Declaraţie de avere
Дата канвертавання26.04.2016
Памер161.68 Kb.
DECLARAŢIE DE AVERE


Subsemnatul/Subsemnata, ROTARU AMELIA-SOFIA
, având funcţia

de

GREFIER

la

TRIBUNALUL BUCUREŞTI SECŢIA I PENALĂ

,

CNP


, domiciliul

Strehaia, jud. Mehedinţi,

________________________________________________________________________________________

,

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere

că împreună cu familia1) deţin următoarele:

.....................................

*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
I. Bunuri imobile
1. Terenuri

Notă:

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.


Adresa sau zona

Categoria*

Anul dobândirii

Suprafaţa

Cota-parte

Modul de dobândire

Titularul1)

Nu este cazul


* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil.

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
2. Clădiri
Notă:

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.


Adresa sau zona

Categoria*

Anul dobândirii

Suprafaţa

Cota-parte

Modul de dobândire

Titularul2)

Nu este cazul


* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de producţie.

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.


II. Bunuri mobile

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii


Natura

Marca

Nr. de bucăţi

Anul de fabricaţie

Modul de dobândire

Nu este cazul

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de euro
Notă:

Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la momentul declarării.


Descriere sumară

Anul dobândirii

Valoarea estimată

Nu este cazul
III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în ultimele 12 luni


Natura bunului înstrăinat

Data înstrăinării

Persoana către care s-a înstrăinat

Forma înstrăinării

Valoarea

Nu este cazul

IV. Active financiare
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
Notă:

Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.


Instituţia care administrează

şi adresa acesteia

Tipul*

Valuta

Deschis în anul

Sold/valoare la zi

Nu este cazul
*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).
2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
Notă:

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.


Emitent titlu/societatea în care persoana este acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut

Tipul*

Număr de titluri/

cota de participare

Valoarea totală la zi

Nu este cazul*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe an:

nu este cazul……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Notă:

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.
V. Datorii

Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
Notă:

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.


Creditor

Contractat în anul

Scadent la

Valoare

Nu este cazulVI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*


Cine a realizat venitul

Sursa venitului:

numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul

generator de venit

Venitul anual încasat

1.1. Titular

Nu este cazul1.2. Soţ/soţie


1.3. Copii*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea.

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)
Notă:

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.


Cine a realizat venitul

Sursa venitului:

numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul generator de venit

Venitul anual încasat

1. Venituri din salarii

1.1. Titular


ROTARU AMELIA-SOFIA

TRIBUNALUL BUCUREŞTI

Bd. Unirii nr. 37, sector 3FUNCŢIA-GREFIER

37702 de lei

1.2. Soţ/soţie


1.3. Copii


2. Venituri din activităţi independente

2.1. Titular

Nu este cazul2.2. Soţ/soţie


3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

3.1. Titular

Nu este cazul3.2. Soţ/soţie


4. Venituri din investiţii

4.1. Titular

Nu este cazul4.2. Soţ/soţie


5. Venituri din pensii

5.1. Titular

Nu este cazul5.2. Soţ/soţie


6. Venituri din activităţi agricole

6.1. Titular

Nu este cazul6.2. Soţ/soţie


Cine a realizat venitul

Sursa venitului:

Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul generator de venit

Venitul anual încasat

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7.1. Titular

Nu este cazul7.2. Soţ/soţie


7.3. Copii


8. Venituri din alte surse

8.1. Titular

Nu este cazul8.2. Soţ/soţie


8.3. CopiiPrezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate.


Data completării

Semnătura

30.05.2014…………………………
1


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка