natura/doc/priaznivy_stav_biotop
  Biotop Ra6 Názov biotopu: Slatiny s vysokým obsahom báz natura kód
natura/doc/priaznivy_stav
  Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Chordata (chordáty)
  Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Arthropoda Trieda: Entognatha (Insecta)
  Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Chordata (chordáty)
natura/doc/priaznivy_stav_biotop
  Biotop Ra5 Názov biotopu: Vápnité slatiny s maricou pílkatou a druhmi zväzu Caricion davallianae natura kód
  Biotop Al1 Názov biotopu: Alpínske travinno-bylinné porasty na silikátovom podklade natura kód
natura/doc/priaznivy_stav
  Očkáň rašelinový (Coenonympha oedippus)
  Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Arthropoda (článkonožce)
  Názov druhu: klinovka (Cordulegaster heros ssp heros)
natura/doc/priaznivy_stav_biotop
  Biotop Pi2 Názov biotopu: Suchomilné travinno-bylinné porasty na vápnitých pieskoch natura kód
natura/doc/priaznivy_stav
  Názov druhu: hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio) Základná charakteristika druhu: Systematické zaradenie druhu
  Crambe tataria Sebeók (katran tatársky) I. Zhodnotenie súčasného stavu
  Cypripedium calceolus L. (črievičník papučkový) I. Zhodnotenie súčasného stavu
  Dianthus praecox subsp lumnitzeri (Wiesb.) Kmeťová (klinček včasný Lumnitzerov) I. Zhodnotenie súčasného stavu
  Dracocephalum austriacum L. (včelník rakúsky) I. Zhodnotenie súčasného stavu
  Echium russicum J. F. Gmel. (hadinec červený) I. Zhodnotenie súčasného stavu
  Eleocharis carniolica W. D. J. Koch (bahnička kranská) I. Zhodnotenie súčasného stavu
natura/doc/priaznivy_stav_biotop
  Biotop Al9 Názov biotopu: Vresoviská a spoločenstvá kríčkov V subalpínskom a alpínskom stupni natura kód
natura/doc/priaznivy_stav
  Názov druhu: korytnačka močiarna (Emys orbicularis) Základná charakteristika druhu Systematické zaradenie druhu
natura/doc/priaznivy_stav_biotop
  Biotop Vo3 Názov biotopu: Prirodzené distrofné stojaté vody natura kód
natura/doc/priaznivy_stav
  Názov druhu: mihuľa ukrajinská (Eudontomyzon mariae) Základná charakteristika druhu: Systematické zaradenie druhu
natura/doc/priaznivy_stav_biotop
  Biotop Kr1 Názov biotopu: Vresoviská natura kód
  Biotop Lk1 Názov biotopu: Nížinné a podhorské kosné lúky natura kód
natura/doc/priaznivy_stav
  Názov druhu: hrúz bieloplutvý (Gobio albipinnatus) Základná charakteristika druhu: Systematické zaradenie druhu
  Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Arthropoda Trieda: Entognatha
  Názov druhu: hrebenačka pásavá (Gymnocephalus schraetser)
  Názov druhu: hrebenačka vysoká (Gymnocephalus baloni)
natura/doc/priaznivy_stav_biotop
  Biotop Ra1a Názov biotopu: Aktívne vrchoviská natura kód
natura/doc/priaznivy_stav
  Názov druhu: hlavátka podunajská (Hucho hucho) Základná charakteristika druhu Systematické zaradenie druhu
  Iris aphylla subsp hungarica (Waldst et Kit.) Hegi (kosatec bezlistý uhorský) I. Zhodnotenie súčasného stavu
natura/doc/priaznivy_stav_biotop
  Biotop Tr1a Názov biotopu: Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte natura kód
natura/doc/priaznivy_stav
  Názov druhu: mihuľa potočná (Lampetra planeri)
  Ligularia sibirica (L.) Cass. (jazyčník sibírsky) I. Zhodnotenie súčasného stavu
  Liparis loeselii (L.) Rich. (hľuzovec Loeselov)
  Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Arthropoda Trieda: Entognatha (Insecta)
  Názov druhu: vydra riečna (Lutra lutra)
  Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Arthropoda (článkonožce)
  Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Chordata (chordáty)
  Marsilea quadrifolia L. (marsilea štvorlistá) I. Zhodnotenie súčasného stavu
  Názov druhu: čík európsky (Misgurnus fossilis) Základná charakteristika druhu
  Názov druhu: netopier pobrežný (Myotis dasycneme)
natura/doc/priaznivy_stav_biotop
  Biotop Br3 Názov biotopu: Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou (Myricaria germanica) natura kód
  Natura kód: 3150 Identifikácia biotopu Charakteristické taxóny
  Biotop Vo5 Názov biotopu: Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár natura kód
natura/doc/priaznivy_stav
  Pulsatilla pratensis subsp hungarica (Soó) Soó (poniklec lúčny maďarský) I. Zhodnotenie súčasného stavu
  Pulsatilla subslavica Futák ex Goliašová (poniklec prostredný) I. Zhodnotenie súčasného stavu
  Pulsatilla patens (L.) Mill. (poniklec otvorený) I. Zhodnotenie súčasného stavu
  Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Chordata (chordáty)
  Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Chordata (chordáty)
  Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Chordata (chordáty)
  Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Chordata (chordáty)
natura/doc/priaznivy_stav_biotop
  Biotop Tr5 Názov biotopu: Suché a dealpínske travinno-bylinné porasty natura kód
natura/doc/priaznivy_stav
  Serratula lycopifolia (Vill.) A. Kern. (kosienka karbincolistá) I. Zhodnotenie súčasného stavu
natura/doc/priaznivy_stav_biotop
  Biotop Pi1 Názov biotopu: Vnútrozemské panónske pieskové duny natura kód
  Biotop Lk4 Názov biotopu: Bezkolencové lúky natura kód
  Biotop Pr3 Názov biotopu: Penovcové prameniská natura kód
natura/doc/priaznivy_stav
  Thlaspi jankae A. Kern. (peniažtek slovenský) I. Zhodnotenie súčasného stavu
natura/doc/priaznivy_stav_biotop
  Biotop Sl1 Názov biotopu: Vnútrozemské slaniská a slané lúky natura kód
natura/doc/priaznivy_stav
  Názov druhu: mlok hrebenatý (Triturus cristatus) Základná charakteristika druhu Systematické zaradenie druhu
  Názov druhu: mlok karpatský (Triturus montandoni) Základná charakteristika druhu Systematické zaradenie druhu
  Názov druhu: korýtko riečne (Unio crassus) Základná charakteristika druhu Systematické zaradenie druhu
natura/doc/priaznivy_stav_biotop
  Biotop Lk8 Názov biotopu: Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi natura kód
directory natura doc  
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка