bitstream/123456789/124116/1
  Праявы масавай культуры ў дыскурсе смі, альбо да праблемы гуманізацыі медыясферы
bitstream/123456789/28674/1
  Я. Ф. Конеў трансфармацыя інфармацыйнай прасторы краін цэнтральнай І усходняй еўропы
bitstream/123456789/147833/1
  МАЎленчыя паводзіны журналіста ва ўмовах міжнароднай камунікацыі
bitstream/123456789/21174/1
  МОЎцы перад выбарам беларускай, мясцовай ці рускай мовы
bitstream/123456789/109932/1
  Іван цярэшка vs джулія навэлі: рэверс апавядацкай інстанцыі ў аповесці васіля быкава “альпійская балада”
bitstream/123456789/101841/1
  Нейтралітэт інтэрнэту як складнік палітычнай свабоды
bitstream/123456789/100681/1
  Дипломная работа состоит из 102 страниц, включает в себя 10 рисунков, 4 таблицы, 8 приложений. В работе использовано 40 источников
bitstream/123456789/100683/1
  Дипломная работа состоит из 78 страниц, включает в себя одну таблицу и два приложения, 104 наименования в списке источников и литературы
bitstream/123456789/36264/1
  Лозка А. Ю. Бдпу, Мінск перыядызацыя гісторыі развіцця І вывучэння беларускай каляндарна-святочнай традыцыі
bitstream/123456789/21240/1
  Ю. Кацюра дыскурсныя маркёры ў лінгвістычных даследаваннях
bitstream/123456789/123040/1
  1. Прадмет і задачы палеаграфіі Палеаграфія – спецыяльныя гістарычная навука, якая вывучае знешні – графічны – аспект пісьма. Тэрмін «палеаграфія»
bitstream/123456789/110390/1
  Асаблівасці развіцця навукі гісторыі палітычнай І прававой думкі беларусі л. Л. Голубева
bitstream/123456789/147794/1
  Міжнародная праблематыка на старонках раеннага друку
bitstream/123456789/101907/1
  Уладзiмiр Куліковіч Ксенiя Тарасевіч
bitstream/123456789/110381/1
  Руская праўДА, як крыніца беларускага судаводства а. А. Міхневіч
bitstream/123456789/36261/1
  Асаблівасці выкарыстання параўнанняў у жорсткіх рамансах
bitstream/123456789/134569/1
  М. У. Сільчанка паходжанне дзяржавы І права
bitstream/123456789/110405/1
  Фарміраванне базісу для ажыццяўлення крымінальна-прававых даследаванняў у бсср на пачатковым этапе яе існавання
bitstream/123456789/19356/1
  Слоўнікі старабеларускай актавай мовы, выдадзеныя ў ХІХ стагоддзі: бібліяграфічныя звесткі, практычнае І навуковае значэнне
bitstream/123456789/119514/1
  Уплыў нападаў крымскіх татараў на сацыяльна-эканамічнае развіццё Вялікага Княства Літоўскага ў першай палове XVI ст
bitstream/123456789/117531/1
  Рэферат Ключавыя словы
bitstream/123456789/110416/1
  Асаблівасці арганізацыі І развіцця пачатковай І сярэдняй юрыдычнай адукацыі беларусі ў 20 – 30-х гг. ХХ ст. І. А. Саракавік
bitstream/123456789/117530/1
  Реферат новиков Дмитрий Александрович
bitstream/123456789/36243/1
  Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны
bitstream/123456789/103717/1
  Праблемы кадыфікацыі праватворчай дзейнасці І юрыдычнай тэхнікі. //Юстыцыя Беларусі. – 2014. – № – С. – 32
bitstream/123456789/104885/1
  Рэферат дыпломная работа: 66 старонак, 65 крыніц ключавыя словы
bitstream/123456789/16874/1
  -
bitstream/123456789/26164/1
  Н. Б. Рашэтнікава камунікатыўна-дзейнасны падыход на ўРОКАХ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ І камунікатыўная кампетэнцыя вучняў як адзін з яго вынікаў
bitstream/123456789/115386/1
  С. Шкадун (Мінск) цэласны аналіз драматычнай паэмы а. Адынца “барбара радзівіл, ці пачатак панавання
bitstream/123456789/110393/1
  Палітыка-прававыя погляды (ідэі) платона, арыстоцеля, цыцэрона, адлюстраваныя ў статуце вкл 1566 Г. Д. С. Жук
bitstream/123456789/116083/1
  Рэзюмэ саланько Анастасіі Леанідаўны
bitstream/123456789/122958/1
  Гісторыя (па накірунках) 1-23 01 13 Гісторыка-архівазнаўства
bitstream/123456789/26635/1
  Лада Алейнік майстэрства пабудовы прыгодніцкага сюжэта
bitstream/123456789/26647/1
  В., Рагойша У. В. Беларускі кампанент паэтыкі ўкраінскіх інтэрмедый ХVІІІ ст
bitstream/123456789/100666/1
  Рэферат шаранговіч Дзяніс Аляксандравіч сучасная беларуская гістарыяграфія падзелаў рэчы паспалітай ключавыя словы
bitstream/123456789/26155/1
  В. Ю. Дылеўская месца розных тыпаў урокаў у сістэме параўнальнага вывучэння літаратуры
bitstream/123456789/100663/1
  Ключавыя словы: мсціслаўЛЬ; праваслаўЕ; уніяцтва; мазалаўскі, тупічэўскі, нагорны, ПУСТЫНскі, ануфрыеўскі манастыры. Аб’ект даследавання
bitstream/123456789/147789/1
  Замежная інфармацыя ў беларускай савецкай прэсе
bitstream/123456789/106323/1
  Л. В. Алейнік (Мінск) моўныя аспекты мастацкага адлюстравання сацыялізацыі асобы ў трылогіі івана навуменкі "дзяцінства. Падлетак. Юнацтва"
bitstream/123456789/36285/1
  Прыёмы фальклорнай стылізацыі ў паэме "мачыха" адэлі з устроні
bitstream/123456789/109978/1
  С. Скарапанава (Мінск, бду) прытчы віктара жыбуля
bitstream/123456789/100672/1
  Образ Константина Калиновского в историографии, литературе и искусстве Количество страниц 50, наименований использованных источников и литературы 66. Ключевые слова: константин калиновский, историография, литература
bitstream/123456789/123044/1
  Учебная программа для специальностей: 1-21 30 01 История
bitstream/123456789/110387/1
  Ацэнка судовай рэформы 1864 года ў расійскай імперыі ў працах у. Спасовіча І і. Файніцкага І. У. Вішнеўская
bitstream/123456789/19598/1
  Эвалюцыя аўтабіяграфізму ў прозе Ч. Мілаша
bitstream/123456789/17884/1
  Т а ц ц я н а с т у д з е н к а б е л а р у с к І д з я р ж а ў н ы у н І в е р с І т э т
bitstream/123456789/36239/1
  Бду, Мінск з гісторыі вывучэння беларускай фальклорнай спадчыны
bitstream/123456789/109979/1
  Падзел Беларусі 1921 г у асэнсаванні сучасных беларускіх паэтаў
bitstream/123456789/124003/1
  Вольга Самусевіч Інстытут журналістікі бгу рэспубліка Беларусь
bitstream/123456789/111223/1
  Streszczenie
bitstream/123456789/100732/1
  Документы Учреждения «Зональный государственный архив в г. Лиде»
bitstream/123456789/147784/1
  Пётр Дарашчонак Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт «кантакты І дыялогі»
bitstream/123456789/100736/1
  Дипломная работа включает в себя введение, три главы, заключение, список источников и литературы и состоит из 62 страниц
bitstream/123456789/116324/1
  Дипломная работа: 56 с., 5 источников, 36 исследований. Ключевые слова
bitstream/123456789/20183/1
  Учебная программа для специальности: 1-23 01 09 «Журналистика международная»
bitstream/123456789/134591/1
  Складовыя часткі сістэмы сацыяльнага рэгуліравання сільчанка М. У., Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт
bitstream/123456789/36238/1
  На матэрыяле парэмій
bitstream/123456789/26699/1
  Асэнсаванне навальніцы, грому І маланкі ў беларускіх народных уяўленнях І павер’ЯХ
bitstream/123456789/123031/1
  Учебная программа для специальностей: 1-21 30 01 История
bitstream/123456789/24863/1
  Традыцыі пікарэскнага рамана ў творчасці рамэна гары І ўладзіміра караткевіча1
bitstream/123456789/109951/1
  В.І. Палукошка, г. Мінск дэтэктыўная проза канстанціна тарасава: жанравыя асаблівасці
bitstream/123456789/110391/1
  ЕЎразійскі эканамічны саюз: гісторыка-прававы нарыс дз. А. Лагун
bitstream/123456789/101863/1
  Таццяна Падаляк Беларускi дзяржауны унiверсiтэт феномен папарацы ў журналiстыцы I этычныя пастулаты прафесii
bitstream/123456789/110392/1
  Вокліч “касандры”, або праблемы бальшавізму, нацыяналізму І дэмакратыі ў творах марыяна здзяхоўскага д. В. Шчэрбік
bitstream/123456789/109969/1
  Нацыянальныя вобразы свету і чалавека ў паэзіі Віктара Бокава і Уладзіслава Арцёмава
bitstream/123456789/25371/1
  Развіццё маўленчых уменняў вучняў пры працы над анатацыйнымі І этыкетна-віншавальнымі тэкстамі
bitstream/123456789/19445/1
  Прафесійная этыка журналіста вучэбная праграма для спецыяльнасці
bitstream/123456789/147796/1
  Менеджмент медыякантэнту: айчынны І замежны вопыт
bitstream/123456789/106326/1
  В. Ю. Дылеўская пазакласнае чытанне ў сістэме практычных заняткаў па методыцы выкладання літаратуры
bitstream/123456789/109963/1
  Таццяна Іванаўна Шамякіна, Мінск жыццё І палітыка ў раманах івана шамякіна
bitstream/123456789/26643/1
  Ірына Змачынская
bitstream/123456789/18699/1
  Таццяна Студзенка Беларускі джяржаўны універсітэт
bitstream/123456789/26675/1
  Таццяна Мойса (Мінск) Паэтычная вобразнасць Казіміра Камейшы ў кантэксце мастацкай традыцыі Якуба Коласа
bitstream/123456789/36255/1
  Адметнасці мастацкіх сродкаў беларускіх аказіянальных тэкстаў
bitstream/123456789/26682/1
  Міфалагічны вобраз Бабы-Ягі. Генезіс і семантыка
bitstream/123456789/116135/1
  Дипломная работа : 69 с., 7 источников, 47 исследований
bitstream/123456789/116839/1
  Літвінец Надзеі Канстанцінаўны Вайсковая І эканамічная міграцыя у вялікім княстве літоўскім XIV-XVII ст.: на прыкладзе татарскай І яўрэскай супольнасцяў
bitstream/123456789/109952/1
  Рашэтнікава Ніна Барысаўна
bitstream/123456789/26694/1
  Алесь Сухадолаў значэнне маскі цыгана ў абраднасці беларусаў
bitstream/123456789/100675/1
  Реферат общий объем дипломной работы 69 страниц, в т ч. приложений 5 страниц. Список использованных источников включает 53 единицы. Ключевые слова
bitstream/123456789/100670/1
  Дипломная работа состоит из 53 страниц, включает в себя 42 наименований в списке источников и литературы
bitstream/123456789/123992/1
  Самусевіч в м. (Мінск, Беларусь) Лагасфера культуры І канцэптасфера культуры
bitstream/123456789/101881/1
  Грамадзянская талерантнасць як рэсурс еўразійскай камунікатыўнай інтэграцыі
bitstream/123456789/100727/1
  Дипломная работа: 56 с., 51 источник, 14 прил
bitstream/123456789/119230/1
  Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт Філалагічны факультэт Кафедра гісторыі беларускай мовы
bitstream/123456789/100749/1
  Радзівілы, князі
bitstream/123456789/100735/1
  Реферат круглякова Наталья Владимировна
bitstream/123456789/25369/1
  А. М. Гацко (Баранавічы) універсальныя сродкі аўтарызацыі пры разгортванні лекцыі
bitstream/123456789/100654/1
  Реферат Иванова Марина Евгеньевна
bitstream/123456789/109927/1
  Я. А. Гарадніцкі (Мінск)
bitstream/123456789/100745/1
  Печати Белорусского происхождения Х первой половины ХIII вв в контексте сфрагистических памятников Восточной Европы
bitstream/123456789/121773/1
  I. тлумачальная запіска
bitstream/123456789/36265/1
  Няказкавая фальклорная проза: ракурсы жанравага ўспрымання рэчаіснасці
bitstream/123456789/147821/1
  Дзейнасць грамадскіх аб’яднанняў нацыянальных меншасцей
bitstream/123456789/100730/1
  Реферат комиссарова Елена Викторовна
bitstream/123456789/26674/1
  Алена Марчанка колеравае багацце беларускага пейзажу І сезонна-каляндарны рух часу на матэрыяле трылогіі
bitstream/123456789/26639/1
  Алена Белая рэпрэзентацыя ментальнасці творчай асобы
bitstream/123456789/100725/1
  Дипломная работа: общее количество страниц 75, источников и литературы 98, приложений 5
bitstream/123456789/19496/1
  Вучэбная праграма па дысцыпліне “літаратурна-мастацкая творчасць”
bitstream/123456789/147822/1
  Вікторыя Пяткевіч Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт эвалюцыя якасных характарыстык міжнароднага радыевяшчання
bitstream/123456789/100722/1
  Ключевыми словами дипломной работы являются: Национальный архивный фонд; государственные архивные учреждения Гродненской области; система научно-справочного аппарата; автоматизированные информационно-поисковые системы
bitstream/123456789/141989/1
  Образ Богоматери Одигитрии в иконописи Ветки XVII-XIX веков
bitstream/123456789/111414/1
  Спробы стварэння iнтэрнэт-тэлебачання у беларусi
bitstream/123456789/100690/1
  Дипломная работа: 52 страницы, 4 главы, 9 приложений и 45 источников
bitstream/123456789/8638/2
  В. Н. Каразіна види тварин, що підлягають особливій охороні на території харківської області
jspui/bitstream/123456789/5132/1
  St joseph’s college (autonomous) tiruchirappalli – 620 002 semester examinations – april 2015
jspui/bitstream/123456789/3807/1
  St joseph’s college (autonomous) tiruchirappalli – 620 002 semester examinations – november 2013
bitstream/123456789/116254/1
  Дипломной работе «Создание системы удаленного мониторинга и управления испытательного центра sz-01»
bitstream/123456789/116703/1
  Механико-математический факультет
bitstream/123456789/116764/1
  Дипломной работе «Сервис совместного редактирования проектов на Java»
bitstream/123456789/116762/1
  Аннотация
jspui/bitstream/123456789/4022/1
  Copyright Οδυσσέας Δ
jspui/bitstream/123456789/134/1
  Лекция для студентов специальности 1-74 02 03 Защита растений и карантин
jspui/bitstream/123456789/878/1
  Мікробіологічна активність грунту після ячменю ярого при використанні біодеструктору стерні
bitstream/123456789/3982/1
  Carboxylic Acids from Sorbus aucuparia and S. aria
bitstream/123456789/110411/1
  Развитие классификации национального законодательства: исторический аспект в. А. Шаршун
bitstream/123456789/26677/1
  Фенікс прызямліўся на Палессі: да праблемы літаратурнага міфа
bitstream/123456789/2571/1
  Загальна характеристика роботи
bitstream/123456789/106340/1
  С. Л. Цэдрык (Мінск) матывацыйная дзейнасць настаўніка І вучняў на розных этапах урока
bitstream/123456789/100746/1
  Реферат За период с 2003-2013г. В республике Беларусь шел поиск оптимальных методов внедрения ит технологий, что нашло свое отражение в изменении законодательной базы, нормативно-правовых документов
jspui/bitstream/123456789/1061/3
  Михайло Торчинський апелятивізація онімів у сучасній українській мові
bitstream/123456789/36273/1
  Піваварчык І. В. Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт, г. Гродна
jspui/bitstream/123456789/604/1
  Нестор Мизак
bitstream/123456789/5591/1
  [331+378] І. С. Сабатовська
bitstream/123456789/1007/1
  Уроку: Борис Олійник. Народне визнання сучасного українського поета. Вічна проблема життєвого вибору, стоїчної позиції.(„ Вибір )
bitstream/123456789/100655/1
  Тема дипломной работы Историко-культурное наследие города Пинска: архивы, музеи, культурные учреждения
bitstream/123456789/2552/1
  Конкурс «Шкільна бібліотека»
bitstream/123456789/2575/1
  Хліб та вироби з тіста в українській кухні
bitstream/123456789/106336/1
  І. М. Саматыя (Мінск) вывучэнне тэкстаўтваральнай ролі парадку слоў на ўроках беларускай мовы ў 8 класе
bitstream/123456789/26096/1
  В. У. Праскаловіч праблемы І перспектывы выкарыстання тэставых тэхналогій па беларускай літаратуры
bitstream/123456789/2557/3
  З історії письма та друкарства
bitstream/123456789/1282/1
  Тема: Спроба здобуття незалежності І. Мазепою. Мета
bitstream/123456789/106333/1
  Н. Б. Рашэтнікава (Мінск) рэалізацыя дыялагічнага прынцыпу на ўроках беларускай літаратуры
bitstream/123456789/109976/1
  Беларуская паэзія Ў рускамоўным ўзнаўленні Івана бурсава
bitstream/123456789/1362/1
  Сценарій тематичного вечора «Світлиця Шевченкового заповіту»
bitstream/123456789/26698/1
  Духоўна-эстэтычныя пошукі пачатку ХХ стагоддзя І фарміраванне беларускай літаратурнай класікі
jspui/bitstream/123456789/841/1
  Державний вищий навчальний заклад Української державної академії
bitstream/123456789/18656/1
  Таццяна Дасаева Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт
bitstream/123456789/13553/1
  Беларускі дзяржаўны універсітэт філалагічны факультэт кафедра замежнай літаратуры
bitstream/123456789/36248/1
  Смолік, А.І. Увасабленне каляндарна-музычнага фальклору ў ігрышчах
bitstream/123456789/147790/1
  Рытарычныя перадумовы ўзнікнення журналістыкі: docere, movere, delectare
bitstream/123456789/101851/1
  Прапаганда у беларускiм савецкiм друку 20-х – 30х гг.: Задачы, змест, тэхналогii
bitstream/123456789/124007/1
  Самусевіч О. М. (г. Мінск, Беларусь)
bitstream/123456789/123984/1
  В. М. Самусевіч Дамінантныя субсферы лагасферы беларускай культуры
jspui/bitstream/123456789/389/1
  Міністэрства сельскай гаспадаркі І харчавання рэспублікі беларусь
bitstream/123456789/25640/1
  Ю. А. Шашкова (Мінск) дадатковыя віды заданняў для старшакласнікаў на матэрыяле экскурсійных тэкстаў
bitstream/123456789/106342/1
  Н. А. Валатоўская (Мінск) Арфаэпічныя і акцэнталагічныя нормы ўкраінскай мовы: прынцыпы навучання
bitstream/123456789/25606/1
  Т. В. Кітаева (Мінск) грамадзянскае выхаванне студэнтаў нефілалагічнага профілю
jspui/bitstream/123456789/384/1
  Міністэрства сельскай гаспадаркі І харчавання рэспублікі беларусь
bitstream/123456789/100743/1
  Дипломная работа состоит из введения, основной части, заключения, списка использованных источников и содержит приложения (иллюстрации)
bitstream/123456789/106332/1
  В. У. Праскаловіч культуратворчае развіццё вучняў сродкамі электронных адукацыйных рэсурсаў
bitstream/123456789/115858/1
  Резюме Кузнецова Мария Юрьевна
bitstream/123456789/19485/1
  Сучасны літаратурны працэс вучэбная праграма для спецыяльнасці
bitstream/123456789/26668/1
  Наталля Макей «дзівосны новы свет» у рамане маргарэт этвуд «орыкс І карас
bitstream/123456789/122316/1
  Сучаснае міжнароднае радыёвяшчанне рэспублікі беларусь у глабальнай інфармацыйнай прасторы
bitstream/123456789/36224/1
  Т.І. Шамякіна (Мінск) традыцыйная культура ў беларускіх смі І адукацыі
bitstream/123456789/110394/1
  Дасягненні І недахопы ў развіцці гісторыка-прававой навукі беларусі т.І. Доўнар
bitstream/123456789/147785/1
  Эвалюцыя падрыхтоўкі журналістаў-міжнароднікаў
bitstream/123456789/110891/1
  ЕЎразійскі эканамічны саюз як інфармацыйная прастора для інтэграцыі
bitstream/123456789/19363/1
  Беларускі дзяржаўны універсітэт асноуныя напрамкi развiцця
bitstream/123456789/18657/1
  Вяртанне Галадара
bitstream/123456789/121769/1
  I. тлумачальная запіска
bitstream/123456789/18846/1
  Рыторыка вучэбная праграма для спецыяльнасці
bitstream/123456789/26127/1
  М. Табола роля літаратурнай гульні ў развіцці камунікатыўных здольнасцей вучняў
bitstream/123456789/149967/1
  Параграфеміка вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі
bitstream/123456789/26671/1
  Таццяна Марозава сучасны студэнцкі фальклор беларусі: класіфікацыя, жанравая разнастайнасць
bitstream/123456789/101906/1
  Тэлешоу ў мiжнародным кантэксце: асаблiвасцi адаптацыi фарматаў
bitstream/123456789/110893/1
  Васіль Вараб’ёў Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт журналiстыка у палоне iнфармацыйнай вайны
bitstream/123456789/122297/1
  Роля міжнародных навукова-практычных канферэнцый ва ўдасканаленні падрыхтоўКІ
bitstream/123456789/110898/1
  Новыя парадыгмы мiжнароднай журналiстыкi, абумоўленыя ўтварэннем еўразiйскага эканамiчнага саюза
bitstream/123456789/100705/1
  Шмагун Анна Александровна Применение электронных документов в деятельности организаций Республики Беларусь
bitstream/123456789/134678/1
  Реферат Сташкевич Максим Леонидович
bitstream/123456789/111221/1
  Книгах Олега Лойко «Древо жизни» (автобиографические разделы), 2004г.; «Равноугольный треугольник: От Палемона до Максима Танка»
bitstream/123456789/18589/1
  Таццяна Студзенка Беларускі дзяржаўны універсітэт
bitstream/123456789/105467/1
  Міністэрства адукацыі рэспублікі беларусь беларускі дзяржаўны універсітэт юрыдычны факультэт
bitstream/123456789/116133/1
  Дипломная работа: 58 с., 40 позиций в списке источников и литературы
bitstream/123456789/116128/1
  Дипломная работа: 55 ст., 38 источников
jspui/bitstream/123456789/383/1
  Міністэрства сельскай гаспадаркі І харчавання рэспублікі беларусь
bitstream/123456789/149907/1
  Тэкст: рэдактарскія методыкі вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі
bitstream/123456789/26692/1
  Некаторыя аспекты метадалогіі методыкі выкладання беларускай літаратуры
bitstream/123456789/104748/1
  Объем дипломной работы
bitstream/123456789/19504/1
  Вучэбная праграма па дысцыпліне «тэорыя І практыка перакладу»
bitstream/123456789/36288/1
  Бармоцина Алена Фальклорныя адметнасці ў беларускай гістарычнай драме
bitstream/123456789/18980/1
  Беларускi дзяржаўны унiверсiтэт
bitstream/123456789/123986/1
  В. Самусевіч Інфармацыйная сфера Беларусі: да праблемы гуманізацыі
bitstream/123456789/100737/1
  Дипломная работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка источников и литературы. В первой главе проведен обзор и источниковедческий анализ документов личного архивного фонда Азарова Абрама Игнатьевича
bitstream/123456789/19481/1
  Выпускная работа Применение текстового редактора ms word для подготовки рабочей программы по курсу "Літаратурнае рэдагаванне"
bitstream/123456789/117532/1
  Унутранная палітыка Вялікага Княства Літоўскага ў перыяд панавання дынастыі Ягелонаў Ключавыя словы
bitstream/123456789/26333/1
  М. М. Табола вывучэнне рамана уладзіміра караткевіча "каласы пад сярпом тваім" з выкарыстаннем тэхналогіі педагагічных майстэрняў
bitstream/123456789/134655/1
  Юрыспрудэнцыя рэнесансу І заканамернасці гісторыі права беларусі
bitstream/123456789/149996/1
  Дыскурсны аналіз сродкаў масавай інфармацыі вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі
bitstream/123456789/36227/1
  Постфальклор: на ростані этнапедагогікі І творчага эксперыменту
bitstream/123456789/134586/1
  Зараджэнне І развіццё тэарэтычнага абгрунтавання І нарматыўнай рэгламентацыі правоў чалавека ў беларусі
bitstream/123456789/149897/1
  Сучасныя методыкі І практыкі рэдагавання вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі
bitstream/123456789/19512/1
  Дыскурсны аналіз тэксту вучэбная праграма дысцыпліны для спецыяльнасці
bitstream/123456789/19510/1
  Вучэбная праграма па дысцыпліне «стылістыка тэксту І літаратурнае рэдагаванне»
bitstream/123456789/36269/1
  Фальклорныя элементы ў кітабах
bitstream/123456789/18692/1
  Фёдар Драбеня Беларускі дзяржаўны універсітэт
bitstream/123456789/110288/1
  Тлумачальная запіска
bitstream/123456789/100742/1
  Тема дипломной работы
bitstream/123456789/149917/1
  Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт зацвярджаю
bitstream/123456789/149879/1
  Рэдагаванне аналітычных І рэкламных матэрыялаў Вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі
bitstream/123456789/149979/1
  Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт зацвярджаю
bitstream/123456789/149969/1
  Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт зацвярджаю
bitstream/123456789/106325/1
  Л. М. Гамеза (Мінск)
bitstream/123456789/26640/1
  Алесь Бельскі родная зямля ў духоўным свеце
bitstream/123456789/21287/1
  Ю. А. Жукава, П. В. Бурдыка Беларускі дзяржаўны універсітэт, Рэспубліка Беларусь
bitstream/123456789/100724/1
  Ключевые слова: личный архивный фонд, документы и материалы, архивист, архивное дело, Единый государственный архивный фонд, Национальный архивный фонд, государственный архив, комплектование, хранение, использование, источник, история
bitstream/123456789/110399/1
  Развіццё права І развіццё крыніц права: адзінства І розніца паняццяў. М. У. Сільчанка Уводзіны
bitstream/123456789/100689/1
  Дипломного исследования: «Организационная структура управления промышленной сферой Республики Беларусь»
bitstream/123456789/100707/1
  Реферат сериков Александр Владимирович
bitstream/123456789/147778/1
  Міжкультурная камунікацыя І міжкультурнае навучанне як фактар сацыякультурных змен у сучаснай інфармацыйнай прасторы
bitstream/123456789/25367/1
  Ю. В. Бычкова, Т. І. Пяркоўская (Мінск) узровень валодання вучнямі граматычным матэрыялам аб назоўніку І прыметніку
bitstream/123456789/26656/1
  Міфалагічныя ўяўленні аб Долі (Лёсе) у беларускіх народных празаічных творах
bitstream/123456789/17859/1
  Таццяна Дасаева Беларускі дзяржаўны універсітэт Радыёстанцыя “Беларусь” у інфармацыйнай прасторы
bitstream/123456789/19599/1
  М. Ю. Шода Міфалагічныя прастора і час у рамане Вольгі Такарчук “Правек і іншыя часы”
bitstream/123456789/110712/1
  Назва спецыялізаванага модуля па выбары студэнта Гісторыя культуры Беларусі
bitstream/123456789/123993/1
  В. Самусевіч “Звязда” ў лагасферы нацыянальнай культуры
bitstream/123456789/134653/1
  Асаблівасці развіцця айчыннага грамадзянскага права ў гады вялікай айчыннай вайны
bitstream/123456789/19451/1
  Культура маўлення журналіста вучэбная праграма дысцыпліны для спецыяльнасці
bitstream/123456789/16967/1
  Мастацкая публіцыстыка вучэбная праграма для спецыяльнасці
bitstream/123456789/124001/1
  Самусевич Ольга Михайловна Samusevich Volga З'ява персаніфікацыі ў сучасным журналісцкім працэсе Personification in the modern journalistic process
bitstream/123456789/147781/1
  Медыяспажыванне як фактар трансфармацыі журналістыкі
bitstream/123456789/25376/1
  Н. Ч. Пашкевіч (Мінск) выпрацоўка пунктуацыйных уменняў на уроках беларускай мовы ў сувязі з вывучэннем параўнальных зваротаў
bitstream/123456789/149881/1
  Рэдактар-перакладчык вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі
bitstream/123456789/26121/1
  Л. М. Гамеза змест школьнага курса беларускай мовы (V viii класы) Ў аспекце ўзбагачэння слоўнікавага запасу школьнікаў
bitstream/123456789/26162/1
  В. У. Праскаловіч тэхналогія дыстанцыйнага навучання ў сістэме філалагічнай адукацыі
bitstream/123456789/26090/1
  Псіхолага-педагагічнае абгрунтаванне
bitstream/123456789/19444/1
  Мова І стыль сродкаў масавай інфармацыі вучэбная праграма для спецыяльнасці
bitstream/123456789/101886/1
  Таццяна Дасаева Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт лiтаратура ў сiстэме падрыхтоукi журналiста-мiжнароднiка
bitstream/123456789/26126/1
  В. У. Праскаловіч
bitstream/123456789/100726/1
  Реферат друзика Сергея Сергеевича «министерство обороны республики беларусь как республиканский орган государственного управления. 1991 2014 годы»
bitstream/123456789/36665/1
  Аммон Марына Уладзіміраўна
bitstream/123456789/18665/1
  Зямельнае пытанне
bitstream/123456789/119232/1
  Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт Філалагічны факультэт Кафедра гісторыі беларускай мовы
bitstream/123456789/106324/1
  Д. Сінькова (Мінск) фарміраванне камунікатыўнай кампетэнцыі журналіста ў сістэме дадатковай адукацыі ў бду
bitstream/123456789/116131/1
  Дипломная работа: 50 ст., 44 источника. Ключевые слова: Кали, Бхагаватапурана, калиюга, культ Кали, шактизм
bitstream/123456789/22647/1
  Ацэнка сацыальнай адказнасцi бiзнесу: амерыканскi I еурапейскi вопыт
bitstream/123456789/119229/1
  Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт Філалагічны факультэт Кафедра гісторыі беларускай мовы
bitstream/123456789/134654/1
  Сістэматызацыя нормаў спадчыннага права ў статутовы перыяд развіцця заканадаўства вялікага княства літоўскага
bitstream/123456789/141990/1
  Реферат бежок Ольга Викторовна «Новые технологии музеев России в XXI веке
bitstream/123456789/100711/1
  Литература по организации делопроизводства, законодательство Республики Беларусь, а также делопроизводственная практика
bitstream/123456789/25620/1
  М. У. Папова (Мінск) фарміраванне каштоўнаснага погляду
bitstream/123456789/119511/1
  Агульная характарыстыка працы ключавыя словы
bitstream/123456789/104735/1
  Реферат дипломной работы объем дипломной работы
bitstream/123456789/25629/1
  І. С. Піскун (Мінск) фарміраванне камунікатыўнай кампетэнцыі праз комплекснае выкарыстанне
bitstream/123456789/100734/1
  Реферат кривошеева Наталья Алексеевна
bitstream/123456789/100713/1
  Реферат дипломной работы Рябовой К. А. «Организация работы с персоналом в рекламных агентствах на примере рекламного агентства ООО инвокс»
jspui/bitstream/123456789/537/1
  Міністэрства сельскай гаспадаркі І харчавання рэспублікі беларусь
bitstream/123456789/18659/1
  Двухузроўневага інфармацыйнага грамадства
bitstream/123456789/123997/1
  В. Самусевіч Культурная журналістыка ў прасторы нацыянальнай культуры
bitstream/123456789/36223/1
  Фалькларыстыка: даследчыя прыярытэты І перспектывы развіцця
bitstream/123456789/121600/1
  Міністэрства адукацыі рэспублікі беларусь беларускі дзяржаўны ўніверсітэт інстытут журналістыкі
bitstream/123456789/119512/1
  Агульная характарыстыка працы
bitstream/123456789/100729/1
  Реферат Колевко Надежда Васильевна
bitstream/123456789/100671/1
  Реферат даргель Наталья Валерьевна
bitstream/123456789/149987/1
  Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт зацвярджаю
bitstream/123456789/101853/1
  Інтэрпрэтацыя смi як дыскурсу у кантэксце полiэтнiчнасцi мiжнародных зносiн
bitstream/123456789/25596/1
  Лінгвістычныя асновы ўзбагачэння слоўнікавага запасу школьнікаў
bitstream/123456789/100706/1
  Аб'ект дыпломнай працы асноўныя сістэмы фіксацыі і ўліку насельніцтва на тэрыторыі Беларусі
bitstream/123456789/100710/1
  Дипломная работа состоит из 67 страниц, включает в себя два приложения, 51 наименование в списке источников и литературы
bitstream/123456789/18378/1
  Таццяна Дасаева Беларускі дзяржаўны універсітэт
bitstream/123456789/100685/1
  Дипломная работа содержит: 55 страниц, количество позиций в списке источников и литературы 30. Тема дипломного исследования: «Нормативные правовые акты Президента Республики Беларусь как исторический источник»
bitstream/123456789/25632/1
  Сшытак на друкаванай аснове як састаўная частка вучэбна-метадычнага комплексу па беларускай мове (8 клас)
directory bitstream 123456789  
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка