Дипломная работа: 56 с., 5 источников, 36 исследований. Ключевые слова
Дата канвертавання27.03.2016
Памер30.25 Kb.
РЕФЕРАТ

Трофименков Григорий Александрович

Дипломная работа: 56 с., 5 источников, 36 исследований.

Ключевые слова: Европейский союз, интеграция, наднациональность, Еврокомиссия, Европарламент, Европейский совет, Совет Министров, Европейский суд, Евроконституция, Лиссабонский договор, «принцип субсидиарности»

Объектом исследования является история европейской интеграции после Второй мировой войны. Предметом исследования является процесс политической интеграции в Европейском союзе в период 1992-2007 гг.
Цель работы: исследовать процесс политической интеграции в Европейском союзе в 1992-2007 гг.
При выполнении работы использованы общенаучные методы: обобщение и сравнение, анализ и синтез, дедукция и индукция и т.д.; а также комплекс методов исторической науки: историко-генетический, историко-сравнительный, историко-системный.
Научная новизна: проведено комплексное системное исследование интеграционных процессов в Европе в период 1992-2007, в центре внимания которого находится процесс политической интеграции Европейского союза.
Практическая и социальная значимость заключается в комплексном и всестороннем исследовании опыта интеграционных процессов в Европейском союзе.

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней фактический материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других источников теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.Результаты исследования и выносимые на защиту положения разработаны автором дипломной работы лично и основаны на самостоятельных выводах.

Другие авторы в проведении исследования участия не принимали.РЭФЕРАТ

Трафіменкаў Рыгор Аляксандравіч

Дыпломная работа: 56 с., 5 крыніц, 36 даследванняў

Ключавыя словы: Еўрапейскі саюз, інтэграцыя, наднацыянальнасць, Еўракамісія, Еўрапарламент, Еўрапейскі суд, Еўрапейскі савет, Савет Міністраў, Еўрканстытуцыя, Лісабонская дамова, “прынцып субсідыарнасці”

Аб’ектам даследвання з’яўляецца гісторыя еўрапейскай інтэграцыі пасля Другой сусветнай вайны.

Прадметам даследвання з’яўляецца працэс палітычнай інтэграцыі ў Еўрапейскім саюзе ў перыяд 1992-2007 гг.
Мэта работы: даследваць працэс палітычнай інтэграцыі ў Еўрапейскім саюзе ў перыяд 1992-2007 гг.
Пры выкананні работы выкарыстаны агульнанавуковыя метады: абагульненне і параўнанне, аналіз і сінтэз, дэдукцыя і індукцыя; а таксама комплекс метадаў гістарычнай навукі: гісторыка-генетычны, гісторыка-параўнальны, гісторыка-сістэмны.

Навуковая навізна: праведзена комплекснае сістэмнае даследванне інтэграцыйных працэсаў у Еўропе ў перыяд 1992-2007, у цэнтры ўвагі якога знаходзіцца палітычная інтэграцыя Еўрапейскага саюза.
Практычная і сацыяльная важнасць зводзіцца да комплекснага і ўсебаковага даследванная опыта інтэграцыйных працэсаў у Еўрапейскім саюзе.

Аўтар работы пацвярджае, што змешчаны ў дадзеным праекце фактычны матэрыял правільна і аб’ектыўна адлюстроўвае стан даследуемага працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычная і метадалагічныя тэзы і канцэпцыі абавязкова суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.


Вынікі даследванная і палажэнні, які вынесены на абарону, распрацаваны аўтарам дыпломнай работы асабіста і заснаваны выключна на самастойных высновах.

Іншыя аўтары ў правядзенні даследвання не ўдзельнічалі.ABSTRACT

Trofimenkov Grigory Alyaksandrovich

The degree working: 56 p., 5 sources, 36 researches

Keywords: European Union, integration, European Commission, European Parliament, European court, European Constitution, European Council, Council of the European Union, Treaty of Lisbon, "principle of subsidiarity"

The object of the research is history of the European integration after the Second World War.

The subject of the research is the process of the political integration in the European Union during 1992-2007.
The purpose of the work: to study process of political integration in the European Union in 1992-2007.
When performing work general scientific methods were used: generalization and comparison, analysis and synthesis, deduction and induction, etc.; and also complex of methods of historical science: historical and genetic, historical and comparative, historical and system.

Scientific novelty: complex system research of integration processes in Europe in the period of 1992-2007, in which center of attention there is a process of political integration of the European Union is conducted.
The practical and social importance is consisted in complex and comprehensive investigation of experience of integration processes in the European Union.

The author of the work confirms, that the actual material given in it correctly and objectively reflects a condition of the studied process, and all theoretical and methodological provisions and concepts borrowed from literary and other sources are followed by links to their authors.


Results of the research and provisions submitted for the protection are developed by the author of the thesis personally and based on independent conclusions.

Other authors didn't accept a participation in carrying out this research.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка