Dr hab. Przemysław Dąbrowski, prof. Uwm pełnione funkcje uczelniane
Дата канвертавання25.04.2016
Памер38.51 Kb.
dr hab. Przemysław Dąbrowski, prof. UWM
Pełnione funkcje uczelniane:

- Kierownik Katedry Filozofii i Polityki Prawa WPiA UWM


Email: przemyslaw.dabrowski@uwm.edu.pl
Główne obszary badawcze:

- Wielkie procesy sądowe w historii;

- Historia myśli polityczno-prawnej;

- Bezpieczeństwo państwa z płaszczyzny historii doktryn polityczno-prawnych;

- Reforma rolna w programach polskich ugrupowań Wilna okresu dwudziestolecia międzywojennego;

- Myśl polityczno-prawna wileńskiego adwokata i filantropa Tadeusza Wróblewskiego

- Pitawal wileński;

- Historia nauczania prawa- Samorząd terytorialny na tle porównawczym.
Dorobek naukowy:
Książki:
P. Dąbrowski, Narodowa Demokracja byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Studium z zakresu myśli politycznej i działalności obozu narodowego na ziemiach litewsko-białoruskich w latach 1897-1918, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2010, ss. 1–388
P. Dąbrowski, Siła w kulturze, jedność w narodzie. Wileńska działalność społeczno-polityczna Michała, Witolda i Emilii Węsławskich w końcu XIX wieku i pierwszej połowie XX wieku (do 1930 roku), Wydawnictwo Arche, Gdańsk 2011, ss. 1–253
P. Dąbrowski, Rozpolitykowane miasto. Ustrój polityczny państwa w koncepcjach polskich ugrupowań działających w Wilnie w latach 1918–1939, Wydawnictwo Arche, Gdańsk 2012, ss. 1–632
Edycja źródeł:
T. Grużewski, Polska i Rosja, wstęp i wybór P. Dąbrowski, Kraków 2013 (wstęp:
P. Dąbrowski, „Roztargniony” apologeta antyrosyjskości i idei narodowej).
Rozdziały w książkach (wybrane publikacje):
P. Dąbrowski, Konflikt językowy w nabożeństwie dodatkowym w Kościele katolickim na ziemiach byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 1863–1905, [w:] Cuius regio eius religio? Zjazd Historyków Państwa i Prawa Lublin, 20-23 IX 2006 r., red. G. Górski, L. Ćwikła, M. Lipska, Lublin 2006;
D. Szpoper, P. Dąbrowski, Idea utworzenia wyższego zakładu naukowego
w Wilnie na początku XX wieku
, [w:] Rola oświaty i szkolnictwa w procesie kształtowania się świadomości narodowej na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim, pod red. W. Śleszyńskiego, Białystok 2007, s. 101–118;
P. Dąbrowski, M. Gałędek, Kształtowanie się polskiej władzy cywilnej na ziemiach litewsko-białoruskich w latach 1918-1920 – projekty i ich realizacja, [w:] Gospodarcze i społeczne problemy XX i XXI wieku, pod red. T. Nocha, Gdańsk 2009, s. 7–44;
D. Szpoper, P. Dąbrowski, Dzieje „Kuriera Litewskiego w latach 1905–1915, [w:] Z dziejów polskiej prasy konserwatywnej. Przegląd tytułów, pod red. W. Micha, B. Borowika, Lublin 2009, s. 93–109;
P. Dąbrowski, Idea utworzenia przez rząd polski Uniwersytetu Ukraińskiego – w świetle wspomnień Fryderyka Zolla, [w:] W kręgu idei. Państwo – edukacja – religia. Księga pamiątkowa ofiarowana dr Katarzynie Kalinowskiej, pod red. W. Wojdyły, G. Radomskiego, M. Zamojskiej, D. Góry-Szopińskiego, Toruń 2011, s. 121–143;
D. Szpoper, P. Dąbrowski, John Stuart Mill – prekursor teoretycznych rozważań o nacjonalizmie i narodzie politycznym, [w:] Nam hoc natura aequum est... Księga Jubileuszowa ku czci Profesora Janusza Justyńskiego w siedemdziesięciolecie urodzin, red. A. Madeja, Toruń 2012, s. 179–190;
P. Dąbrowski, „Tygodnik Petersburski” (1830-1858) Józefa Emanuela Przecławskiego, [w:] Z dziejów prasy konserwatywnej. Twórcy i dzieła, pod red. B. Borowika i W. Micha, Lublin 2012, s. 9–29;
P. Dąbrowski, Polski elitaryzm kulturalny na przełomie XIX i XX wieku,
[w:] Egalitaryzm i elitaryzm. Tradycja i przyszłość Europy, pod red. E. Kozerskiej, P. Sadowskiego i A. Szymańskiego, Opole 2012, s. 199–216;
P. Dąbrowski, „Litewski Wielopolski” – program hrabiego Wiktora Starzeńskiego przed 1863 rokiem, [w:] Próba ustrojowej rekonstrukcji Królestwa Polskiego w latach 1861-1862. W 150. rocznicę reform Margrabiego Aleksandra Wielopolskiego, pod red. L. Mażewskiego, Olsztyn 2012, s. 73–83;
P. Dąbrowski, Struktura i zadania samorządu miejskiego Litwy w projekcie Tadeusza Wróblewskiego z 1918 roku, [w:] Regnare. Gubernare. Administrare. Z dziejów administracji, sądownictwa i nauki prawa, pod red. S. Grodziskiego i A. Dziadzio, Kraków 2012, s. 73–82;
P. Dąbrowski, Stronnictwo Faszystów Polskich i „narodowi socjaliści” w Wilnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego, [w:] Tendencje rozwojowe myśli politycznej i prawnej, pod red. M. Maciejewskiego, M. Marszała i M. Sadowskiego, Wrocław 2014;
P. Dąbrowski, Policja Państwowa XVI Okręgu Wileńskiego w latach 1922­­­­­–1926 – geneza, struktura i zadania, [w:] Prawo policyjne, pod red. M. Czuryk, M. Karpiuka, J. Kostrubca i K. Orzeszyny, Warszawa 2014.
Artykuły (wybrane publikacje):
D. Szpoper, P. Dąbrowski, Postępowanie karne przeciwko Stanisławowi Cywińskiemu i Aleksandrowi Zwierzyńskiemu – sprawa zamknięcia „Dziennika Wileńskiego" 17 lutego 1938 roku, [w:] „Gdańskie Studia Prawnicze. Zagadnienia prawa karnego", pod red. J. Warylewskiego, t. XIX, Gdańsk 2008, s. 235–250;
P. Dąbrowski, M. Gałędek, „Program wołyński” w świetle protokołu ze zjazdu wojewodów z kresów wschodnich z 2 i 3 grudnia 1929 roku, [w:] „Przegląd Humanistyczny”, nr 3, Szczecin 2010, s. 205–225;
P. Dąbrowski, Geneza Ustawy o prawie autorskim z 29 marca 1926 roku, [w:] „Studia Iuridica Toruniensia”, z. 7, pod red. E. Bagińskiej, Toruń 2010, s. 66–89;
P. Dąbrowski, D. Szpoper, Zdjes Polszi niet..”. Polsko-litowskie politiczeskie elity i Rossija Aleksandra II (1855-1862), [w:] „Rodina”, nr 9, Moskwa 2010, s. 121–123;
P. Dąbrowski, Buvusios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės lenkų tautiniai demokratai ir lietuvių tautinis atgimimas XX amažiaus pradžioje, [w:] „Lietuvos istorijos studijos”, t. 27, Wilno 2011, s. 54–60;
P. Dąbrowski, Zabójstwo Prezydenta Gabriela Narutowicza – proces Eligiusza Niewiadomskiego, [w:] „Imponderabilia. Biuletyn Piłsudczykowski”, z. 2, Gdańsk 2011, s. 144–165;
P. Dąbrowski, Instytucjonalne formy repolonizacji szlachty zagrodowej w Małopolsce Wschodniej i na Wołyniu w latach 1933-1939, [w:] „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. LXIII, z. 1, Poznań 2011, s. 247–260;
P. Dąbrowski, Union of Brest and its Dissolution on the Territories of the Congress Kingdom of Poland, Belarusian and Lithuanian Lands, [w:] „Journal on European History of Law”, z. 2, London 2011, s. 86–90;
D. Szpoper, P. Dąbrowski, Polsko-litewski spór językowy w diecezji wileńskiej na przełomie XIX i XX wieku, [w:] „Gdańskie Studia Prawnicze. Księga Pamiątkowa Profesora Sławomira Dalki”, pod red. Z. Szczurka, t. XXVI, Gdańsk 2011, s. 203–222;
P. Dąbrowski, Obraz Litwinów – głównych przedstawicieli litewskiego odrodzenia narodowego, w oczach Polaków – mieszkańców byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego na przełomie XIX i XX wieku, [w:] „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, sectio G: IUS, nr LVIII, z. 2, Lublin 2011, s. 17–42;
P. Dąbrowski, Pojęcie szczęścia w „Dialogach” Platona, [w:] „Gdańskie Studia Prawnicze. W kręgu historii doktryn politycznych i prawnych oraz konstytucjonalizmu. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Sylwestrzaka”, pod red. D. Szpopera, t. XXVII, Gdańsk 2012, s. 83–92;
P. Dąbrowski, R. Gaidis, „Rzeź kroska” – przyczynek do dziejów walki Polaków i Litwinów przeciwko rządom carskim w XIX wieku, [w:] „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. 64, z. 1, Poznań 2012, s. 129–139;
P. Dąbrowski, The model of legal education in Poland, [w:] „Journal of Law”, nr special edition, red. D. Szpoper, N. Surguladze, Tbilisi 2012, s. 54–69;
P. Dąbrowski, National Democratic Camp of the Former Grand Duchy of Lithuania and its Attitudes Towards War, Peace and Independence during World War I, [w:] „Journal on European History of Law”, z. 1, London 2012, s. 112–115;
D. Szpoper, P. Dąbrowski, Sprawa Zygmunta Wasilewskiego – proces o zniesławienie Aleksandra Lednickiego, [w:] „Studia Iuridica Toruniensia”, t. XI, Toruń 2012, s. 201–225;
P. Dąbrowski, Myśl polityczno-prawna starożytnych Chin – próba syntezy, [w:] „Gdańskie Studia Azji Wschodniej”, nr 2, Gdańsk 2012, s. 25–45;
P. Dąbrowski, Vilnius Social Democracy after World War I (to the beginning of 1919) – selected aspects of its activism and political and legal thought, “Journal on European History of Law”, nr 1, Londyn 2013, s. 81–84;
 P. Dąbrowski, Александр I о польском вопросе в мемуарах Михаила Клеофаса Огинского, [w:] „Wiestnik Istorii, Literatury i Iskusstwa”, t. 9, Moskwa 2014; P. Dąbrowski, Alexander I about the Polish issue in the Memoirs… of Prince Michael Kleofas Ogiński, [w:] “Journal on European History of Law”, nr 1, Londyn 5/2014;
P. Dąbrowski, Struktura i program Polskiego Związku Niepodległościowego Litwy („Penzel”) – przyczynek do dziejów Okręgu XI Wileńskiego Polskiej Organizacji Wojskowej na Litwie i Białorusi, [w:] „Przegląd Historyczno-Wojskowy”, nr 2, Warszawa 2014;
P. Dąbrowski, „Panama żyrardowska” w okresie dwudziestolecia międzywojennego – wyrok Sądu Obywatelskiego w sprawie Aleksandra Lednickiego, [w:] „Studia Iuridica Lublinensia”, t. XXI, Lublin 2014

Recenzje:
Recenzja: Z. Solak, Między Polską a Litwą. Życie i działalność Michała Römera 1880 – 1920, Kraków 2004, [w:] „Politeja”, nr 2 (4), Kraków 2005, s. 592–596;
Recenzja: A. Pukszto, Między stołecznością a partykularyzmem. Wielonarodowościowe społeczeństwo Wilna w latach 1915 – 1920, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2006, ss. 258, [w:] Imponderabilia. Biuletyn Piłsudczykowski”, z. 2, Gdańsk 2011, s. 209–216;
Konferencje krajowe i zagraniczne (wybrane):
Ogólnopolski Zjazd Historyków Państwa i Prawa (tytuł: Społeczeństwo a władza. Ustrój, prawo, idee), Kliczków 2008, referat zatytułowany: Program i struktury polskiego ruchu narodowego na ziemiach byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego przed 1915 rokiem;
VII Ogólnopolski Zjazd Katedr Doktryn Politycznych i Prawnych (tytuł: Kultura i myśl polityczno-prawna), Jurata 2008, referat zatytułowany: Kultura, oświata i wychowanie narodowe w doktrynie Narodowej Demokracji na ziemiach byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego na początku XX wieku;
VIII Kolokwium Historyczno-Prawne (tytuł: Egalitaryzm i elitaryzm. Tradycja
i przyszłość Europy
), Niewodniki 2010, referat zatytułowany: Polski elitaryzm kulturalny na przełomie XIX i XX wieku;
XXIII Zjazd Historyków Państwa i Prawa (tytuł: Prawo na przełomie epok), Warszawa–Zegrze 2010, referat zatytułowany: Myśl polityczno-prawna i działalność Polskiego Stronnictwa Ludowego Ziemi Wileńskiej w okresie dwudziestolecia międzywojennego;
I Colloquium polsko-gruzińskie na Uniwersytecie Państwowym im. Ivane Javakhishvilli w Tbilisi (tytuł: The history of law and problems of modern legal education), Tbilisi 2011, referat zatytułowany: The model of legal education in Poland past and present;
Międzynarodowa konferencja naukowa na Uniwersytecie w Khulo (tytuł: Orthodox religious history), Adżarska Republika Autonomiczna, Gruzja, Khulo 2011, referat zatytułowany: Union of Brest and its foundation in 1596 year (wraz z prof. Dariuszem Szpoperem);
Międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (tytuł: Polscy prawnicy w świecie), Olsztyn 2011, referat zatytułowany: Adwokat przysięgły okręgu wileńskiej izby sądowej – biografia Michała Węsławskiego (1849–1917);
X Ogólnopolski Zjazd Katedr Doktryn Politycznych i Prawnych (tytuł: Cudzoziemcy
w oczach Polaków. Polacy w oczach cudzoziemców
), Kazimierz Dolny n. Wisłą 2011, referat zatytułowany: Obraz Litwinów – głównych przedstawicieli litewskiego odrodzenia narodowego, w oczach Polaków – mieszkańców byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego na przełomie XIX i XX wieku;
Międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (tytuł: Próba ustrojowej rekonstrukcji Królestwa Polskiego
w latach 1861 – 1862. W 150. rocznicę reform Margrabiego Aleksandra Wielopolskiego
), Kętrzyn 2012, referat zatytułowany: „Litewski Wielopolski” – program hrabiego Wiktora Starzeńskiego przed 1863 rokiem;
II Colloquium polsko-gruzińskie na Uniwersytecie Państwowym im. Ivane Javakhishvilli w Tbilisi (tytuł: Contemporary problems of the history of law), Tbilisi 2012, referat zatytułowany: Civil law and civil proceedings in the Kingdom of Poland;
Międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Fundację Kaukaz
w Tbilisi (tytuł: Archeologia, etnologia, folklor Kaukazu, Ahalcihe 2012, Gruzja, referat zatytułowany: Georgian Contracting Officers in the Polish Army during the Interwar Years (1921-1939);
Międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Instytut Polski
przy Ambasadzie RP w Mińsku, Ambasadę Republiki Litewskiej w Mińsku, Instytut Wielkiego Księstwa Litewskiego w Kownie, organizację pozarządową „Polityczna sfera” w Mińsku (tytuł: Nationhood, Statehood, Region: National Movements and Regionalism in Belarus and Lithuania – late 19th – early 20th century), Mińsk 2012, referat zatytułowany: Wilno i Mińsk – główne ośrodki polskiego nacjonalizmu przełomu XIX i XX wieku;
Międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie, Instytut Wielkiego Księstwa Litewskiego w Kownie, Instytut Polski przy Ambasadzie RP w Wilnie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej oraz Samorząd Miasta Telsze (tytuł: 90 rocznica śmierci pierwszego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Gabriela Narutowicza oraz 150 rocznica urodzin Stanisława Narutowicza współautora i sygnatariusza Deklaracji Niepodległości Litwy), Telsze 2012, referat zatytułowany: Gabriel Narutowicza – w dziewięćdziesiątą rocznicę śmierci pierwszego Prezydenta odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej (wraz z Prof. Dariuszem Szpoperem);
Międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Uniwersytet Wileński (tytuł: Polacy litewscy czy Polacy na Litwie? Problem tożsamości narodowej XIX – XXI wiek), Wilno 2012, referat zatytułowany: „W poszukiwaniu syntezy”. Krajowość i próby rozwiązania konfliktu polsko-litewskiego w okresie dwudziestolecia międzywojennego na łamach wileńskiego „Włóczęgi” (1932 – 1936);
XI Ogólnopolski Zjazd Katedr Doktryn Politycznych i Prawnych (tytuł: Tendencje rozwojowe myśli politycznej i prawnej), Szklarska Poręba 2012, referat zatytułowany: Stronnictwo Faszystów Polskich i „narodowi socjaliści” w Wilnie doby okresu dwudziestolecia międzywojennego;
III Colloquium polsko-gruzińskie zatytułowane: Comparative Analysis of the Governorship of the Polish Kingdom and the Caucasus, Gdańsk, 6-7 V 2013, referat: The Structure and Powers of the Councils of State in the Kingdom of Poland between 1815 and 1867;
Międzynarodowa konferencja naukowa, zatytułowana: „X lat Polski w Unii Europejskiej - doświadczenia i perspektywy”, Gdańsk, 23 V 2014, referat: Richard Nikolaus von Coudenhove-Kalergi (1894-1972) – „ojciec” i „prorok” europejskiej myśli integracyjnej;
XXV Ogólnopolski Zjazd Historyków Prawa, tytuł:  „Nauka  i nauczanie prawa w przeszłości i współcześnie”, Kraków, 22–25 IX 2014, referat: Nauczanie nauki administracji i prawa administracyjnego na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego;
Organizacja konferencji:
Sekretarz: VII Ogólnopolski Zjazd Katedr Doktryn Politycznych i Prawnych, tytuł: Kultura i myśl polityczno-prawna. Jurata, 28-31 maja 2008;

Sekretarz: III Colloquium polsko-gruzińskie zatytułowane: Comparative Analysis of the Governorship of the Polish Kingdom and the Caucasus, Gdańsk, 6-7 V 2013.


Seminaria międzynarodowe:
Wydział Historyczny Uniwersytetu Wileńskiego, temat: Gente Lithuanus, natione Lithuanus: zapomniana formuła tożsamości?, wykład: W obliczu nacjonalizmu – polski ruch narodowy na ziemiach byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego a problemy narodowościowe.
Udział przy realizacji projektów badawczych (wybrane):
Wykonawca w projekcie naukowym Biblioteki Klasyki Polskiej Myśli Politycznej – program badań i edycji źródeł do historii polskiej myśli politycznej, realizowanym w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (nr 0066/FHiTP/H11/80/2011): Efekt: T. Grużewski, Polska i Rosja, wstęp i wybór P. Dąbrowski, Kraków 2013 (wstęp: P. Dąbrowski, „Roztargniony” apologeta antyrosyjskości i idei narodowej);
Kierownik projektu naukowego (współkierownictwo dr Mikołaj Tarkowski) zatytułowanego: Edycja źródeł do historii polskiej myśli polityczno–prawnej oraz historii ustroju i prawa na ziemiach byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego pod koniec XIX wieku i na początku XX stulecia, realizowanego w latach 2014–2017 w Gdańskiej Szkole Wyższej w Gdańsku (nr projektu: GSW/1/2014/17/G).
Członkostwo w radach naukowych i stowarzyszeniach:
- Członek Rady Naukowej Instytutu Wielkiego Księstwa Litewskiego przy Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie (Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Institutas);

- Członek Polskiego Towarzystwa Myśli Politycznej;

- Członek Europejskiego Stowarzyszenia Historii Prawa (The European Society for History of Law)
Nagrody i wyróżnienia:

- Indywidualna nagroda drugiego stopnia przyznana przez Rektora Uniwersytetu Gdańskiego; rok przyznania: Gdańsk, 2011;

- Medal Braci Stanisława i Gabriela Narutowiczów; rok przyznania: Kowno, 2012;

- List gratulacyjny ministra spraw zagranicznych Republiki Litewskiej w związku z dorobkiem naukowym: rok przyznania: Warszawa, 2013;- Nagroda Prezydenta miasta Olsztyna im. Bohdana Koziełło-Poklewskiego w dziedzinie historii: rok przyznania: Olsztyn, 2013.

База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка