Dyrektywa rady
Дата канвертавання26.04.2016
Памер70.06 Kb.
DYREKTYWA RADY
z dnia 30 marca 1971 r.
zmieniającą dyrektywy z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym buraka, materiałem siewnym roślin pastewnych, materiałem siewnym roślin zbożowych, sadzeniaków ziemniaka oraz dyrektywę z dnia 30 czerwca 1969 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych i dyrektywę z dnia 29 września 1970 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin warzywnych
(71/162/EWG)

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 43 i 100,
uwzględniając wniosek Komisji,
uwzględniając opinię Zgromadzenia1,
uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno - Społecznego,
a także mając na uwadze, co następuje:
stosowne jest, ze względu na powody wymienione poniżej, wprowadzenie zmian w przepisach dyrektywy Rady z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym buraka2, ostatnio zmienionej dyrektywą z dnia 18 lutego 1969 r.3, w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych4, ostatnio zmienionej dyrektywą z dnia 18 lutego 1969 r.5, w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin zbożowych6, ostatnio zmienionej dyrektywą z dnia 18 lutego 1969 r.7, oraz w sprawie obrotu sadzeniakami ziemniaka8, ostatnio zmienionej dyrektywą z dnia 18 lutego1969 r.9; oraz zmian w przepisach dyrektywy z dnia 30 czerwca 1969 r.10 w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych i dyrektywy z dnia 29 września 1970 r.11 w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin warzywnych;
Wspólny Katalog Odmian Gatunków Roślin Rolniczych został wprowadzony przepisami dyrektywy Rady z dnia 29 września 1970 r.12;
wprowadzanie w większości technicznych zmian do załączników musi być ułatwiane poprzez przyjęcie przyśpieszonych procedur;
konieczne jest w przyszłości zezwolenie na stosowanie etykiet przylepnych;
musi zostać rozszerzone stosowanie przepisów dotyczące testów porównawczych;
stosowne jest dokonanie podziału niektórych gatunków roślin pastewnych na kilka kategorii, które mają najistotniejsze znaczenie dla rolnictwa jak również konieczne jest dokonanie zmian niektórych norm technicznych;
w przypadku materiału siewnego roślin oleistych i włóknistych, gatunki: rącznik pospolity i sezam nie będą już dalej podlegały przepisom niniejszej dyrektywy; z drugiej strony, w odniesieniu do konopi jednopiennych stosowne jest ustanowienie szczególnych przepisów,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Do dyrektywy z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym buraka wprowadza się następujące zmiany:


1. Art. 6 otrzymuje brzmienie:
„Państwa Członkowskie zapewnią, na życzenie hodowcy, poufność opisu składników genealogicznych.”
2. Do art. 11 ust. 1 lit. a), po wyrazach „dla kwalifikowanego materiału siewnego” dodaje się, co następuje:
„zezwala się na użycie etykiet przylepnych; mogą zostać użyte jako urzędowe pieczęcie;”
3. W art. 16 ust. 2 w ostatnim zdaniu datę zastępuję się datą 1 lipca 1972 r.
4. Art. 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Testy porównawcze Wspólnoty są przeprowadzane na terenie Wspólnoty, aby umożliwić wybiórczą wtórną kontrolę próbek kwalifikowanego materiału siewnego buraka. Ocena norm, jakie musi spełnić kwalifikowany materiał siewny buraka może być zawarta we wtórnej kontroli. Przebieg przeprowadzania testów oraz ich wyniki przedkłada się Komitetowi w myśl art. 21.”
5. Po art. 21 dodaje się artykuł w brzmieniu:
Artykuł 21a
W świetle obecnej wiedzy naukowej i technicznej oraz działając na wniosek Komisji, Rada przyjmuje wszystkie zmiany wniesione do załączników.”
Artykuł 2
W dyrektywie z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych wprowadza się następujące zmiany:
1. W art. 2 ust. 1 pkt. A lit. a) wyrazy:


Agrostis spec MietlicaAgrostis spec.

Mietlica”

zastępuje się wyrazami:
Agrostis canina L. ssp. canina Hwd.


Mietlica wąskolistna

Agrostis gigantea Roth


Mietlica olbrzymia

Agrostis stolonifera


Mietlica rozłogowa

Agrostis tenuis Sibth.

Mietlica pospolita”

2. W art. 2 ust. 1 pkt. A lit. a) wyrazy:
Lolium spec

Rajgras”

zastępuje się wyrazami:
Lolium multiflorum Lam


Rajgras włoski (włącznie z rajgrasem Westerwold)

Lolium perenne L.


Rajgras wieloletni

Lolium x hybridum Hausskn.

Życica oldenberska”

3. W art. 2 ust. 1 pkt. A lit. a) wyrazy:
Poa spec.

Wiechlina”

zastępuje się wyrazami:
Poa annua L.


Wiechlina roczna

Poa nemoralis L.


Wiechlina gajowa

Poa palustris L.


Wiechlina błotna

Poa pratensis L.


Wiechlina łykowa

Poa trivialis L.

Wiechlina zwyczajna”

4. W art. 2 ust. 1 pkt. A lit. b) wyrazy:
Lupinus ssp. Z wyjątkiem Lupinus perennis L.

Łubin”

zastępuje się wyrazami:
Lupinus albus L.


Łubin biały

Lupinus angustifolius L.


Łubin wąskolistny

Lupinus luteus L.

Łubin żółty”

5. W art. 2 ust. 1 pkt. A lit. b) wyrazy:
Vicia ssp. z wyjątkiem Vicia faba major L

Wyka i bobik z wyjątkiem bobu”

zastępuje się wyrazami:
Vicia faba L. ssp. Faba odm. Equina Pers.


Bobik

Vicia faba L. odm. minor (Peterm.) bull.

Bobik


Vicia pannonica Crantz

Wyka węgierska


Vicia villosa Roth

Wyka cerdańska”

6. W art. 3 ust. 1 wyrazy:
Lolium ssp.zastępuje się wyrazami:
Lolim multiflorum Lam.

Lolim perenne L.

Lolim x hybridum Hausskn.7. Art. 6 otrzymuje brzmienie:


„Państwa Członkowskie zapewniają, na życzenie hodowcy, poufność opisu składników genealogicznych.”
8. Do art. 10 ust. 1 lit. a), po wyrazach „dla handlowego materiału siewnego” dodaje się zdania w brzmieniu:
„zezwala się na użycie etykiet przylepnych; mogą zostać użyte jako plomby urzędowe;”
9. W art.16 ust. 2 w ostatnim zdaniu datę zastępuję się datą 1 lipca 1972 r.
10. Art. 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Testy porównawcze Wspólnoty są przeprowadzane na terenie Wspólnoty, aby umożliwić wybiórczą wtórną kontrolę próbek elitarnego materiału siewnego z wyłączeniem pobranego losowo materiału siewnego odmian mieszańcowych, syntetycznych oraz kwalifikowanego materiału siewnego roślin pastewnych. Ocena norm, jakim musi sprostać kwalifikowany materiał siewny może być zawarta we wtórnej kontroli. Przebieg przeprowadzania testów oraz ich wyniki przedkłada się Komitetowi w myśl art. 21.”
11. Po art. 21 dodaje się artykuł w brzmieniu:
Artykuł 21a
W świetle obecnej wiedzy naukowej i technicznej oraz działając na wniosek Komisji, Rada przyjmuje wszystkie zmiany wniesione do załączników.”
12. W załączniku II część I pkt 3 pkt. A lit. a) wyrazami „Agrostis gigantea Roth” zastępuje się wyrazy „Agrostis alba” oraz wyrazami „Lolium multiflorum Lam” zastępuje się wyrazy „Lolium multiflorum ssp.”
13. W załączniku II część I pkt 3 pkt A lit. b) liczbę „0,1” zastępuje się liczbą „1,5” określającą maksymalną zawartość Hedysarum coronarium L w nasionach chwastów.
14. W załączniku II część I pkt 3 pkt B dodaje się, co następuje:
„f) liczba nasion Rumex obstusifolium oraz Rumex crispus nie powinna przekroczyć 2 w 5-gramowej próbce nasion.”
15. Załącznik II część I pkt 3 pkt. C lit. a) otrzymuje brzmienie:
„a) W przypadku nasion łubinu gorzkiego, procent liczby nasion innego koloru nie powinien przekroczyć 2%, a w przypadku pozostałych nasion łubinu nie powinien przekroczyć 1%.”
16. Załącznik II część III pkt 4 lit. a) otrzymuje brzmienie:
„a) W przypadku nasion łubinu gorzkiego procent liczby nasion innego koloru nie powinien przekroczyć 4%, a w przypadku pozostałych nasion łubinu nie powinien przekroczyć 2%.”
17. W załączniku IV pkt. A lit. a) dodaje się, co następuje:
„10. Dla nasion odmian traw, dla których nie przeprowadzono badań oceniających wartości uprawowe i użytkowe nasion, zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. a) dyrektywy Rady z dnia 29 września 1970 r.13 w sprawie Wspólnego Katalogu Odmian Gatunków Roślin Rolniczych: „nie przeznaczonych do produkcji pasz”.”
Artykuł 3
W dyrektywie z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin zbożowych wprowadza się następujące zmiany:
1. W art. 2 ust. 1 pkt. A. wyrazy:


Zea mays L.

Kukurydza”

zastępuje się wyrazami:
Zea mays L. z wyjątkiem Zea mays convar. microsperma (Koern) oraz Zea mays convar. Saccarata (Koern)

Kukurydza z wyjątkiem kukurydzy pękającej i kukurydzy cukrowej”

2. Art. 6 otrzymuje brzmienie:


„Państwa Członkowskie zapewniają, na życzenie hodowcy, poufność opisu składników genealogicznych.”
3. W art. 10 ust. 1 lit. a) po wyrazach „drugiego pokolenia” dodaje się, co następuje:
„zezwala się na użycie etykiet przylepnych; mogą zostać użyte jako urzędowe plomby;”
4. W art.16 ust. 2 w ostatnim zdaniu datę zastępuję się datą 1 lipca 1972 r.
5. Art. 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Testy porównawcze Wspólnoty są przeprowadzane na terenie Wspólnoty, aby umożliwić wybiórczą wtórną kontrolę próbek elitarnego materiału siewnego z wyłączeniem materiału siewnego odmian mieszańcowych, syntetycznych i kwalifikowanego materiału siewnego wszystkich rodzajów roślin zbożowych. Ocena norm, jakim musi sprostać kwalifikowany materiał siewny może być zawarta we wtórnej kontroli. Przebieg przeprowadzania testów oraz ich wyniki są przedkładane Komitetowi w myśl art. 21.”
6. Po art. 21 dodaje się następujący artykuł:
Artykuł 21a
W świetle obecnej wiedzy naukowej i technicznej oraz działając na wniosek Komisji, Rada przyjmuje wszystkie zmiany wniesione do załączników.”
Artykuł 4
W dyrektywie z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu sadzeniakami ziemniaka wprowadza się następujące zmiany:


  1. Skreśla się art. 5.

2. W art. 14 ust. 1 dodaje się, co następuje:


„Spełnienie innych minimalnych norm ustanowionych w załączniku I może także zostać sprawdzone podczas przeprowadzania testów porównawczych.”
3. W art. 15 ust. 2 w ostatnim zdaniu datę zastępuję się datą 1 lipca 1972 r.
4. Po art. 19 dodaje się artykuł w brzmieniu:
Artykuł 19a
W świetle obecnej wiedzy naukowej i technicznej oraz działając na wniosek Komisji, Rada przyjmuje wszystkie zmiany wniesione do załączników.”
Artykuł 5
W dyrektywie z dnia 30 czerwca 1969 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych wprowadza się następujące zmiany:
1. W art. 2 skreśla się wyrazy „Ricinus communis L – rącznik pospolity” oraz Sesamum orientale L – sezam”, a także wszystkie odniesienia uczynione do rącznika pospolitego i sezamu.
2. Do art. 2 ust. 1 dodaje się, co następuje:
a) na końcu pkt. B lit. b), wyrazy:
„lub, tam, gdzie zajdzie potrzeba, „kwalifikowany materiał siewny trzeciego pokolenia”,”
b) w pkt. C po wyrazach „konopie” wyrażenie „dwupienne”,
c) w pkt. D po wyrazach „orzeszek ziemny”, wyrażenie „ konopie jednopienne”,
d) w pkt. D lit. b), po wyrazach „kwalifikowany materiał siewny drugiego pokolenia”, wyrażenie:
„lub, tam, gdzie zajdzie potrzeba, kategorii „kwalifikowany materiał siewny trzeciego pokolenia”,”
e) na końcu pkt. E lit. b), wyrazy:
„lub, tam, gdzie zajdzie potrzeba, który jest przeznaczony do produkcji materiału siewnego z kategorii „kwalifikowany materiał siewny trzeciego pokolenia”,”
f) w pkt. E dodaje się, co następuje:
„E bis. Kwalifikowany materiał siewny (konopi jednopiennych): materiał siewny
a) pochodzący bezpośrednio od kwalifikowanego materiału siewnego pierwszego pokolenia, ustanowionego oraz urzędowo poddanego kontroli ze szczególnym uwzględnieniem produkcji kwalifikowanego materiału siewnego drugiego pokolenia;
b) który jest przeznaczony do produkcji konopi zebranych w fazie kwitnienia;
c) który spełnia warunki ustanowione dla kwalifikowanego materiału siewnego w załączniku I i II; oraz
d) który spełnia wyżej wymienione warunki, co zostało potwierdzone podczas przeprowadzonych oficjalne badań.”
3. Art. 6 otrzymuje brzmienie:
„Państwa Członkowskie zapewniają, na życzenie hodowcy, poufność opisu składników genealogicznych.”
4. Do art. 10 ust. 1 lit. a), po wyrazach „drugiego pokolenia” dodaje się, co następuje:
„Zezwala się na użycie etykiet przylepnych; mogą zostać użyte jako urzędowe plomby;”
5. W art. 15 ust. 2 w ostatnim zdaniu datę zastępuję się datą 1 lipca 1972 r.
6. Art. 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Testy porównawcze Wspólnoty są przeprowadzane na terenie Wspólnoty, aby umożliwić wybiórczą wtórną kontrolę próbek elitarnego materiału siewnego z wyłączeniem materiału siewnego odmian mieszańcowych, syntetycznych i kwalifikowanego materiału siewnego wszystkich rodzajów roślin oleistych i włóknistych. Ocena norm, jakim musi sprostać kwalifikowany materiał siewny może być zawarta we wtórnej kontroli. Przebieg przeprowadzania testów oraz ich wyniki są przedkładane Komitetowi w myśl art. 20.”
7. Po art. 20 dodaje się artykuł w brzmieniu:
Artykuł 20a
W świetle obecnej wiedzy naukowej i technicznej oraz działając na wniosek Komisji, Rada przyjmuje wszystkie zmiany wniesione do załączników.”
8. W załączniku I pkt 5 oraz w załączniku II część 1 pkt 2 pkt A skreśla się wyrazy „rącznik pospolity” i „Ricinus communis” oraz „Sesamum orientale L” oraz wszystkie uczynione do nich odniesienia.
9. W załączniku II część 1 pkt 2 pkt. B lit. e) wyrazami „Cannabis sativa” zastępuje się wyrazy „Linum usitatissimum”.
Artykuł 6
W dyrektywie z dnia 29 września 1970 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin warzywnych wprowadza się następujące zmiany:
1. Art. 39 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Testy porównawcze Wspólnoty są przeprowadzane na terenie Wspólnoty, aby umożliwić wybiórczą wtórną kontrolę próbek elitarnego materiału siewnego z wyłączeniem materiału siewnego odmian mieszańcowych, syntetycznych i kwalifikowanego materiału siewnego, jak i standardowego materiału siewnego wszystkich rodzajów roślin warzywnych. Ocena norm, jakim musi sprostać materiał siewny może być zawarta we wtórnej kontroli. Przebieg przeprowadzania testów oraz ich wyniki są przedkładane Komitetowi w myśl art. 40.”
2. Po art. 40 dodaje się artykuł w brzmieniu:
Artykuł 40a
W świetle obecnej wiedzy naukowej i technicznej oraz działając na wniosek Komisji, Rada przyjmuje wszystkie zmiany wniesione do załączników.”
Artykuł 7
Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania:
a) art. 1 ust. 3, art. 2 ust. 9, art. 3 ust. 4, art. 4 ust. 3 oraz art. 5 ust. 1, 2 oraz 7, z mocą od dnia 1 lipca 1970 r.;
b) art. 1 ust. 1, art. 2 ust. 7 i 17, art. 3 ust. 2, art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 3 oraz art. 6, nie później niż dnia 1 lipca 1972 r.;
c) pozostałych przepisów niniejszej dyrektywy nie później niż dnia 1 lipca 1977 r.
Artykuł 8
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 marca 1971 r.
W imieniu Rady
M. SCHUMANN
Przewodniczący

1 Dz.U. nr C 101 z 4.08.1970, str. 44.

2 Dz.U. nr 125 z 11.07.1966, str. 2290/66.

3 Dz.U. nr L 48 z 26.02.1969, str. 4.

4 Dz.U. nr 125 z 11.07.1966, str. 2298/66.

5 Dz.U. nr L 48 z 26.02.1969, str. 8.

6 Dz.U. nr 125 z 11.07.1966, str. 2309/66.

7 Dz.U. nr L 48 z 26.02.1969, str. 1.

8 Dz.U. nr 125 z 11.07.1966, str. 2320/66.

9 Dz.U. nr L 48 z 26.02.1969, str. 7.

10 Dz.U. nr L 169 z 10.07.1969, str. 3.

11 Dz.U. nr L 225 z 12.10.1970, str. 7.

12 Dz.U. nr L 225 z 12.10.1970, str. 1.

13 Dz.U. nr L 225 z 12.10.1970, str. 1.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка