E L ő terjeszt é S
Дата канвертавання17.04.2016
Памер52.4 Kb.
7078-5/2003.

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés

2003. június 27-i ülésére

Tárgy: Cifrapalota homlokzat helyreállítása – a beruházás engedélyokiratának módosítása

Az előterjesztést készítette: Tóth P. Edit, főtanácsos

Közgazdasági Főosztály

Beruházási és Vagyongazdálkodási Osztály

Véleményezésre és tárgyalásra megkapták:
Pénzügyi Bizottság,

Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottság,

Ügyrendi és Önkormányzati Bizottság

Törvényességi véleményezésre megkapta:


dr. Annus Rózsa főosztályvezető

Közgyűlési és Jogi Főosztály
dr. Ferenczi István

megyei főjegyző


7078-5/2003.
E L Ő T E R J E S Z T É S

a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés

2003. június 27-i ülésére
Tárgy: Cifrapalota homlokzat helyreállítása – a beruházás engedélyokiratának módosítása

A megyei közgyűlés 12/2003. (I. 31.) Kgy. számú határozatában jóváhagyta a tárgyi beruházás engedélyokiratát 2004. évi befejezési határidővel, és 122.000 EFt bruttó bekerülési költséggel, melynek fedezetéül a Belügyminisztérium 2002. évben nyújtott 122.000 EFt támogatása biztosított.

A megyei önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 5/2003.(III.5.) Kgy. rendeletének 3/3. sz. mellékletében a megyei önkormányzat 2003. évi beruházásai között a Cifrapalota homlokzat rekonstrukció 160.000 E Ft beruházási kiadással szerepel, mely összegből 38.000 E Ft a saját forrásigény.

A tervezett beruházás bekerülési költsége összesen 215.000 E Ft.

A minisztériumi vis maior támogatás, és a saját forráson kívül szükséges fedezet biztosítására 50.000.000,-Ft támogatásigényű pályázatot nyújtottunk be a TFT 2003. évi CÉDA felhívására, mely pályázat összesen 50.000 E Ft támogatásban részesült három évre ütemezve: 2003. évre: 5.000 E Ft

2004. évre: 30.000 E Ft

2005. évre: 15.000 E Ft

A központi támogatás(ok)hoz 20% saját forrást az évenkénti megosztásnak megfelelően szükséges biztosítani, az alábbiak szerint:

2003. évre: 31.750 E Ft

2004. évre: 7.500 E Ft

2005. évre: 3.750 E Ft

A tervezett tárgyi beruházás TFT-s támogatásnak megfelelő megvalósítása érdekében javaslom a fentieknek megfelelően szükséges saját forrást biztosítani a 2004. illetve 2005. évi költségvetésben.

A közbeszerzési eljárás időigénye miatt a kivitelezés várhatóan 2003. szeptemberben kezdődhet el, és a TFT támogatás megosztása, valamint a megvalósítás ütemezhetősége miatt az üzembehelyezés 2005. évben realizálódhat.

A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés a beruházások és felújítások rendjéről szóló 3/ 2003. (II.07.) Kgy. rendelet 4.§ (5) bekezdése előírja, hogy a beruházó köteles az engedélyokiratot módosításra előterjeszteni, ha a beruházási költség 10%-kal meghaladja az előirányzatot, illetve a beruházás befejezése a tervezett évben nem valósul meg.


Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a módosított engedélyokiratot megtárgyalni, és a határozattervezetet jóváhagyni szíveskedjen.
Kecskemét, 2003. június 5.

dr. Balogh László

H A T Á R O Z A T – T E R V E Z E T


 1. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés a Cifrapalota homlokzat helyreállítására és kapcsolódó felújítási munkáira vonatkozó engedélyokirat módosítást megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetértve jóváhagyja, és felhatalmazza a közgyűlés elnökét annak aláírására.


Felelős: dr. Balogh László, megyei közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

 1. A módosított engedélyokiratban foglaltak szerinti saját forrás

7.500 E Ft a 2004. évi;

3.750 E Ft a 2005. évi költségvetésben kerül biztosításra.

Felelős: dr. Balogh László, megyei közgyűlés elnöke

Határidő: értelemszerűen

 1. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a beruházások és felújítások rendjéről szóló 3/2003. (II. 07.) Kgy. rendeletében valamint a közbeszerzésekről szóló 1995. évi XL. törvényben foglaltaknak megfelelően, szakvállalat alkalmazásával valósítsa meg a beruházást.

Felelős: dr. Balogh László, megyei közgyűlés elnöke

Határidő: 2005. január 31.


Értesülnek: Megyei Közgyűlés elnöke, alelnökei,

Megyei Közgyűlés tagjai,

Megyei főjegyző, aljegyző

Megyei Közgyűlés Hivatala főosztályvezetői, osztályvezetői

Megyei Múzeumi Szervezet

7078-5/2003.
MÓDOSÍTOTT

ENGEDÉLYOKIRAT


 1. A beruházó megnevezése és címe:
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.


 1. Az üzemeltető megnevezése és címe:
Megyei Múzeumi Szervezet

6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1.


 1. A beruházás lebonyolításával megbízott szerv megnevezése és címe:

ÉPINBER Kft.

6000 Kecskemét, Csányi J. krt. 12.


 1. A beruházás

 1. megnevezése: Cifrapalota homlokzatának helyreállítása

és kapcsolódó felújítási munkák

 1. helye: Kecskemét, Rákóczi út 1. (hrsz: 1143)

 2. jellege: helyreállítás, felújítás 1. A beruházás kapacitása, rendeltetése

 1. megnevezése: homlokzat helyreállítás

 2. mennyiségi egysége: m2

 3. mennyisége: 1.310
 1. A beruházás költségelőirányzata, anyagi-műszaki összetétele és éves ütemezése:E Ft-ban

Megnevezés


Összesen

Évek

2003.

2004.

2005.

Építés

Belföldi gép


Külföldi gép

Egyéb (tervezés, lebonyolítás)160.700

-

-

11.300

118.700

-

-

8.300

28.000

-

-

2.000

14.000

-

-

1.000

Beruházási költségek összesen

172.000

127.000

30.000

15.000

Fogyóeszközök első beszerzése

-

-

-

-

Beruházást terhelő ÁFA43.000

31.750

7.500

3.750

Fejlesztési költségek összesen:

215.000

158.750

37.500

18.750

 1. A fejlesztési költségek forrásai és évek szerinti megoszlása:

E Ft-ban

Megnevezés

Összesen

Évek


2003.

2004.

2005.

Saját forrás

43.000

31.750

7.500

3.750

Alapátvétel

-

-

-

-

BM vis maior központi tartalék

122.000

122.000

-

-

Hitel

-

-

-

-

Egyéb: 2003. évi TFT CÉDA

50.000

5.000

30.000

15.000

Pénzügyi fedezet összesen:

215.000

158.750

37.500

18.750

 1. A kiviteli tervdokumentáció:

 • megrendelésének időpontja /év, hó/ : 2003. április

 • szállításának időpontja /év, hó/ : 2003. június

 1. A kivitelezés

 • kezdésének időpontja /év, hó/: 2003. június (közbeszerzés indítása)

 • befejezésének időpontja /év, hó/: 2005. január

 • időtartam hónapokban: 18

 1. Az üzembe helyezés időpontja /év, hó/: 2005. január

 2. Kgy. jóváhagyás, határozat kelte és száma: 100 / 2003. (VI. 27.)

 3. Megjegyzés: A közbeszerzésekről szóló 1995. évi XL. tv. hatálya alá tartozik

 4. A létesítmények és beruházási költségek összefoglaló jegyzéke:

E Ft-ban

A létesítmény

megnevezéseKöltségelőirányzat

Összesen


építés

gép

egyéb

Fő létesítmények

 1. Lábazati falazat szigetelése, pince

 2. Homlokzat helyreállítása

 3. Csapadékcsatorna, utcai járdák

 4. Belső udvar burkolat felújítás

 5. Elektromos rendszer felújítása

 6. Belső felújítás

40.000

78.700

13.000

5.000

9.000

15.000


Összesen:

160.700160.700

Berendezések, beszerzések:

-

Közvetlenül fel nem osztható költségek (tervezés, lebonyolítás, egyéb):

11.300

Beruházást terhelő ÁFA:

43.000

Fejlesztés költségei összesen:

215.000

Kecskemét, 2003. június 27.


…..………………………..dr. Balogh László

Megyei Közgyűlés Elnöke


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка