Да 10-годдзя кафедры тэорыі літаратуры Белдзяржуніверсітэта актуальныя праблемы
старонка3/12
Дата канвертавання17.03.2016
Памер2.48 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

“Што такое смех?

– спытаў Мэйсан. – Гэта знешні паказчык адпаведнай эмоцыі. Ты адкрываеш рот. Вымаўляеш “ха-ха-ха”. У цябе трасецца дыяфрагма. Зубы заголены, вусны адцягнуты. Плечы таксама калоцяцца...” [2, 411].

Так адказаў на гэтае даволі складанае пытанне рэпарцёру адвакат Мэйсан, герой “Справы аб бесклапотным Амуры” Э.С. Гарднера.

І сапраўды, знешнія прыкметы смеху раскрыты правільна. Але тут жа паўстае пытанне: з-за чаго, пры якіх умовах узнікае гэтая так званая “эмоцыя”? Смех у жыцці чалавека мае велізарнае значэнне і распаўсюджваецца на ўсе сферы чалавечай дзейнасці. Ён можа быць выкліканы рознымі прычынамі і мець рознае значэнне. Нярэдка да смеху прыводзіць знешняе фізічнае раздражненне, дастаткова паказытаць чалавека – і ён пачынае няспынна рагатаць. Часам смех выклікаецца ўнутранай спецыфікай арганізма: хваробай печані (хваравіты, злосны), альбо, наадварот, ад перапаўняючага чалавека здароўя – жыццясцвярджальны, бадзёры, часам беспрычынны. Ва ўсіх гэтых выпадках смех не выконвае адной з асноўных функцый: пазнавальнай, але ў той жа час усё роўна з’яўляецца смехам.

Смех можа быць выкліканы і знешнімі аб’ектыўнымі прычынамі, асабістымі абставінамі жыцця чалавека. Мы смяёмся радасна і ўзнёсла ў час, калі здзяйсняюцца нашы мары, калі прыходзіць поспех; смяёмся нацягнута і раздражнёна, калі нас падманула фартуна і надзеі засталіся няспраўджанаю мараю.

Пазнавальная функцыя такога смеху відавочная, але бачна і тое, што гэткая праява смеху застаецца ў рамках індывідуальнага, асабістага. Гэты смех не вядзе да абагульненняў і параўнанняў, і таму таксама, як і першы, нясе ў сабе суб’ектыўную праяву індывідуальнасці.

Пры адпаведных абставінах смех узнікае ў працэсе абагульнення і параўнання. Гэты смех выкліканы глыбокімі працэсамі суаднясення аб’ектыўнай рэчаіснасці, агульна прынятых уяўленняў аб ёй з істотнымі асаблівасцямі ўласнага светаўспрымання. Такі смех можа быць выкліканы веліччу той ці іншай падзеі, што мае агульнаграмадскае значэнне. Альбо, наадварот, можа з’явіцца ў выніку бачання чалавекам недасканаласці грамадства, яго хібаў. Зразумела, што апошняя прычына праявы смеху пададзена як прыклад. Прычынай для смехавага параўнання, абагульнення можа быць не толькі падзея, але і чалавек, яго пачуцці, розныя з’явы рэчаіснасці і г.д.

З усяго вышэйсказанага выцякае: смех – праява суб’ектыўна-аб’ектыўная. У залежнасці ад абставін яго нараджэнне можа быць альбо цалкам суб’ектыўным, як у першым выпадку, альбо суб’ектыўна-аб’ектыўным, як у другім, і ўрэшце рэшт можа быць выкліканы аб’ектыўнымі грамадска-значнымі з’явамі рэчаіснасці. Менавіта з апошнім смехам мы і сустракаемся ў літаратуры. Таму на ім (на яго нараджэнні, развіцці, існаванні і г.д.) мы і засяродзім сваю ўвагу.

Якім чынам смех трапляе ў твор? Адкуль бярэцца гэтае “смешнае”? Першапачатковы этап нараджэння смеху ў будучым творы адбываецца намнога раней за той момант, як чытач возьме кнігу ў рукі. Пісьменнік (свядома альбо несвядома) назірае за рэчаіснасцю. Ён бачыць, што ў грамадстве існуе пэўная норма (якая, дарэчы, з цягам часу можа змяняцца), а таксама розныя адхіленні ад гэтай нормы. Выбар таго ці іншага адхілення залежыць ад розных аб’ектыўных і суб’ектыўных прычын (светапогляд, талент, адукацыя, тэмперамент, грамадска-палітычныя абставіны і г.д.) Чым больш вугал адхілення ад нормы, тым больш яскравы і моцны смех. Але зразумела, што перш, чым шукаць вугал адхілення, трэба знайсці норму (аб’ект) смеху. Відавочна, што менавіта аб’ект смеху адыгрывае вядучую ролю. Возьмем для прыкладу хаця б творы К. Крапівы. Байкі, апавяданні, п’есы. І незалежна ад таго, вялікі перад намі твор ці малы, байка гэта ці камедыя, смехавая напаўняльнасць твора, яркасць смеху, яго іншыя якасці залежаць перш-наперш ад аб’екта смеху.

Што перад намі? Сацыяльна-бытавы, палітычны ці які іншы аб’ект смеху? Такім чынам, напрыклад, і байка “Калі ў краме ёсць нястача”, і камедыя “Брама неўміручасці” маюць сацыяльна-бытавы аб’ект смеху (у першым выпадку – недахопы ў гандлі, у другім – маральна-этычныя хібы грамадства). І ў першым , і ў другім перад намі смех – выпраўленне. Ёсць у творчасці К. Крапівы і смех з іншымі якасцямі, напрыклад, смех-знішчэнне – гэта байкі-памфлеты з палітычным аб’ектам смеху (“Фрыцавы трафеі”, “Сон Гітлера”, “Гебельс брэша – вецер носіць”, “Разлюлі-люлі маліна”, “Сава, Асёл ды Сонца” і г.д.).

Аб’ект смеху абраны, вызначана “норма”, патрэбнае “адхіленне” ад “нормы”. Што адбываецца далей? Ці дастаткова гэтага, каб нарадзіўся смех? Безумоўна, не. Калі пісьменнік спыніць сваю працу на гэтым этапе, смех застанецца ў стадыі “задумы” і пяройдзе ўрэшце рэшт у “няздзейсненыя планы”. Новы этап (і звязаны з ім працэс нараджэння смеху) – гэта так званая “матэрыялізацыя” смеху – нараджэнне твора.

Перанясенне смеху са свядомасці мастака на паперу з’яўляецца зашыфроўкай смеху. Мастак практычна цалкам бачыць свой будучы твор. У залежнасці ад аб’екта смеху, задач, што ставіць перад сабою творца, маштабнасці задумы выбіраецца адпаведны жанр (свядома альбо падсвядома). Далей з літараў складаецца тое, што было ў малюнках фантазіі. Зразумела, што існуе шэраг прыёмаў стварэння смеху: агульнапрынятых і індывідуальна аўтарскіх (але гэта тэма асобнай размовы). Твор напісаны. Пастаўлена апошняя кропка. Але нельга сказаць, што праца над творам цалкам завершана. Пісьменнікі часта перапрацоўваюць тэкст. І нават перапісваюць і дапісваюць. Спецыфіка гумарыстычнага (сатырычнага) твора ў тым, што акрамя сэнсава-кампазіцыйных змен (як гэта адбываецца з любым іншым творам), кожная новая рэдакцыя нясе і змяненні ў смехавым напаўненні твора. У 1934 годзе пабачыла свет аповесць Я. Маўра “ТВТ...”. Праз 15 гадоў у 1949 аўтар дапісвае “Раздзел дадатковы...” і гэтым самым змяняе не толькі кампазіцыю ўсяго твора, надае твору новыя сэнсавыя якасці, але і цалкам змяняе смехавае напаўненне твора. Так, напрыклад, з’яўляюцца ў творы новыя якасці смеху: смех-сцвярджэнне, смех-перамога. Такім чынам, стадыя “матэрыялізацыі” смеху ў творы складаецца з некалькіх этапаў і можа працягвацца даволі доўга.

Твор завершаны. Ці можам і мы на гэтым паставіць кропку? Не. Тое, што адным зашыфравана, павінна быць расшыфравана іншымі: іначай нецікава (губляецца сэнс гульні). Калі другі чалавек ведае “шыфр кода” (валодае мовай, на якой напісаны дадзены твор), ён пачынае расшыфроўваць (чытаць літары) і такім чынам пераводзіць зашыфраваны сэнс у вобразы, малюнкі. Адбываецца нібы адваротны працэс, толькі ўжо на больш высокай ступені. Такім жа чынам “расшыфроўваецца” і гумарыстычнае (сатырычнае) напаўненне твора, але тут паўстае пытанне аб адэкватнасці смеху ў часе і прасторы. Наколькі адпавядае смех, знойдзены ў творы чытачом, таму, што было закладзена аўтарам як смешнае? Асабліва калі перад намі твор, напісаны значна раней за наш час альбо ў іншай краіне. Кожны чытач расшыфроўвае смех па-свойму, ён таксама ведае “норму”, пэўныя “адхіленні” ад “нормы”, параўноўвае, робіць свае высновы. Адэкватнасць расшыфроўкі смеху залежыць ад светапогляду, адукацыі, псіхалагічна-сацыяльных якасцей асобы, грамадска-палітычных абставін, ад узросту чытача і г.д.

Такім чынам, мы схематычна прасачылі механізм стварэння і захавання смеху ў творы і падыйшлі да праблем расшыфроўкі смеху, успрыняцця яго чытачом. А гэта прымушае нас паглыбіцца ў гісторыю нараджэння літаратурнага смеху.

Людзі па-рознаму і з рознага смяяліся, таму розны смех нараджалі розныя эпохі. “Кожная эпоха мае сваю меру смеху. Старажытныя рымляне смяяліся, калі хрысціяне ў жаху ўцякалі ад галоднага ільва. Зараз гэткае відовішча наўрад ці выклікала б смех...” – з гэтымі словамі Уільяма Джона Лока цяжка не пагадзіцца.

За ўсю гісторыю існавання чалавецтва смех набыў шмат адценняў і столькі розных праяў, што сёння не так проста адказаць на пытанне: “А што ж гэта такое – смех?” Як мы ўжо адзначылі, ён бывае розны, і ўздзеянне смеху на чалавека не аднолькавае. Ёсць смех, што гаючы бальзам. Нават медыцынскія даследаванні паказалі, што смех уздзейнічае на чалавека не горш, чым іншыя лекі. Таму ў некаторых даволі цяжкіх выпадках смех дапамагае чалавеку падоўжыць жыццё, зрабіць няхай і апошнія яго хвіліны прыемнымі. Гаючы смех стварае добры настрой, ён прыходзіць да нас са старонак гумарыстычных твораў, з камедыйных кінастужак, з камічных тэатральных пастановак... Але ёсць і зусім іншы смех. Смех-здзек, смех-агіда, які балюча раніць сэрца і душу. І смех-знішчэнне, смех-разбурэнне, смех-ачышчэнне... Па сваёй прыродзе смех мае два пачаткі: першы – разбуральны, другі – стваральны. Пры дапамозе смеху мы не проста нешта адмаўляем, але і сцвярджаем. Скажам, калі смяёмся з лайдака, міжволі параўноўваем яго з чалавекам працавітым і сябе бачым у ролі апошняга.

Смех – гэта і гумар, і іронія, і сатыра, і сарказм. Але ёсць агульнае паміж усім гэтым. Смех, апрача ўсяго, яшчэ і фізіялагічная праява (патрэба) чалавека: характэрныя перарывістыя гукі, што ствараюцца кароткімі выдыхальнымі рухамі, як праяўленне весялосці і г.д. [2, 220].

З даўніх часоў чалавек спрабаваў даследаваць смех. Заснавальнікам тэорыі камічнага прынята лічыць Арыстоцеля. У яго “Паэтыцы” мы знаходзім развагі аб тым, што людзі бываюць “альбо добрымі, альбо дрэннымі”. Прычым падзяляе ён людзей выключна згодна з характарам, уплыў асяроддзя яго ў пэўнай ступені не цікавіць. Творца (“пераймальнік”), на думку Арыстоцеля, абавязаны паказваць (“імітаваць”) чалавека “такім, як мы”, “альбо лепшым”, “альбо горшым”. Пасля разгляду твораў старажытнагрэчаскіх аўтараў ён прыходзіць да высновы, што прадметам трагедыі павінны быць “лепшыя людзі”, а прадметам камедыі – “горшыя людзі”. Пры гэтым Арыстоцель ставіць умову, якая абмяжоўвае кола асобаў, з’яў у камедыі. Высмейваць можна толькі тое, што не нясе людзям няшчасця, пакутаў.

“Смешнае – гэта некаторая памылка і агіднасць, якія нікому не чыняць пакутаў і ні для каго не пагубныя, так, каб далёка не хадзіць па прыклад, камічная маска ёсць нешта агіднае і скажонае, але без (адлюстравання) пакутаў” [1, 53].

Такім чынам, яшчэ Арыстоцель заўважыў дзве асноўныя якасці смеху:

1) яго рознае ўздзеянне на чалавека;

2) смех залежыць ад таго, на што або на каго ён накіраваны, карацей кажучы, ад аб’екта смеху.

У сённяшніх умовах смехавая палітра разнастайная – друкуецца ўсё: ад сціплых жарцікаў да нізкапробных анекдотаў. Сёння можна смяяцца з усяго і ўсіх. (Колькасць аб’ектаў смеху – велізарная!) Але варта не забываць на тую адвечную якасць смеху, якую заўважыў яшчэ Арыстоцель: смех мусіць несці людзям добрае. Цяпер жа часам ідзе да нас з телеэкранаў ды шматлікіх выданняў пошлае смешнае паскудства, заснаванае на распусце, крыві, смерці. І бадай што самае жудаснае ва ўсім  – успрыняцце таго смеху дзецьмі.

Дзеці бачаць і ўспрымаюць гэты свет трошкі інакш, чым дарослыя: больш даверліва, больш адкрыта, наіўна. Яны цягнуцца да святла, да цеплыні, да прыгожага, бо гэта закладзена ў чалавеку першапачаткова. Сённяшні ж гумар часцяком не выклікае дабрыню, не выхоўвае яе, а, наадварот, арыентуе дзіця на процілеглае дабру. Гэта з аднаго боку.

З другога – смех прываблівае, дае магчымасць лепш засвойваць інфармацыю. Заўважым, смех з поспехам выкарыстоўваецца ў рэкламе (ды, на жаль, якасць гэтага смеху часам не вышэйшага гатунку). Механізм засваення інфармацыі непасрэдна праз смех даволі просты: смех прыцягвае ўвагу сваёй неардынарнасцю, незнарок прымушае ўяўляць і параўноўваць, што ўрэшце і развівае мысленне. Неардынарнасць смешнага доўга захоўваецца ў памяці таму, што адразу кідаецца ў вочы. Уявіце сабе: сярод шэрых плямаў раптам узнікае адна ярка-зялёная. Плямы былі рознай формы, але шэрыя нам здаюцца практычна аднолькавымі, што нельга сказаць пра зялёную. Тое самае адбываецца і са смехам, які вылучае сатырычны (гумарыстычны) твор з шэрагу іншых твораў.

Трэба сказаць і яшчэ пра адну адметнасць смеху: ён мае агульначалавечыя і нацыянальныя рысы. Незалежна ад таго, кітайскі гэта гумарыстычны (сатырычны) твор ці балгарскі, чытач адразу разумее, што гэта смешна, і ўключаецца ў смехавую гульню, створаную аўтарам. Гэта адбываецца таму, што смех у сваёй аснове ўтвараецца пры дапамозе агульначалавечых паняццяў: на процілегласці дабра і зла, кахання і нянавісці, прыгожага і пачварнага. Ёсць адпаведныя агульначалавечыя прыёмы стварэння смеху і, урэшце, агульныя для ўсіх сатырыка-гумарыстычныя жанры.

Але ў той жа час пры ўсім падабенстве смеху розных народаў кожны мае свае, толькі яму ўласцівыя адметнасці, таму пры чытанні гумарыстычнага (сатырычнага) твора балгарскага, французскага, амерыканскага і г.д. аўтара нашым чытачом сваю ролю адыгрывае закон неадэкватнасці адлегласнага ўспрыняцця смеху. Прычым гэтая неадэкватнасць адчуваецца мала, калі мы чытаем украінскіх, рускіх, польскіх аўтараў, і значна павялічваецца, калі аўтары належаць да больш далёкіх, не крэўных нам, японцаў, карэйцаў і г.д. Смехавая напаўняльнасць твора цалкам адэкватная для чытача толькі калі гэты твор належыць да яго нацыянальнай літаратуры.

Сёння больш смяюцца “па-амерыканску”, “па-французску”, “па-італьянску”, чым па-беларуску, не заўважаючы, што той смех шмат у чым не адпавядае менавіта нашаму ўспрыняццю рэчаіснасці. З іншага боку, тэорыя і гісторыя смеху на Беларусі практычна не распрацавана.

Смех на Беларусі развіваецца ў дзвюх сваіх праявах (якія між сабою звязаны): у вуснай народнай творчасці (анекдот, жарт, жартоўныя прыказкі, прымаўкі, казкі, песні, прыпеўкі) і ў пісьмовай форме (аўтарскай і ананімнай).

Адным са старадаўніх помнікаў менавіта пісьмовай аўтарскай сатырычнай творчасці з’яўляецца “Прытча пра душу і цела (пра сляпога і кульгавага)” Кірылы Тураўскага (XII ст.). Яна нагадвае своеасаблівы памфлет. У гэтым творы аўтар спрабуе выкрыць сепаратысцкія памкненні растоўскага епіскапа Хведара і князя А. Багалюбскага. З гэтага твора, бадай што, пачынаецца цэлая плыня твораў акурат сатырычнага накірунку як аўтарскіх (“Катэхізіс” і “Казанне святога Кірылы...” С. Зізанія, “Дыярыуш” А. Філіповіча, “Апокрысіс” Хрыстафора Філалета і інш.), так і ананімных (“Нязгода птаства і сонд на крука”, “Птушыны баль”, “Казане руске”, “Прамова русіна”).

Праўда, сярод апошніх (ананімных), ёсць і творы, пра аўтарства якіх існуюць пэўныя звесткі, здагадкі. Такі, напрыклад, лёс аўтара “Ліста да Абуховіча”. Ва ўсіх вядомых спісах называецца імя Цыпрыяна Камунякі. Але што гэта быў за чалавек, ды ўвогуле псеўданім гэта невядомага аўтара ці сапраўднае імя, па сённяшні дзень невядома. (Ці тая ж “Прамова Мялешкі”, прыпісаная смаленскаму кашталяну Івану Мялешку).

Сатырычныя ананімныя творы – своеасаблівая прыкмета беларускай літаратуры: ананімны верш “Панаманія” і “Гутарка Данілы са Сцяпанам”, “Энеіда навыварат” і “Тарас на Парнасе”, “Два д’яўлы” і г.д. Яны з’явіліся і як пэўнае сцвярджэнне беларушчыны і як вынік гэтага сцвярджэння: смех скрозь слёзы. Гэткі смех з’яўляецца характэрным для беларускай літаратуры.

Трэба, праўда, адзначыць і тое, што, нягледзячы на сваю сатырычную накіраванасць, безумоўна, гэтыя творы багата аздоблены нацыянальным гумарам, жартам. На мяжы паміж гумарам і сатырай знаходзяцца і іншыя творы (“Камедыя” К. Марашэўскага, “Доктар па прымусу” М. Цяцерскага). Да сатырычнай зброі звярталіся ў сваіх творах В. Дунін-Марцінкевіч і Ф. Багушэвіч, А. Абуховіч і М. Гарэцкі, Я. Быліна і Я. Маланка, Я. Купала і Я. Колас, А. Мрый і К. Крапіва і многія іншыя.

Гумарыстычны напрамак смеху на Беларусі прадстаўлены перш-наперш у вуснай народнай творчасці. Яе выдатна выкарыстоўваў Я. Колас у сваіх першых апавяданнях “Чорт”, “Недаступны”, “Кірмаш” ды інш., і ў паэмах, і ў трылогіі “На ростанях”. Сувязь з вуснай народнай творчасцю мы назіраем у гумарэсках Ядвігіна Ш. “Важная фіга”, “Падласенькі”, А. Паўловіча “Ракі”, “З кірмашу”, К. Чорнага “Мяшчане ў густой пары”, “Вясковая ветэрынарыя” і іншых аўтараў.

Нельга не сказаць і пра тое, што велізарны ўклад у развіццё беларускага гумару зрабіў К. Крапіва (назапашванне новых прыёмаў стварэння смеху, узбагачэнне жанравай палітры).

На сучасным этапе мы назіраем развіццё абодвух напрамкаў смеху (сатыра і гумар), развіццё смеху ў вуснай народнай творчасці і пісьмовай літаратуры (аўтарскія творы і ананімныя). У гэтым бачны працяг традыцый. Але сучасны стан развіцця сатыры і гумару на Беларусі – тэма асобнай размовы. Сёння вяртаюцца ў нашу літаратуру імёны гумарыстаў і сатырыкаў мінулага, а разам з імі – і іх творы, а значыць, – і іх смех. Творчасць гэтых новых-старых аўтараў практычна не даследавана, шмат у чым спрэчная (як, напрыклад, “Беларускія народныя апавяданні” В. Арлоўскага), але даследаванне – справа будучага.

Вельмі істотна бачыць сатырычную (гумарыстычную) літаратуру не адарвана ад агульных працэсаў сусветнай літаратуры, перш-наперш у славянскім кантэксце. Бо тут пры ўсіх нацыянальных асаблівасцях шмат агульнага.
Літаратура


  1. Аристотель. Поэтика М., 1957.

  2. Гарднер Э.С. Собрание сочинений. М.,1992. Т.4.

  3. Тлумачальны слоўнік беларускай мовы. У пяці тамах. Мн., 1983.Т.5.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка