Decyzja nr dk- 057/2006 – 18/001/P z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie zmiany Koncesji Nr 001/P/2001-r z dnia 22 maja 2001 roku
Дата канвертавання28.04.2016
Памер36.27 Kb.


PRZEWODNICZĄCA

Krajowej Rady Radiofonii

i TelewizjiD E C Y Z J A Nr DK- 057/2006 – 18/001/P

z dnia 27 marca 2006 roku

w sprawie zmiany Koncesji Nr 001/P/2001-R z dnia 22 maja 2001 roku
Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 37 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531 z późn. zm.)
i art. 104, 107, 155 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 6 lipca 2005 roku (zmodyfikowanego w dniu 29 listopada 2005 roku) oraz 12 października 2005 roku spółki „Radio Muzyka Fakty” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, po porozumieniu z Prezesem Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, w związku ze zmianą
art. 37 ust. 3a ustawy o radiofonii i telewizji, wprowadzoną art. 6 pkt 8 a) ustawy
z dnia 29 grudnia 2005 roku o przekształceniach i zmianach w podziale zadań
i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2005 r. Nr. 267 poz. 2258) oraz w wykonaniu Uchwał Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: Nr 564/2005 z dnia 24 listopada 2005 roku, Nr 610/2005 z dnia 7 grudnia 2005 roku oraz Nr 114/2006 z dnia 16 marca 2006 roku

postanawia się


zmienić koncesję Nr 001/P/2001-R z dnia 22 maja 2001 roku, wydaną spółce „Radio Muzyka Fakty” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy Al. Waszyngtona – Kopiec Kościuszki 1, na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „RMF FM”, poprzez dodanie, po punkcie X, punktu Xa w następującym brzmieniu:

Xa. Po dokonaniu, przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zmiany rezerwacji częstotliwości program będzie rozpowszechniany w sposób rozsiewczy naziemny za pomocą stacji nadawczych o następujących parametrach technicznych:


L.p.


Lokalizacja

(województwo)

Obiekt/

właściciel obiektu

f

[MHz]

Współrzędne geograficzne

Hter

[m]

Hant

[m]

ERP

[kW]

Charakterystyka promieniowania anteny

Polary-zacja

1.

Lublin/Piaski

(lubelskie)

RTCN

89,3

22E52’11’’

51N08’02”

216

250

30

ND

V

2.

Warszawa

ul. Chłodna 51

(mazowieckie)

Warsaw Trade Tower

90,6

20E58’55’’

52N14’12’’

112

190

0,05

ND

V

gdzie: Hter – wysokość terenu u podstawy masztu mierzona w metrach nad poziomem morza;

Hant – wysokość zawieszenia środka elektrycznego anteny mierzona w metrach od poziomu terenu
u podstawy masztu.

Maksymalna dewiacja częstotliwości  75 kHz

System z tonem pilotującym
Sygnał będzie dosyłany do stacji naziemnych za pośrednictwem satelity.

Zastrzeżenie:

1. Warunki techniczne rezerwacji częstotliwości określone w poz. 8 i 21a tabeli w pkt. X obowiązują do dnia wydania, przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, decyzji zmieniających warunki rezerwacji tych częstotliwości.”
Opłata za zmianę koncesji wynosi 9.429 (słownie: dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) złotych.

Opłatę należy wnieść w terminie do dnia 26 maja 2006 roku, na rachunek KRRiT:


NBP Oddział Okręgowy w Warszawie


Nr 13101010100095372231000000
U z a s a d n i e n i e

W dniu 6 lipca 2005 roku Koncesjonariusz - spółka „Radio Muzyka Fakty”
Sp. z o.o.
- złożył wniosek (zmodyfikowany w dniu 29 listopada 2005 roku)
o zmianę częstotliwości stacji nadawczej zlokalizowanej na budynku Warsaw Trade Tower w Warszawie.

Ponadto w dniu 12 października 2005 roku Koncesjonariusz złożył wniosek o zmianę parametrów technicznych stacji nadawczej Lublin/Piaski w województwie lubelskim, rozpowszechniającej program radiowy za pomocą częstotliwości 89,3 MHz.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji postanowiła pozytywnie rozpatrzyć wnioski Koncesjonariusza.
W związku z wnioskami spółki „Radio Muzyka Fakty” Sp. z o.o. oraz
w wykonaniu Uchwał KRRiT: Nr 564/2005 z dnia 24 listopada 2005 roku, Nr 610/2005 z dnia 7 grudnia 2005 roku, Przewodnicząca KRRiT wystąpiła do Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, który postanowieniami
z dnia 30 grudnia 2005 roku o numerach:

- Nr DRD-WRF-5153-13/05 (35) (dotyczy stacji w Lublinie);

- Nr DRD-WRF-5153-13/05 (38) (dotyczy stacji w Warszawie)

uzgodnił zmiany warunków technicznych rozpowszechniania programu z ww. stacji nadawczych oraz poinformował, że w przypadku powodowania zakłóceń mogą zostać podjęte działania, o których mowa w art. 147 ust 3 pkt 1 i art. 202 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne.

W pismach z dnia 4 i 5 stycznia 2006 roku Koncesjonariusz oświadczył, że akceptuje techniczne warunki rozpowszechniania programu określone
w postanowieniach Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty.

W związku ze zmianą art. 37 ust. 3a ustawy o radiofonii i telewizji, wprowadzoną ustawą z dnia 29 grudnia 2005 roku o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2005 r. Nr. 267 poz. 2258), zmiany rezerwacji częstotliwości stacji dokona Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Zmiana warunków technicznych rozpowszechniania programu ze stacji nadawczej zlokalizowanej na budynku WTC w Warszawie nie powoduje przyrostu pokrycia ludnościowego.

Opłata za dokonanie zmiany koncesji została ustalona na podstawie § 4 w zw. z § 1 ust. 2 i § 9 ust. 8 rozporządzenia KRRiT z dnia 4 lutego 2000 roku w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 12, poz. 153 z późn. zm.).

Wysokość opłaty została wyliczona w następujący sposób:

Miasta i gminy objęte (w całości lub w części) przyrostem zasięgu stacji nadawczej Lublin/Piaski:

Białopole, Chełm, Dębowa Kłoda, Dorohusk, Dubienka, Grabowiec, Hanna, Hańsk, Izbica, Kamień, Kraśniczyn, Leśniowice, Parczew, Podedwórze, Ruda-Huta, Sawin, Siennica Różana, Skierbieszów, Sosnówka, Stary Brus, Stary Zamość, Trzeszczany, Uchanie, Włodawa, Wojsławice, Wola Uhruska, Wyryki, Żmudź.
Przyrost liczby mieszkańców w zasięgu stacji Lublin/Piaski: 151.500 osób

Dotychczasowa liczba mieszkańców w zasięgu programu:

36.790.700 osób

Liczba mieszkańców w zasięgu programu po dokonaniu zmiany:

36.942.200 osób

2.200 zł x 15 x 2/7 = 9.429 zł.15 – współczynnik wzrostu liczby odbiorców (w pełnych dziesiątkach tysięcy);

2/7 – współczynnik opłaty proporcjonalny do czasu pozostałego do dnia wygaśnięcia koncesji (po zaokrągleniu do liczby pełnych lat).
Do zapłaty: 9.429 (słownie: dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) złotych.
Wobec tego należało postanowić jak na wstępie.

Zgodnie z art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Przewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w terminie czternastu dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.


Elżbieta KRUKOtrzymują:

  1. Radio Muzyka Fakty” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie;

  2. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej;

  3. a/a.База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка