Другі Міжнародны Кангрэс даследчыкаў Беларусі 28-30 верасня 2012 года
старонка1/8
Дата канвертавання21.05.2016
Памер1.42 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


Web: www.icbs.lt, www.palityka.org

E-mail: icbs@palityka.org

Tel. (BEL) + 375 29 673 32 96

Tel. (LT) + 370 68 63 11 46

Fax. + 370 37 20 38 58
Другі Міжнародны Кангрэс даследчыкаў Беларусі

28-30 верасня 2012 года (Коўна, Літва)

Праграма выступаў па секцыях і панэлях


The Second International Congress of Belarusian Studies

September 28-30, 2012 (Kaunas, Lithuania)

Program (Sections and Panels)

Змест Contents
Секцыя 1. Вялікае Княства Літоўскае: палітыка, сістэма кіравання, заканадаўства, міжнародныя стасункі

Section 1. Grand Duchy of Lithuania: Politics, System of Government, Law and International Relations

Старонкі (Pages): 5-9


Секцыя 2. Lingua i natio: Праблема этнічнасці ў Сярэднявеччы і раннім Новым часе

(казус Вялікага Княства Літоўскага)

Section 2. Lingua et Natio: Ethnicity Problem in Middle Ages and Early Modern Time

(Grand Duchy of Lithuania Case)

Старонкі (Pages): 10-13


Секцыя 3. Мадэрнізацыя, індустрыялізацыя і палітычныя пераўтварэнні: Беларусь у ХІХ ст.

Section 3. Modernization, Industrialization and Political Transformation: Belarus in the 19th Century

Старонкі (Pages): 14-16


Секцыя 4. Мадэрнізацыя, сацыяльныя і палітычныя пераўтварэнні: Беларусь у ХХ ст.

Section 4. Modernization, Industrialization and Political Transformation: Belarus in the 20th Century

Старонкі (Pages): 17-21


Секцыя 5. Сучасная беларуская культура

Section 5. Contemporary Belarusian Culture

Старонкі (Pages): 22-27Секцыя 6. Беларускі кінематограф: рэінтэрпрэтацыі “савецкага” і праблемы постсавецкага перыяду

Section 6. Belarusian Cinema: Reinterpretation of the “Soviet” and Problems of Post-Soviet Period

Старонкі (Pages): 28-30


Секцыя 7. Беларуская літаратура: пераклад, выданне, даследаванне

Section 7. Belarusian Literature: Translation, Publication and Research

Старонкі (Pages): 31-34


Секцыя 8. Беларуская Біблія: праблемы і перспектывы навуковага перакладу

Section 8. Belarusian Bible: Problems and Prospects of Academic Translation

Старонкі (Pages): 35-37


Секцыя 9. Багаслоўская думка:

гістарычны і сацыяльны кантэкст, даследчая праблематыка і перспектывы развіцця

Section 9. Theological Thought: Historical and Social Context, Research Problems and Prospects for Development

Старонкі (Pages): 38-41


Секцыя 10. Інстытуты беларускай палітыкі, 1990-2012

Section 10. Institutions of Belarusian Politics, 1990-2012

Старонкі (Pages): 42-45


Секцыя 11. Беларусь у сістэме двухбаковых стасункаў

Section 11. Belarus in the System of Bilateral Relations

Старонкі (Pages): 46-49


Секцыя 12 Беларусь у сістэме міжнародных адносін

Section 12 Belarus in the System of Bilateral Relations

Старонкі (Pages): 50-52


Секцыя 13 Даследаванні грамадзянскай супольнасці Беларусі

Section 13 Belarusian Civil Society Studies

Старонкі (Pages): 53-56


Секцыя 14 Праблемы трансфармацыі эканомікі Беларусі

Section 14 Issues of Belarusian Economy Transformation

Старонкі (Pages): 57-60


Секцыя 15. Разнастайнасці (пост)камунізму ў Цэнтральна-Усходняй Еўропе

Section 15. Diversities of (Post)Communism in Central and Eastern Europe

Старонкі (Pages): 61-63


Секцыя 16 Сацыяльная і гуманітарная веда: змена даследчых парадыгм

Section 16 Social and Humanitarian Knowledge: Change of Research Paradigms

Старонкі (Pages): 64-67


Секцыя 17. Горад, урбанізацыя, гараджане: гістарычная ўрбаністыка

Section 17. City, Urbanization, City Dwellers: Historical Urban Studies

Старонкі (Pages): 68-70


Секцыя 18. Беларускае рэлігіязнаўства: вынікі дваццацігадовай гісторыі і перспектывы развіцця

Section 18. Religion Studies in Belarus: Gains of Two Decades and Prospects for Development

Старонкі (Pages): 71-73


Секцыя 19. Гендэрныя палітыкі і практыкі ў Беларусі.

Section 19. Gender Policies and Practices in Belarus

Старонкі (Pages): 74-80


Cекцыя 20. Рэфармаванне беларускай сістэмы адукацыі: практыка і канцэптуальнае забеспячэнне

Section 20. Reform of Belarusian Education System: Practices and Intellectual Background

Старонкі (Pages): 81-84Спіс гасцей
Арсеній Савіцкі, Інфармацыйна-асветніцкая установа “Актуальная канцэпцыя”

Arsienij Savicki (Arseni Sivitski), Belarus, Informative-Outreach Institution Topical Conception
Алена Хацкевіч, Беларусь, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

Aliena Chackievič (Alena Khatskevich), Belarus, Belarusian State Universiry
Фарыд Беррашэд, Беларусь, СООО “Трэгросс”

Faryd Bierrašed (Faryd Berrashed), Belarus,

Леанід Каліценя (Leonid KalitenyA), Belarus, Цэнтр Сацыяльных Інавацый (Center For Social Innovations), director

Алексей Пикулик (Alexei Pikulik), Belarus, BISS, Academic Director

Алена Арцёменка (Alena Artsiomenka), Беларусь, Беларускi iнстытут стратэгiчных даследаванняў (Belarusian Institute for Strategic Studies), аналiтык

Татьяна Кузина (Tatiana Kouzina), Беларусь, Белорусский институт стратегических исследований (Belarusian Institute for Strategic Studies), исполнительный директор

Екатерина Пукач (Katsiaryna Pukach), Беларусь, Белорусский институт стратегических исследований (Belarusian Institute for Strategic Studies), координатор

Святлана Анташкевіч (Sviatlana Antashkevich), Беларусь, Асацыяцыя дадатковай адукацыі і асветы (Association for life-long learning and enlightenment), выканаўчы дырэктар

Андрэй Елісееў (Andrei Yeliseyeu), Беларусь, Беларускі інстытут стратэгічных даследванняў (Belarusian Institite for Strategic Studies), аналітык

Андрей Каллаур (Andrei Kalavur), Беларусь, БГУ Исторический факультет (BSU, department of History), студент

Anice Chebout (Anice Chebout), Belgium, Icon International  Benelux SA, CEO

Андрэй Ягораў (Andrei Yahorau), Беларусь, Цэнтр Еўрапейскай Трансфармацыі (Centre for European Transformation), Дырэктар

Аксана Шэлест (Aksana Shelest), Беларусь, Цэнтр Еўрапейскай Трансфармацыі (Centre for European Transformation), Старэйшы аналітык

Алена Зуйкова (Alena Zuikova), Беларусь, Цэнтр Еўрапейскай Трансфармацыі (Centre for European Transformation), Малодшы аналітык

Яна Дадеркина (Yana Dadzerkina), Беларусь, БГУ, Исторический факультет (BSU, Department of History), студент

Natallia Zhukovich, Belgium, ICON International, hysiene & health-care manager

Русаковіч Андрэй (Rusakovich Andrei), Беларусь, Грамадскае аб’днанне “Цэнтр вывучэння знешняй палітыкі і бяспекі” (Public Association Foreign Policy and Security Research Center), Старшыня праўлення

Секцыя 1.

Вялікае Княства Літоўскае:

палітыка, сістэма кіравання, заканадаўства, міжнародныя стасункі

Section 1.

Grand Duchy of Lithuania:

Politics, System of Government, Law and International Relations

Панэль 1.1.

Panel 1.1.

Андрэй Блануца

(Андрій Блануца)


Andrii Blanutsa

Украіна

Ukraine


Інстытут гісторыі Украіны НАН Украіны, кандыдат гістарычных навук
Institite of History of Ukraine, NAS of Ukraine, PhD in History

Палітыка зямельных наданняў Ягелонаў у Вялікім Княстве Літоўскім

The Politics of Jagiellons Land Bestowal in the Grand Duchy of Lithuania


Политика земельных пожалований Ягеллонов в Великом княжестве Литовском

Уладзімір Фёдараў

Uladzimir Fiodaraŭ (Uladzimir Fedarau)Belarus

Belarus


Рэспубліканскі Інстытут Вышэйшай Школы, магістр гісторыі

National Institute for Higher Education, Master in HistoryЛітоўская метрыка як галоўная крыніца па вывучэнні працэсу ўнутранай каланізацыі ВКЛ у XV-XVI ст.: асаблівасці і праблемы выкарыстання

Lithuanian Metrica as the Main Source of Studying Internal Colonization Process in GDL in 15-16th Cent.: Features and Problems of UsingІрына Хромава

(Ірина Хромова)


Iryna Khromova

Украіна

Ukraine


Інстытут гісторыі Украіны НАН Украіны, кандыдат гістарычных навук
Institute of History of Ukraine, NAS Ukraine, PhD in History

Вялікае Княства Літоўскае і Услус Джучы: манетны чакан на памежных тэрыторыях

Grand Duchy of Lithuania and Ulus Juchi: Coinage in the Border Territories


Великое княжество Литовское и Улус Джучи: монетный чекан на приграничных территориях

Наталля Сліж

Natallia Sliž

(Natallia Slizh)


Беларусь

Belarus


Беларускі інстытут правазнаўства, Гродзенскі філіял, кандыдат гістарычных навук
Belarusian Institute of Law, Hrodna Branch, PhD in History

Асобнікі Статута 1588 г. як дадатковыя крыніцы права

Copies of the Statute of 1588 as Additional Sources of LawРагнеда Аляхновіч

Rahnieda Aliachnovič (Rogneda Olehnovich)
Беларусь

Belarus


Інстытут гісторыі НАН Беларусі

Institute of History, NAS of BelarusДзеяздольнасць і праваздольнасць жанчын у другой палове XV – першай палове XVI ст.
Ability and Capacity of Women in the Second Half of the 15th – the First Half of the 16th Century

Алена Русіна

(Олена Русіна)


Olena Rusina

Украіна

Ukraine


Інстытут гісторыі Украіны НАН Украіны, кандыдат гістарычных навук
Institute of History of Ukraine, NAS of Ukraine, PhD in History

Ідэя “Вялікага Княства Рускага” ў XV-XVI стст.

The Idea of the “Grand Duchy of Rus” in the 15th-16th Centuries


Идея “Великого княжества Руського” в XV-XVI вв.


Панэль 1.2.

Panel 1.2.

Вітаўтас Янкаўскас
Vytas Jankauskas

Літва
Lithuania

Універсітэт Вітаўта Вялікага, PhD
Vytautas Magnus University, PhD in History

Князі Свіраў у Брэсцкім павеце на мяжы XV-XVI стст.
The Dukes of Svyriai in Brest District at the Border of 15th - 16th Centuries
Svyrių kunigaikščiai XV- XVI a. sandūroje Bresto paviete

Лаўрынас Шадвідіс

Laurynas ŠedvydisЛітва

LithuaniaУніверсітэт Вітаўта Вялікага, магістр гісторыі

Vytautas Magnus University, Master in HistoryАдукацыя дваранства і магчымасці для сацыяльнай мабільнасці падчас фармавання дзяржаўнай бюрактратыі: прыклад Ваўкавыскага павета (1550-я – 1600-я гг.)
Education of Nobility and the Possibilities for Social Mobility in the Emerging State Bureaucracy: the Case of Vaukavysk District (1550s – 1600s)

Андрэй Янушкевіч

Andrej Januškievič (Andrei Yanushkevich)Беларусь

Belarus


Беларускі інстытут правазнаўства, кандыдат гістарычных навук
Belarusian Institute of Law, PhD in History

Урокі Люблінскай уніі: перамога прыватнага інтарэсу над публічным

Lessons from the Union of Lublin: the Victory of Private over Public InterestСяргей Салей

Siarhiej Saliej

(Siarhei Salei)


Беларусь

Belarus


Гродненскае абласное грамадскае аб’яднанне маладых навукоўцаў “ВІТ”, магістр даследаванняў Сярэднявечча
Hrodna Regional Association of Young Intellectuals VIT, Master in Medieval Studies

Тытулатура манарха ў дыпламатычнай барацьбе Вялікага Княства Літоўскага і Маскоўскай дзяржавы часоў Жыгімонта Аўгуста

Ruler’s Title in Diplomatic Relations between the Grand Duchy of Lithuania and Muscovy in the Times of Sigismund AugustУладзімір Падалінскі

Uladzimir Padalinski (Uladzimir Padalinski)Беларусь

BelarusБеларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт, кандыдат гістарычных навук
Belarusian State Economic University, PhD in History


Дзейнасць прадстаўнікоў Вялікага Княства Літоўскага на вальных соймах Рэчы Паспалітай у канцы XVI ст.: партыкулярныя тэндэнцыі
The Grand Duchy of Lithuania Representatives’ Activity on the General Diets of the Commonwealth in the end of 16th Century: Particular Tendencies


Панэль 1.3.

Panel 1.3.

Ігар Бортнік

Ihar Bortnik

(Ihar Bortnik)


Беларусь

Belarus


Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт, кандыдат філасофскіх навук
Polack State University, PhD in Philosophy

Праблема талеранцыі ў сацыяльна-палітычнай думцы Рэчы Паспалітай ва ўмовах рокашу 1606-1609 гг.
The Problem of Tolerance of Social and Political Thought in Polish–Lithuanian Commonwealth at Rokosz of 1606-1609

Віталій Галубовіч

Vitalij Halubovič (Vitali Halubovich)Беларусь

Belarus


Гродзенскі дзяржаўны аграрны ўніверсітэт, кандыдат гістарычных навук

Hrodna State Agricultural University, PhD in HistoryCоймікі Вялікага Княства Літоўскага ў час праўлення Уладзіслава IV Вазы (1633-1648)
Nobility Assemblies of Grand Duchy of Lithuanian in Reign of Vladislav IV Vaza (1633-1648)

Рамуне Шмігельскітэ-Стукене
Ramunė Šmigelskytė-Stukienė

Літва

Lithuania
Інстытут гісторыі Літвы, доктар гістарычных навук

Lithuanian Institute of History, Dr. hab. in History
Змены ў дзяржаўным кіраванні ў Вялікім Княстве Літоўскім (другая палова XVIII ст.)

Changes in Public Administration in the Grand Duchy of Lithuania (the Second Half of the 18th Century)


Viešojo administravo pokyčiai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVIII a. II pusėje

Ірына Кітурка

Iryna Kiturka

(Iryna Kiturka)


Беларусь

Belarus


Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы, кандыдат гістарычных навук
Hrodna State Janka Kupala University, PhD in History

Скарбавая камісія ВКЛ у справе мадэрнізацыі мытнай службы

Treasury Commission of GDL in thе Process of Modernization of Customs ServiceАндрэй Мацук

Andrej Macuk

(Andrei Matsuk)


Беларусь

Belarus


Інстытут гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук
Institute of History, NAS of Belarus, PhD in History

Праграма рэформ дзяржаўнага ладу шляхты ВКЛ у 1736-1763 гг.

Gentry Reform Program of GDL Government in 1736-1763
Панэль 1.4.

Panel 1.4.

Ларыса Булла

Larysa Bulla

(Larysa Bulla)


Беларусь

Belarus


Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

Belarusian State UniversityСтанаўленне фізіякратызму ў Рэчы Паспалітай у другой палове XVIII ст.
Emergence of Fiziocratism in Polish Commonwealth in the Second Half of the 18th Century
Становление физиократизма в Речи Посполитой во второй половине XVIII в.

Дзмітры Вашчук

(Дмитро Ващук)


Dmytro Vashchuk

Украіна

Ukraine


Інстытут гісторыі Украіны НАН Украіны, кандыдат гістарычных навук
Institute of History of Ukraine, NAS of Ukraine, PhD in History

“Падолле пад уладай Літвы” (невядомы рукапіс Яфіма Сыцынскага)

“Podolie under the Authority of Lithuania” (unknown Yefim Sitsinskiy’s manuscript)


"Подолье под властью Литвы” (неизвестная рукопись Ефима Сицинского)

Вайда Камунтавічэне

Vaida KamuntavičienėЛітва

LithuaniaУніверсітэт Вітаўта Вялікага, PhD

Vytautas Magnus university, PhD in History
Цудоўныя з’явы ў Віленскім Епіскапаце ў другой палове XVII стагоддзя
Miracle Phenomena in the Vilnius Episcopate in the Second Half of the 17th Century
Stebuklo fenomenas Vilniaus vyskupijoje XVII a. antrojoje pusėje

Уладзімір Кароткі

Uladzimir Karotki

(Uladzimir Karotki)


Беларусь

Belarus


Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, кандыдат філалагічных навук
Belarusian State University, PhD in Philology

Контррэфармацыя або Контрправаслаўе: праблема пабудовы дынамічнай мадэлі эпох і стыляў у даўняй беларускай літаратуры
Counter-Reformation or Counter-Orthodoxy: the Problem of Construction of Dynamic Model of Epochs and Styles in the Ancient Belarusian Literature

Жанна Некрашэвіч-Кароткая
Žanna Niekraševič-Karotkaja

(Zhanna Nekrashevich-Karotkaja)Беларусь

Belarus


Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, кандыдат філалагічных навук
Belarusian State University, PhD in Philology

Лацінамоўная літаратура Вялікага Княства Літоўскага ў беларускім і літоўскім навуковых дыскурсах
Latin Language Literature of the Grand Duchy of Lithuania in Lithuanian and Belarusian Scientific Discourses

Генадзь Сагановіч

Hienadź Sahanovič (Henadz Sahanovich)Беларусь

Belarus


Еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт, кандыдат гістарычных навук
European Humanities University, PhD in History

Прэзентацыя беларускага выдання кнігі А. Валіцкага “Нацыя, нацыяналізм, патрыятызм”
Presentation of the book “Nation, Nationalism, Patriotism” by A. Walicki, Belarusian edition

Віктар Якубаў

Viktar Jakubaŭ

(Viktar Yakubau)


Беларусь

Belarus


Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт, магістр гісторыі
Polack State Univetrsity, Master in History

Удзел беларускіх земляў ВКЛ у Інфлянцкай і Маскоўскай вайне пачатку XVII ст.
Participation of Belarusian Lands in the Livonian and Moscow War in Early 17th Century


Секцыя 2.

Lingua i natio: Праблема этнічнасці ў Сярэднявеччы і раннім Новым часе

(казус Вялікага Княства Літоўскага)

Section 2.

Lingua et Natio: The Ethnicity Problem in Middle Ages and Early Modern Time

(Grand Duchy of Lithuania Case)

Панэль 2.1. Методыка

Panel 2.1. Methods

Вірджыліў Бырлэдзяну

(Виржилиу Бырлэдяну)


Virgiliu Birladeanu


Малдова

MaldovaІнстытут гісторыі, дзяржавы і права Акадэміі навук Малдовы, PhD

Institute of History, State and Law, Academy of Sciences of Moldova, PhD in History
У пошуках гістарычнай еднасці альбо “два стагоддзі нацыянальнай міфалогіі”. Досвед румынскай/малдаўскай гістарыяграфіі

In Search of Historical Unity or “Two Centuries of National Mythology”. The Experience of Romanian/Moldavian Historiography


В поисках исторического единства или “два века национальной мифологии”. Опыт румынской/молдавской историографии

Ірына Шчэрбач

Iryna Ščerbač

(Iryna Shcherbach)


Польшча

Poland


Варшаўскі ўніверсітэт, кандыдат філалагічных навук
University of Warsaw, PhD in Philology

Свядомасць моўнай супольнасці на беларускіх землях Вялікага Княства Літоўскага (XVI-XVII стст.)
Language Community Consciousness in Belarusian Lands of the Great Duchy of Lithuania (XVI -XVII w.)
Świadomość językowa społeczeństwa na ziemiach białoruskich w Wielkim Księstwie Litewskim (XVI-XVII w.)

Алег Дзярновіч

Alieh Dziarnovič

(Aleh Dziarnovich)


Беларусь

Belarus


Інстытут гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук
Institute of History, NAS of Belarus, PhD in History

Прыгоды народаў: Мова і этнічнасць у кнігавыдавецкіх практыках Вялікага Княства Літоўскага XVI-XVII cтст.
The Adventures of Nations: Language and Ethnicity in the Book Publishing Practices of the Grand Duchy of Lithuania in the 16th – 17th Centuries

Генадзь Праневіч

Hienadź Pranievič (Henadzi Pranevich)Беларусь

Belarus


Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна
A.S. Pushkin Brest State University

Мова, культура і нацыянальныя асаблівасці беларусаў у эпоху Вялікага Княства Літоўскага
Language, Culture and National Peculiarity of the Belarusians in Grand Duchy of Lithuania Time

Барбара

Павелка-Чайка


Barbara

Pawełko-CzajkaПольшча

PolandУніверсітэт Вроцлава, аспірант

University of Wroclaw, PhD student
Традыцыя ВКЛ у поглядах краёўцаў Віленскага рэгіёну

The Tradition of the Grand Duchy of Lithuania in Views of Krajowcy from Vilnia Region


Tradycja Wielkiego Księstwa Litewskiego w poglądach wileńskich krajowców

  1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка