Дипломная работа состоит из 102 страниц, включает в себя 10 рисунков, 4 таблицы, 8 приложений. В работе использовано 40 источников
Дата канвертавання15.03.2016
Памер26.97 Kb.
Дипломная работа состоит из 102 страниц, включает в себя 10 рисунков, 4 таблицы, 8 приложений. В работе использовано 40 источников.

СОЦИАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, КАДРЫ, УПРАВЛЕНИЕ КАДРАМИ, ПЕРСОНАЛ.

Объект исследования: группы сотрудников предприятия ОАО "Минский автомобильный завод"

Предмет исследования: специфические особенности социального взаимодействия высшего руководства, линейных менеджеров, специалистов кадровой службы и неруководящих работников в процессе управления кадрами.

Цель дипломной работы: выявление специфических характеристик управления кадрами современной организации как системы социального взаимодействия и совершенствование управления кадрами на основе выявленных характеристик и модели социального взаимодействия. Для достижения данной цели поставлены следующие задачи:


   1. Выявить суть понятия «управление кадрами» в контексте социологии управления.

   2. Разработать методологический подход к исследованию управления кадрами как системы социального взаимодействия.

   3. Исследовать социальные взаимодействия в управлении кадрами выбранной организации.

   4. Разработать оптимальный подход к управлению кадрами как системе социального взаимодействия.

Выводы, сделанные в дипломной работе, могут быть использованы в работе кадровых служб крупных и средних организаций всех форм собственности Республики Беларусь по подбору и эффективному управлению персоналом.

Дыпломная праца складаецца з 102 старонак , уключае ў сябе 10 малюнкаў , 4 табліцы , 8 прыкладанняў. У працы выкарыстана 40 крыніц .

САЦЫЯЛЬНАЕ УЗАЕМАДЗЕЯННЕ, КАДРЫ, КІРАВАННЕ КАДРАМІ, ПЕРСАНАЛ.

Аб'ект даследавання: групы супрацоўнікаў прадпрыемства ААТ "Мінскі аўтамабільны завод"

Прадмет даследавання: спецыфічныя асаблівасці сацыяльнага ўзаемадзеяння вышэйшага кіраўніцтва , лінейных мэнэджараў , спецыялістаў кадравай службы і неруководящих работнікаў у працэсе кіравання кадрамі.

Мэта дыпломнай працы: выяўленне спецыфічных характарыстык кіравання кадрамі сучаснай арганізацыі як сістэмы сацыяльнага ўзаемадзеяння і ўдасканаленне кіравання кадрамі на аснове выяўленых характарыстык і мадэлі сацыяльнага ўзаемадзеяння. Для дасягнення дадзенай мэты пастаўлены наступныя задачы:

1 . Выявіць сутнасць паняцця «кіраванне кадрамі » у кантэксце сацыялогіі кіравання.

2 . Распрацаваць метадалагічны падыход да даследавання кіравання кадрамі як сістэмы сацыяльнага ўзаемадзеяння.

3 . Даследаваць сацыяльныя ўзаемадзеяння ў кіраванні кадрамі абранай арганізацыі.

4 . Распрацаваць аптымальны падыход да кіравання кадрамі як сістэмай сацыяльнага ўзаемадзеяння.

Высновы , зробленыя ў дыпломнай працы , могуць быць выкарыстаны ў працы кадравых службаў буйных і сярэдніх арганізацый усіх формаў уласнасці Рэспублікі Беларусь па падборы і эфектыўнаму кіраванню персаналам.

Graduate work consists of 102 pages, includes 10 figures , 4 tables , 8 applications. In this paper we used 40 sources.

SOCIAL INTERACTION, FRAMES, HUMAN RESOURCES MANAGEMENT, STAFF.

Object of research: a group of employees of the enterprise “Minsk Automobile Plant”

Subject of research: specific features of social interaction of senior management, line managers, HR professionals and non-management employees in the management of human resources.

Purpose of the graduate work: identifying the specific characteristics of modern human resource management organization as a system of social interaction and improving human resource management based on the identified characteristics and patterns of social interaction. To achieve this goal the following objectives:

1. Identify the essence of the concept of “human resource management” in the context of the sociology of management .

2. Develop a methodological approach to research of human resource management as a system of social interaction.

3. Investigate the social interactions in the management of personnel selected organization.

4. Develop optimal approach to human resource management as a system of social interaction.The conclusions of the research paper can be used in the personnel departments of large and medium organizations of all ownership in Belarus on the selection and effective management of staff.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка