Дипломная работа состоит из 78 страниц, включает в себя одну таблицу и два приложения, 104 наименования в списке источников и литературы
Дата канвертавання15.03.2016
Памер32.42 Kb.
РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ
Галицын Александр Викторович
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРЛАМЕНТА В ГОСУДАРСТВАХ ЕВРОПЫ
Дипломная работа состоит из 78 страниц, включает в себя одну таблицу и два приложения, 104 наименования в списке источников и литературы.

ПАРЛАМЕНТ, ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ, ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ, ИНФОРМАТИЗАЦИЯ, ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ, ЮЗАБИЛИТИ, ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО, ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО.

Объектом исследования является законотворческая деятельность парламента как одного из ключевых институтов системы современного государства.

Цель исследования — выявить векторы развития и существующие проблемы интернет-порталов в государствах Европы.

Методологическую основу исследования составляют общие методы научного познания, такие как анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнение. Также применялись частные методы исследования: проблемно-теоретический, функциональный, формально-юридический. Использовались различные приемы толкования норм права (историко-политический, логический, функциональный, систематический).

В дипломной работе приведена характеристика историографии и источниковой базы, дана общетеоретическая характеристика законодательной власти, определены основные исторические этапы становления парламентов в Беларуси, России и Польше, выявлены основы законотворчества, законодательной техники и практики в Республике Беларусь, оценена работа интернет-портала Национального собрания Республики Беларусь и, для качественного сравнения, работа соответствующих аналогов близких культурно-историческими связями Российской Федерации и Республики Польша в сети интернет, выявлены их актуальные проблемы.

Теоретическая и практическая значимость работы обусловлена тем, что работа вносит вклад в дальнейшее совершенствование теории и практики организации и функционирования интернет-портала Национального собрания, как элемента информатизации общества.

РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ
Галіцын Аляксандр Віктаравіч
ІНТЭРНЭТ-ПАРТАЛ ЯК ПРЫЛАДА ЗАБЕСПЯЧЭННЯ ДЗЕЙНАСЦІ ПАРЛАМЕНТА Ў ДЗЯРЖАВАХ ЕЎРОПЫ
Дыпломная праца складаецца з 78 старонак, уключае ў сябе адну табліцу і два дадаткі, 104 найменні ў спісе крыніц і літаратуры.

ПАРЛАМЕНТ, ІНТЭРНЭТ-ПАРТАЛ, ЗАКОНАТВОРЧАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ, ІНТЭРНЭТ-РЭСУРСЫ, ІНФАРМАТЫЗАЦЫЯ, ЗАКАНАДАЎЧАЯ ЎЛАДА, ЮЗАБІЛІЦІ, ІНФАРМАЦЫЙНАЕ ГРАМАДСТВА, ЭЛЕКТРОННЫ ЎРАД.

Аб'ектам даследавання з'яўляецца законатворчая дзейнасць парламента як аднаго з асноўных інстытутаў сістэмы сучаснай дзяржавы.

Мэта даследавання — выявіць вектары развіцця і наяўныя праблемы інтэрнэт-парталаў у дзяржавах Еўропы.

Метадалагічную аснову даследавання складаюць агульныя метады навуковага пазнання, такія як аналіз і сінтэз, індукцыя і дэдукцыя, параўнанне. Таксама ўжываліся прыватныя метады даследавання: праблемна-тэарэтычны, функцыянальны, фармальна-юрыдычны. Выкарыстоўваліся розныя прыёмы тлумачэння нормаў права (гісторыка-палітычны, лагічны, функцыянальны, сістэматычны).

У дыпломнай працы прыведзена характарыстыка гістарыяграфіі і базы крыніц, дадзена агульнатэарэтычная характарыстыка заканадаўчай улады, вызначаны асноўныя гістарычныя этапы станаўлення парламентаў у Беларусі, Расіі і Польшчы, выяўлены асновы заканатворчасці, заканадаўчай тэхнікі і практыкі ў Рэспубліцы Беларусь, ацэнена праца інтэрнэт-партала Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь і, для якаснага параўнання, праца адпаведных аналагаў блізкіх культурна-гістарычнымі сувязямі Расійскай Федэрацыі і Рэспублікі Польшча ў сетцы інтэрнэт, выяўлены іх актуальныя праблемы.

Тэарэтычная і практычная значнасць працы абумоўлена тым, што праца робіць унёсак у далейшае ўдасканаленне тэорыі і практыкі арганізацыі і функцыянавання інтэрнэт-партала Нацыянальнага сходу, як элемента інфарматызацыі грамадства.
GRADUATION WORK SUMMARY
Alexander Galitsyn
INTERNET PORTAL AS A TOOL OF MAINTENANCE PARLIAMENT’S ACTIVITIES IN EUROPEAN STATES
Graduation work contains 78 pages and covers one table and two applications, 104 references.

PARLAMENT, INTERNET-PORTAL, LAWMAKING, INTERNET RESOURSES, INFORMATION, LEGISLATURE, USABILITY, INFORMATION SOCIETY, E-GOVERNMENT.

Object of study is the legislative activity of the Parliament as a key to institutions of the modern state.

The purpose of research is to identify vectors of the existing problems and Internet portals in the European countries.

Methodological basis of the research is conducted with basic scientific methods, such as analysis, synthesis, induction, deduction, and comparison. Also partial research methods such as problem-theoretical, functional, legalistic are used. Different methods of interpretation of the law (the historical-political, logical, functional, systematic) are applied.

Graduation work contains description of historiography and source base characteristic, general theoretical characteristic of legislature, main historical steps of developing of Parliament in Belarus, Russia, and Poland. Basics of legislature, legislature technique and practice in The Republic of Belarus are shown. The practice of National Assembly of The Republic of Belarus Internet portal is evaluated. The practice of current analogs in close cultures in Russia and Poland are also evaluated for comparison reasons and current problems were found.The work has theoretical and practical value due to this work contributes in future improvement of the theory and practice of organization and functioning of National Assembly Internet portal as a part of informatization of the society.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка