Dutescu si Asociatii
Дата канвертавання25.04.2016
Памер21.34 Kb.

Societate Civila de Avocati “Dutescu si Asociatii”

Bucuresti, str. Popa Rusu nr. 9, ap. 2B, Sector 2

Tel. 0311.048.046 Fax. 0311.048.045
PROIECT DE INSTRUCŢIUNE PRIVIND REGLEMENTAREA REGIMULUI JURIDIC AL SOCIETĂŢILOR COMERCIALE ALE CĂROR ACŢIUNI SE TRANZACŢIONEAZĂ ÎN PREZENT PE PIAŢA RASDAQ


Art. 1 Prezenta instrucţiune reglementează regimul juridic tranzitoriu aplicabil societăţilor comerciale ale căror acţiuni se tranzacţionează în prezent pe Piaţa RASDAQ în vederea tranzacţionării acestora pe piaţa reglementată sau pe sistemul alternativ de tranzacţionare administrate de S.C. B.V.B. S.A.
Art. 2 (1) S.C. B.V.B. S.A. va întocmi şi transmite la C.N.V.M. lista emitenților ale căror acţiuni sunt tranzacţionate pe Piaţa Rasdaq care, la data de 31.12.2011, îndeplinesc condițiile de admitere pe o piaţă reglementată, prevăzute la art. 213, art. 215 și art. 217 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de maximum 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei instrucţiuni.

(2) În cazul în care din informaţiile referitoare la anumiţi emitenţi deţinute de BVB aceasta nu poate aprecia dacă sunt îndeplinite condiţiile de admitere la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, BVB va notifica emitenţii respectivi şi, dacă este cazul, depozitarul central, în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei instrucţiuni, solicitându-le informaţiile necesare. Aceste entităţi au obligaţia transmiterii informaţiilor solicitate în maxim 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.

(3) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei Instrucţiuni, S.C. B.V.B. S.A. va informa toţi emitenţii ale căror acţiuni se tranzacţionează pe Piaţa RASDAQ, după caz, cu privire la îndeplinirea sau neîndeplinirea condiţiilor de admitere la tranzacţionare pe piaţa reglementată.
Art. 3 (1) Emitenții menţionaţi la art. 1 au obligația să convoace și să desfășoare AGEA pentru a se pronunța cu privire la tranzacţionarea acţiunilor lor pe piaţa reglementată sau în cadrul sistemului alternativ de tranzacţionare administrate de S.C. B.V.B. S.A., ori cu privire la retragerea de la tranzacţionare, în termen de maximum 3 luni de la data informării prevăzute la art. 2 alin. (3).

Art. 4 (1) În cazul în care adunarea generală menţionată la art. 3 decide tranzacţionarea titlurilor emitentului pe piaţa reglementată, acţiunile emitenţilor care la data de 31.12.2011, îndeplinesc condițiile de admitere pe o piaţă reglementată, prevăzute la art. 213, art. 215 și art. 217 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare sunt considerate admise la tranzacţionare pe piaţa reglementată, în cadrul secţiunii corespunzătoare menţionate în Codul Bursei de Valori Bucureşti-operator de piaţă, începând cu data de înregistrare a adunării generale menţionate la art.3.

(2) În cazul în care adunarea generală menţionată la art. 3 decide tranzacţionarea titlurilor emitentului în cadrul sistemului alternativ de tranzacţionare, acţiunile emitenţilor care la data de 31.12.2011, nu îndeplinesc condițiile de admitere pe o piaţă reglementată, prevăzute la art. 213, art. 215 și art. 217 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare sunt considerate admise de drept la tranzacţionare în cadrul sistemului alternativ de tranzacţionare administrat de BVB, în cadrul secţiunii corespunzătoare menţionate în Codul Bursei de Valori Bucureşti-operator de sistem, începând cu data de înregistrare a adunării generale menţionate la art.3.


Art.5 (1) În situația în care AGEA aprobă tranzacționare pe piaţa reglementată administrată de S.C. B.V.B. S.A., emitenţii au obligația să îndeplinească în termen de 180 de zile de la data AGEA care hotărăște admiterea, toate cerinţele legale necesare tranzacţionării acţiunilor lor pe piaţa reglementată, incluzând, dar nelimitându-se la: modificarea corespunzătoare a actelor constitutive, încheierea unui contract (angajament de admitere şi menţinere la tranzacţionare) cu Bursa de Valori Bucureşti referitor la drepturile şi obligaţiile emitenţilor şi operatorului de piaţă, desemnarea persoanelor care vor menţine legătura permanentă cu BVB.

(2) Dispoziţiile alin.1 sunt aplicabile şi emitenţilor care la data AGEA nu îndeplinesc condiţiile pentru ca acţiunile lor să fie tranzacţionate pe o piaţă reglementată, însă AGEA a decis iniţierea demersurilor pentru admiterea respectivelor acţiuni pe piaţa reglementată, în cazul acestora admiterea la tranzacţionare pe piaţa reglementată realizându-se cu respectarea dispoziţiilor Regulamentului CNVM nr. 1/2006.

(3) Prin derogare de la dispoziţiile art. 89 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile de piaţă, tranzacţionarea pe piaţa reglementată a acţiunilor emitenţilor menţionaţi la alin.1, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 213-217 din Legea nr. 297/2004, se va realiza fără obligativitatea publicării unui prospect autorizat de CNVM şi fără îndeplinirea altei formalităţi sau proceduri, începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României Partea a IV a a Hotărârii AGEA menţionate la alin.1.

(4) În situaţia în care AGEA aprobă tranzacţionarea în cadrul sistemului alternativ de tranzacţionare administrat de S.C. B.V.B. S.A., emitenţii au obligația să îndeplinească în termen de 180 de zile de la data AGEA care hotărăște admiterea, toate cerinţele legale necesare tranzacţionării acţiunilor lor în cadrul sistemului alternativ de tranzacţionare.


Art.6 S.C. B.V.B. S.A. are obligaţia de a asigura suportul necesar emitenţilor prevăzuţi la art. 1 în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile emitenţilor ale căror acţiuni se tranzacţionează pe piaţa reglementată sau pe sistemul alternativ de tranzacţionare administrate de S.C. B.V.B. S.A., în conformitate cu opţiunea emitentului.
Art.7. (1) În cazul în care emitenţii menţionaţi la art. 4 alin. (1) nu convoacă AGEA în termenul menţionat la art. 4 alin. 1 sau nu decid în cadrul AGEA tranzacţionarea acţiunilor pe piaţa reglementată, aceştia au obligaţia iniţierii şi finalizării procedurilor în vederea retragerii de la tranzacţionare, în condiţiile prevăzute de art. 203 şi 206 din Legea nr. 297/2004 sau de dispoziţiile art. 87 alin. (4) lit.d) şi alin. (5)-(10) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, în termen de maxim 180 de zile de la data AGEA.
(2) În cazul în care emitenţii menţionaţi la art. 3 alin. (2) nu convoacă AGEA în termenul menţionat la art. 4 alin. 1 sau nu decid în cadrul AGEA tranzacţionarea acţiunilor în cadrul sistemului alternativ de tranzacţionare aceştia au obligaţia iniţierii şi finalizării procedurilor în vederea retragerii de la tranzacţionare, în condiţiile prevăzute de art. 203 şi 206 din Legea nr. 297/2004 sau, dispoziţiile art. 87 alin. (4) lit.d) alin. (5)-(10) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, în termen de maxim 180 de zile de la data AGEA.
(3) Dispoziţiile alin. (1) ori, după caz, alin.2 sunt aplicabile şi societăţilor comerciale care nu au convocat AGEA menţionată la art.4 şi/sau nu au respectat dispoziţiile art. 5 alin. 1 şi 4 din prezenta Instrucţiune
(4) Societăţile menţionate la art. 1 care nu vor convoca AGEA şi/sau nu vor întocmi şi depune documentele corespunzătoare sau nu vor iniţia procedurile de delistare menţionate la alin. (1) şi (2) în termenele prevăzute de prezenta instrucţiune, vor fi amendate contravenţional, în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004.
(5) În cazul în care societăţile prevăzute la alin. (1)-(3) nu iniţiază în termen de 180 de zile de la data AGEA procedurile de delistare, acţionarul care deţine controlul asupra emitentului va fi sancţionat contravenţional, iar ceilalţi acţionari vor fi îndreptăţiţi să-i solicite acestuia să le cumpere acţiunile la un preţ echitabil, stabilit în conformitate cu dispoziţiile art. 204 din Legea nr. 297/2004.
Art. 8 (1) Până la data începerii tranzacţionării pe piaţa reglementată administrată de S.C. B.V.B. S.A. sau pe sistemul alternativ de tranzacţionare ATS administrat de S.C. B.V.B. S.A.,

a) emitenţii ale căror acţiuni se tranzacţionează pe Piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate vor avea obligaţii de raportare conform regulilor aplicabile în prezent,

b) acţiunile emitenților prevăzuți la lit. a) se vor tranzacţiona conform regulilor aplicabile în prezent.

(2) Retragerea de la tranzacţionare din cadrul oricărei pieţe sau sistem alternativ de tranzacţionare a societăţilor comerciale care au făcut parte din Programul de Privatizare în Masă se va face exclusiv prin ofertă publică de cumpărare adresată tuturor acţionarilor pentru toate deţinerile acestora şi prin exercitarea dreptului prevăzut de art. 206 din Legea nr. 297/2004 sau în conformitate cu prevederile art. 87 alin. 4 lit. d) şi alin (5)- (10) din Regulamentul CNVM nr.1 /2006.

(3) Prevederile Legii nr. 297/2004, Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, precum şi alte reglementări emise de C.N.V.M. privind ofertele publice de preluare obligatorii, şi utilizarea votului cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliilor de administraţie, aplicabile societăţilor ale căror acţiuni se tranzacţionează o piaţă reglementată, sunt incidente şi societăţilor ale căror acţiuni se tranzacţionează pe un sistem alternativ de tranzacţionare şi care au făcut parte din Programul de Privatizare în Masă.


Art. 9 (1) La data intrării în vigoare a prezentei Instrucţiuni se abrogă Dispunerea de Măsuri nr.8/2006.

(2) În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei Instrucţiuni se abrogă Regulamentul CNVM nr. 2/2002, Regulamentul CNVM 2/2004, Regulamentul CNVM 4/2005, Regulamentul CNVM 19/2005, Dispunerile de Măsuri nr. 7/2005 şi 17/2005, precum şi orice altă normă juridică contrară.(3) Activitatea Pieţei Rasdaq încetează la data expirării termenului prevăzut la alin. (2)

(4) Prezenta Instrucţiune intră în vigoare la data publicării Ordinului de aprobare al preşedintelui CNVM în Monitorul Oficial.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка