Документы Учреждения «Зональный государственный архив в г. Лиде»
Дата канвертавання27.03.2016
Памер30.74 Kb.


Резюме
Кубанская Анастасия Станиславовна
Документы Учреждения «Зональный государственный архив в г. Лиде» как источник по истории развития среднего образования в г. Лиде (1945-1991 гг.)
Актуальность: на примере развития среднего образования в отдельно взятом городе, можно составить представление об историческом развитии образования в республике в целом.

Цель: определить основные направления в развитии среднего образования на Лидчине с 1945 по 1991 год, которые нашли свое отражение в документах Учреждения «Зональный государственный архив в г. Лиде».

Задачи:

- представить историографический и источниковедческий обзор по теме исследования;

- рассмотреть историю развития школьного образования в послевоенные годы в г. Лиде на примере архивных документов;

- определить значимость реформы 1958 года и проанализировать ее итоги;

- отразить изменения, которые происходили в системе среднего образования в школах г. Лида;

Объект исследования: документы Учреждения "Зональный государственный архив в г. Лиде» за 1945-1991 гг.

Предмет исследования: процесс становления и развития среднего образования в школах города Лиды (1945-1991 гг.).

В работе использовался историко-сравнительный метод, так как сопоставлялись исторические события, произошедшие в развитии среднего образования с 1945 по 1991 год, выявлялись их сходства и различия. Также использовался историко-типологический метод, в работе присутствуют общие черты событий и явлений, происходящих в развитии образования того периода, выделяются однородные стадии в их временном развитии.

Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка источников и литературы и приложений. В первой главе представлен историографический и источниковедческий обзор по теме исследования. Во второй главе говорится об истории развития среднего образования в послевоенные годы. Третья глава посвящена реформированию общеобразовательных школ и особенностям развития среднего образования в г. Лиде. Вся дипломная работа состоит из 66 страниц.
Рэзюмэ
Кубанская Анастасія Станіславаўна
Дакументы Ўстановы «Занальны дзяржаўны архіў у г. Лідзе» як крыніца па гісторыі развіцця сярэдняй адукацыі ў г. Лідзе (1945-1991 гг.)
Актуальнасць: на прыкладзе развіцця сярэдняй адукацыі ў асобна ўзятым горадзе, можна скласці ўяўленне пра гістарычнае развіццё адукацыі ў рэспубліцы ў цэлым.

Мэта: вызначыць асноўныя накірункі ў развіцці сярэдняй адукацыі на Лідчыне з 1945 па 1991 год, якія знайшлі сваё адлюстраванне ў дакументах Установы «Занальны дзяржаўны архіў у г. Лідзе».

Задачы:

- прадставіць гістарыяграфічны і крыніцазнаўчай агляд па тэме даследавання;- разгледзець гісторыю развіцця школьнай адукацыі ў пасляваенныя гады ў г. Лідзе на прыкладзе архіўных дакументаў;

- вызначыць значнасць рэформы 1958 і прааналізаваць яе вынікі;

- адлюстраваць змены, якія адбываліся ў сістэме сярэдняй адукацыі ў школах г. Ліда;

Аб'ект даследавання: дакументы Ўстановы "Занальны дзяржаўны архіў у г. Лідзе» за 1945-1991 гг.

Прадмет даследавання: працэс станаўлення і развіцця сярэдняй адукацыі ў школах горада Ліды (1945-1991 гг.).

У работе выкарыстоўваўся гісторыка-параўнальны метад, бо супастаўляліся гістарычныя падзеі, што адбыліся ў развіцці сярэдняй адукацыі з 1945 па 1991 год, выяўляліся іх падабенствы і адрозненні. Таксама выкарыстоўваўся гісторыка-тыпалагічны метад, у працы прысутнічаюць агульныя рысы падзей і з'яў, што адбываюцца ў развіцці адукацыі таго перыяду, вылучаюцца аднародныя стадыі ў іх часовым развіцці.

Дыпломная работа складаецца з уводзін, трох глаў, заключэння, спіса крыніц і літаратуры і дадаткаў. У першай частцы прадстаўлены гісторыяграфічны і крыніцазнаўчай агляд па тэме даследавання. У другой частцы гаворыцца пра гісторыю развіцця сярэдняй адукацыі ў пасляваенныя гады. Трэцяя частка прысвечана рэфармаванню агульнаадукацыйных школ і асаблівасцям развіцця сярэдняй адукацыі ў г. Лідзе. Уся дыпломная работа складаецца з 66 старонак.

Summary
Kubanskaya Anastasiya


Documents Institutions " Zonal State Archives in Lida " as a source on the history of development of secondary education in the city of Lida (1945-1991 gg.)
Relevance : the case of the development of secondary education in a particular city, you can get an idea of ​​the historical development of education in the country as a whole.

Aim: to identify the main trends in the development of secondary education in Lida Region from 1945 to 1991, as reflected in the documents Institutions " Zonal State Archives in Lida."

Problems:

- submit a historiographical and source study overview of the research topic;

- to consider the history of the development of school education in the postwar years in Lida on the example of archival documents;

  - to determine the significance of the reforms in 1958 and analyze its results;

- reflect the changes that have occurred in the system of secondary education in Lida;

The object of research: Institutions documents " Zonal State Archives in Lida " for 1945-1991 years.

The subject of research: the process of formation and development of secondary education in the city of Lida (1945-1991 gg.).

We used a historical-comparative method, as compared historical events in the development of secondary education from 1945 to 1991, revealed their similarities and differences. Also used historical-typological method, in the present general features of events and phenomena that occur in the development of education in the period allocated homogeneous stage in their development time.The diploma work consists of the introduction, 3 units, conclusion and a bibliographic list. The first chapter provides an overview of the historiography and source study on the topic of research. The second chapter tells the history of the development of secondary education in the postwar years. The third chapter is devoted to the reform of secondary schools and especially the development of secondary education in Lida. The whole thesis consists of 66 pages.
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка