Дарагія сябры! Прапануем Вам чарговы бюлетэнь га “маб”
Дата канвертавання29.03.2016
Памер67.55 Kb.
Бюлетэнь Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў, 2012, № 10Дарагія сябры!

Прапануем Вам чарговы бюлетэнь ГА “МАБ”.

РЕЗЮМЕ:

Октябрьский выпуск бюллетеня включает информацию:
 • членские взносы друзей МАБ;

 • новое в белорусистике;

 • будущие конференции.І. СЯБРОЎСКІЯ СКЛАДКІ ЧЛЕНАЎ МАБ
Шаноўныя сябры! Для ажыццяўлення дзейнасці Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў аднаўляецца практыка сяброўскіх складак. Заклікаем Вас аказаць фінансавую падтрымку МАБ, якая ў 2012 г. складае 50 тыс. беларускіх рублёў (≈ 5 €). Грошы можна пералічыць да канца 2012 г. у аддзяленнях Беларусбанка па наступных рэквізітах:
получатель – Международная ассоциация белорусистов

р/с 3015631910004

Ф-л № 527 Белжелдор ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск

МФО 153001254

УНП 100381497

назначение платежа – членский взнос на уставную деятельность
Заўвагі:

 1. Камісійны збор складае 2 % (1000 бел. руб.);

 2. Квітанцыя аб уплаце сяброўскіх складак або яе копія з’яўляецца пацверджаннем членства ў МАБ.ІІ. НОВАЕ Ў БЕЛАРУСІСТЫЦЫ
Белорусский язык для стран СНГ: учебник. – М.: ИПК МГЛУ «Рема», 2012. – 452 с.Белорусский язык для стран СНГ: учебник / Н. Ю. Павловская, О. В. Борисенко, П. В. Васюченко, Л. С. Кныш, О. В. Cеменькевич, Г. К. Чеховский. – М.: ИПК МГЛУ «Рема», 2012. – 452 с.
Рэцэнзент:

дырэктар Інстытута мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і ЯнкіКупалы, чл.-кар. НАН Беларусі, д-р філал. навук., праф. А. А. Лукашанец


Мэта дапаможніка – фарміраванне навыкаў свабоднага валодання сучаснай беларускай мовай.

Разам з сістэмным апісаннем асноў граматыкі беларускай мовы падручнік забяспечвае наступныя кірункі навучальнага працэсу: чытанне, аўдзіраванне, вуснае маўленне, пісьмовае маўленне. У кнізе змешчаны разнастайныя дыдактычныя матэрыялы: фанетычныя, граматычныя, камунікатыўныя заданні, літаратурныя тэксты для чытання і аналізу, даведкавыя і слоўнікавыя матэрыялы.

Падручнік з’яўляецца дзвюхмоўным (выкарыстоўваюцца руская і беларуская мовы) і ўключае наступныя раздзелы: «Уступна-фанетычны курс», «Беларуская граматыка. Тэарэтычны курс» (напісаны на рускай мове), «Беларуская мова. Практычны курс» (усе тэксты і заданні, размеркаваныя па 10 модулях, падаюцца на беларускай мове), ключы да практыкаванняў, «Кароткі нарыс гісторыі беларускай мовы» (напісаны па-беларуску), дадатковыя мастацкія тэксты для чытання, руска-беларускі вучэбны слоўнік, кароткая бібліяграфія. Электронная версія падручніка і аўдыяматэрыялы прыкладаюцца на CD-дыску.

Падручнік адрасаваны грамадзянам краін СНД, якія жадаюць вывучыць беларускую мову самастойна або пад кіраўніцтвам выкладчыка.ІІІ. БЕЛАРУСЫ І БЕЛАРУСІСТЫКА Ў СВЕЦЕ І ІНТЭРНЭЦЕ
(Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Polsko-białoruskie związki kulturowe, literackie i językowe, 20–22 września 2012 r., UMCS Lublin)
W dniach 20–22 września 2012 r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbyła się dwudziesta druga edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej Polsko-białoruskie związki kulturowe, literackie i językowe, której organizatorami byli Zakład Białorutenistyki Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS, Zakład Historii Krajów Europy Wschodniej Instytutu Historii UMCS, Katedra Białorutenistyki Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW, Instytut Polski w Mińsku, Polskie Towarzystwo Białorutenistyczne oraz Podlaska Fundacja Wspierania Talentów z siedzibą w Białej Podlaskiej.

Konferencję otworzyli dr hab. Michał Sajewicz – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji, prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska – prodziekan Wydziału Humanistycznego UMCS, prof. dr hab. Feliks Czyżewski – dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS, prof. dr hab. Dariusz Słapek – dyrektor Instytutu Historii UMCS oraz prof. dr hab. Nina Barszczewska – Wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Białorutenistycznego, którzy podkreślali długoletnią tradycję kontaktów polsko-białoruskich ze szczególnym uwzględnieniem roli ośrodków naukowych w Warszawie (Uniwersytet Warszawski), Lublinie (Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej), Mińsku (Białoruski Uniwersytet Państwowy) i Brześciu (Brzeski Uniwersytet Państwowy im. A. S. Puszkina).

Ogółem na konferencji wygłoszono trzydzieści sześć referatów uczonych z Polski (Warszawy, Lublina, Białegostoku, Opola) oraz Białorusi (Mińska, Homla, Brześcia). W części plenarnej, prowadzonej przez prof. dr hab. Michała Sajewicza oraz prof. dr hab. Mariusza Korzeniowskiego wystąpiło czterech prelegentów, z których każdy prezentował odmienną tematykę i materiał źródłowy. Siarhiej Kawalou z UMCS omówił dramaturgię pokolenia Bum-bam-lit-u, Aleksander Wabiszczewicz z Brześcia – dzieje i kulturę Zachodniej Białorusi i Litwy Wschodniej we współczesnej historiografii białoruskiej i polskiej, Witold Kołbuk – problem białorutenizacji prawosławia w Polsce międzywojennej, z kolei Nina Barszczewskia – nowe tendencje w gwarach białoruskich.

W dalszej części konferencji pracowały trzy sekcje: historyczno-kulturowa (której przewodniczyli Ryszard Radzik i Mariusz Korzeniowski z Lublina) literaturoznawcza (Zoya Mielnikawa z Brześcia i Lublina oraz Siarhiej Kawalou z Lublina), oraz językoznawcza (Maryna Swistunowa z Mińska oraz Michał Sajewicz z Lublina).

W najliczniej reprezentowanej sekcji historyczno-kulturowej wygłoszono trzynaście referatów, poświęconych zarówno historii dawnej, jak i współczesnej. Najliczniej reprezentowane były wystąpienia, dotyczące historii ziem białoruskich na początku XX wieku, opracowanej przez badaczy z Lublina (między innymi: Dariusz Tarasiuk, Relacje polsko-białoruskie w świetle wydarzeń w Mińsku w lutym 1918 r.; Mirosław Szumiło, Przedstawicielstwo białoruskie w Sejmie i Senacie RP w latach 1922-1927; Sylwia Szyc, Działalność polityczna klubu poselskiego Białoruskiej Włościańsko-Robotniczej Hramady w Sejmie RP w latach 1925-1927; Krzysztof Latawiec, Polacy z guberni białoruskich w placówkach szkolnictwa wyższego w Charkowie), Warszawy (Joanna Gierowska-Kałłaur, Problem BKW w świetle materiałów przechowywanych w Fondzie Trofiejnym w RGWA w Moskwie) oraz Białegostoku (Helena Głogowska, Franciszek Umiastowski i jego rola w ruchu białoruskim – od „Naszej Doli” do Katynia).

W drugim dniu konferencji przedmiotem dyskusji były natomiast wybrane zagadnienia związane z poczuciem tożsamości narodowej Białorusinów w okresie niepodległości (Ryszard Radzik z Lublina), nazwy miejscowości oraz prawo wykorzystania języka mniejszości na północnym Podlasiu w kontekście Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych (Andrzej Jekaterynczuk z Lublina), doktryna ordoliberalizmu oraz współczesna koncepcja społeczno-gospodarczego rozwoju Białorusi (Wiktoria Borecka z Homla), tradycje narodowe mniejszości białoruskiej w Polsce (Magdalena Dolecka, Tomasz Kowal z Lublina), a także dawne zapisy nutowe (Natalia Dożyna z Mińska).

W sekcji językoznawczej wygłoszono dwanaście referatów, dotyczących wybranych zagadnień gwarowych (między innymi Zoja Zaika z Brześcia, Валентнасць дэрывацыйнага ланцужка катайконімаў арэала гаворак Заходняга Палесся; Lena Lewancewicz z Brześcia, Гаворкі Бярозаўскага раёна Брэсцкай вобласці ў змесце агульнай лінгвагеаграфіі; Mikałaj Alachnowicz z Brześcia, Семантыка моўнага знака ў лінгвакультуралагічным кантэксце беларуска-польскага памежжа), nazewnictwu osobowemu (Michał Sajewicz, Jednozgłoskowe formy skróconych imion osobowych używanych na Podlasiu wschodnim w XVI-XVII wieku), zagadnieniom socjolingwistycznym związanym z funkcjonowaniem polszczyzny i języka białoruskiego w środowiskach katolików na Białorusi (Ewa Golachowska z Warszawy), a także wybranym aspektom współczesnego języka białoruskiego (między innymi Maryna Swistunowa z Mińska, Катэгорыя дыялагічнасці старажытных твораў рэлігійнай палемікі: тыпы і сродкі выражэння; Alena Astapczuk z Mińska, Паланізмы ў прозе сучасных беларускіх аўтараў; Wiktoria Ułasiewicz z Mińska, Асаблівасці фанетыка-графічнай, граматычнай і словаўтваральнай адаптацыі новай запазычанай лексікі ў беларускай і польскай мове: супастаўляльны аспект).

W sekcji literaturoznawczej zainteresowania badaczy oscylowały wokół historii białoruskiej i polskiej literatury dawnej i współczesnej. Kilka referatów zostało poświęconych polsko-białoruskim badaniom porównawczym (między innymi Zoja Mielnikawa z Brześcia, Адам Міцкевіч і Польшча ў творчым лёсе Уладзіміра Караткевіча; Wolha Kawalczuk z Brześcia, Рэалізацыя матыву гадзінніка ў беларускай і польскай антываеннай прозе), pozostałe dotyczyły najnowszej literatury białoruskiej (między innymi Aksana Biazlepkina z Mińska, Беларуская літаратура мяжы ХХ і ХХІ стст.: тэндэнцыі развіцця; Marharyta Alaszkiewicz z Mińska, Стратэгіі поспеху ў сучаснай беларускай літаратурнай крытыцы; Tomasz Wielg z Opola, Sposoby obrazowania rzeczywistości historycznej w epickiej twórczości Uładzimira Karatkiewicza).

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polsko-białoruskie związki kulturowe, literackie i językowe zasłużenie cieszy się dużą popularnością w polskim i białoruskim środowisku naukowym. Organizowane cyklicznie sympozjum jest jednym z najważniejszych, odbywających się corocznie, tego typu spotkań naukowych. Tu mają niepowtarzalną okazję prezentacji wyników badań zarówno badacze o znanym nazwisku i wyrobionej renomie, jak i młodzi, początkujący naukowcy. Organizatorzy zapowiadają publikację tomu pokonferencyjnego.

Agnieszka Goral

(UMCS Lublin, sekretarz Konferencji)


ІV. АДБУДЗЕЦЦА
20. 11.2012 г. – 21. 11.2012 г., срок заявок: 1.11.2012 г.

Міжнародная навуковая канферэнцыя

“Фанетычная праграма слова ў функцыянальна-стылістычным і эксперыментальным аспектах: сучасны стан і перспектывы”,

20-21 лістапада 2012 г.


Дзяржаўная навуковая ўстанова “Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі”, філіял “Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі”

220072, г. Мінск, вул. Сурганава, 1, к. 2; тэл. (017) 284-02-54;

тэл./факс (017) 284-18-85;

                  e-mail: inlinasbel@tut.by; сайт філіяла: www.iml.basnet.by

 

Інфармацыйнае пісьмо

Паважаныя калегі!

Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі запрашае прыняць удзел у Міжнароднай навуковай канферэнцыі “Фанетычная праграма слова ў функцыянальна-стылістычным і эксперыментальным аспектах: сучасны стан і перспектывы”, якая адбудзецца 20–21 лістапада 2012 г. Праграма канферэнцыі прадугледжвае пленарнае пасяджэнне, работу ў секцыях і круглых сталах.

У межах заяўленай тэмы могуць быць абмеркаваны наступныя напрамкі:


 • Стварэнне фанетычных фондаў нацыянальных моў.

 • Эксперыментальна-фанетычнае вывучэнне гукавога ладу мовы.

 • Фонастылістычныя характарыстыкі маўлення.

 • Узаемадзеянне сегментных і суперсегментных адзінак маўлення.

 • Акцэнтна-рытмічная арганізацыя маўлення.

 • Прасодыя вуснага маўлення і сегментная фанетыка.

 • Фанетычныя асаблівасці розных тыпаў маўлення.

 • Асаблівасці фанетычнай сінтагматыкі ў славянскіх дыялектах.

 • Суіснаванне дыялектнай і літаратурнай форм маўлення.

 • Актуальныя праблемы фанетыкі беларуска-рускага двухмоўя.

 • Фарміраванне арфаэпічных навыкаў на ўроках мовы.

Плануецца работа круглых сталоў:

 • Круглы стол, прысвечаны памяці вядомых фанетыстаў А.І. Падлужнага і Л.Ц. Выгоннай.

 • Круглы стол, прысвечаны “Агульнаславянскаму лінгвістычнаму атласу”.

Формы ўдзелу ў канферэнцыі: даклад – да 15 мінут; паведамленне – да 7 мінут.
Рабочыя мовы: беларуская, руская, украінская, польская, англійская.
Даклады будуць апублікаваны ў навуковым зборніку “Фанетычная праграма слова ў функцыянальна-стылістычным і эксперыментальным аспектах: сучасны стан і перспектывы”.
Для ўдзелу ў канферэнцыі неабходна выслаць да 1 лістапада 2012 г. па пошце ці e-mail (conference2012@tut.by або nanb_VP_rusak@tut.by):

 • заяўку на ўдзел у канферэнцыі (прозвішча, імя, імя па бацьку; месца працы; пасада; неабходнасць месца ў гасцініцы);

 • электронны і раздрукаваны тэкст даклада (5–7 старонак).

Патрабаванні да афармлення матэрыялаў: 

Шрыфт Times New Roman 14, інтэрвал адзінарны, палі звычайныя (верхняе і ніжняе – 20 мм, левае – 30 мм, правае – 15 мм). Першы радок справа – ініцыялы і прозвішча аўтара, горад (паўтлустым шрыфтам). Наступны радок – назва паведамлення (паўтлусты шрыфт, вялікія літары). Праз радок друкуецца тэкст матэрыялу са стандартнымі адступленнямі.  Спасылкі афармляюцца ў тэксце ў квадратных дужках (напрыклад, [1, с. 9]). Спіс выкарыстаных крыніц, аформлены згодна з патрабаваннямі ВАК, падаецца пасля асноўнага тэксту і адлюстроўвае паслядоўнасць з’яўлення спасылак у тэксце.

Усе выдаткі, звязаныя з удзелам у канферэнцыі (праезд, пражыванне, харчаванне), за ўласны кошт.

Дадатковую інфармацыю можна атрымаць на сайце інстытута: www.iml.basnet.by;у аргкамітэце канферэнцыі па тэл. (017) 284-02-54.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка