Доўгаль, А. В. Лексічныя сродкі абазначэння эмоцый / А. В. Доўгаль // Роднае слова. 2005. №10. С. 61-63
Дата канвертавання15.03.2016
Памер51.93 Kb.
ПУБЛИКАЦИИ

 • Доўгаль, А. В. Сродкі эмацыянальнасці ў празаічным тэксце / А. В. Доўгаль // Проблемы славяноведения : сб. науч. статей и мат-лов / Брянский гос. ун-т ; редкол. : С. И. Михальченко [и др.]. — Брянск : БрГУ, 2004. — Вып. 6. — С. 262–266.

 • Доўгаль, А. В. Аўтарскія сродкі эмацыянальнасці ў трыпціху В. Быкава «Байкі жыцьця» / А. В. Доўгаль // Да 80-годдзя народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава : зб. навук. артыкулаў / Беларускі дзярж. ун-т ; пад рэд. Л. Д. Сіньковай. — Мінск : БДУ, 2005. — С. 234–237.

 • Доўгаль, А. В. Лексічныя сродкі абазначэння эмоцый / А. В. Доўгаль // Роднае слова. — 2005. — № 10. — С. 61–63.

 • Доўгаль, А. В. Функцыянальна-семантычныя сродкі выражэння эматыўнасці ў сучаснай беларускай мове / А. В. Доўгаль // Веснік Беларускага дзярж. ун-та. Серыя 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. — 2005. — № 1. — С. 42–46.

 • Доўгаль, А. В. Роля прасадычных сродкаў у выражэнні эмоцый / А. В. Доўгаль // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы / рэдкал. : А. Я. Міхневіч (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск : БДУ, 2006. — Вып. 5. — С. 78–84.

 • Доўгаль, А. В. Сінтаксічныя мадэлі эматыўных выказванняў у сучаснай беларускай мове / А. В. Доўгаль // Веснік Беларускага дзярж. ун-та. Серыя 4, Фiлалогiя. Журналiстыка. Педагогiка. — 2006. — № 1. — С. 48–53.

 • Доўгаль, А. В. Структура эматыўных выказванняў / А. В. Доўгаль // Пісьменнік — мова — стыль : мат-лы навук. канф., г. Мінск, 29–30 верасня 2005 г. / Беларускі дзярж. ун-т ; адк. рэд. М. Р. Прыгодзіч, М. І. Свістунова. — Мінск, 2006. — С. 99–101.

 • Доўгаль, А. В. Функцыянальна-семантычная катэгорыя эматыўнасці ў сучаснай беларускай мове : аўтарэф. дыс. канд. філал. навук : 10.02.01 — беларуская мова / А. В. Доўгаль ; Беларускі дзярж. ун-т. — Мінск, 2006. — 19 с.

 • Доўгаль, А. В. Эмоции и виртуальная коммуникация / А. В. Довгаль, Т. Р. Рамза // Русский язык : система и функционирование : мат-лы ІІІ Междунар. конф. (к 80-летию проф. П. П. Шубы), г. Минск, 6–7 апреля 2006 г. : [в 2 ч.] / Белорусский гос. ун-т ; редкол. : И. С. Ровдо (отв. ред.) [и др.]. — Минск : РИВШ, 2006. — Ч. 2. — С. 158–161.

 • Доўгаль, А. В. Эматыўны патэнцыял слова / А. В. Доўгаль // Мова — літаратура — культура : мат-лы V Міжнар. навук. канф. (да 80-годдзя праф. Л. М. Шакуна), г. Мінск, 16–17 лістапада 2006 г. / Беларускі дзярж. ун-т. — Мінск : Права і эканоміка, 2007. — С. 327–329.

 • Доўгаль, А. В. Эмацыянальнасць і эматыўнасць : падставы размежавання / А. В. Доўгаль // Восточнославянские языки в европейском языковом контексте : сб. науч. статей / под ред. Е. Е. Иванова. — Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2007. — С. 101–103.

 • Довгаль, А. В. Синтаксические модели эмотивных высказываний в белорусском и русском языках / А. В. Довгаль // Интегративные функции русского языка и культуры в системе непрерывного образования Беларуси, России, Украины : сб. науч. статей / под ред. Е. Е. Иванова. — Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2008. — С. 111–115.

 • Доўгаль, А. В. Невербальныя сродкі выражэння эмоцый / А. В. Довгаль // Материалы научно-методической конференции преподавателей и сотрудников по итогам научно-исследовательской работы в 2007 г., г. Могилев, 7–8 февраля 2008 г. / Могилевский гос. ун-т имени А. А. Кулешова ; под ред. А. В. Иванова. — Могилев, 2008. — С. 98–100.

 • Доўгаль, А. В. Сінтаксічныя сродкі выражэння эмоцый у сучаснай беларускай мове / А. В. Доўгаль // Язык и дискурс в статике и динамике : тез. докл. Междунар. науч. конф., г. Минск, 14–15 ноября, 2008 г. / Минский гос. лингв. ун-т ; редкол. : З. А. Харитончик (отв. ред.) [и др.]. — Минск, 2008. — С. 90–91.

 • Доўгаль, А. В. Сродкі выражэння эмоцый у сучаснай беларускай мове : манаграфія / А. В. Доўгаль. — Мінск : Тэхналогія, 2008. — 176 с.

 • Доўгаль, А. В. Тыпалогія лексічных сродкаў абазначэння эмоцый у сучаснай беларускай мове / А. В. Доўгаль // Даследаванні па германскай і славянскай філалогіі = Acta Germano-Slavica : зб. навук. артыкулаў / пад рэд. Я. Я. Іванова. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2008. — Вып. 3. — С. 67–75.

 • Доўгаль, А. В. Функцыянальна-семантычнае поле эматыўнасці ў сучаснай беларускай мове / А. В. Доўгаль // Беларуская лінгвістыка. — 2008. — Вып. 61. — С. 92–100.

 • Довгаль, А. В. Проблемы фразеологии [Рец. на кн. : Проблемы фразеологии // Мир русского слова и русское слово в мире : материалы XI Конгресса МАПРЯЛ (Варна, Болгария, 17–23 сентября 2007 г.) : в 7 т. — София : Heron Press, 2007. — Т. 2. Проблемы фразеологии. Русская лексикография : тенденции развития. — С. 3–352] / А. В. Довгаль // Фразеология германских, романских и славянских языков = Phraseology of Germanic, Romanic and Slavic Languages = Phraséologie germanique, romane et slave : сб. науч. статей / под ред. Е. Е. Иванова. — Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2009. — Вып. 1. — С. 301–302.

 • Доўгаль, А. В. Асаблівасці эматыўных выказванняў, пабудаваных па мадэлях што + (гэта) + за + (Adj) N1 І ну / ох / ух + і + N1 / Adj / Vf / Adv, у сучаснай беларускай мове / А. В. Доўгаль // Проблемы славяноведения : сб. науч. статей и мат-лов / Брянский гос. ун-т имени И. Г. Петровского ; редкол. : С. И. Михальченко (отв. ред.) [и др.]. — Брянск : РИО БрГУ, 2009. — Вып. 11. — С. 256–261.

 • Доўгаль, А. В. Семантыка выклічніка божа і яго варыянтаў у беларускай мове / А. В. Доўгаль // Куляшоўскія чытанні : мат-лы Міжнар. навук.-практ. канф., г. Магілёў, 24 красавіка 2009 г. / Магілёўскі дзярж. ун-т імя А. А. Куляшова ; рэдкал. : У. С. Дзянісаў, Я. Я. Іваноў, А. С. Лаўшук [і інш.]. — Магілёў, 2009. — С. 119–121.

 • Доўгаль, А. В. Эматыўныя выказванні з часціцамі як і што ў сучаснай беларускай мове / А. В. Доўгаль // Материалы научно-методической конференции преподавателей и сотрудников по итогам научно-исследовательской работы в 2008 г., г. Могилев, 3–4 февраля 2009 г. / Могилевский гос. ун-т имени А. А. Кулешова ; под ред. А. В. Иванова. — Могилев, 2009. — С. 107–109.

 • Доўгаль, А. В. Параграфічныя сродкі абазначэння эмоцый / А. В. Доўгаль // Восточнославянские языки и литературы в европейском контексте : сб. науч. статей / под ред. Е. Е. Иванова. — Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2010. — С. 101–104.

 • Доўгаль, А. В. Уводзіны ў мовазнаўства : метад. рэкамендацыі для студ. 1 курса фак-та замеж. моў спец. 1–21 05 06 «Рамана-германская філалогія» / А. В. Доўгаль. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2010. — 32 с.

 • Доўгаль, А. В. Функцыянальна-семантычнае поле эматыўнасці ў сучаснай беларускай мове / А. В. Доўгаль // Молодёжный инновационный форум «ИНТРИ» — 2010, г. Минск, 29–30 ноября 2010 г. : мат-лы секц. заседаний / Белорусский ин-т системн. анализа и информ. обеспечения науч.-техн. сферы ГКНТ Республики Беларусь и др. — Минск, 2010. — С. 69–70.

 • Доўгаль, А. В. Галіцызмы ў сучаснай беларускай мове / А. В. Доўгаль, С. М. Сакалова // Актуальные проблемы преподавания иностранных языков в высшей школе Республики Беларусь : сб. науч. статей / под ред. Е. Е. Иванова. — Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2011. — С. 211–213.

 • Доўгаль, А. В. Семантычныя і структурныя асаблівасці беларускіх кленічаў / А. В. Доўгаль // Мова — літаратура — культура : мат-лы VІ Міжнар. навук. канф., г. Мінск, 28–29 кастрычніка 2010 г. : у 2 ч. / Беларускі дзярж. ун-т. — Мінск, 2011. — Ч. 1. — С. 299–302.

 • Доўгаль, А. В. Аб некаторых размоўных сінтаксічных мадэлях для выражэння эмоцый / А. В. Доўгаль // Новае слова ў мовазнаўстве : мат-лы V Міжнар. кангрэса беларусістаў, г. Мінск, 20–21 мая 2010 г. / Міжнар. асацыяцыя беларусістаў ; пад рэд. С. М. Запрудскага, Г. А. Цыхуна. — Мінск : Четыре четверти, 2012. — С. 383–388.

 • Доўгаль, А. В. Некаторыя асаблівасці ўжывання выклічнікаў пры выражэнні эмоцый чалавека / А. В. Доўгаль // Восточнославянские языки и литературы в европейском контексте : сб. науч. статей / под ред. Е. Е. Иванова. — Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2012. — С. 59–62.

 • Доўгаль, А. В. Эматыўныя выказванні з кампанентамі які, такі, як, так, колькі, столькі ў сучаснай беларускай мове / А. В. Доўгаль // Актуальные проблемы современной филологии и преподавания филологических дисциплин : сб. науч. статей / редкол. : Е. Н. Грушецкая [и др.]. — Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2013. — С. 57–59.

 • Доўгаль, А. В. Эматыўныя выказванні ў сістэме камунікатыўных тыпаў выказванняў (на матэрыяле сучаснай беларускай мовы) / А. В. Доўгаль // Даследаванні па германскай і славянскай філалогіі = Acta Germano-Slavica : зб. навук. артыкулаў / пад рэд. Я. Я. Іванова. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2013. — Вып. 5. — С. 22–28.

 • Доўгаль, А. В. Адлюстраванне эмоцый у семантыцы выказванняў (у беларускай граматыцы) / А. В. Доўгаль // Веснік Брэсцкага ун-та. Сер. 3, Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. — 2014. — № 1. — С. 58–63.

 • Доўгаль, А. В. Назвы кроўных сваякоў у беларускай і англійскай мовах / А. В. Доўгаль // Куляшоўскія чытанні : мат-лы Міжнар. навук.-практ. канф., прысвеч. 100-годдзю з дня нараджэння А. А. Куляшова, г. Магілёў, 24–25 красавіка 2014 г. / Магілёўскі дзярж. ун-т імя А. А. Куляшова ; рэдкал.: М. В. Абабурка [і інш.]. — Магілёў, 2014. — С. 228–233.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка