Dokumenttyp Avtal Identitet sj 3 Utgåva 1 Sida Titel
Дата канвертавання26.04.2016
Памер40.69 Kb.
Dokumenttyp

Avtal


Identitet

SJ.5.8.3


Utgåva

1


Sida

()


Titel

Reseavtal SJ ABUtfärdat av

Eva GustavssonEnhet

VHF


Utf datum

2004-04-01Godkänt av

Peter BlomqvistEnhet

VH


Godk datum

Reseavtal SJ AB1

Innehållsförteckning:

1 § Tillämpningsområde 1

2 § Arbetsgivarbegrepp 1

3 § Vissa definitioner 2

4 § Grundläggande bestämmelser 3

5 § Resplan 3

6 § Resekostnadsersättning 3

1 mom Tjänsteresa 3

2 mom Hemresa under förrättning 4

7 § Traktamente och logiersättning vid fler­dygns­för­rättning 4

A Stationär verksamhet 4

B. Åkande verksamhet 6

8 § Traktamente vid endagsförrättning 8

A. Stationär verksamhet 8

9 § Arbetskonflikt 9

10 § Förskott 9

11 § Reseräkning m.m. 9

1 mom Reseräkning 9

2 mom Reseräkningens innehåll 9

3 mom Verifikationer 9

4 mom Utbetalning 10

5 mom Regler om när rätten till ersättning förfaller 10

12 § Giltighetstid 10

Traktamente och resekostnadsersättning utomlands 111 § Tillämpningsområde


Avtalet tillämpas på alla arbetstagare vid SJ AB och gäller för tjänsteresor och förrättningar inom landet.

2 § Arbetsgivarbegrepp


Med arbetsgivaren avses i detta avtal SJ AB.

3 § Vissa definitioner


Flerdygnsförrättning

Förrättning som medför övernattning utanför bostaden

Förrättning

Uppdrag i den egna anställningen som en arbetstagare fullgör på annat ställe än tjänstestället

Tjänsteresa

Resa som föranleds av förrättning

Tjänsteställe

Den plats där en arbetstagare utför huvud­delen av sitt arbete.

Traktamente

Ersättning för merkostnader (logi, måltider och småutgifter) som arbetsgivaren betalar till anställd som företar tjänsteresa förenad med övernattning utanför den vanliga verksam­hets­orten

Vanliga verksamhetsorten / Stationeringsorten

Området inom ett avstånd av 50 kilometer från tjänstestället. Med den vanliga verk­sam­hetsorten likställs området inom ett avstånd av 50 kilometer från bostaden.

4 § Grundläggande bestämmelser


Vid tjänsteresa och förrättning har arbetstagaren rätt till resekostnads­er­sättning och traktamente m.m. enligt 5-9 §§.

Dessa ersättningar beräknas med hänsyn till det faktiska färdsättet och den faktiska bortovaron från tjänstestället eller bostaden eller annan plats där en tjänsteresa börjar och slutar. Förmånerna får dock inte beräknas för längre färdväg eller bortovaro än som föranleds av förrättningen. Om borto­varon i samband med förrättning förlängts på grund av omständighet som arbetstagaren inte kan råda över, anses denna längre bortovaro vara föran­ledd av förrättningen.

Om en tjänsteresa företas under en pågående förrättning påbörjas och av­slutas denna resa på motsvarande sätt på den plats där den pågående för­rättningen fullgörs eller i arbetstagarens tillfälliga bostad.

Semestertillägg ingår i samtliga skattepliktiga ersättningar enligt detta avtal.


5 § Resplan


En arbetstagare, som enligt arbetsgivarens beslut skall fullgöra en för­rättning, skall för arbetsgivarens godkännande presentera en resplan för den därav föranledda tjänsteresan. Kan arbetsgivaren inte godkänna res­planen skall han samråda med arbetstagaren om erforderliga ändringar. Res­planen skall presenteras i så god tid att arbetsgivaren hinner ta ställning till den innan tjänsteresan påbörjas. När omständigheterna är sådana att en resplan inte kan upprättas och godkännas före resan får den lämnas efter resan. Arbetstagaren bör i sådant fall om möjligt samråda med arbetsgivaren om val av färdmedel och logi.

Resplan behöver inte lämnas för tjänsteresa som omfattas av reglerna i 7 § B.


6 § Resekostnadsersättning

1 mom Tjänsteresa


Vid tjänsteresa betalar arbetsgivaren ersättning motsvarande gjorda utlägg för resa med färdmedel som angivits i av arbetsgivaren godkänd resplan.

Vid tjänsteresa med egen bil ges ersättning med 250 öre per kilometer, varav 185 öre inte beskattas.

Om arbetstagaren måste använda en avgiftsbelagd parkeringsplats i sam­band med tjänsteresa erhålls ersättning för avgiften.

Vid tjänsteresa med egen motorcykel eller moped får arbetstagaren er­sättning med 100 respektive 60 öre per kilometer, som inte beskattas.


2 mom Hemresa under förrättning


En arbetstagare som är på förrättning utanför den vanliga verk­sam­hets­orten, som omfattar minst två hela kalenderveckor i följd, har rätt till rese­kostnads­ersättning för en hemresa fram och åter per vecka i samband med tjänstgöringsfria dygn.

När resekostnadsersättning betalas får arbetstagaren inte traktamente för tjänstgöringsfritt kalenderdygn i samband med resan.

Biljett får utfärdas för tågresa i andra klass. Saknas tågförbindelse får arbets­givaren medge ersättning för annat färdmedel än tåg. Om inte särskilda skäl föranleder annat ersätts rese­kostnader i sådant fall högst med det belopp som tågresa i andra klass skulle ha medfört. I det fall med­givande har getts för resa med egen bil, betalas skattepliktig ersättning med 185 öre per kilometer.

7 § Traktamente och logiersättning vid fler­dygns­för­rättning


Vid flerdygnsförrättning utanför den vanliga verksamhetsorten betalar arbets­givaren traktamente och ersättning för logikostnad med följande belopp. I förekommande fall reduceras traktamente med måltidsavdrag enligt punkt 6.

A Stationär verksamhet


 1. Varje bortovaro som omfattar ett helt kalenderdygn:

Traktamente betalas med 350 kronor, varav 210 kronor inte beskattas.

Om förrättningen sker i form av internat - eller i övrigt när både kost­nads­fri lunch och middag erhålls - betalas i stället skattefritt traktamente med 210 kronor före måltidsavdrag. 1. Kalenderdygn då framresa påbörjas före kl. 12.00 eller hemresa av­slutas efter kl. 19.00:

Traktamente betalas med 252 kronor, varav 210 kronor inte beskattas.

Om förrättningen sker i form av internat och minst en måltid intas på internatet, betalas i stället skattefritt traktamente med 210 kronor före måltidsavdrag.

I övrigt om både kostnadsfri lunch och middag erhålls, betalas skattefritt traktamente med 210 kronor före måltidsavdrag.


 1. Kalenderdygn då framresa påbörjas tidigast kl. 12.00 men före kl. 19.00:

Traktamente betalas med 162 kronor, varav 105 kronor inte beskattas.

Om förrättningen sker i form av internat och minst en måltid intas på internatet, betalas i stället skattefritt traktamente med 105 kronor före måltidsavdrag.

I övrigt om både kostnadsfri lunch och middag erhålls, betalas skattefritt traktamente med 105 kronor före måltidsavdrag.


 1. Kalenderdygn då framresa påbörjas tidigast kl. 19.00 eller hemresa av­slutas senast kl. 19.00:

Traktamente betalas med 105 kronor, som inte beskattas.

 1. För långtidsförrättning gäller efter de tre första månaderna och upp till 2 år betalas istället reducerat traktamente med 161 kronor per dag, var­av 147 kronor inte beskattas.

Efter 2 år betalas istället reducerat traktamente med 161 kronor per dag, varav 105 kronor inte beskattas.

 1. Då kostnadsfri måltid erhållits under förrättning görs måltidsavdrag på aktuella skattefria traktamenten med följande belopp:

Traktamente enligt punkt 1-4 ovan

Frukost

42 kronor

Lunch

74 kronor

Middag

74 kronor

Traktamente enligt punkt 5 ovan

Frukost

29 kronor

Lunch

51 kronor

Middag

51 kronor

Dessa avdrag tillämpas även för resdagar. 1. Nattraktamente betalas med 105 kronor per natt som inte beskattas. Under de första trettio dagarna av en förrättning får arbetstagaren byta ut nattraktamentet mot skattefri ersättning för styrkta logikostnader. Arbets­givaren kan medge att sådant utbyte får göras under en längre period om det finns särskilda skäl för detta.

Om logikostnaden också omfattar frukost reduceras traktamente enligt punkt 1-5 med 38 kronor.

B. Åkande verksamhet


Som flerdygnsförrättning räknas arbete i åkande verksamhet, som enligt gällande arbetsschema innehåller ett arbetsfritt uppehåll om minst sex timmar. Dessutom skall arbete utföras utanför den vanliga verksamhets­orten.

Bortovaron räknas från tågets avgångstid från till tågets ankomsttid till stationeringsorten enligt gällande arbetsschema.

I bortovaron inräknas högst en timma av sådan sammanhängande egentlig arbetstid, som enligt gällande arbetsschema ligger i direkt anslutning till tågets avgångstid från respektive ankomsttid till stationeringsorten. Dock får inte längre tid tillgodoräknas än som svarar mot bortovaron från tjänste­stället.

Förlängd arbetstid på grund av försening av den tidtabellsenliga an­komst­tiden, som uppgår till minst en timma, räknas in i bortovarotiden.

Om kostnadsfri måltid erhålls, reduceras gällande traktamente enligt A 6 ovan. Vid halvt traktamente görs frukostavdrag med 21 kronor.

När det är fråga om flerdygnsförrättning på grund av utlåning till annat tjänste­ställe än det egna, betalas ersättning som för stationär verksamhet enligt A ovan. Vid långtidsförrättning betalas i stället ersättning enligt nedan­stående regler för bortovaro enligt arbetsschema de kalenderdygn om detta är förmånligare för arbetstagaren.

För varje bortovaro som omfattar ett helt kalenderdygn betalas traktamente med 210 kronor, som inte beskattas. Detsamma gäller för kalenderdygn, då bortovaron börjar före kl. 12.00 eller avslutas efter kl. 19.00

Om bortovaron både börjar och slutar under samma kalenderdygn, betalas traktamente med 210 kronor, om bortovaron både börjar före kl. 12.00 och slutar efter kl. 19.00. I annat fall betalas traktamente med 105 kronor. Båda ersättningarna är skattefria.

För kalenderdygn då bortovaron börjar tidigast kl. 12.00 eller avslutas senast kl. 19.00 betalas traktamente med 105 kronor, som inte beskattas.

Då bortovaron berör tre kalenderdygn betalas ett skattepliktigt traktamente med 72 kronor per bortovaro utöver traktamenten enligt punkterna 2 och 3 ovan.


8 § Traktamente vid endagsförrättning

A. Stationär verksamhet


Vid förrättning utanför den vanliga verksamhetsorten betalas skattepliktigt endagstraktamente med följande belopp per dag, förutsatt att bortovaron omfattar minst åtta timmar.

 • Bortovaro minst 8 men högst 9 timmar: 50 kronor.

 • Bortovaro mer än 9 men högst 12 timmar: 70 kronor.

 • Bortovaro mer än 12 men högst 16 timmar: 200 kronor.

 • Bortovaro mer än 16 timmar: 300 kronor.

När kostnadsfri måltid erhålls minskas endagstraktamentet med följande belopp:

Frukost

42 kronor

Lunch

74 kronor

Middag

74 kronor

9 § Arbetskonflikt


Ersättning för logikostnad eller traktamente betalas inte för natt eller dag, om arbetstagaren strejkar eller är lockoutad under någon del av natten respektive dagen. Logikostnad anses härvid avse nattid.

Resekostnadsersättning betalas inte för resa som helt eller delvis görs under tid då arbetstagaren strejkar eller är lockoutad.

Om en lockoutad arbetstagare i samband med att lockouten träder i kraft återvänder till tjänstestället eller bostaden med första lämpliga förbindelse, betalas dock resekostnadsersättning samt ersättning för logikostnad och traktamente intill den tidpunkt då han kommer tillbaka dit.

10 § Förskott


Arbetstagaren har rätt att efter framställning få förskott på förmåner enligt detta avtal dock högst för en månad i taget. Detta gäller inte ersättningar enligt 7 § B.

Om ett förskott är större än den summa arbetstagaren enligt avtalet har rätt till för den tid förskottet avser, skall han betala tillbaka det överskjutande be­loppet inom en månad efter anmodan.

Om ett förskott har betalats ut för viss månad och reseräkning inte getts in inom 3 månader efter den månadens utgång, skall arbetstagaren betala till­baka hela förskottet inom en månad efter anmodan.

Om arbetstagaren inte betalar tillbaka förskottsbelopp i tid får beloppet kvittas mot hans fordran på lön eller annan ersättning på grund av an­ställ­ningen.


11 § Reseräkning m.m.

1 mom Reseräkning


Anspråk på förmåner enligt detta avtal anges i reseräkning som skall vara undertecknad av arbetstagaren. Arbetsgivaren får dock besluta om undan­tag från det som nu sagts.

Reseräkning på förmåner som hänför sig till viss månad bör ges in före ut­gången av närmast följande månad.


2 mom Reseräkningens innehåll


Reseräkning skall innehålla de uppgifter som behövs för att bestämma vilka förmåner som skall betalas.

3 mom Verifikationer


Tillsammans med reseräkningen skall i förekommande fall ges in verifika­tioner i original över gjorda utlägg för färd- och logikostnader.

4 mom Utbetalning


Förmåner enligt avtalet skall om möjligt betalas ut senast under kalender­månaden efter den då reseräkning har getts in.

5 mom Regler om när rätten till ersättning förfaller


Rätten till förmåner enligt avtalet för viss månad är förfallen om reseräkning inte har getts in inom ett år efter utgången av den månaden. Om särskilda skäl föreligger får arbetsgivaren dock medge att ersättning utgår, även om reseräkning ges in senare än nu sagts.

Anmärkning: Bestämmelserna i denna paragraf gäller inte ersättningar enligt 7 § B.

12 § Giltighetstid


Detta avtal, träder i kraft 2004-01-01 och gäller tills vidare med en upp­sägnings­tid av en månad.

Traktamente och resekostnadsersättning utomlands


 1. Vid utrikes tjänsteresor tillämpas utlandsreseförordningen.

 2. Bestämmelserna i utlandsreseförordningen gäller i tillämpliga delar för arbetstagare i åkande verksamhet, som under flerdygnsförrättning har arbete förlagt utomlands.

Som flerdygnsförrättning utomlands räknas arbete i åkande verksamhet, som enligt gällande arbetsschema innehåller ett arbetsfritt uppehåll om minst sex timmar utomlands. Dessutom skall arbetet utföras längre bort än 50 km från tjänstestället.

Traktamente betalas med 70 procent av gällande normalbelopp, som RSV fastställer för respektive land.SJ anvisningar till bestämmelser om utlandstraktamente i åkande verksamhet

Om förrättningen innebär att man under samma dag vistas både i Sverige och antingen i Danmark eller Norge, skall traktamente enligt 10§ i ut­lands­rese­förordningen betalas med det belopp, som gäller för det land där man vistats längsta tiden av dagen. Som dag räknas enligt 2 § kl. 06.00 – 24.00.

Vistelsetiden i respektive land beräknas med ledning av de mätpunkter som finns för gränspassering. Bortovarotiden beräknas på samma sätt som gäller för förrättningar inom Sverige enligt Reseavtal SJ AB 7 § B.

Enligt 13 § i utlandsreseförordningen gäller samma tidpunkter som för inrikes förrättningar, när det gäller att bestämma om helt eller halvt trakta­mente ska betalas.

Då bortovaron berör tre kalenderdygn betalas ett skattepliktigt traktamente enligt Reseavtal SJ AB 7 § B sista stycket.

EXEMPEL:

En lokförare kör Göteborg – Oslo – Göteborg.

Resan påbörjas kl. 11.39 dag 1. Gränsen till Norge passeras kl. 14.27. Efter en viloperiod på knappt 14 timmar i Oslo påbörjas återresan kl. 07.40 dag 2. Gränsen till Sverige passeras kl. 09.46, varefter bortovarotiden avslutas i Göteborg kl. 12.40.

Dag 1 betalas ett helt norskt traktamente. Avresan påbörjas före kl. 12.00 och vistelsetiden i Norge är denna dag 9tim33min jämfört med vistelsetiden i Sverige som är 8 tim 27 min.

Dag 2 betalas ett halvt svenskt traktamente. Resan avslutas före kl. 19 och vistelsetiden i Sverige är 14 tim 14 min jämfört med vistelsetiden i Norge som är 3 tim 46 min.

(Förordningen finns hos lönekontoren)1 Ändringar införda t.o.m. 2008-06-10База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка