Дипломная работа состоит из введения, основной части, заключения, списка использованных источников и содержит приложения (иллюстрации)
Дата канвертавання01.05.2016
Памер30.97 Kb.
Реферат

Грязнов Илья АлександровичПроектирование и разработка электронной модели замков

(на примере Крево и Новогрудка)

Ключевые слова: электронная модель, 3D-моделирование, графика, Новогрудский замок, Кревский замок.

Дипломная работа состоит из введения, основной части, заключения, списка использованных источников и содержит приложения (иллюстрации).

В данной дипломной работе приведены проектирование и разработка электронных моделей двух замков Беларуси – Кревского и Новогрудского.

Исторические памятники, старинные здания, деревянные и каменные постройки со временем разрушаются, переделываются на современный лад и теряют свой первоначальный вид, в результате чего становится сложнее восстановить постройки и сохранить их для потомков. Основным решением проблемы является сохранение информации, позволяющей восстановить первоначальный вид памятников. Трехмерное моделирование позволяет сочетать различные типы данных об историческом объекте для создания подробного первоначального облика: реконструкция поврежденных или утраченных памятников, трехмерные проекции археологических объектов, моделирование отдельных объектов старины.

Цель работы заключается в том, чтобы разработать электронные модели Новогрудского и Кревского замков.

Результаты: был отобран контент, необходимый для создания электронных моделей замков; рассмотрены работы и доклады исследователей, использовавших технологию 3D-моделирование в исторических исследованиях; спроектированы и разработаны электронные модели Новогрудского и Кревского замков.

Работа может послужить дополнительным учебным пособием для студентов, а также будет интересна всем тем, кто увлекается архитектурой Беларуси.Рэферат

Гразноў Ілля АляксандравічПраектаванне і распрацоўка электроннай мадэлі замкаў

(на прыкладзе Крэва і Навагрудка)

Ключавыя словы: электроная мадэль, 3D-мадэляванне, графіка, Навагрудскі замак, Крэўскі замак.

Дыпломная праца складаецца з ўводзін, асноўнай часткі, заключэння, спісу выкарыстаных крыніц і ўтрымлівае прыкладанні ( ілюстрацыі ).

У дадзенай дыпломнай працы прыведзены праектаванне і распрацоўка электроных мадэляў двух замкаў Беларусі - Крэўскага і Навагрудскага .

Гістарычныя помнікі, старадаўнія будынкі, драўляныя і каменныя пабудовы з часам руйнуюцца, перарабляюцца на сучасны лад і губляюць свой ​​першапачатковы выгляд, у выніку чаго становіцца складаней аднавіць пабудовы і захаваць іх для нашчадкаў. Асноўным рашэннем праблемы з'яўляецца захаванне інфармацыі, якая дазваляе аднавіць першапачатковы выгляд помнікаў. Трохмернае мадэляванне дазваляе спалучаць розныя тыпы дадзеных аб гістарычным аб'екце для стварэння падрабязнага першапачатковага аблічча: рэканструкцыя пашкоджаных або згубленых помнікаў, трохмерныя праекцыі археалагічных аб'ектаў, мадэляванне асобных аб'ектаў даўніны.

 Мэта працы складаецца ў тым, каб распрацаваць электронныя мадэлі Навагрудскага і Крэўскага замкаў.

Вынікі: быў адабраны кантэнт , неабходны для стварэння электронных мадэляў замкаў; разгледжаны працы і даклады даследчыкаў, якія выкарыстоўвалі тэхналогію 3D- мадэлявання ў гістарычных даследаваннях; спраектаваны і распрацаваны электронныя мадэлі Навагрудскага і Крэўскага замкаў.

 Праца можа паслужыць дадатковым навучальным дапаможнікам для студэнтаў , а таксама будзе цікавая ўсім тым , хто захапляецца архітэктурай Беларусі.Abstract

Gryaznov IlyaDesign and development of electronic model castles

( for example Krevo and Novogrudka )

Keywords: electronic model , 3D-modeling , graphics, Novogrudskij castle Krevo Castle .

Thesis consists of an introduction , body , conclusion, list of sources used and contains applications ( illustration ) .

In this thesis work shows the design and development of electronic models of two castles Belarus - Krevo and Novogrudskii .

Historical monuments, historic buildings, wood and stone buildings eventually destroyed, remade with a modern twist and lose their original form, thereby making it more difficult to restore buildings and preserve them for posterity. The main solution is to maintain the information to restore the original appearance of monuments. Three-dimensional modeling allows you to combine different types of data about the historical site to create a detailed image of the original: the reconstruction of damaged or lost monuments , archaeological sites, three-dimensional projections , modeling of individual objects of antiquity.

 The purpose of this work is to develop a model electronic Novogrudskii Krevo and castles.Results: was selected content that is required to create electronic models of locks ; examine work and reports of researchers who have used 3D- modeling technology in historical research ; designed and developed electronic models Novogrudskii Krevo and castles.

 Work can serve as an additional educational tool for students , and will also be of interest to all those interested in the architecture of Belarus.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка