ sßanPaBenHRtUv)anEkl¿G CaeRcIn edaysisSnarIbc©úb,nñenH manRbmaN 1¼3énc¿nYnsrub . Epnkark¿ENT¿rg;vis½yGb;r¿ manrYm Ta¿gkarBRgIkmFümsikSaTutiyPUmikñúgt¿bn; EdlBu¿Tan;manRKb;RKan; nigTa¿gkarBinitüeLIgviBaJ nUvkmµviFI nigem:agsikSa RBmTa¿gkarFanaeGayman fvikaRKb;RKan;s¿rab;d¿eNIrkarsalaeron TnÞwm nwgsmFm’énkarcUlerons¿rab;sisSénRKYsarRkIRkTa¿gLay . kmµviFIelIkTwkcitþsisSenAbzmsikSa nigmFümsikSabzmPUmi tamry³kar]btßmÖc¿NIGahar kmµviFIGaharUbkrN_ s¿rab;sisSRkIRk )aneFVI eGaymank¿eNInénkarcUleronrbs;sisSRkIRk nigsisSRsI ¬Biess sisSénRKYsar gayrgeRKaH¦ kñúgry³eBl 2-3 qña¿xagmuxenH enAmFümsikSaTutiyPUmi . c¿eBaHd¿eNIrkark¿ENT¿rg;enHkñúgqña¿ 2001 knøgmk raCrdæaPi)al)ansikSaG¿BIPaBCaédKUrvagrdænigÉkCn edayBinitüG¿BIlT§PaBénkar cUlrYmrbs; EpñkÉkCnenAkñúgmFümsikSaTutiyPUmi .
65- karGb;r¿enAfñak;]tþmsikSa ³ raCrdæaPi)al)ank¿Nt;fa ca¿)ac;RtUvEkl¿Gsßab½n]tþmsikSaeLIgviBaJ ehIyRtUvedaH RsayCabnÞan;nUvEpñkGaTiPaBmYyc¿nYn edIm,IeGaykarGb;r¿eRkaymFümsikSaGacTTYl )anlT§plx66- karGb;r¿bNþúHbNþalbec©keTs nigviC¢aCIv³ ³ esckþIRtUvkarxagEpñkC¿naBaJbec©keTs)anekIneLIg Ta¿genACnbT nigTa¿genATIRkug . bc©úb,nñ smtßPaBénRbB½n§Gb;r¿bNþúHbNþalbec©keTs nigviC¢aCIv³ enAmanc¿NucxVHxatenAeLIy ehIykart¿rg;TiseRcInEtgakq¶ayBIesckþIRtUvkarrbs;esdækic©TIpSar . karcuHeQµaHcUleronrbs;sisS nigvKÁsikSa )anfycuH edaysarKuNPaBbNþúHbNþalenAGn;fy nigedaysarB¿umankarFanakargarkñúgrdæ)alsaFarN³ c¿eBaHGñkEdl)anbBa©b;karsikSa . c¿Nuc exSaykñúgkarpþl;esva TVET rbs;EpñksaFarN³RtUv)anb¿eBBaJ bEnßmy:agqab;rh½sBIEpñkÉkCn EdlmansnÞúHy:agxøa¿g tamry³karekIneLIgénc¿nYnsßab½nbNþúHbNþal edayQrelImUldæanbg;éfø kñúgmuxC¿naBaJbec©kviTüaBt’manviTüa nigPasabreTs . b:uEnþ eTaHCay:agNak¾eday k¾esva TVET PaKeRcInrbs;EpñkÉkCn)anRbmUlpþú¿EtenATIRkugPñ¿eBBaJ c¿ENkÉsmtßPaB TVET enAt¿bn;CnbT RtUvBwgGaRs½yeTAelIC¿nYy]btßmÖGnþrCati tamry³karpþl;esvaGb;r¿ nigbNþúHbNþaleRkARbB½n§ . EpnkaryuT§saRsþs¿rab;karGb;r¿ nigbNþúHbNþalbec©keTs nigviC¢aCIv³kñúgnigeRkARbB½n§ RtUv)an Gnum½tedayKN³kmµaFikarbNþúHbNþalfñak;Cati enAedImqña¿ 2001 . GaTiPaBTI 1 rbs;raCrdæaPi)al KWkarerobc¿lixitbTdæan nigynþkars¿rab;RtYtBinitüKuNPaB nigs¿rab;Ka¿RTkarrIkc¿erInénPaBCaédKU rvagEpñksaFarN³ nigÉkCn RBmTa¿gkarekIneT,IgG¿BIkarGnuvtþn_rbbsV½yy½tkñúgRKwHsßansikSa . Epnkar TVET qña¿ 2002 rYmman ³ karBRgIkmCÄmNÐlbNþúHbNþalfñak;extþ karFanacirPaBén hirBaØb,Tans¿rab;d¿eNIrkar TVET nigmUlniFiCatis¿rab;karbNþúHbNþal RBmTa¿gkarksag smtßPaBrbs;RbB½n§rdækñúgkarGb;r¿ bNþúHbNþalbec©keTs nigviC¢aCIv³ .

vis½ysuxaPi)al
67- enAqña¿ 2001 RksYgsuxaPi)al)anBinitüeLIgviBaJ nigEks¿rYleKalneya)aysuxaPi)alqña¿ 1999- 2003 . eKalneya)ayenH)anepþatelIc¿Nucs¿xan;² 7 ehIy)anBRgIkrhUtdl; 12 c¿Nuc . karBinitüeLIgviBaJnUvvis½ysuxaPi)al EdlRtUv)anGnuvtþbBa©b;naqña¿ 2001 knøgmk KWCaskmµPaBTI 1 kñúgc¿eNamskmµPaBsþIBIIesvasuxaPi)alénRbeTskm<úCa naeBlGnaKt . eKalb¿Ngrbs;kar BinitüeLIgviBaJenH KWkarvayt¿élG¿BIsmiT§plvis½ysuxaPi)al nigkarvayt¿élG¿BIRbsiTi§PaBénkar Gnuvtþn_eKalneya)ay . bc©úb,nñ RksYgsuxaPi)alk¿BugfitenAkñúgd¿Nak;kalBieRKaHnigBiPakSa edIm,IQaneTAerobc¿EpnkaryuT§saRsþsuxaPi)alCati s¿rab;ry³eBl 5 qña¿ 2003- 2007 . RbPB FnFanhirBaØvtßús¿rab;esvasuxaPi)alCaGaTiPaB k¾RtUverobc¿ RBmKñaCamYynwgkarerobc¿Rkbx½NÐ c¿Nayry³eBlmFümrbs;raCrdæaPi)alpgEdr (Medium Term Expenditure Framework).

68- rbkK¿ehIBaJs¿xan;² ³ Epñks¿xan;²énvis½ysuxaPi)alénRbeTskm<úCa hak;dUcCaeTIbnwgekIteLIgfµI² enH . kalBI 10qña¿knøgeTAenH tYnaTIrbs;RksYgsuxaPi)alhak;dUcCaminTan;manvisalPaBF¿eFg rIÉEpñkÉkCnviBaJeTIbEtcab ;epþImekIteLIgEtb:ueNÑaH. b:uEnþ kñúgeBlknøgmkfµI²enH EpñkrdænigEpñk ÉkCn)anrIkduHdalya:gqab;rh½s . smiT§plrbs;RksYgsuxaPi)alkñúgry³eBlxøIenH )anbgðaBaJ nUveCaKC½yelceFøaKYreGaykt;s¿Kal; . RksYgsuxaPi)almansiT§iG¿NacRKb;RKan;kñúgkarRKb;RKg Epñkbec©keTs nighirBaØvtßúTUTa¿gvis½ysuxaPi)alTa¿gmUl . RksYgsuxaPi)alk¾)anerobc¿yuT§saRsþ nigeKalneya)aysuxaPi)alCati EdlrYmbBa©ÚlnUvk¿ENT¿rg; hirBaØvtßús¿xan;² ¬dUcCakardak;eGay GnuvtþnUvkarykéføesva¦ nigRbB½n§CatiRKbdNþb;karEfTa¿suxPaBbzm . RksYgsuxaPi)alk_man karrIkc¿erInKYreGaykt;s¿Kal;kñúgEpñks¿xan;²CaeRcInkñúgvis½ysuxaPi)alsaFarN³ rYmman ³ kar b¿)at;C¿gWsVitédeCIg karTb;sáat;C¿gWrebgnigRKuncaBaJ; karbgáarC¿gWeGds_ nigkardak;eGayGnuvtþn_ karBnüark¿eNIttamEbbT¿enIb . edayeyIg)ans¿ercsmiT§plkñúgry³eBlfµI² nigkñúgry³eBl d¾xøIy:agenH eTIbeyIgminGacqøúHbBa©a¿gBIlT§plrbs;vaeGay)aneBBaJelBaJPøam²)aneLIy . RksYg suxaPi)al)anrkSa nUvPaBTn;Pøn; bt;EbntamsPaBkarN_ nigebIkc¿hrc¿eBaHkarpøas;bþÚr ehIyman K¿nitpþÜcepþImkñúgEpñkmYyc¿nYn . smiT§plKYreGaykt;s¿Kal;mYyeTot KWGgÁkareRkArdæaPi)alCaeRcIn )ancUlrYmy:ageBBaJT¿hwgkñúgkarelIkk¿Bs; RbB½n§suxaPi)alsaFarN³ . eTaHbICa)anTTYlsmiT§pl CaeRcInkñúgvis½ysuxaPi)alk¾eday k¾eyIgRtUvTTYlsÁal; fa enAmankargaresssl;CaeRcIneTot EdlRtUvxitx¿GnuvtþeGay)ans¿ercpgEdr .karBRgwgRbB½n§suxaPi)al
69- EpnkaryuT§saRsþ ³ bnÞab;BIkarGnuvtþn_eKalneya)ay nigyuT§saRsþqña¿ 1996-2000 nigkñúgeBl EdleyIgk¿Bug GnuvtþeKalneya)ay nigyuT§sa®sþqña¿ 1999-2003 RksYgsuxaPi)al)anBinitü nig vayt¿élvis½y suxaPi)aleLIgviBaJ edayeFIVkarBieRKaHeyabl;CamYyédKUnana dUcCa GgÁkarGnþrCati nigRbeTspþl;C¿nYy sßab½nnigRksYgBak;B½n§rbs;raCrdæaPi)al . r)aykarN_rYménkarBinitüvaytémø eLIgviBaJkñúgvis½ysuxaPi)alenH RtUv)anerobc¿cb;sBVRKb; ehIynwgRtUve)aHBumÖs¿rab;pSBVpSayeGay )anTUl¿TUlaykñúgeBlqab;²enH . Ep¥ktamTinñn½ynigGnusasn_énÉksarenH RksYgsuxaPi)al k¿Bugerobc¿Epnkarems¿rab;vis½ysuxaPi)al s¿rab;ry³eBl5qña¿ 2003-2007 ehIyEdlsgÇwmfa nwgerobc¿cb;sBVRKb;CasßaBrnacugqña¿ 2002 enH . karBinitüeLIgviBaJnUvvis½ysuxaPi)al nigkarerobc¿ Epnkarem KWCad¿Nak;kald¿bUgénkarRKb;RKgTUlayénEpñkenH (Sector Wide Management) .
70- karBRgIkesvasuxaPi)almUldæan ³ enAqña¿ 2001 kñúgRkbx½NÐénEpnkarRKbdNþb;suxaPi)al eyIg )anbnþBRgIk esvasuxaPi)almUldæan BiessenAtamt¿bn;dac;Rsyal . c¿nYnmNÐlsuxPaB EdlmanGaKarb¿Bak;s¿Par³brikçar »sf nigbuKÁliksuxaPi)al )anekIneLIgBI 678kEnøgna qña¿2000 mkdl; 768 kñúgqña¿ 2001enH . enHbBa¢ak;fa mNÐlsuxPaB 81° elIEpnkar 940 RtUv)anerobc¿ eGayd¿eNIrkareBBaJelBaJ ehIy)anpþl;esvatam s¿Nu¿skmµPaBGb,brma (Minimum Package of Activities) . c¿eBaHkarbegáItmnÞIreBTübEg¥k BitEmnEtTamTareBlevlayUr b:uEnþeyIg)anxitx¿ RbwgERbgCaeRcIn edIm,IeGaymnÞIreBTüRsukc¿nYn 10kEnøg mansmtßPaBGacvHkat;F¿ b¤mFüm)an bEnßmelImnÞIreBTübEg¥kEdlCamnÞIreBTüextþmanRsab;knøgmk .
71- bec©kviTüasuxaPi)al ³ TnÞwmnwgkarBRgwgRbB½n§suxaPi)altamry³karGPivDÆn_suxaPi)alRsuk RksYgsuxaPi)al )anC¿ruBaJkarelIkk¿Bs;bec©kviTüas¿rab;esvaÉkeTsmYyc¿nYn . mCÄmNÐlCm¶W ebHdUgenAP¿ñeBBaJ EdlCasmiT§pl mYyfIµeTot )anrYmc¿ENkpþl;esvaC¿naBaJevC¢saRsþ nigkarbNþúH bNþalGñkÉkeTs .
72- fvika³ kñúgk¿ENT¿rg;hirBaØvtßú raCrdæaPi)al)anGnuBaØateGayRksYgsuxaPi)aleRbIR)as;fvika kmµviFIskmµPaB GaTiPaB (PAP) kñúgextþ-Rkug c¿nYn 7 nigkmµviFICatic¿nYn 8 . TnÞwmnwgenaH eyIg bnþGnuvtþfvikaRsukQanmux (ADD) s¿rab; 32Rsuk .
73- PaBCaédKU ³ kñúgkarBRgwgRbB½n§suxaPi)alRsuk tamry³édKUCamYyvis½yÉkCn b¤GgÁkareRkA rdæaPi)alkñúgqña¿ 2001 RksYgsuxaPi)al)anvayt¿élkarsakl,gem:Akarkñúgkarpþl;esva (Contracting-out) enARsukRbtibtþi 2 nigkarem:Akarkñúgkarpþl;karRKb;RKg (Contracting-in) enA RsukRbtibtþic¿nYn 3 nigRsukRtYtBinitüc¿nYn 4 . karvaytémø)anbgðaBaJJfa karem:AkarTa¿g 2 Ebb enH)anbegáInskmµPaBesvasuxaPi)almUldæaneGayekIneLIgBI 2-3dg kñúgry³eBl 3 qña¿bnÞab; BIkarcab;epþIm . esvaBieRKaHCm¶WTUeTAekIneLIg 5-10dg kñúgry³kal3qña¿ kñúgenaH c¿NaysuxaPi)al s¿rab;RbCaCnmñak;;kñúg 1 qña¿ )anekInBI 2/8 eTA 4/5duløaGaemrik . enHCakarc¿NaysmRsb ebIeRbobeFobnwgc¿NaysuxaPi)alTUTa¿gRbeTs Edlbc©úb,nñmanrhUtdl;eTA 7 duløaGaemrik kñúg1nak;kñúg 1qña¿ ¬rdæRbmaN2duløaGaemrik nigC¿nYyGnþrCatiRbmaN 5duløaGaemrik¦. elIsBIenH karsakl,g)anbgðaBaJfa RbCaCnkññúgRsTab;RkIRk)ankat;bnßyc¿Nayrbs;RKYsar kñúgbrimaN KYreGaykt;s¿Kal; . enAtamRsukxøH karc¿Nayrbs;RbCaCnRkIRk)anRtUvkat;bnßyrhUtdl; 60-70° kñúgry³kal3qña¿énkar sakl,g .
74- RbB½n§bg;éføesva ³ kñúgeKaledArkc¿NUlbEnßms¿rab;elIkk¿Bs;KuNPaBesvasuxaPi)almUldæan RksYgsuxaPi)al )anvayt¿élkarsakl,gkarGnuvtþn_nUvkarbg;éføesvaenAtammnÞIreBTü nigmNÐl suxPaBmYyc¿nYn . karvayt¿él)ankt;s¿Kal;fa karbg;éføesvasuxaPi)al)anrYmc¿ENkkñúgkar elIkk¿Bs;esva Ta¿gbrimaNTa¿g KuNPaB CaBiessenAmNÐlsuxPaB . b:uEnþ enAtammnÞIreBTü karbg;éføGacCamUlehtumYyb:HBal;dl;; RbCaCnRkIRk kñúgkrNIC¿gWF¶n;F¶rpgEdr .
75- karFanaKuNPaB ³ edIm,IFanaKuNPaBesvasuxaPi)alsaFarN³ RksYgsuxaPi)al)anxitx¿erobc¿ lixitbTdæan sþIBI;suxaPi)al dUcCa ³ GnuRkwtüsþIBIRkmsIlFm’RKUeBTü lixitbTdæansþIBIGnam½y saFarN³ GnuRkwtüsþIBIkar RKb;RKgplitkmµeRKOgs¿Gag lixitbTdæansþIBIplitkmµTwkedaHeKa GnuRkwtüsþIBIkarGnuBaØateGayCnbreTsRbkb GaCIvkmµEpñksuxaPi)al karbegáItKN³kmµaFikar GnþrRksYgsþIBIkarkat;bnßykareRbIR)as;fña¿Ck; RbkassþIBIEbbbT niglkçx½NÐbec©keTskñúgkar esñIs¿uebIk b¤biTesvasuxaPi)al . elIsBIenH sklviTüal½yviTüasaRsþ suxaPi)alRtUv)ans¿ercCa GgÁPaBrdæ)alsaFarN³ .
karEkl¿Gkarpþl;esvasuxaPi)al
76- GRtaTTYlesvasuxaPi)al ³ CaTUeTA karpþl;esvaEfTa¿suxPaB)anekIneLIg . karBieRKaHC¿gWkñúg RbCaraRsþmñak; kñúg1qña¿ KW 0/51 . enAmNÐlsuxPaB GRtaeRbIR)as;esvaBinitüC¿gW)anekInelIs 2dg nigGRtaeRbIR)as;ERK enAmnÞIreBTü)anekIneLIg 2 dgEdr ebIeRbobeFobnwg 2 qña¿knøgmk .
77- karpþl;fña¿bgáa ³ C¿gWRKunsVitédeCIg RtUv)anlubb¿)at;Ta¿gRsugBIRbeTskm<úCa . RksYg)ancab;epþIm GnuvtþkmµviFIlubb¿)at;C¿gWkRBa¢wlnigettaNUselITark . kmµviFIcak;va:k;sa¿gbgáarC¿gWrlakeføIm vIrusk¿riteb )ancab;epþImC¿hand¿bUgelIkumarkñúgextþk¿Bg;qña¿g .

78- karBinitüépÞeBaH nigkarBnüark¿eNIt ³ eTaHbIkarbNþúHbNþalbuKÁliksuxaPi)alsþIG¿BIkarBinitü eBaHmuns¿ral nigkars¿ralkUn enAminTan;RKb;RKan;k¾eday k¾esvaBnüark¿eNIt)anrIkc¿erInCal¿dab; eday 96° énRsIþ)anyl; dwgG¿BIviFIBnüark¿eNIt nig 24° énRsIþk¿BugeRbIEpnkarRKYrsar kñúgenaH 19° )aneRbIviFIBnüark¿eNItT¿enIb.


79- C¿gWeGds¾³ GRtaqøgfµIéneGds_)anbnþfycuH . enHCasBaØaNesckþIsgÇwmkñúgkarTb;sáat;karral dalénC¿gWeGds_ enAkm<úCa . kmµviFIeRbIR)as;eRsamGnam½y 100° RtUv)anBRgIkTUTa¿gRbeTs .
80- C¿gWrebg ³ karGnuvtþn_rUbmnþBüa)alénC¿gWrebgtamviFI DOTS RtUv)anBRgIkeTAkan;mNÐlsuxPaB fµICaeRcInkEnøg ehIyGRtaBüa)alCasHes,IyénC¿gWrebg enArkSaGRtax81- RKuncaBaJ; ³ CaTUeTA krNIfµInigGRtasøab;énC¿gWRKuncaBaJ; mankarfycuHCagqña¿mun . b:uEnþ Ga¿gsuIdg; enAEtx82- karpþl;Qam ³ bNþaBaJesvapþl;Qam RtUv)anBRgIkbEnßmeToteTAkan;extþRkug nigmnÞIreBTübEg¥k enAfñak;Rsuk ehIyskmµPaBénkarRbmUlQamRtUv)anb¿pus . rIÉKuNPaBQamRtUv)anFanatam ry³karBinitü nigviPaK edaymnÞIrBiesaFn_ .
83- esvasuxPaBsaFarN³epSgeTot ³ skmµPaBesvasuxPaBsaFarN³déTeTot dUcCa suxPaB mat;eFµBaJ suxPaBpøÚvcitþ bgáarPaBBikarEPñk suvtßiPaBc¿NIGahar nigGaharUbtßmÖ .l. k¾TTYl)an lT§plKYreGay kt;s¿Kal;pgEdr .
84- vis½yÉkCn ³ karRKb;RKgesvaÉkCn Ta¿gEpñk»sfsßan Ta¿gKøInikBieRKaHnigBüa)alC¿gW RtUv)an BRgwgEdr . b:uEnþ RbsiTi§PaBenAmank¿ritTab eRBaHkarebIkRbkbrbrGaCIvkmµTa¿g 2 RbePTenH edayKµanc,ab;GnuBaØat manc¿nYneRcInelIslb; . kñúgkarRKb;RKgGaCIvkmµ»sfÉkCnqña¿ 2001 Rkumh’unebIkfµImanc¿nYn 11 ¬srubman 82 TUTa¿gRbeTs¦ . RksYg)ans¿erceGayebIk»sfsßan nig»sfsßanrgfIµ² c¿nYn33 nigs¿ercbiTc¿nYn16 . mkdl;qña¿ 2001 esvaÉkCn Ta¿gEpñk evC¢saRsþ TnþsaRsþ mnÞIrBiesaFn_ nigEksmösS kñúgTUTa¿gRbeTs manc¿nYnsrub1>876kEnøg kñúgenaH 80° B¿umanc,ab;GnuBaØat . mnÞIreBTüÉkCnmanc¿nYneRcIn b:uEnþ minTan;køayCaédKUrbs; vis½ysaFarN³enAeLIy edayehtufa kEnøgPaKeRcInB¿umankarvinieyaKCad¿uk¿PYn Ta¿gEpñkbec©kviTüa Ta¿gEpñkvisalPaB . Cak;Esþg mnIÞreBTüTa¿g 114kEnøgenaHmanERKsrubticCag500 . GñkC¿gWmYy c¿nYnEdlmanCIvPaBFUFar)anecBaJeTABüa)alenARbeTsCitxag dUcCa evotNam nigéfCaedIm .

85- TnÞwmnwgkarGnuvtþn_skmµPaBxagelI RksYgsuxaPi)al)ancUlrYmpþl;esvakarBarsuxPaBRkumvisVkr kgT½BEdl b¿eBBaJkargarsagsg;s
karBRgwgRbB½n§RKb;RKgEpñksuxaPi)al
86- karpþl;»sf nigs¿Par³brikçar ³ kñúgqña¿ 2001 RksYg)anTTYl»sf 1>162etan mant¿élsrub RbmaN 14 landuløaGaemrik kñúgenaHRbPBfvikardæman 60° C¿nYyGnþrCati 33° nigRbPB epSg² 7° . »sfTa¿genaHRtUv)anEckcaydl;RsukRbtibtþi mnÞIreBTüfñak;Cati mnÞIeBTübEg¥k nigmNÐlsuxPaB Caerogral;RtImas . edayELk extþdac;Rsyalc¿nYn6TTYlral;qmas . mux sBaØaGaTiPaBénkarpþl; s¿Par³brikçarTa¿genaH KWs¿rab;Ka¿RTesvasuxaPi)almUldæan tamry³ mNÐl suxPaB mnIÞreBTübEg¥k kmµviFICati nigskmµPaBcuHmUldæan . kñúgkarelIkk¿Bs;RbsiT§iPaBénkareRbI R)as;»sf RksYgsuxaPi)al)anerobc¿mKÁúeTsk_ ENna¿dl;buKÁlikeBTüRKb;Can;fñak; RBmTa¿g)an bBa¢ÚnRkumebskkmµcuHCYyENna¿dl;kEnøg .
87- lixitbTdæansþIBIkarRKb;RKg»sfEpñkÉkCn ³ kñúgkarRTRTg;esvaÉkCn RksYgsuxaPi)al)anebIk vKÁbNþúH bNþaleKalneya)aysuxaPi)aldl;»sfsßanÉkCnenAPñ¿eBBaJ . TnÞwmenH k¾)ancuH nig erobc¿RtYtBinitü»sfsßan ÉkCn Rkumh’unnana kñúgkarGnuvtþn_c,ab;sþIBIkarRKb;RKg»sf .
88- karGPivDÆn_FnFanmnusS ³ edIm,IFanaRbB½n§suxaPi)aleGaymand¿eNiIkar RksYgsuxaPi)alk¾)an C¿ruBaJkarbNþúH bNþalTa¿gkñúg nigeRkARbeTs . enAqña¿2001enH sisS-nisSitbBa©b;karsikSakñúg RbeTs fñak;evC¢bNÐitmanc¿nYn 134nak; »sfkarIc¿nYn32nak; TnþbNÐitc¿nYn 26nak; Kilanub,dæak c¿nYn289nak; qµbc¿nYn11nak; Büa)al edayclna 11nak; nigbec©keTsmnÞIrBiesaFn_c¿nYn20nak; . naykdæanbNþúHbNþalFnFanmnusSén RksYgsuxaPi)al k¾)anbnþpþl;vKÁbNþúHbNþalC¿naBaJ mUldæansþIBIs¿N¿uskmµPaBGb,brma (Minimum Package of Activities) . c¿eBaHkarbNþúHbNþal eRkARbeTs buKÁlikc¿nYn393nak;)anTTYlGaharUbkrN_ry³eBlxøI nig45nak;eTot)anTTYl GaharUbkrN_ ry³eBlEvg ¬BI6Ex dl; 2 qña¿¦ .

89- karRKb;RKgbuKÁlik ³ kñúgkarRKb;RKgm®nþIraCkar qña¿ 2001 RksYg)aneRCIserIsbEnßmm®nþIraCkar c¿nYn 489nak; lb;eQµaHecalc¿nYn 412 nak; dak;T¿enrKµanebovtSr_c¿nYn 1>215nak; . m:üageTot kñúg Rkbx½NÐénk¿EN T¿rg;rdæ)alsaFarN³ RksYgsuxaPi)alshkarCamYyTIsþIkarKN³rdæm®nþI rdæelxaFikardæanmuxgarsaFarN³ nigRksYgnana edIm,Ierobc¿ nigd¿eNIrkarRbB½n§RKb;RKgTinñn½y buKÁlik RBmTa¿g)aneFVIkarviPaKmuxgar . kñúgeBlEdleyIgk¿BugBRgIkbNþaBaJsuxaPi)aleGay TUl¿TUlay c¿nYnbuKÁliksuxaPi)alTUTa¿gRbeTs ¬rab;bBa©Úl Ta¿gRksYgnanapg¦ )anfycuHKYreGay kt;s¿Kal; . c¿nYnRKUeBTü ¬evC¢bNiÐt nigRKUeBTümFüm¦ s¿rab;RbCaCn 1>000nak; )anfycuHBI 0/4 naqña¿ 1998 mkenARtwm 0/3 naqña¿2001 enH . c¿nYnKilanub,dæak nigqµb)anfycuHBI 1/2 mkenA 0/9kñúgry³eBldUcKña . rIÉsmamaRtrvagRKUeBTü nigKilanub,dæak-qµb rhUtmkdl;qña¿enH eyIgBinitü eXIBaJfa eyIgenAxVHxatKilanub,dæak nigqµb Biess xVHm®nIþEdlRtUvb¿erIkarenA mNÐlsuxPaBnig mnIÞreBTübEg¥kfñak;Rsuk . RbkarEdlKYrcab;GarmµN_KWkñúñgqña¿2001enH KWc¿nYnm®nþIraCkarEdl RksYg manlT§PaBeRCIserIsbEnßm nigs¿erceGaycUleFIVkarviBaJenaH manc¿nYnticCag 1¼3 énc¿nYnsrub m®nþIEdlRtUvGs;suBlPaBkargar edaymUlehtucUlnivtþn_ s¿rakKµanebovtSr_ cUlrYmvKÁsikSary³ eBlEvg nigpøas;eTARksYgepSg² . BinitüCarYm kñúgqña¿ 2001 enH c¿nYnRKUeBTü ¬evC¢bNiÐt nigRKUeBTümFüm¦ s¿rab;RbCaCn 1>000nak; man 0/30 EdlCatYelxRbhak;RbEhlnwgtYelx énRbeTsCitxagénqña¿ 1999Edr dUcCa evotNam ¬0/48¦ éf ¬0/24¦ Lav¬0/24¦ \NÐÚensuI ¬0/16¦ nig PUma ¬0/30¦ .


90- fvikanIykmµ ³ skmµPaBs¿xan;kñúgkarRTRTg; KWkargarfvika . enAqña¿2001 karc¿NayfvikaCati Ca TUeTA mank¿ritx91- kargars¿rbs¿rYl ³ kargars¿rbs¿rYl nigkic©shRbtibtiþkarGnþrCatikñúgqña¿ 2001 k¾)anTTYllT§pl KYreGaykt;s¿Kal;Edr kñúgkarRTRTg;esvasuxaPi)al . kñúgqña¿2001enH eyIg)ancuHkic©RBmeRBog fIµ²c¿nYn8 CamYyGgÁkareRkArdæaPi)al nig)ancuHhtßelxaelIGnusSrN³eTVPaKIc¿nYn10 . edIm,I rYmc¿ENkeFIVsmahrNkmµ km<úCacUlkñúgGas’an RksYgsuxaPi)al)ancUlrYmkñúgGgÁRbC¿ufñak; bec©keTs c¿nYn4elIk kñúgenaH man 1 elIkenAraCFanIP¿ñeBBaJ . RksYgenAEtrkSaynþkars¿rbs¿rYl EdlmanRsab; edayerobc¿kic©RbC¿uRbRktI b¤Biessrbs; Cocom nig Prococom .

92- skmµPaBepSgeTot ³ karpþl;esvaRtUv)anKa¿RTedayskmµPaBmYyc¿nYneTot dUcCa karRtYtBinitü kareFVIGFikarkic© karRbC¿ueTogTat; RbB½n§Bt’mansuxaPi)al mnIÞrBiesaFn_ kargarRsavRCav kargar lT§kmµ kargarrdæ)alTUeTA karsagsg; nigb¿Bak;s¿Par³eGaykariyal½ysuxaPi)alRsukRbtibtþi .


93- smiT§pl ³ BiinitüCarYm eRkamkardwkna¿ nig]btßmÖKa¿RTya:gskmµrbs;raCrdæaPi)al smiT§plén kargarsuxa Pi)alkñúgqña¿ 2001 manlkçN³F¿eFgKYrCaTIemaTn³ . lT§plTa¿gGs;enaH EsþgecBaJ BIkarxitx¿RbwgERbg ya:gGs;BIk¿la¿gkaycitþ nigsµartITTYlxusRtUvx2>4>2-vis½yesdækic©
ksikmµ rukçaRbmaBaJ; nigensaT
94- vis½yksikmµ rukçaRbmaBaJ; nigensaT )ancUlrYmc¿ENkRbmaN 43° én p>s>s ehIy)anbegáIt kargaredaypÞal;RbmaNCit 80° énk¿la¿gBlkmµ . edaysar 85° énRbCaCnsrubrs;enAkñúg shKmn_CnbT ehIy75° énRbCaCnRkIRkKWCaRKYsarEdlmanemRKYsarCaksikr bBaðaKnøwHs¿rab; GPivDÆesdækic©RbkbedaycirPaB s¿rab;kat;bnßyPaBRkIRk nigGPivDÆesdækic©CnbT KWkarGPivDÆn_ vis½yksikmµ . karGPivDÆn_vis½yenH )anCYbkarl¿)akCaeRcIn edaysarTinñplénvis½yenHenA mank¿ritTab . kic©karenHRtUvTamTareGayman karxitx¿RbwgERbgrYmKñamYy edIm,IC¿nH]bsKÁTa¿gLay xagEpñkrcnasm<½n§ . karksagehdæarcnasm<½n§pøÚvfñl; nigRbB½n§FarasaRsþ karpÁt;pÁg;s¿Par³ nig]bkrN_ksikmµ karC¿ruBaJTIpSar karksagsßab½nsuT§swgEtCa kargarGaTiPaBs¿rab;kic©GPivDÆn_ ksikmµ . kñúgkarGPivDÆn_vis½yenH raCrdæaPi)alTTYlsÁal;fa karpþl;esvaKa¿ RTnanaRbkbeday smtßPaB nigRbsiT§iPaB enACYbkarl¿)akCaeRcInenAeLIys¿rab;kic©GPivDÆn_vis½yksikmµ ehIy)an G¿BavnaveGaymankarcUlrYmeGaykan;EteRcInBIEpñkÉkCn . kñúgb:unµanqña¿knøgmkenH k¿ENT¿rg; mYyc¿nYnRtUv)anGnuvtþkñúgvis½yksikmµ EdlqøúHbBa©a¿gBIkarepÞrkarTTYlxusRtUvrbs;rdæ kñúgplitkmµ eTArkTIpSar ksikmµ . k¿ENT¿rg;)anepþatelIk¿ENT¿rg;dIFøI kareFVIesrIPavUbnIykmµéføksipl nig karGnum½tc,ab;sþIBIsh RKasc¿ruHrvagrdænigvinieyaKinbreTs . RksYgksikmµ rukçaRbmaBaJ; nigensaT )anshkarCamYyGgÁkar mðÚbGaharBiPBelak (FAO) edIm,IBRgwgsmtßPaBkargarkñúgvis½yksikmµ ehIykñúgeBlbc©úb,nñenH k¿BugGnuvtþ K¿eragsþIBIkarEkl¿GplitPaBksikmµ eRkamC¿nYy]btßmÖBI FnaKarBiPBelak . elIsBIenH eRkamC¿nYy]btßmÖ rbs;GURsþalI esvapSBVpSayksikmµRtUv)anBRgIk eGayTUl¿TUlay edIm,IsikSaRsavRCavbNþaBUCRsUv RBmTa¿g)an epÞrbec©kviTüadl;ksikr . kñúgRkb x½NÐC¿nYyrbs;FnaKarGPivDÆn_GasuI raCrdæaPi)alk¾)and¿eNIrkarkargar mYyc¿nYn dUcCa ³ k¦karpSBV pSayTIpSarksikmµ nigBt’manbec©kviTüa . x¦esrIPavUbnIykmµkñúgkark¿Nt;éføCIKImI nigTIpSar . K¦erobc¿yuT§saRsþsþIBIhirBaØb,TanCnbT . X¦erobc¿Rkumh’unc¿karekAs’UeGayeTACashRKas saFarN³manlkçN³esdækic© . g¦begáItKN³kmµaFikarGPivDÆn_CnbTmUldæan . k¿ENT¿rg;xag eKalneya)ay nigsßab½nk¿BugRtUv)anKa¿RT tamry³kmµviFIvinieyaKsaFarN³ EdlkñúgenaHrYmman karpÁt;pÁg;TwktamPUmi nigkarsþarpøÚvCnbT karsþarehdæarcnasm<½n§CnbTs¿xan;²eLIgviBaJ nigbegáIt kargarenATICnbT . karbegáInc¿NUlrbs;RbCaCnenACnbT KWCaRbkarmYyd¾s¿xan;kñúgkarkat; bnßyPaBRkIRk ehIyraCrdæaPi)alRtUvk¿rit karhUrcUlénRbCaCn BICnbTmkTIRkugeGayenARtwm smamaRtmYyEdlGacRKb;RKg)an .
95- k¿ENT¿rg;karRKb;RKgvis½yéRBeQI ³ bnÞab;;BIkic©RbC¿uBieRKaHeyabl;elIkTI 5 qña¿ 2001knøgmk raC- rdæaPi)al)ans¿erclT§plKYreGaykt;s¿Kal;kñúgkic©RbwgERbgrbs;xøÜn edIm,IFanakarRKb;RKgFnFan éRBeQIRbkb edaycirPaB . edIm,IEkl¿GskmµPaBGaCIvkmµkñúgéRBsm,Tan raCrdæaPi)al)andak; eGayGnuvtþy:aghµt;ct;nUvviFan karN__CaeRcIn rYmTa¿gkarp¥akbeNþaHGasnñkñúgkargarGaCIvkmµcab;BI éf¶TI 01 Ex mkra qña¿ 2002 rhUtdl;eBlEdlsm,TannikmanEpnkarRKb;RKgéRBsm,TanfµImYy nwgmankaryl;RBmBInaykdæanrukçaRbmaBaJ; nigRksYgksikmµ rukçaRbmaBaJ; nigensaT tambTdæan GnþrCati . Rkumh’unTa¿genHRtUvcrcarkic©RBmeRBogvinieyaK nigRKb;RKgéRBeQIeLIgviBaJCamYyraC rdæaPi)al . kñúgqña¿ 2000-2001 raCrdæaPi)al)ank¿Nt;kat;bnßybrimaN kab;eQIkñúgéRBsm,Tan pgEdr . kñúgry³eBl 1 qña¿knøgmkenH raCrdæaPi)al)anRbwgERbgkat;bnßy ]RkidækmµéRBeQI Ca bnþbnÞab; . elIsBIenH kñúgeKalb¿NgbnþBRgwgRbsiT§iPaBénPaBCaédKU rvagsmasPaBnanaén K¿erag raCrdæaPi)al)anbegáItRkumkargarbec©keTsGnþrRksYg edIm,ICYyEkl¿Gkarpøas;bþÚrBt’man nig edaHRsaykarExVgeyabl;épÞkñúg rvagbNþasmasPaBénK¿erag nigpþÜcepþImerobc¿Epnkarnana edIm,I BRgwgkarRtYtBinitü nigtamdankarkab;eQI cab;BIkñúgéRBrhUtdl;GñkeRbIR)as;cugeRkay .
96- Rkbx½½NÐeKalneya)ay nignItiikmµ EdlCakic©kars¿xan;s¿rab;BRgwgkarRKb;RKgFnFaneGayman cirPaB RtUv)anBRgwgCabnþbnÞab; . c,ab;éRBeQIRtUv)anGnum½trYcehIy . elIsBIenH eRkamkarCYy ]btßmÖKa¿RTBIGgÁkar GTZ GnuRkwtüsþIBIshKmn_éRBeQIRtUv)anerobc¿ edaymankarcUlrYmBIPaKI Bak;B½n§ edIm,IelIkk¿Bs;kar cUlrYmrbs;shKmn_mUldæan kñúgkareFVIesckþIs¿ercsþIBIkarRKb;RKgéRB eQI . C¿hand¿bUgénkarerobc¿eKal neya)ayéRBeQI nigkarEks¿rYlrcnasm<½n§rdæ)aléRBeQIRtUv )and¿eNIrkaredaynaykdæanrukçaRbmaBaJ; énRksYgksikmµ rukçaRbmaBaJ; nigensaT . raCrdæaPi)al )anebþCJabBa©b;d¿eNIrkark¿ENT¿rg;kñúgvis½yéRBeQIenH . tamry³karpþl;C¿nYyBIédKUGPivDÆn_ kic©RbwgERbgbnþrbs;raCrdæaPi)al KWkarlubb¿)at;GaCIvkmµeQIGnaFibetyü karGPivDÆn_smtßPaB s¿rab;m®nþInaykdæanrukçaRbmaBaJ; nigkaryl;dwgCasaFarN³ karBRgwgkarsþarvis½yéRBeQI nig skmµPaBda¿kUneQIeLIgviBaJ RBmTa¿gkarBRgIkbEnßmGPirkSFnFanéRBeQIs¿rab;eTscrN_ . kic©RbwgERbgTa¿genH nwgeFVIeGayc¿NUlRbca¿qña¿manesßrPaB edIm,IQaneTAs¿erceGay)annUvkarRKb;RKg FnFanéRBeQIRbkbedaycirPaB .
97- k¿ENT¿rg;vis½yClpl ³ bnÞab;;BIkic©RbC¿uBieRKaHeyabl;knøgmk raCrdæaPi)al)anpþÜcepþImeFVIk¿EN T¿rg;CaeRcIn edIm,Is¿erceGay)annUvkareRbIR)as;FnFanFmµCatiRbkbedaycirPaB nigs¿edAkat;bnßy PaBRkIRkrbs;RbCaCn . k¿ENT¿rg;enHrYmman ³ karEkT¿rg;T,Út×ensaT Edl)anbBa©b;nad¿Nac;qña¿ 2001 . eyIgk¿Bugerobc¿ nigbegáIteGaymanshKmn_GñkensaT Ta¿gEpñkTwksab nigsmuRT . CamYyKñaenHEdr k¾k¿BugRBagGnuRkwtü sþIBIkarRKb;RKgshKmn_GñkensaT eRkayBI)anBiPakSaCamYy PaKIBak;B½n§ rYmman GñkensaT sßab½nrdæ nigGgÁkareRkArdæaPi)alCaeRcIneTot . karbegáItshKmn_ ensaTenHmansar³s¿xan;Nas; eRBaHenHCakarpþl;kala nuvtþPaBeGaydl;GñkensaT)ancUlrYm RKb;RKgkarensaT nigedIm,Is¿ercelIkareRbIR)as;RbPBFnFanClpleGay mancirPaB . c¿ENkÉ c,ab;sþIBIClplk¿BugRtUv)anBinitüeLIgviBaJ edayRksYgksikmµ rukçaRbmaBaJ; nigensaT . TnÞwmenH RksYgksikmµ rukçaRbmaBaJ; nigensaT )anpþÜcepþImK¿nitG¿BIkarGPirkS nigkarRKb;RKgFnFanClpl karBRgwgsmtßPaBC¿naBaJ nigk¿ENT¿rg;rdæ)al . naykdæanClplk¿BugEsVgrkC¿nYy]btßmÖbec©keTs edIm,I CYydl;karRKb;RKgClpl dUcCa kargarRtYtBinitü karEfrkSanigGPirkS kark¿Nt; RB¿RbTl;T,Út×ensaT kark¿Nt;t¿bn;b¿rugTuk nigkarEkl¿GC¿rkRtICaedIm . naykdæanClplk¿Bug ykcitþTukdak;dl;t¿bn;b¿rug Tuk s¿rab;C¿rkRtI . t¿bn;Ta¿genHnwgRtUvkarBar mineGaymankarlYceFVI ensaTedayxusc,ab; . elIsBIenH eyIg k¿Bugerobc¿Epnkarems¿rab;ry³eBl 10 qña¿ 2001 - 2011 s¿rab;k¿Nt;TisedAénkarGPivDÆn_vis½yClpl .
vis½y]sSahkmµ

98- vis½y]sSahkmµenAkm<úCamanEpñks¿xan;² dYcCa ³ Epñkkmµnþsal78/5° nigEpñks¿Ng; 18/8° . Er:manskmµPaBtictYcenAeLIy . t¿élbEnßmkñúgEpñkkmµnþsal rYmmankarEkécñmðÚbGahar nigEpñk kat;edrs¿elokb¿Bak; . EpñkvaynP½NÐ nigkat;edr)anedIrtYnaTIs¿xan; . vis½y]sSahkmµ)anekIn eLIgBI 12/7° én p>s>s kñúgqña¿ 1993 eTA 18/3° kñúgqña¿ 1998 nigekInrhUtdl; 23/5° kñúgqña¿ 2000 .


99- kñúgqña¿ 2001 KN³kmµaFikarvinieyaKkm<úCaénRkumRbwkSaGPivDÆn_km<úCa )anGnum½tK¿eragvinieyaKfµIc¿nYn 51EdlGacbegáItkargarbEnßmc¿nYn 28>347kEnøg . eTaHCabrimaNvinieyaKEdl )anGnum½teday RkumRbwkSaGPivDÆn_km<úCa)anfycuH 14°eRbobnwgqña¿ 2000k¾eday k¾enAmanK¿eragvinieyaKCaeRcIn RtUv)ancuHkic©RBmeRBogRtg;CamYyRksYg nigsßab½nC¿naBaJBak;B½n§ . vis½ys¿xan;²énkarvinieyaK rYmman ksikmµ¼ksi-]sSahkmµ Epñk]sSahkmµtm,aBaJnigkat;edr karEkécñc¿NIGahar ehdæarcnasm<½n§ RbB½n§TUrKmnaKmn_ s¿Ng; nigeTscrN_ . kñúgry³eBlenaH TunRbmaNCag 90° énkarvinieyaKbreTsedaypÞal; RtUv)anGnuvtþenAkñúg]sSahkmµFunRsal Epñkesvakmµ s¿Ng;nig ehdæarcnasm<½n§ . kar)a:n;sµanTa¿genH )anbgðaBaJfa karvinieyaKbreTs)anepþatelI]sSahkmµFun Rsal Epñkesvakmµ s¿Ng; nigehdæarcnasm<½n§ . bc©úb,nñenH skmµPaBvinieyaKCaeRcInk¿BugEt TaBaJykplRbeyaCn_BIsiT§iBaNiC¢kmµBiess eRkamRbB½n§RbCaCati TTYlkarGnueRKaH (MFN) nig RbB½n§GnueRKaHTUeTA (GSP) Edlkm<úCa)anTTYlBIbNþa RbeTs]sSahkmµCaeRcIn . Gcln³RTBü énK¿eragkñúgvis½y]sSahkmµmanRbmaN 44° énK¿erag Edl)anGnum½tqña¿ 2001 kñúgeBlEdl K¿eragkñúgvis½yeTscrN_manRtwmEt 32° vis½yehdæarcnasm<½n§ 20° b:ueNÑaH ehIyenAsl;KW vis½yksi-]sSahkmµ . RkumRbwkSaGPivDÆn_km<úCa)anGnum½tK¿eragxagEpñkeragcRkkat;edr nig vaynP½NÐfµIc¿nYn14 nigK¿eragBRgIkplitkmµc¿nYn12 EdlmanmUlFncuHbBa¢Ic¿nYn17landuløa Gaemrik nigTunGcln³RTBüc¿nYn36lan duløaGaemrik . eragcRkkat;edr nigvaynP½NÐTa¿genH GacbegáItkargarbEnßmc¿nYn 24>392kEnøg esµInwg 86° énc¿nYnkargarEdlbegáItbEnßmkñúgqña¿ 2001 enH . TnÞwmenH vis½yeRkARbB½n§k¾)anrIkc¿erInxøa¿gkøaNas;Edr ehIyeyIgsgÇwmfa nwgGacrIkF¿Fat; EfmeTot Ta¿gxagkarcat;ta¿g Ta¿gxagT¿h¿shRKas Ta¿gxagsmtßPaB plitkmµ .
100- raCrdæaPi)alyl;ya:gc,as;fa karEkl¿GbriyakasGaCIvkmµ nigkarbgáeGaymanbrisßan G¿eNaypls¿rab;kic© GPivDÆn_vis½yÉkCn KWCaktþaKnøwHs¿rab;C¿ruBaJeGaymankarrIkc¿erIn edIm,Ikat; bnßyPaBRkIRk nigedIm,IFanacirPaB énkic©GPivDÆn_ . ktþara¿gsÞHkñúgkarGPivDÆn_EpñkÉkCn rYmman PaBTn;exSayénRbB½n§c,ab; karl¿)akkñúgkarEsVg rkhirBaØb,Tan Bt’mansþIBITIpSar kgVHxatBlkmµ C¿naBaJ nigkgVHxatehdæarcnasm<½n§s¿rab;tP¢ab;eTATIpSar nigeTAkan;RbPBvtßúFatuedIm KuNPaB esvakmµénk¿Bg;Ep t¿élxs>s eBalKWenAmank¿ritTab ebIeRbobeFobnwgbNþaRbeTskñúgt¿bn; Edlman 20°-25° . eTaHCaRbeTsCaeRcInk¿Bugxitx¿Tak;TaBaJvinieyaKÉkCnk¾eday k¾eyIgsegát eXIBaJfa c,ab;vinieyaKrbs;RbeTs km<úCaenAEtCac,ab;mYyEdlelIkTwkcitþeRcInCageKkñúgt¿bn; .
101- eTaHCay:agenHk¾eday k¾raCrdæaPi)alyl;fa karelIkTwkcitþtamry³Bn§darEtmYymux edayemIl Rsalbrisßan TUeTA dUcCaesßrPaBxagEpñkneya)ay snþisuxrUbv½nþ sNþab;Fñab;sgÁm Rkbx½NÐ Ktiyutþi nigsßab½n ehdæarcnasm<½n§rUbv½nþ ¬Twk ePøIg pøÚvfñl;¦ FnFanmnusS nigTIpSar minGacTak;TaBaJ karvinieyaK)aneLIy . dUcenHehIy raCrdæaPi)alk¿BugKitKUrG¿BIviFankarN_rwtt,it nigeFVIvicarNkmµ karelIkTwwkcitþxagBn§dar edIm,IbegáIn c¿NUlfvikarrdæ kñúgeKaledABRgwgsßab½nrdæ C¿ruBaJkarvinieyaK xagehdæarcnasm<½n§ BRgwgsnþisux sNþab;Fñab;sgÁm FnFanmnusS RBmTa¿gkarBRgIkTIpSarna¿ecBaJ. RsbnwgK¿nitpþÜcepþImTa¿genH raCrdæaPi)alk¿Bug BinitüeLIgviBaJnUvc,ab;vinieyaK eday)ans¿erclub ecalBn§Gb,brma 1° . elIsBIenH RksYgesdækic©nighirBaØvtßú nigRkumRbwkSaGPivDÆn_km<úCa)annig k¿BugeFVIkargarya:gCitsñiT§ CamYynwg FIAS énRkumFnaKarBiPBelak sßab½nhirBaØvtßúGnþrCatinana nigEpñkÉkCn ehIyerobc¿esckþIRBagc,ab;sþIBIkareFVIviesaFnkmµc,ab;vinieyaK Edlbc©ub,nñk¿Bug rg;ca¿karGnum½ts¿ercBIsßab½nnItibBaØtþi . c,ab;enHnwgFananUvtulüPaBrvagt¿rUvkars¿rab; begáInc¿NUl nigkarRbkYtRbECgrbs;km<úCaCamYyRbeTskñúgt¿bn; . esckþIRBagviesaFkmµelIc,ab;vinieyaK rYmnwg kareFVIvicarNkmµkarelITwkcitþEpñkvinieyaK pþl;nUvynþkarsamBaØ nigt¿laPaBkñúgkarelIkTwkcitþ elIK¿eragvinieyaK EdlmanKuNsm,tþiRKb;RKan; . xøwmsars¿xan;²énkareFVIviesaFnkmµenH rYmman ³

- lubecalGRtaBn§elIR)ak;c¿eNBaJ 9° s¿rab;karvinieyaKfµI RBmTa¿gC¿nYsedayGRta 20° . GRtaBn§elI R)ak;c¿eNBaJ 9° nigbnþGnuvtþs¿rab;ry³eBl5qña¿ eRkayeBlviesaFnkmµc,ab; vinieyaKcUlCaFrman nigc¿eBaHK¿eragk¿BugGnuvtþ nigK¿eragEdl)anGnum½trYcehIy .

- lubecalkarelIkElgBn§elIR)ak;c¿eNBaJ EdlykmkvinieyaKeLIgviBaJ . b:uEnþ RtUvGnuvtþ karelIkTwkcitþBiesstamc,ab;Bn§dar c¿eBaHK¿eragvinieyaKNaEdlmanlkçN³sm,tþi RKb;RKan; .

- lubecalkarelIkElgBn§elIR)ak;c¿eNBaJbc©úb,nñ ehIyC¿nYsviBaJnUvkarelIkElgBn§elI R)ak;c¿eNBaJ tamrUbmnþ ³ ry³eBlKnøwH ( 3qña¿ cab;BIeBld¿eNIrkar) + 3qña¿ + n Edl n nwgRtUvk¿Nt;kñúgc,ab; hirBaØvtßúRbca¿qña¿eTAtamvis½ynimYy² edayGnuelamtamlixitbBa¢ak; Rbca¿sþIBIkarGnuvtþn_rbs;Rkumh’un vinieyaKfµI EdlmanlkçN³sm,tþiRKb;RKan; nigKµankar RtYtBinitüCamun . Rkumh’unEdl)an TTYlry³eBlelIkElgBn§elIR)ak;c¿eNBaJ nwgminGac TTYlplRbeyaCn_epSgeTot EdlsßiteRkamc,ab; sareBIBn§ dUcCa karGnueRKaHEpñkvinieyaK (Investment Allowance) k¾dUcCakarr¿elaHnana . ry³eBlelIkElgBn§elIR)ak;c¿eNBaJ eRkamc,ab;vinieyaKbc©úb,nñnwgRtUvbnþsuBlPaBGnuvtþ eRkayeBl viesaFnkmµc,ab;vinieyaK cUlCaFrman .

- lubecalkarelIkTwkcitþedayKµanbg;Bn§elIkarbEgVrR)ak;c¿NUl nigc¿eNBaJ .

102- bEnßmBIelIviFankarN_Ta¿genH edIm,IFanakarbegáInc¿NUlfvikardæpg nigedIm,ITak;TaBaJvinieyaK pÞal;BIbreTspg raCrdæaPi)al)anBRgwgkarRKb;RKgesdækic© nigsareBIBn§ edayRbmUlpþ¿úCas¿xan; eTAelIkarRKb;RKgfvikardæ karBRgwgrdæ)alBn§dar Bn§KynigrtnaKarCati kñúgeKaledAbegáIn c¿NUlrdæ . TnÞwwmenH k¾)ankat;bnßyry³eBl nigEbbbTrdæ)aleGaykan;EtsamBaØkñúgkarBinitü K¿eragvinieyaKfµI .


eTscrN_
103- vis½yeTscrN_mantYnaTIya:gs¿xan;kñúgkarsßabnaesdækic©km<úCaeLIgviBaJ . eyIgmanrmNIydæan ya:geRcIn EdlmaneQµaHl,Il,aBaJenAelIBiPBelak rYmmanTa¿gR)agÁR)asaTburaN GgÁrvtþ RBmTa¿g sNæaKarfñak;GnþrCati enATIRkugPñ¿eBBaJ nigenAextþesomrab . km<úCas¿bUreTAedaysm,tþivb,Fm’ nig RbvtþisaRsþburaN EdlekItman eLIgta¿gBIrab;Ban;qña¿munmkem:øH . c¿nYnGñkeTscrN_mkkan;RbeTs km<úCabnþekIneLIgCab;Canic© . c¿nYnePJoveTs crN_mkeFVITsSnkic© enAqña¿ 2001 )anekIneLIgdl;Cag 600>000nak; . cab;BIqña¿ 1998mk c¿nYneTscrN_ )anekIneLIgc¿nYn 30° erogral;qña¿ . tamsnÞúH enH eyIgr¿BwgTukfa c¿nYnePJoveTscrN_nwgekIneLIgdl; 1 lannak; enAqña¿ 2003 .
104- eyIg)anebIkc¿hesvapøÚvGakas pøÚveKak nigpøÚvTwk . Gakasyandæanextþesomrabk¿BugRtUv)an BRgIkeday c¿NayTwkR)ak;Gs; 14landuløaGaemrik . GakasyandæanGnþrCatieBaFicintugk¾k¿Bug RtUv)anBRgIkbEnßmpgEdr . pøÚvCatielx 6 nwgRtUv)anebIkeGayeRbIR)as;eLIgviBaJ enAqña¿ 2002 Edl nwgGnuBaØateGayman kareFVId¿eNIredayRtg;BIRbeTséfeTAkan;R)asaTGgÁrvtþ . knøgeTAfµI²enH Rbmuxdwkna¿énbNþaRbeTsGasIu GeKñy_)anÉkPaBKñaelIK¿erag EdlmanTwkR)ak;srub c¿nYn 2/5Ban; landuløaGaemrik s¿rab;tP¢ab;bNþaBaJ pøÚvEdkEdlmanRbEvg 5>500 KILÚEm:Rt BIRbeTsswgðbUrI eTA kan;KunmIg EdlrYmbBa©ÚlpgEdr nUvk¿Nat;pøÚvtP¢ab;BIRbeTséfmkkan;RbeTskm<úCa ehIynwgk¿Nat; tP¢ab;BIkm<úCaeTAevotNam . CamYyKñaenH raCrdæaPi)alk¾k¿BugEtxitx¿C¿ruBaJelIkk¿Bs;kareFVId¿eNIr k¿sanþtamTenøemKgÁ nigTenøsabpgEdr .
105- karerobc¿R)arB§evTikaeTscrN_Gas’an (ATF) qña¿ 2003 KWCakarpþl;kalanuvtþPaBmYyy:agF¿eFg dl;km<úCa ehIyeyIgk¿Bugsþarehdæarcnasm<½n§rUbv½nþ nigehdæarcnasm<½n§eTscrN_epSg²eTot . K¿eragsagsg;mCÄmNÐl BiBN’ nigsalsnñisITenATIRkugPñ¿eBBaJk¿BugEtd¿eNIrkartamkareRKagTuk. mCÄmNÐlenHnwgna¿eGaymanRBwtþikarN_ Cati nigGnþrCatiEbbenHCaeRcInEfmeTot enAkñúgeBl GnaKt .
BaNiC¢kmµ
106- kic©xitx¿RbwgERbgrbs;raCrdæaPi)alkñúgkarksagyuT§saRsþBaNiC¢kmµ KWCaEpñkmYyénd¿eNIrkar erobc¿yuT§saRsþ CatiedIm,Ikat;bnßyPaBRkIRk . kic©karenH)ancab;epþImBIkarerobc¿EpnkarGPivDÆn_ esdækic© nigsgÁmkic©5qña¿ 2001-2005 nigkarerobc¿ÉksarbzmsþIBIyuT§saRsþkat;bnßyPaBRkIRk . kic©xitx¿RbwgERbgkñúgvis½yBaNiC¢kmµ )anepþImBIkarerobc¿ : ÉksarTsSnaTanbzményuT§saRsþ BaNiC¢kmµs¿rab;RbCaBlrdæRkIRk : (Preliminary Concept Paper for the Formulation of a Pro-Poor Trade Sector Strategy for Cambodia) : . bnÞab;mk RksYgk¾)anerobc¿ÉksarsþIBIkarbRBa¢ab vis½yBaNiC¢kmµs¿rab;kat;bnßyPaBRkIRk (Mainstreaming Trade for Poverty Alleviation) Edl )anerobc¿nigbgðaBaJkñúgkic©RbCu¿BieRKaH eyabl;naEx kkáda qña¿ 2001 enATIRkugtUküÚ . eKaledAén yuT§saRsþBaNiC¢kmµ KWedIm,IbRBa¢ab yuT§saRsþBaNiC¢kmµeTAkñúgÉksarsþIBIyuT§saRsþkat;bnßy PaBRkIRk .
107- edaymankarKa¿RTBIC¿nYybec©keTss¿rab;Rkbx½NÐBaNiC¢kmµ (Integrated Framework for Trade Related Technical Assistance-IF) kic©RbwgERbgrbs;raCrdæaPi)alkñúgkarerobc¿yuT§saRsþBaNiC¢kmµ s¿rab;kat;bnßyPaBRkIRk manlkçN³RsbeTAnwgyuT§saRsþkat;bnßyPaBRkIRk . IF enH KWCa lT§plénkarebþCJa rYmKña rvagPñak;garBhuPaKITa¿g 6 KWGgÁkarmUlniFiGnþrCati ITC UNCTAD kmµviFI GPivDÆn_GgÁkarsh RbCaCatis¿rab;GPivDÆn_ FnaKarBiPBelak nigGgÁkarBaNiC¢kmµBiPBelak . GgÁkarTa¿genHCaGñkCYyerobc¿ edIm,IFanaeGayeKalneya)aysþIBIBaNiC¢kmµTa¿genHRtUv)anbBa©Úl kñúgyuT§saRsþGPivDÆn_rbs;RbeTs nigedIm,I TTYlGtßRbeyaCn_EdlRbeTsk¿BugGPivDÆn_ (LDCs) RtUv TTYlC¿nYybec©keTsBaNiC¢kmµBIshKmn_GnþrCati . enAéf¶TI 17 emsa 2001 eRkamK¿nitpþÜcepþIm rbs; IF km<úCaRtUv)ancat;TukfaCaRbeTssakl,gmYy s¿rab;erobc¿yuT§saRsþBaNiC¢kmµ .
108- mKÁúeTsk¾)anpþl;Gnusasn_s¿xan;² s¿rab;karerobc¿yuT§saRsþBaNiC¢kmµrwgma¿mYy EdlCamUldæand¾ s¿xan;ényuT§ saRsþkat;bnßyPaBRkIRk . yuT§saRsþenHnwgGacedaHRsaybBaðaEdlmanlkçN³Ca Bhuvis½y nigbBaðasßab½n kñúgeKalb¿NgEkl¿GbrisßanG¿eNaypldl;karGnuvtþn_RbkbedayeCaK C½y nUvyuT§saRsþBaNiC¢kmµs¿rab;kat; bnßyPaBRkIRk . yuT§saRsþenHepþatkarykcitþTukdak;eTAelI karBRgwgnigkarGPivDÆn_vis½yplitkmµs¿rab; karna¿ecBaJ BiesskarGPivDÆn_vis½yplitkmµNaEdl man\T§iBlCaviC¢mandl;RbCaCnRkIRk RBmTa¿gCYyC¿ruBaJ karBRgIkmUldæanplitkmµeGay)aneRcIn kEnøgenAtamt¿bn;nana EdlBImun eRcInEtRbmUlpþú¿kñúgt¿bn;TIRkugmYy c¿nYn . kic©karTa¿genHt¿rUveGay mankarerobc¿ynþkarrwgma¿s¿rab;BRgwgkarcUlrYm nigPaBCam©as;rbs;vinieyaKin .
109- tamry³karbgðaBaJG¿BImKÁúeTsenH raCrdæaPi)alnigshKmn_Gñkpþl;C¿nYy)anRBmeRBogKñakñúgkar erobc¿eGayman karsikSaekaslvic©½ysþIBIkareFVIsmahrNkmµ nigkarRbkYtRbECgrbs;km<úCaenAkñúg RbB½n§TIpSarGnþrCati . karsikSaenH)ank¿Nt;G¿BI]bsKÁ nigt¿rUvkarénkarGPivDÆn_Epñksßab½nEdl RbCaCnkm<úCa nigRkumh’unRtUvbBa¢ak;nUv karebþCJarbs;xøÜnkñúgesdækic©GnþrCati ehIynwgRtUvepþatkar ykcitþTukdak;eTAdl;karBRgwg nigkarGPivDÆn_vis½y plitkmµmYyc¿nYns¿rab;na¿ecBaJ Biesskarna¿ ecBaJRsUvnigksipl Clpl s¿elokb¿Bak; eTscrN_ nigkarna¿ecBaJBlkr .
110- km<úCamankarrIkc¿e;rInCaeRcInkñúgkarksagrbbBaNiC¢kmµT¿enIb . kñúgry³eBlknøgmkenH raCrdæa- Pi)alcab;Gnuvtþ kmµviFIk¿ENT¿rg;eKalneya)ayesdækic© nigBaNiC¢kmµ . enAkñúgEpñkBaNiC¢kmµ eyIgQb;Gnuvtþkark¿Nt; lkçx½NÐna¿ecBaJelIRkumh’un nigbuKÁl . kñúgeBlfµI²enH GRtaBn§RtUv)an erobc¿eGaysamBaØCagmun eday)ankat;bnßyRbePTT¿niBaJBI 12 mkRtwm 4RbePT nigkat;bnßy GRtaBn§GtibrmamkRtwm35° . dUcenH rbbBaNiC¢kmµenAkm<úCamanlkçN³ebIkTUlayehIy .
111- exOnesdækic©)anbgðaBaJG¿BIRbsiTi§PaBénkarebIkc¿hrBaNiC¢kmµ . GRtak¿eNIn 5° KWCaGRtaEdl GacTTYlyk)an ebIeRbobeFobeTAnwglT§plénbNþaqña¿knøgmk . b:uEnþ GRtak¿eNInenHminTan; RKb;RKan; s¿rab;kat;bnßyPaB RkIRkeGay)anqab;rh½senAeLIy .
2>4>3- ehdæarcnasm½
kardwkCBa¢Ún
112- ehdæarcnasm<½n§KmnaKmn_ nigsmtßPaBénkarRKb;RKgRtUv)anxUcxaty:agF¶n;F¶redaysars®gÁam . bBaðaTa¿genH mansPaBkan;EtF¶n;F¶reLIgnaeBlfµI²knøgmkenH edaysarkgVHxatfvika Edlna¿eGay p¥akesÞIrTa¿gRsugén skmµPaBEfTa¿kñúgvis½yKmnaKmn_ . kgVHxatkñúgkarpþl;esvakmµ)anbegáIteLIg nUvbBaðay:agxøa¿gc¿eBaHd¿eNIr karkargar . karl¿)akxagEpñkeKalneya)ay xagEpñksßab½n nigxag kic©Rbtibtþikar )anna¿eGayRbB½n§ KmnaKmn_minGaceqøIynwgt¿rUvkarénk¿eNInesdækic© Ta¿gkñúgeBl bc©úb,nñ nigGnaKt . dUcenH GaTiPaBc¿bgrbs; raCrdæaPi)alkñúgkarsþareLIgviBaJehdæarcnasm<½n§ KmnaKmn_ KWkarksageLIgviBaJnUvbNþaBaJpøÚvfñl; .
113- edaymanC¿nYy]btßmÖBIFnaKarGPivDÆn_GasuI GgÁkarshRbCaCatis¿rab;kic©GPivDÆn_ C¿nYyGPivDÆn_ rbs; shrdæGaemrik FnaKarBiPBelak Cb:un shKmn_GWrub nigPñak;gareTVPaKIdéTeTot RBmTa¿g GgÁkareRkArdæaPi)al nana raCrdæaPi)al)anepþatkarxitx¿RbwgERbgGPivDÆeTAelIkarsþareLIgviBaJnUv bNþaBaJpøÚvfñl;Cati rYmTa¿gs114- kardwkCBa¢ÚntampøÚveKak KWCarcnasm<½n§dwkCBa¢ÚnEtmYyKt; EdlRKbdNþb;enATUTa¿gRbeTs . T¿niBaJ RbmaN 90° RtUvdwkna¿cuHeLIgenAkñúgRbeTstampøÚveKak . enAkñúgbNþaBaJRbB½n§pøÚvfñl; pøÚvCati tP¢ab;CamYynwgbNþaRbeTs Citxag dUcCa evotNam Lav nig éfLg; minTan;RtUv)ansþareLIgviBaJ enAeLIy . karsþareLIgviBaJ karEkl¿G nigkartP¢ab;énpøÚvCatis¿xan;² KWCaGaTiPaBx115- enAkñúgbNþaBaJdwkCBa¢ÚnkñúgRsuk Caerogral;qña¿ Gñkd¿eNIrRbmaN 65° nigT¿niBaJRbmaN 69° RtUv )andwkCBa¢ÚntampøÚveKak . TnÞwmenH Gñkd¿eNIrRbmaN 15° nigT¿niBaJRbmaN 20° RtUv)andwk CBa¢ÚntampøÚvTwk . EpsmuRTGnþrCatienARkugRBHsIhnu nigenATIRkugPñ¿eBBaJ KWCaRckpøÚvs¿xan;s¿rab; tP¢ab;RbeTskm<úCaCamYy bNþaRbeTskñúgt¿bn; nigGnþrCati . RBlanynþehaHGnþrCatienAraCFanI P¿ñeBBaJ nigextþesomrabk¾Ca RckpøÚvs¿xan;pgEdrs¿rab;Gñkd¿eNIr Edlmanc¿nYnekIneLIgCal¿dab; .
116- km<úCamanpøÚvEdkEtBIrExSb:ueNÑaH ehIymansPaBGn;fyeTotpg edaysarkarb¿pøicb¿pøaBaJnigkgVH karEfrkSa . pøÚvEdkEdlsßitenAPaKxageCIg EdltP¢ab;BIPñ¿eBBaJeTAe):ayEb:t manRbEvg 385K>m ehIyk¿Nat;pøÚvBIsIusupun-e):ayEb:t)anp¥akd¿eNIrkarcab;ta¿gBIedImTsSvtSTI70 mkem:øH . pÚøvEdk EdlsßitenAPaKxagt,ÚgtP¢ab;BI Pñ¿eBBaJeTARkugRBHsIhnu manRbEvg 263K>m .
117- kardwkCBa¢ÚntampøÚvTwk KWCameFüa)ayd¾s¿xan;mYyénkareFVId¿eNIrkalBIGtItkalmk . k¿Bg;Epnig pøÚvTwk)anedIrtYnaTIy:ags¿xan;b¿putenAkñúgRbeTs . plitplksikmµ nigéRBeQI eRbg nigkarpÞúk T¿niBaJF¿² RBmTa¿geRKOgcRkFunF¶n; RtUv)andwkCBa¢Úntamnava . kardwkCBa¢ÚnGñkd¿eNIrtampøÚvTwkman sar³s¿xan;pgEdr edaysaresvakmµdwkCBa¢ÚntampøÚveKakBu¿Tan;manlkçN³l¥RbesIrenAeLIy . b:uEnþ pÞúyeTAviBaJ k¿Bg;Ep nigpøÚvTwkRtUv)anTukecal ehIymin)anykcitþTukdak; nigEkl¿GeGayRbesIrenA eLIy . bc©úb,nñ raCrdæaPi)al)anerobc¿K¿eragGPivDÆn_k¿Bg;Ep nigpøÚvTwkenAextþk¿Bg;cam nigRkecH . edayELk TIRkugP¿ñeBBaJ)anedIrtYnaTIy:ags¿xan;mYy eRBaHCac¿NucRbsBVCayuT§sa®sþxagpøÚvTwk rvagTenøemKgÁ Tenøsab nigTenø)asak; . eTaHCay:agk¾eday k¾ry³eBlknøgmk eyIgsegáteXIBaJ ninñakarekIneLIgénkareRbIR)as;kardwk CBa¢ÚntampøÚveKakenAEteRcInCagkardwkCBa¢ÚntampøÚvTwk .
118- cracrpøÚvTwkPaKeRcInKWsßitenAelITenøemKgÁ rvagTIRkugPñ¿eBBaJnigTIRkughUCImiBaJ nigBITIRkugPñ¿eBBaJeLIg eTAextþRkecH . navac¿NuH 5>000etan GaccracresÞIreBBaJmYyqña¿ tambeNþayTenøemKgÁrhUtdl; Pñ¿eBBaJ . navatUc² nigmanc¿NuHTabb¿put GaceFVIcracrelIdgTenødéTeTot . k¿Bg;EpGnþrCatiedIrtY y:ags¿xan; ehIyeyIgsgÇwmfa tamry³k¿Bg;EpenH kardwkCBa¢ÚnkñúgRbeTs nigkardwkCBa¢ÚnecBaJeTA RbeTsCitxag nwgRtUvekIneLIgCal¿dab; .
karRKb;RKgFnFanTwk nigGnam½y
119- kñúgkarsþaresdækic© nigsgÁmkic©km<úCaeBlbc©úb,nñ raCrdæaPi)alRtUvk¿Nt;eGay)anc,as;las;nUv bNþa]bsKÁTa¿g LayEdlrara¿gdl;karGnuvtþn_eGay)ans¿ercnUvTisedAkat;bnßyPaBRkIRk nigkic©GPivDÆn_esdækic© . FnFanTwkman sar³s¿xan;enAkñúgvis½yCaeRcIn eTaHbICamnusSPaKeRcIneRbIR)as; FnFanenHeday\tbg;éføk¾eday . karsikSaEdlraCrdæaPi)aleTIb)anbBa©b; )anbgðaBaJeGayeXIBaJ fa t¿bn;CaeRcInmanRbPBTwkeRcInelIslb; t¿bn;xøHxVHTwk ehIykñúgt¿bn;xøHeTotTwkBu¿manKuNPaB RKb;RKan; . RbkarTa¿genH)aneFVIeGay ra¿gsÞHdl;karxitx¿GPivDÆn_rbs;raCrdæaPi)al . km<úCaman RbPBTwkya:geRcIn . eTaHCay:agenHk¾eday k¾k¿eNInRbCaCnenACnbT nigenAtamTIRbCu¿Cn nigkic©GPivDÆn_tamTIRkug nwgbegáInt¿rUvkarFnFanTwk . m:üageTot karkab;éRBeQI kareRcaHdI nigkarduHdIenA kñúgbwgTenøsab )anna¿eGaymankarpøas;bþÚrrbbTwk . elIsBIenH K¿eragEdl)ansagsg;xusEbbbT bec©keTskñúgrbbExµrRkhm )anbgáeGaymanTwkC¿nn; nigeRKaHra¿gs¶Üt . km<úCamanskþanuBl GPivDÆn_enAtamdgsÞwgs¿xan;² s¿rab;ksagK¿eragGPivDÆn_ kareRsacRsB karpÁt;pÁg;Twk nigvarI GKÁisnI .
120- t¿rUvkarRbPBFnFanTwk nigkareRbIR)as; ³ RbeTskm<úCaRtUvkarRbPBFnFanTwkRbmaN0/75Km3 kñúgmYyqña¿² kñúgenaH 94° s¿rab;ksikmµ . bc©úb,nñ eyIgmanRbB½n§eRsacRsBRbmaN 1>000-2>000 EdleRbIR)as; FnFanTwkelIdI . FnaKarGPivDÆn_GasIu FnaKarBiPBelak shKmn_GWru:b )ara¿g Cb:un nigGIutalI )ancUlrYmGPivDÆ nigBRgwgsmtßPaBkñúgvis½yenH . b:uEnþ rhUtmkdl;bc©úb,nñ eyIgenA EtRtUvkarhirBaØb,TanCaeRcIn s¿rab; GPivDÆvis½yenH . edaymanC¿nYyBICb:un FnaKarGPivDÆn_GasuI nigFnaKarBiPBelak RksYgFnFanTwknig]tuniym )annigk¿Bugerobc¿eKalneya)ayGPivDÆn_ FnFanTwk EdlkñúgenaH manyuT§saRsþ nigc,ab;sþIBIFnFanTwk . b:uEnþeTaHCay:agenHk¾eday k¾vis½y enHenARtUvkarC¿nYys¿rab;ksagsmtßPaBkñúgkarerobc¿ nigkarGnuvtþn_eKal neya)ay nigyuT§saRsþ Ta¿genH .
121- TnÞwmnwgRksYgFnFanTwknig]tuniym EdlCasßab½nTTYlxusRtUvelIFnFanTwknig]tuniym eyIgman sßab½ndéTeTot EdlrYmTTYlxusRtUvkñúgkarpÁt;pÁg;Twksa¥t . mnÞIr]sSahkmµextþEdlfiteRkam RksYg]sSahkmµ Er: nigfamBl manPar³TTYlxusRtUvkñúgkarpÁt;pÁg;Twks¥atenAtamTIrYmextþ . kargar Gnam½y nigRbB½n§lUTwktamTIrYmextþ nigkñúgraCFanIPñ¿eBBaJ RtUvfitenAeRkamRksYgsaFarN³karnig dwkCBa¢Ún . rIÉrdæakrTwkPñ¿eBBaJ CaGñkTTYl xusRtUvkñúgkarpÁt;pÁg;Twks¥atenAPñ¿eBBaJ . edayELk esvapÁt;pÁg;Twks¥atenACnbTCasmtßkic©rbs;RksYgGPivDÆn_ CnbT .
122- kñúgry³eBlknøgmk eyIg)aneFVIkarsikSaCaeRcIn ehIylT§plénkarsikSaTa¿genHRtUv)anKUsbBa¢ak; enAkñúgr)ay karN_rbs;KN³kmµaFikarTenøemKgÁ . karsikSaenH)ank¿Nt;nUvK¿eragmYyc¿nYns¿rab; kargareRsacRsB s¿rab;famBlGKÁisnI nigs¿rab;eRsacRsBpgnigfamBlpg EdlmanskþanuBl eRsacRsBrhUtdl; 358>900hikta kñúgrdUvvsSa nig 318>220hikta kñúgrdUvR)a¿g ehIyEdlman skþanuBlxagfamBlc¿nYn 1>522 GWh¼mYyqña¿ . bc©úb,nñ eyIgRtUverobc¿bnÞan;nUvEpnkarem s¿rab;QaneTAGnuvtþK¿eragTa¿genH .
123- RbB½n§Farasa®sþ nigkarGPivDÆn_RtYtBinitüTwkC¿nn; ³ km<úCaCaRbeTsksikmµ EdlmanRbCaCn 85° Caksikr . naeBlbc©úb,nñenH épÞdIda¿duHsrubEdleRsacRsBedayRbB½n§Farasa®sþman 18° ehIyRbmaN82° RtUvBwgEp¥kelIkTwkePøógTa¿gRsug . b:uEnþ edaysarkarERbRbYlénk¿ritTwkePøóg plitkmµd¿Na¿ksikmµEtgEtTTYlrg karK¿ramk¿EhgedayeRKaHra¿gs¶Üt EdlCamUlehtuna¿eGay TinñplfycuH ehIyCYnkalpld¿Na¿RtUvxUcxatTa¿g RsugeTotpg . karsþareLIgviBaJnigGPivDÆn_ K¿eragRtYtBinitüTwkC¿nn; mantYnaTIs¿xan;kñúgkarCYykat;bnßyPaBRkIRk enAkñúgshKmn_CnbT nigTI RbCu¿Cn . K¿eragRtYtBinitüTwkC¿nn; nigsþarFarasa®sþCabnÞan; Edl)anTTYlhirBaØb, TanBIFnaKar GPivDÆn_GasuI nigFnaKarBiPBelak )ancUlrYmy:agskmµkñúgkarkat;bnßyplb:HBal;edaysar TwkC¿nn; ¬dUcCa kar)at;bg;GayuCIvit nigkarra¿gsÞHsgÁm¦ rbs;shKmn_ . GtßRbeyaCn_c¿bgén K¿eragTa¿genH KWkarkat;bnßy]bsKÁkñúgsgÁm nigkarkat;bnßykarxUcxatRTBüsm,tþirbs;RbCaCn karsþúkTwk nigkarbegáIn plitkmµksikmµenAtamt¿bn;EdlRbB½n§Farasa®sþRtUv)ansþareLIgviBaJ . karbegáInplitkmµ nwgna¿eGaykat;bnßy )annUvGnþraKmn_CabnÞan;Epñkes,ógGahar kñúgrdUvTwkC¿nn; RBmTa¿gEkl¿GsßanPaBsuxPaB nigsgÁmrbs;shKmn_ . karlubb¿)at;nUvplb:HBal;edayTwk C¿nn; nwgna¿eGaymankarl¿GCaRbca¿nUvsßanPaBrbs;shKmn_ rYmman salaeron KøIniknigmnÞIreBTü k¾dUcCaGaKarepSg²eTotrbs;rdæ . m:üagviBaJeTot kalanuvtþPaBénkargarnwgekIneLIg Rsbnwg viFankarN_énkarkat;bnßyTwkC¿nn;EdlTa¿gGs;enH pþl;GtßRbeyaCn_dl;shKmn_Ta¿gmUl nigdl; RbeTskm<úCapgEdr .
124- karpÁt;pÁg;Twk nigGnam½y ³ bc©úb,nñ sßanPaBpÁt;pÁg;Twksa¥t nigGnam½y)ankøayCabBaðaRBYy)armÖ eRBaHva)anCH\T§iBlGviC¢mandl;suxPaBsaFarN³ . C¿gWraKrUsEdlbNþalmkBIkarbriePaKTwk mins¥at KWCamUlehtuc¿bgénkarsøab;)at;bg;Civitrbs;RbCaCn Biesskumar . karpÁt;pÁg;Twkmin)an RtwmRtUv nigxVHGnam½y KWCamUlehtuc¿bgénC¿gWdgáat;nana dUcCa karkekIt nigqøg)a:ra:suItepSg² . elIsBIenH enAtamTICnbT RsþInigkumarrEmgeFVId¿eNIrpøÚvq¶ay Biess kñúgrdUvR)a¿geTIbGacrkTwks¿rab; b¿eBBaJt¿rUvkarrbs;xøÜn . karc¿NayeBl evlanigfamBld¾eRcInEbbenH manplb:HBal;dl;suxPaB nigplitPaB . edaymanC¿nYy]btßmÖ BIshKmn_GnþrCati raCrdæaPi)al)anepþatkarvinieyaKelI karsþarmUldæanplitkmµ nigEbgEck . C¿nYybec©k eTsmansar³s¿xan;Nas;kñúgkark¿Nt;c¿eNaT nana kñúgkarksagsmtßPaBsßab½n karGPivDÆn_muxC¿naBaJbec©keTs nigkarEkl¿GkareFVIGaCIvkmµ . kargarEdlk¿Bugd¿eNIrkarnaeBlbc©úb,nñenH rYmman ³ karsþarRbB½n§lUTwknig Gnam½yenATIRkug P¿ñeBBaJ Edlpþl;esvas¿rab;karRbmUlnigkars¿Gatkaks¿Nl; karerobc¿RbB½n§ykéføesva nig kart¿eLIgsßanIy_bUmTwkfµIc¿nYn 12kEnøg edIm,IbnßyTwkC¿nn;enAkñúgt¿bn;T¿nab . c¿eBaHt¿bn;CnbT raCrdæaPi)almanEpnkarbegáInesvakmµEpñkGnam½y BI 6° dl; 22° edIm,Ib¿erIRbCaBlrdæRbmaN 1/5lannak;bEnßmeTot tamry³karsagsg;bgÁn;Gnam½yc¿nYn 135>000kEnøg edaymankarcUlrYm hirBaØb,Tan edaysµ½RKcitþrbs;RbCaCn nigtamry³karGb;r¿rbs;shKmn_G¿BIGnam½y .
125- karpÁt;pÁg;Twksa¥t nigGnam½yenATIRkug manPaBTn;exSayenAeLIy Ta¿gsmtßPaBbec©keTs nig hirBaØvtßú BiessKuNPaBénkarpþl;esvanigkarTaréføCav . RbCaCnenATIRkugPñ¿eBBaJRbmaN 75° nigRbCaCnenATIrYmextþ nigRsukRbmaN13° )aneRbIR)as;Twks¥at . RbCaCnRbmaN 9lannak; Edlrs;enACnbTminTan;)an eRbIR)as;Twks¥atenAeLIy . karsþareLIgviBaJnUvRbB½n§pÁt;pÁg;TwkenARkug Pñ¿eBBaJ)annigk¿Bugd¿eNIrkar tamry³kar pþl;hirBaØb,Tanrbs;FnaKarGPivDÆn_GasIu )ara¿g Cb:un FnaKarBiPBelak nigGñkpþl;C¿nYyepSg²eTot . kñúgeBlCamYyenH tamry³karpþl;hirBaØb,Tan rbs;FnaKarBiPBelaks¿rab;K¿eragpÁt;pÁg;Twksa¥tenATIRkug rdæakrTwkRkugRBHsIhnuk¿Bugerobc¿sþar RbB½n§Twks¥at ehIyeRKagcb;sBVRKb;naqña¿ 2003 xagmuxenH EdlGacpþl;Twks¥atdl;RbCaCn RbmaN 50° . m:üagviBaJeTot tamry³karpþl;hirBaØb,Tanrbs;FnaKar GPivDÆn_GasuI eyIgk¿Bugsþar EpñkxøHénRbB½n§pÁt;pÁg;Twks¥atenAextþ)at;d¿bg eBaFisat; k¿Bg;F¿ k¿Bg;cam k¿Bt nigsVayerog . karpSBVpSayG¿BIGnam½ynigsuxPaBk¿BugRtUv)anGnuvtþenARkugRBHsIhnu extþ)at;d¿bg nigk¿Bg;cam . K¿eragmYyeTot enAextþesomrab eRkamC¿nYy]btßmÖrbs;Cb:unnwgRtUvGnuvtþnaeBlxagmuxenH . TnÞwm enH kñúghirBaØb,Tanrbs;FnaKarBiPBelak eyIg)ansikSas¿rab;TIrYmextþnigRsukc¿nYn 149 . c¿ENk ÉRbB½n§lUTwk s¥úyEdlxUcxaty:agF¶n;F¶r k¾Bu¿Tan;)ansþareLIgviBaJTa¿gGs;viBaJenAeLIy elIkElgEt RbB½n§enAraCFanIP¿ñeBBaJ nigRkugRBHsIhnu EdlRtUv)anerobc¿xøH²s¿rab;bgðÚrTwkePøog nigTwks¥úyrYmKña . bc©úb,nñ eyIgk¿Bugerobc¿Rkb x½NÐeKalneya)ays¿rab;vis½yenH edayepþateTAelIsV½yPaBxag hirBaØvtßú karEks¿rYlBn§edIm,IFanaéføedIm plitkmµ karcUlrYmrbs;EpñkÉkCn kars¿rbs¿rYlrvagGñk pþl;C¿nYy karEbgEckFnFanTwk niglixitbTdæan sþIBIkarTTYlxusRtUv . eyIgk¿Bugerobc¿esckþI RBagc,ab;sþIBIniytkrkñúgvis½yenH s¿rab;RtYtBinitüskmµPaBrbs; RbtibtþikrTa¿gGs; . GaTiPaBrbs; raCrdæaPi)al KWkareRbIR)as;RbPBFnFaneGaykan;EtRbesIreLIg karBRgwg sßab½n karbegáInsmtßPaB plitkmµeGay)antamkareRKagTuk nigkarbegáInRbsiT§iPaBkñúgkarRKb;RKg . m:üagviBaJeTot k¾ykcitþ Tukdak;dl;karsþarehdæarcnasm<½n§EdlmanRsab; ehIytP¢ab;dl;GñkeRbIR)as; . karCIkGNþÚgnwg RtUvBRgIkbnþeTot edIm,IKa¿RTdl;kmµviFIGPivDÆn_ehdæarcnasm<½n§CnbT edaymankarcUlrYmrbs; RbCaCn . raCrdæaPi)alnwgRbkan;ykeKalkarN_sV½yPaB kñúgkarRKb;RKgesvakmµpÁt;pÁg;Twksa¥t edIm,IFanaÉkraCüPaBxagEpñkhirBaØvtßú s¿rab;QaneTAsV½yhirBaØb,Tans¿rab;karEfTa¿ nigkarvinieyaK edayxøÜnÉg .
126
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка