Дацэнт Бут-Гусаім С. Ф пытанне да заліку па рыторыцы для студэнтаў 5 курса
Дата канвертавання15.03.2016
Памер32.08 Kb.
Дацэнт Бут-Гусаім С.Ф

Пытанне да заліку

па рыторыцы

для студэнтаў 5 курса

спецыяльнасці “Беларуская мова і літаратура”
1. Спецыфіка, асноўныя паняцці, значэнне рыторыкі. Роля прамоўніцкага майстэрства ў сацыяльнай сферы жыццядзейнасці, у прафесійнай дзейнасці настаўніка-філолага.

2. Агульная і прыватная рыторыкі.

3. Узнікненне прамоўніцкай практыкі рытарычнай навукі, фактары гэтага ўзнікнення. Рыторыка Антычнасці.

4. Станаўленне і развіццё рыторыкі ў Старажытным Рыме. Асаблівасці рыторыкі Старажытнага Рыма.5. Рыторыка ранняга хрысціянства і сярэднявечча.

6. Рыторыка эпохі Адраджэння як сродак самавыяўлення, спосаб сцвярджэння свабоды асобы.

7. Развіццё і крызіс рыторыкі Новага часу.

8. Функцыі майстэрства агітатара і прапагандыста ў савецкі перыяд.

9. Мэты і задачы неарыторыкі. Рыторыка і нацыянальная культура. Пытанні білінгвізму ў сучаснай маўленчай практыцы.

10. Вытокі, шляхі станаўлення рыторыкі ў Беларусі. Кірыла Тураўскі (каля 1130 – каля 1182 гг.) – царкоўны дзеяч, пісьменнік, прапаведнік.

11. Францыск Скарына (каля 1490 – каля 1551 гг.) – беларускі першадрукар, энцыклапедыст.

12. Слуцкі кампендыум (кароткі дапаможнік) па рыторыцы – найважнейшы помнік культуры Беларусі 20-х гг.

13. Адметнасці вуснай публічнай прамовы.

14. Праца са зместам прамовы. Інвенцыя.

15. Праца з формай прамовы. Дыспазіцыя.

16. Слоўнае афармленне прамовы. Элакуцыя.

17. Запамінанне прамовы. Меморыя.

18. Тэхніка маўлення.

19. Выканальніцкі аналіз мастацкага тэксту.

20. Прамоўца і слухач: асновы ўзаемадзеяння.

21. Гутарка як форма дыялагічнага маўлення.

22. Спрэчка як форма дыялагічнага маўлення.


Літаратура:

 1. Александров, Д. Н. Логика. Риторика. Этика : учебное пособие / Д. Н. Александров. – 4-е изд. – М. : Флинта ; М. : Наука, 2007. – 167 с.

 2. Александров, Д.Н. Риторика : учеб. пособие для вузов / Д.Н. Александров. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 534 с.

 3. Антонова, Л. Г. Развитие речи. Уроки риторики : попул. пособие для родителей и педагогов / Л. Г. Антонова. – Ярославль : Академия развития, 1997. – 224 с

 4. Баева, О.А. Ораторское искусство и деловое общение: учеб. пособие. – 2-е изд. / О.А. Баева. – Мінск : Новое знание, 2001. – С. 143-167.

 5. Булыка, А.М. Красамоўства ў Беларусі: Хрэстаматыя / А.М. Булыка, Л.М. Мінакова, А.А. Станкевіч. – Мінск : Універсітэцкае, 2002. – 181 с.

 6. Введенская, Л. А. Деловая риторика : учебное пособие для вузов / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова. - 3-е изд. - М. ; Ростов н/Д : МарТ, 2004. – 512 с.

 7. Голуб, И. Б. Русская риторика и культура речи : [учебное пособие для вузов] / И. Б. Голуб, В. Д. Неклюдов. - М. : Логос, 2014. – 327 с.

 8. Далецкий, Ч. Риторика: Заговори, и я скажу, кто ты: учеб. пособие / Ч. Далецкий. – М. : Омега-Л; Высш. шк., 2003. – 448 с.

 9. Кузнецов, И. Н. Практикум по риторике : учебно-справочное пособие [для вузов] / И. Н. Кузнецов. - Минск : Современное слово, 2004. - 352 с.

 10. Кузнецов, И.Н. Риторика / И.Н. Кузнецов. – Мінск : Амалфея, 2000. – 464 с.

 11. Купина, Н. А. Риторика в играх и упражнениях : учеб. пособие для пед. спец. вузов / Н. А. Купина. - 3-е изд. - М. : Флинта ; М. : Наука, 2004. - 232 с.

 12. Леммерман, Х. Учебник риторики : Тренировка речи с упражнениями / Х. Леммерман ; пер. С. Т. Бугло. - 2-е изд., перераб. - М. : Интерэксперт, 1998. - 255 с.

 13. Львов, М. Р. Риторика : учебное пособие для учащихся 10-11 классов / М. Р. Львов. - М. : Академия, 1995. - 256 с.

 14. Львов, М. Р. Риторика. Культура речи : учеб. пособие для пед. спец. вузов (блок ГСЭ) / М. Р. Львов. - М. : Академия, 2003. – 272 с.

 15. Матвеева, Т. В. Учебный словарь: Русский язык. Культура речи. Стилистика. Риторика : Более 900 понятий / Т. В. Матвеева. - М. : Флинта ; М. : Наука, 2003. - 432 с.

 16. Михальская, А. К. Педагогическая риторика : История и теория / А. К. Михальская. - М. : Academia, 1998. - 432 с.

 17. Михальская, А.К. Русский Сократ: Лекции по сравнительно-исторической риторике: учеб. пособие для студентов гуманитарных факультетов / А.К. Михальская. – М. : Издательский центр “Academia”, 1996. – 192 с.

 18. Мурина, Л. А. Практикум по теории риторики : пособие для филологических спец. университетов / Л. А. Мурина, Т. В. Игнатович, И. В. Татьяновская. - Мн. : БГУ, 2003. – 126 с.

 19. Мысліцелі і асветнікі Беларусі: Х –ХІХ стагоддзі: Энцыкл. даведнік. – Мінск : Бел. Эн., 1995. – 671 с.

 20. Пашкевіч, М.І. Рыторыка: практыкум для філал. спецыяльнасцей ун-та / М.І. Пашкевіч ; Брэсц. дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна. – Брэст : Выд-ва БрДУ, 2006. – 90 с.

 21. Писарук, Г. В. "Искусство красно говорить" и наука о нем : (Риторика в истории и современности) / Г. В. Писарук. – 1998. – 102 с.

 22. Писарук, Г. В. Практикум по риторике : материалы для занятий / Г. В. Писарук. - Брест : Издатель С. Б. Лавров, 2002. – 135 с.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка