Decyzja rady
Дата канвертавання24.04.2016
Памер32.03 Kb.


DECYZJA RADY
z dnia 22 lipca 1997 r.
dotycząca wykazu określonego w art. 3 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (EWG) nr 3254/91 oraz w art. 1 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Komisji (WE) nr 35/97
(97/602/WE)

rada unii europejskiej,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając wniosek Komisji,
uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3254/91 z dnia 4 listopada 1991 r. zakazujące używania potrzasków we Wspólnocie oraz wprowadzania do Wspólnoty skór i innych towarów wytwarzanych z niektórych gatunków dzikich zwierząt, pochodzących z państw, w których chwyta się je przy pomocy potrzasków lub metod odłowu niespełniających międzynarodowych norm odłowu humanitarnego1, w szczególności jego art. 3 ust. 1 akapit drugi,
a także mając na uwadze, co następuje:
rozporządzenie Komisji (WE) nr 35/97 z dnia 10 stycznia 1997 r. ustanawiające przepisy dotyczące certyfikacji skór i towarów objętych rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3254/912, w szczególności jego art. 1 ust. 1 lit. a), stosuje się jedynie w odniesieniu do przywozu skór zwierząt nieurodzonych i niehodowanych w niewoli, z państw znajdujących się w wykazie w Załączniku do niniejszej decyzji;
wspomniany wykaz został sporządzony na podstawie informacji, których Komisja zażądała od państw leżących w obrębie znanych obszarów rozmieszczenia gatunków, określonych w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 3254/91;
Międzynarodowe Porozumienie w sprawie Norm Odłowu Humanitarnego zostało przesłane do Rady w celu zatwierdzenia; należy powstrzymywać się od działań, które udaremniłyby przedmiot lub cel tego porozumienia; dlatego wykaz obejmuje państwa, które były inicjatorami porozumienia;
między innymi, do czasu przystąpienia do Międzynarodowego Porozumienia w sprawie Norm Odłowu Humanitarnego przez dodatkowe państwa trzecie lub wystąpienia innych okoliczności objętych art. 3 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 3254/91, ta decyzja może mieć jedynie charakter przejściowy; wyżej wymieniony wykaz powinien zostać niezwłocznie zmieniony stosownie do nowych okoliczności, aby nie utrudniać handlu futrami i wyrobami futrzarskimi;
Komitet, określony w art. 5 rozporządzenia (EWG) nr 3254/91 i skonsultowany w drodze procedury pisemnej z dnia 20 grudnia 1996 r. nie dostarczył pozytywnej opinii w sprawie projektu decyzji Komisji ustalającego wykaz państw upoważnionych,
Przyjmuje niniejszą decyzję:
Artykuł 1
Wykaz państw, które spełniają co najmniej jeden z warunków określonych w art. 3 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (EWG) nr 3254/91 i określonych w art. 1. ust. 1 lit. a) rozporządzenia Komisji (WE) nr 35/97 został zawarty w Załączniku do niniejszej decyzji razem z określonymi gatunkami.
Artykuł 2
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.
Artykuł 3
Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 lipca 1997 r.
W imieniu Rady
J. POOS
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK
Wykaz państw/gatunków, określonych w art. 1


Państwo

Gatunki

Belize

Procyon lotor

Bułgaria

Canis lupus

Chińska Republika Ludowa

Canis lupus

Martes zi bel lina

Mustela erminea

Ondatra zibethicus

Federacja Rosyjska

Canis lupus

Martes zibellina

Mustela erminea

Ondatra zibethicus

Procyon lotor

Grenlandia

Canis lupus

Jordania

Canis lupus

Kanada

Canis latrans

Canis lupus

Castor Canadensis

Felts rufus

Lutra Canadensis

Lynx Canadensis

Martes americana

Martes pennanti

Mustela erminea

Ondatra zibethicus

Procyon lotor

Taxidea taxus

Liban

Canis lupus

Meksyk

Canis lupus

Canis latrans

Castor canadensis

Felis rufus

Ondatra zibethicus

Procyon lotor

Taxidea taxus

Mołdawia

Canis lupus

Mustela erminea

Nikaragua

Procyon lotor

Norwegia

Canis lupus

Mustela erminea

Ondatra zibethicus

Pakistan

Canis lupus

Mustela erminea

Panama

Procyon lotor

Polska

Canis lupus

Martes zi bel lina

Mustela erminea

Ondatra zibethicus

Republika Czeska

Canis lupus

Mustela erminea

Ondatra zibethicus

Republika Korei

Martes zibellina

Canis lupus

Republika Słowacka

Canis lupus

Martes zibellina

Mustela erminea

Republika Słowenii

Canis lupus

Ondatra zibethicus

Rumunia

Canis lupus

Salwador

Procyon lotor

Turcja

Canis lupus

Węgry

Mustela erminea

Ondatra zibethicus
1Dz.U. L 308 z 9.11.1991, str. 1.

2Dz.U. L 8 z 11. 1.1997, str. 2.База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка